ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 142

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

66. évfolyam
2023. június 1.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

*

A Tanács (EU) 2023/1056 határozata (2023. május 25.) az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

1

 

*

Megállapodás az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról

3

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság (EU) 2023/1057 végrehajtási rendelete (2023. május 26.) egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

11

 

*

A Bizottság (EU) 2023/1058 végrehajtási rendelete (2023. május 30.) az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében a Kanadára, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról ( 1 )

15

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács (EU) 2023/1059 határozata (2023. május 25.) az Európai Unió által az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodással létrehozott, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottságban a késedelmi kamatláb és a pénznemek átváltási árfolyamának meghatározásához referenciaként szolgáló pénzügyi intézmény kijelölésével, valamint a pénznemek átváltási arányának meghatározásához figyelembe veendő dátummal kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

29

 

*

A Bizottság (EU) 2023/1060 végrehajtási határozata (2023. május 30.) az (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából, a műanyag kupakok és zárófedelek italtárolón való maradásának igazolását szolgáló vizsgálati módszerekre és követelményekre vonatkozóan kidolgozott harmonizált szabványról ( 1 )

34

 

*

A Bizottság (EU) 2023/1061 végrehajtási határozata (2023. május 31.) az Oroszországi Föderációnak az Oroszországi Föderáció által megszállt, Ukrajnában lévő régiókban vagy területeken, vagy a nem a grúz kormány ellenőrzése alatt álló, Grúziában lévő szakadár területeken kiállított, vagy az említett régiókban vagy területeken lakos személyek számára kiállított, a vízumkiadás vagy a külső határok átlépése céljából érvényes úti okmányként el nem fogadott úti okmányai listájának összeállításáról

36

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a Pénzügyi Felügyeleti Bizottság felügyelete alá tartozó, határidős ügyletekkel foglalkozó elszámolóházak tekintetében a Tajvanon működő központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretnek a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel való egyenértékűségéről szóló, 2022. szeptember 28-i (EU) 2022/1684 bizottsági végrehajtási határozathoz ( HL L 252., 2022.9.30. )

40

 

*

Helyesbítés a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez ( HL L 304., 2011.11.22. )

41

 

*

Helyesbítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról szóló, 2023. január 30-ig (KKBP) 2023/193 tanácsi határozathoz ( HL L 26 I., 2023.1.30. )

42

 

*

Helyesbítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2023. január 30-i (EU) 2023/192 tanácsi végrehajtási rendelethez ( HL L 26 I., 2023.1.30. )

43

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg.

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

2023.6.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/1


A TANÁCS (EU) 2023/1056 HATÁROZATA

(2023. május 25.)

az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére, összefüggésben annak 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

A Tanács 2018. június 15-én felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (a továbbiakban: GATT) XXVIII. cikke alapján tárgyalásokat kezdjen a Brazil Szövetségi Köztársasággal az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodás megkötése céljából.

(2)

A tárgyalások az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) parafálásával 2022. szeptember 14-én sikeresen lezárultak.

(3)

A megállapodást az Unió nevében 2023. február 1-jén írták alá, az (EU) 2022/2492 (2) tanácsi határozatnak megfelelően figyelemmel egy későbbi időpontban történő megkötésére.

(4)

A megállapodást jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Tanács az Unió nevében (3) jóváhagyja az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján létrejött, az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodást.

2. cikk

A Tanács elnöke az Unió nevében megküldi azt a megállapodás (4) 6. cikkének (1) bekezdésében előírt értesítést.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadását követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. FORSSELL


(1)  A 2023. május 9-i egyetértés (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A Tanács (EU) 2022/2492 határozata (2022. december 12.) az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról (HL L 323., 2022.12.19., 96. o.)

(3)  Lásd e Hivatalos Lap 3. oldalát.

(4)  A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában.


2023.6.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/3


MEGÁLLAPODÁS

az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ,

a továbbiakban: az Unió, és

A BRAZIL SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG,

a továbbiakban: Brazília,

a továbbiakban együttesen: a Felek,

TEKINTETTEL az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikkével összhangban az Európai Unió CLXXV. engedményes listájában szereplő vámkontingensekre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükségessé vált, a WTO tagjaival a G/SECRET/42/Add.2. dokumentumban közölt módosításáról folytatott tárgyalásokra,

MEGÁLLAPÍTVA, hogy ez a megállapodás nem teremt precedenst a jövőbeli tárgyalások tekintetében,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. CIKK

Célok

Az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján a jövőben folytatandó tárgyalások sérelme nélkül és kizárólag az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével összefüggésben e megállapodás célja az Egyesült Királyságot már magában nem foglaló Unió mennyiségi kötelezettségvállalásainak megállapítása azon vámkontingensek tekintetében, amelyek esetében Brazília az 1994. évi GATT XXVIII. cikke értelmében tárgyalási vagy konzultációs joggal rendelkezik.

2. CIKK

Az Egyesült Királyságot már magában nem foglaló Európai Unió vámkontingensei

1.   Azon vámkontingensek tekintetében, amelyek esetében Brazília az 1994. évi GATT XXVIII. cikke értelmében tárgyalási joggal rendelkezik, Brazília és az Unió az engedményes lista szerinti kötelezettségvállalások vonatkozásában a következő mennyiségekben állapodik meg:

A vám-kontingens sorszáma

Árumegnevezés

Mértékegység

Egyéb feltételek

Az Egyesült Királyságot már magában nem foglaló Európai Unió engedménye

008

Szarvasmarhafélék húsa csont nélkül, frissen, hűtve vagy fagyasztva

Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

t

Brazília

8 951

010

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva

Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége fagyasztva

t (tömeg csont nélkül)

Erga omnes

43 732

011

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva

Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége fagyasztva

t (tömeg csonttal együtt)

Erga omnes

19 676

020

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

t (a hasított test tömege)

Egyéb

200

020

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

t (a hasított test tömege)

Erga omnes

178

021

Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége fagyasztva

t

Egyéb

800

022

Bontott csirke frissen, hűtve vagy fagyasztva

t

Erga omnes

4 054

024

Csirkedarabok frissen, hűtve vagy fagyasztva

t

Erga omnes

8 253

025

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból származó darabok csont nélkül, fagyasztva

t

Erga omnes

2 427

026

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból származó darabok fagyasztva

t

Brazília

8 879

026

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból származó darabok fagyasztva

t

Erga omnes

13 471

027

Pulykahús frissen, hűtve vagy fagyasztva

t

Erga omnes

1 781

028

Pulykadarabok fagyasztva

t

Brazília

2 885

028

Pulykadarabok fagyasztva

t

Erga omnes

4 253

029

Sózott baromfihús

t

Brazília

124 497

053

Manióka (kasszava), kivéve a lisztből és darából előállított labdacsokat (pellet)

Nyílgyökér, szálepgyökér és magas keményítőtartalmú hasonló gyökér és gumó

t

Egyéb WTO-tagok Thaiföld, Kína és Indonézia kivételével

124 552

057

Édes narancs frissen

t

Erga omnes

20 000

060

Csemegeszőlő frissen, július 21-től október 31-ig

t

Erga omnes

885

071

Kukorica

t

Erga omnes

276 440

088

Elkészített pulykahús

t

Brazília

91 767

089

Feldolgozott csirkehús, főzés nélkül, legalább 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

t

Brazília

13 800

090

A Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok húsa főzve

t

Brazília

37 453

091

Feldolgozott csirkehús, legalább 25 tömegszázalék, de kevesebb mint 57 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

t

Brazília

59 343

092

Feldolgozott csirkehús, kevesebb mint 25 tömegszázalék baromfihús- vagy belsőségtartalommal

t

Brazília

295

098

Finomításra szánt nyers nádcukor

t

Brazília

341 553

098

Finomításra szánt nyers nádcukor

t

Erga omnes

341 460

103

Csokoládé

t

Erga omnes

81

108

Tartósított ananász, citrusgyümölcs, körte, kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack és eper

t

Erga omnes

2 820

109

Narancslé fagyasztva, 20 °C-on legfeljebb 1,33 g/cm3 sűrűséggel

t

Erga omnes

1 500

110

Gyümölcslevek

t

Erga omnes

6 551

013

Rétegelt lemez tűlevelű fából, más anyagok hozzáadása nélkül: — amelynek felületeit a kérgelésen túl más megmunkálásnak nem vetették alá, 8,5 mm-nél vastagabb, vagy — csiszolt, 18,5 mm-nél vastagabb

köbméter

Erga omnes

448 500

2.   Azon vámkontingensek tekintetében, amelyek esetében Brazília az 1994. évi GATT XXVIII. cikke értelmében konzultációs joggal rendelkezik, Brazília az engedményes lista szerinti kötelezettségvállalások vonatkozásában elfogadja a következő mennyiségeket:

A vám-kontingens sorszáma

Árumegnevezés

Mértékegység

Egyéb feltételek

Az Egyesült Királyságot már magában nem foglaló Európai Unió engedménye

046

Fokhagyma

t

Egyéb

3 711

061

Alma frissen, április 1-jétől július 31-ig

t

Erga omnes

666

068

Közönséges búza (közepes és gyenge minőségű)

t

Egyéb

2 285 665

068

Közönséges búza (közepes és gyenge minőségű)

t

Erga omnes

129 577

075

Előmunkált (barna) rizs

t

Erga omnes

1 416

076

Félig vagy teljesen hántolt rizs

t

Erga omnes

45 272

077

Félig vagy teljesen hántolt rizs

t

Egyéb

7 779

078

Félig vagy teljesen hántolt rizs

t

Erga omnes

22 442

079

A 1901 10 00 vámtarifaalszám alá tartozó élelmiszerek előállítására szánt törmelék rizs

t

Erga omnes

1 000

080

Törmelék rizs

t

Erga omnes

28 360

081

Törmelék rizs

t

Erga omnes

93 709

102

Édességek

t

Erga omnes

2 245

112

Élelmiszer-készítmények

t

Erga omnes

783

119

A malátázási folyamat előtt álló malátacsíra és (esetleg más magokat is tartalmazó) árpa-rostamaradék, valamint a malátázási folyamat utáni árpatisztítási maradék keverékéből álló készítmény, legalább 12,5 tömegszázalék fehérjetartalommal

A malátázási folyamat előtt álló malátacsíra és (esetleg más magokat is tartalmazó) árpa-rostamaradék, valamint a malátázási folyamat utáni árpatisztítási maradék keverékéből álló készítmény, legalább 12,5 tömegszázalék fehérjetartalommal és legfeljebb 28 tömegszázalék keményítőtartalommal

t

Erga omnes

20 000

120

A malátázási folyamat előtt álló malátacsíra és (esetleg más magokat is tartalmazó) árpa-rostamaradék, valamint a malátázási folyamat utáni árpatisztítási maradék keverékéből álló készítmény, legalább 15,5 tömegszázalék fehérjetartalommal

A malátázási folyamat előtt álló malátacsíra és (esetleg más magokat is tartalmazó) árpa-rostamaradék, valamint a malátázási folyamat utáni árpatisztítási maradék keverékéből álló készítmény, legalább 15,5 tömegszázalék fehérjetartalommal és legfeljebb 23 tömegszázalék keményítőtartalommal

t

Erga omnes

100 000

121

Állatok etetésére szolgáló más készítmények:

Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal

t

Erga omnes

2 800

122

Állatok etetésére szolgáló más készítmények:

Tejterméktartalom nélkül vagy kevesebb mint 10 tömegszázalék tejterméktartalommal

t

Erga omnes

2 700

001

A Thunnus nemhez tartozó tonhal és az Euthynnus nemhez tartozó hal

t

Erga omnes

17 221

016

Ferroszilícium

t

Erga omnes

12 600

017

Ferroszilíciumos mangán

t

Erga omnes

18 550

018

Ferrokróm legfeljebb 0,10 tömegszázalék széntartalommal és több mint 30 tömegszázalék, de legfeljebb 90 tömegszázalék krómtartalommal

t

Erga omnes

2 804

3.   Az (1) bekezdésben felsorolt vámkontingensek tekintetében az Unió elismeri, hogy Brazília tárgyaláskezdeményezési joggal rendelkezik.

4.   A 011 számú vámkontingens (szarvasmarhafélék húsa fagyasztva; szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas vágási melléktermékei és belsőségei fagyasztva) tekintetében Brazília és az Unió a vámkontingens felhasználásának megkönnyítése érdekében megállapodik az engedményes lista szerinti kötelezettségvállalások következő módosításáról: a kontingensen belüli vámtétel érték szerinti (ad valorem) része a jelenlegi 20 % helyett 15 %-ra korlátozódik.

5.   A 098 számú vámkontingens (finomításra szánt nyers nádcukor) esetében a Braziliára vonatkozó országspecifikus allokáció tekintetében a 98 EUR/tonna értékű, kontingensen belüli kötött vámtétel ellenére, és feltéve, hogy a megfelelő mennyiségek az e megállapodás hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő vámkontingens-időszakon belül rendelkezésre állnak, az Unió autonóm módon alkalmazza a következőket:

(a)

a megállapodás hatálybalépésének évében (1. év) 5 963 tonna mennyiségre egy legfeljebb 11 EUR/tonna értékű, kontingensen belüli vámtételt;

(b)

a 2. évben 4 472 tonna mennyiségre egy legfeljebb 11 EUR/tonna értékű, kontingensen belüli vámtételt, egy 5 963 tonnás kiegészítő mennyiségre pedig egy legfeljebb 54 EUR/tonna értékű, kontingensen belüli vámtételt.

Amennyiben a megfelelő mennyiségek nem állnak rendelkezésre teljes mértékben az e megállapodás hatálybalépésének időpontjában folyamatban lévő vámkontingens-időszakon belül, az Unió az a) pontot a 2. évtől kezdődően, az e megállapodás hatálybalépése és a b) pontnak a 3. évben történő végrehajtása közötti időszaknak megfelelő időtartam alatt hajtja végre.

3. CIKK

Az Uniónak az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján folyamatban lévő tárgyalásai

1.   A Felek nyugtázzák, hogy az Unió – a WTO-tagoknak küldött tájékoztatásnak megfelelően – az Egyesült Királyság Unióból való kilépése nyomán továbbra is tárgyalásokat és konzultációkat folytat más, az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján tárgyalási vagy konzultációs joggal rendelkező WTO-tagokkal.

2.   E tárgyalások és konzultációk eredményeként az Unió fontolóra veheti a 2. cikkben vagy a G/SECRET/42/Add.2. dokumentumban meghatározott részesedések és mennyiségek módosítását. Abban az esetben, ha a módosítás az Unió által valamely olyan vámkontingens tekintetében tett korábbi kötelezettségvállalást érint, amelyre vonatkozóan Brazília tárgyalási vagy konzultációs joggal rendelkezik, az Unió – az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján az egyes Felek számára biztosított jogok sérelme nélkül – az adott esetnek megfelelően konzultációt vagy tárgyalásokat folytat Brazíliával abból a célból, hogy a Felek kölcsönösen kielégítő eredményre jussanak, mielőtt a szóban forgó módosításra sor kerülne.

4. CIKK

A baromfira vonatkozó 029, 088, 089, 090, 091 és 092 számú vámkontingensek

A baromfitermékeknek az Unió által Brazília javára megnyitott 029, 088, 089, 090, 091 és 092 számú vámkontingensek keretében történő behozatala esetében a termék szabad forgalomba bocsátásakor bemutatandó származási igazolás továbbra is az illetékes brazíliai hatóságok által megkülönböztetésmentes módon kiállított származási bizonyítvány.

5. CIKK

Az új vámkontingens-mennyiségek végrehajtása

1.   A vámkontingensekre vonatkozóan e megállapodás által bevezetett módosítások legkorábban attól a naptól alkalmazandók, amikor a Brazília és az Egyesült Királyság között az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján létrejött megállapodásban előírt megfelelő módosítások alkalmazandóvá válnak.

2.   Brazília indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Uniót az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján az Egyesült Királysággal folytatott tárgyalások lezárásáról.

3.   Az Unió minden lehetséges erőfeszítést megtesz azért, hogy megállapodjon az Egyesült Királysággal a baromfira vonatkozó vámkontingensek mennyiségével kapcsolatos, e megállapodásban előírt releváns módosítások végrehajtásának ütemtervéről annak biztosítása érdekében, hogy a baromfira vonatkozó vámkontingens-párok esetében az Unió, illetve az Egyesült Királyság számára meghatározott vámkontingens-mennyiség együttesen soha ne legyen alacsonyabb az Unió vámkontingenseinek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése előtti mennyiségénél. Ez nem érinti az 1994. évi GATT XXVIII. cikkének az Unió vagy az Egyesült Királyság általi jövőbeli alkalmazását.

6. CIKK

Záró rendelkezések

1.   Ez a megállapodás az azon dátumot követő napon lép hatályba, amikor az Unió értesíti Brazíliát az ehhez szükséges saját belső jogi eljárásainak befejezéséről.

2.   Ez a megállapodás – többek között az 1994. évi GATT XXVIII. cikke (3) bekezdése a) és b) pontjának alkalmazásában – az Unió és Brazília közötti nemzetközi megállapodásnak minősül.

3.   Ez a megállapodás két-két eredeti példányban készült angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, horvát, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák és szlovén nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott, erre kellően meghatalmazott megbízottak aláírták ezt a megállapodást.

Съставено в Брюксел на първи февруари две хиляди двадесет и трета година.

Hecho en Bruselas, el uno de febrero de dos mil veintitrés.

V Bruselu dne prvního února dva tisíce dvacet tři.

Udfærdiget i Bruxelles den første februar to tusind og treogtyve.

Geschehen zu Brüssel am ersten Februar zweitausenddreiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta veebruarikuu esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

Done at Brussels on the first day of February in the year two thousand and twenty three.

Fait à Bruxelles, le premier février deux mille vingt-trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an chéad lá de Feabhra na bhliain dhá mhíle fiche a trí.

Sastavljeno u Bruxellesu prvog veljače godine dvije tisuće dvadeset treće.

Fatto a Bruxelles, addì primo febbraio duemilaventitré.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada pirmajā februārī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų vasario pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év február havának első napján.

Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' Frar fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

Gedaan te Brussel, een februari tweeduizend drieëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia pierwszego lutego roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

Feito em Bruxelas, em um de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Întocmit la Bruxelles la întâi februarie două mii douăzeci și trei.

V Bruseli prvého februára dvetisícdvadsaťtri.

V Bruslju, prvega februarja dva tisoč triindvajset.

Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den första februari år tjugohundratjugotre.

Image 1L1422023HU2910120230525HU0005.0001311333TERVEZETAZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG, ÉS MÁSRÉSZRŐL NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA KÖZÖTTI KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 8. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK P) PONTJÁVAL LÉTREHOZOTT, A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ SZAKBIZOTTSÁG […]/2023 HATÁROZATA,(…)a késedelmi kamatláb és a pénznemek átváltási árfolyamának meghatározásához referenciaként szolgáló pénzügyi intézmény kijelöléséről, valamint a pénznemek átváltási arányának meghatározásához figyelembe veendő dátumrólA SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ SZAKBIZOTTSÁG,tekintettel az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásraHL L 149., 2021.4.30., 10. o. és különösen a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló jegyzőkönyve SSCI.53. cikkének (2) bekezdésére, valamint SSCI.73. cikkére,mivel:(1)Az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodáshoz (a továbbiakban: a kereskedelmi és együttműködési megállapodás) csatolt, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) SSCI. 53. cikkének (2) bekezdése értelmében a késedelmi kamatot a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottság (a továbbiakban: a szakbizottság) által e célra kijelölt pénzügyi intézmény által az elsődleges refinanszírozó műveleteire alkalmazott referencia-kamatláb alapján kell kiszámítani.(2)Számos rendelkezés, például a jegyzőkönyv SSC.6. cikkének a) pontja, SSC.19. cikkének (1) bekezdése, SSC.26., SSC.47. és SSC.64. cikke, SSCI.22. cikkének (4) és (5) bekezdése, SSCI.23. cikkének (7) bekezdése, SSCI.56. cikke, SSCI.57. cikke, SSCI.62. cikke és SSCI.64. cikke tartalmaz olyan helyzeteket, amikor az ellátás vagy hozzájárulás kifizetése, kiszámítása vagy újraszámítása, a visszatérítés, illetve a beszámítás és a behajtási eljárások céljából meg kell határozni az átváltási árfolyamot.(3)A jegyzőkönyv SSCI.73. cikke értelmében a jegyzőkönyv és SSC-7. melléklete alkalmazásában a két pénznem közötti átváltási arány a szakbizottság által e célra kijelölt pénzügyi intézmény által közzétett referencia-árfolyam. Az átváltási arány meghatározásához figyelembe veendő dátumot a szakbizottság határozza meg.(4)A szakbizottság megjegyzi, hogy bár a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásbanHL L 29., 2020.1.31., 7. o. meghatározott, a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó szabályok jogilag elkülönülnek a kereskedelmi és együttműködési megállapodásban megállapítottaktól, előnyösebb lenne mindkét megállapodás esetében ugyanazt a pénzügyi intézményt kijelölni, valamint az átváltási arány meghatározásához ugyanazt a dátumot figyelembe venni, mivel ez elkerülhetővé tenné az e megállapodásokat végrehajtó szociális biztonsági intézmények bonyodalmait és csökkentené a hibakockázatot,ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. cikkAz SSCI.53. cikk (2) bekezdése és az SSCI.73. cikk alkalmazásában kijelölt pénzügyi intézmény az Európai Központi Bank.2. cikkE határozat alkalmazásában a valutaátváltási árfolyam az Európai Központi Bank által közzétett napi valutaátváltási árfolyam.3. cikkAmennyiben e határozat másként nem rendelkezik, az átváltási arány a pénzügyi művelet teljesítésének napján közzétett árfolyam.4. cikkEgy állam olyan intézményének, amelynek valamely jogosultság megállapítása és az ellátás első kiszámítása céljából egy adott összeget át kell váltania, az alábbiak szerint kell eljárnia:a)amennyiben egy intézmény – a nemzeti jogszabályoknak vagy a jegyzőkönyvnek megfelelően – az ellátás kiszámítása előtti időpontot megelőző bizonyos időszak alatt szerzett olyan összegeket vesz figyelembe, mint például jövedelmek vagy ellátások, akkor az adott időszak utolsó napján közzétett valutaátváltási árfolyamot kell alkalmaznia;b)amennyiben egy intézmény – a nemzeti jogszabályoknak vagy a jegyzőkönyvnek megfelelően – az ellátás kiszámításához egy összeget vesz figyelembe, akkor az azon hónapot közvetlenül megelőző hónap első napján közzétett átváltási arányt kell alkalmaznia, amely hónaptól a rendelkezést alkalmazni kell.5. cikkA 4. cikket kell értelemszerűen alkalmazni, ha egy állam valamely intézményének az ellátás – az érintett személy ténybeli vagy jogi helyzetében bekövetkezett változások okán szükségessé váló – újraszámítása céljából egy bizonyos összeget át kell váltania.6. cikkEgy állam olyan intézményének, amely a nemzeti jogszabályoknak megfelelően rendszeresen indexált ellátást fizet, és amennyiben más pénznemben megadott összegek befolyásolnák ezt az ellátást, az újraszámításkor az indexálás esedékességének hónapját megelőző hónap első napján közzétett valutaátváltási árfolyamot kell alkalmaznia, kivéve ha a nemzeti jogszabályok másként rendelkeznek.7. cikkA jegyzőkönyv SSCI. 73. cikke alkalmazásában a két valuta között alkalmazandó átváltási arány meghatározásához figyelembe veendő dátum a következő:a)hátralékokra/folyamatban lévő kifizetésekre vonatkozó beszámítás iránti kérelem esetén az a munkanap, amely közvetlenül megelőzi azt a napot, amikor a kérelmező fél elküldte a hátralékokból/folyamatban lévő kifizetésekből való beszámítás iránti végleges kérelmét; vagyb)behajtás iránti kérelem esetén az a munkanap, amely közvetlenül megelőzi azt a napot, amikor a kérelmező fél elküldte a behajtás iránti első kérelmét.E cikk alkalmazásában a munkanap az Európai Központi Bank olyan munkanapja, amikor az intézmény napi valutaváltási referencia-árfolyamot tesz közzé.8. cikkEz a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.Kelt […]-ban/-ben, […]-án/-én.a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottság nevébena társelnökök


RENDELETEK

2023.6.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/11


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1057 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. május 26.)

egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 57. cikke (4) bekezdésére és 58. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2658/87/EGK tanácsi rendelet (2) mellékletét képező Kombinált Nómenklatúra egységes alkalmazása érdekében intézkedéseket szükséges elfogadni az e rendelet mellékletében meghatározott áruk besorolásáról.

(2)

A 2658/87/EGK rendelet meghatározza a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályokat. Ezeket a szabályokat kell alkalmazni bármely más olyan nómenklatúrára vonatkozóan is, amely részben vagy egészben a Kombinált Nómenklatúrán alapul, vagy azt bármilyen további albontással egészíti ki, és amelyet az árukereskedelemhez kapcsolódó tarifális és más intézkedések alkalmazása céljából az Unió valamely más rendelkezése hoz létre.

(3)

Az említett általános szabályok értelmében a mellékletben szereplő táblázat (1) oszlopában leírt árukat a táblázat (2) oszlopában feltüntetett KN-kód alá kell besorolni a (3) oszlopban kifejtett indokok alapján.

(4)

Indokolt úgy rendelkezni, hogy az e rendelet hatálya alá tartozó áruk tekintetében kibocsátott, de az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítást a jogosult – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – meghatározott ideig továbbra is felhasználhatja. Ezt az időszakot három hónapban kell meghatározni.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódexbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A melléklet táblázatának (1) oszlopában leírt árukat a Kombinált Nómenklatúrában a táblázat (2) oszlopában megjelölt KN-kód alá kell besorolni.

2. cikk

Az e rendelet rendelkezéseivel összhangban nem álló kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – a 952/2013/EU rendelet 34. cikkének (9) bekezdésével összhangban – e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdve három hónapig továbbra is felhasználható.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 26-án.

a Bizottság részéről,

az elnök nevében,

Gerassimos THOMAS

főigazgató

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság


(1)   HL L 269., 2013.10.10., 1. o.

(2)  A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (HL L 256., 1987.9.7., 1. o.).


MELLÉKLET

Árumegnevezés

Besorolás (KN-kód)

Indokolás

(1)

(2)

(3)

Körülbelül 50 cm × 40 cm × 1 cm vagy 90 cm × 50 cm × 1 cm méretű, négyszögletes árucikk („hűsítő matrac”), amely a következőkből áll: vízből és 1,6 tömegszázalék karboximetil-cellulózból álló géllel impregnált, poliuretán habosított műanyagból készült puha lap.

A hűsítő matracot vízálló, szintetikus (poliészter) szálakból készült textil kelme borítja, belül műanyag bevonattal.

A hűsítő matrac a gélnek köszönhetően hűti pl. a rajta fekvő állatot.

A kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelt hűsítő matracot úgy állítják vám elé, hogy kutyák és macskák használják, de emberek is használhatják.

(Lásd a képet) (*1)

3926 90 97

A besorolást a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 1., 3. b) és 6. általános szabály, valamint a 3926 , a 3926 90 és a 3926 90 97 KN-kód szövege határozza meg.

Ágyfelszerelésként és hasonló lakberendezési cikként a 9404 vtsz. alá történő besorolás kizárt, mivel a hűsítő matrac elsősorban hűtő hatás kifejtésére szolgál. Így funkciója nem hasonlítható össze a 9404 vtsz. alá tartozó ágyfelszerelésekkel és hasonló lakberendezési cikkekkel.

A hűsítő matrac a Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó 3. b) általános szabály értelmében vett összetett árucikknek minősül, amely textil kelme borításból, habosított műanyagból készült lapból és karboximetil-cellulózt tartalmazó gélből áll.

A termék lényeges jellemzőjét a gél adja; a habosított műanyagból készült lapnak csak hordozó funkciója van, míg a vízálló textil csupán borításként szolgál (lásd még a 3926 vámtarifaszámhoz tartozó HR Magyarázat (9) pontját). A gélt tartalmazó matrac a 3912 vtsz. alá tartozó anyagból készült árucikk.

A hűsítő matracot ezért a 3926 90 97 KN-kód alá, a 3901 –3914 vtsz. alá tartozó más anyagokból készült más áruként kell besorolni.

Image 2L1422023HU2910120230525HU0005.0001311333TERVEZETAZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG, ÉS MÁSRÉSZRŐL NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA KÖZÖTTI KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 8. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK P) PONTJÁVAL LÉTREHOZOTT, A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ SZAKBIZOTTSÁG […]/2023 HATÁROZATA,(…)a késedelmi kamatláb és a pénznemek átváltási árfolyamának meghatározásához referenciaként szolgáló pénzügyi intézmény kijelöléséről, valamint a pénznemek átváltási arányának meghatározásához figyelembe veendő dátumrólA SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ SZAKBIZOTTSÁG,tekintettel az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásraHL L 149., 2021.4.30., 10. o. és különösen a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló jegyzőkönyve SSCI.53. cikkének (2) bekezdésére, valamint SSCI.73. cikkére,mivel:(1)Az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodáshoz (a továbbiakban: a kereskedelmi és együttműködési megállapodás) csatolt, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) SSCI. 53. cikkének (2) bekezdése értelmében a késedelmi kamatot a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottság (a továbbiakban: a szakbizottság) által e célra kijelölt pénzügyi intézmény által az elsődleges refinanszírozó műveleteire alkalmazott referencia-kamatláb alapján kell kiszámítani.(2)Számos rendelkezés, például a jegyzőkönyv SSC.6. cikkének a) pontja, SSC.19. cikkének (1) bekezdése, SSC.26., SSC.47. és SSC.64. cikke, SSCI.22. cikkének (4) és (5) bekezdése, SSCI.23. cikkének (7) bekezdése, SSCI.56. cikke, SSCI.57. cikke, SSCI.62. cikke és SSCI.64. cikke tartalmaz olyan helyzeteket, amikor az ellátás vagy hozzájárulás kifizetése, kiszámítása vagy újraszámítása, a visszatérítés, illetve a beszámítás és a behajtási eljárások céljából meg kell határozni az átváltási árfolyamot.(3)A jegyzőkönyv SSCI.73. cikke értelmében a jegyzőkönyv és SSC-7. melléklete alkalmazásában a két pénznem közötti átváltási arány a szakbizottság által e célra kijelölt pénzügyi intézmény által közzétett referencia-árfolyam. Az átváltási arány meghatározásához figyelembe veendő dátumot a szakbizottság határozza meg.(4)A szakbizottság megjegyzi, hogy bár a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásbanHL L 29., 2020.1.31., 7. o. meghatározott, a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó szabályok jogilag elkülönülnek a kereskedelmi és együttműködési megállapodásban megállapítottaktól, előnyösebb lenne mindkét megállapodás esetében ugyanazt a pénzügyi intézményt kijelölni, valamint az átváltási arány meghatározásához ugyanazt a dátumot figyelembe venni, mivel ez elkerülhetővé tenné az e megállapodásokat végrehajtó szociális biztonsági intézmények bonyodalmait és csökkentené a hibakockázatot,ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:1. cikkAz SSCI.53. cikk (2) bekezdése és az SSCI.73. cikk alkalmazásában kijelölt pénzügyi intézmény az Európai Központi Bank.2. cikkE határozat alkalmazásában a valutaátváltási árfolyam az Európai Központi Bank által közzétett napi valutaátváltási árfolyam.3. cikkAmennyiben e határozat másként nem rendelkezik, az átváltási arány a pénzügyi művelet teljesítésének napján közzétett árfolyam.4. cikkEgy állam olyan intézményének, amelynek valamely jogosultság megállapítása és az ellátás első kiszámítása céljából egy adott összeget át kell váltania, az alábbiak szerint kell eljárnia:a)amennyiben egy intézmény – a nemzeti jogszabályoknak vagy a jegyzőkönyvnek megfelelően – az ellátás kiszámítása előtti időpontot megelőző bizonyos időszak alatt szerzett olyan összegeket vesz figyelembe, mint például jövedelmek vagy ellátások, akkor az adott időszak utolsó napján közzétett valutaátváltási árfolyamot kell alkalmaznia;b)amennyiben egy intézmény – a nemzeti jogszabályoknak vagy a jegyzőkönyvnek megfelelően – az ellátás kiszámításához egy összeget vesz figyelembe, akkor az azon hónapot közvetlenül megelőző hónap első napján közzétett átváltási arányt kell alkalmaznia, amely hónaptól a rendelkezést alkalmazni kell.5. cikkA 4. cikket kell értelemszerűen alkalmazni, ha egy állam valamely intézményének az ellátás – az érintett személy ténybeli vagy jogi helyzetében bekövetkezett változások okán szükségessé váló – újraszámítása céljából egy bizonyos összeget át kell váltania.6. cikkEgy állam olyan intézményének, amely a nemzeti jogszabályoknak megfelelően rendszeresen indexált ellátást fizet, és amennyiben más pénznemben megadott összegek befolyásolnák ezt az ellátást, az újraszámításkor az indexálás esedékességének hónapját megelőző hónap első napján közzétett valutaátváltási árfolyamot kell alkalmaznia, kivéve ha a nemzeti jogszabályok másként rendelkeznek.7. cikkA jegyzőkönyv SSCI. 73. cikke alkalmazásában a két valuta között alkalmazandó átváltási arány meghatározásához figyelembe veendő dátum a következő:a)hátralékokra/folyamatban lévő kifizetésekre vonatkozó beszámítás iránti kérelem esetén az a munkanap, amely közvetlenül megelőzi azt a napot, amikor a kérelmező fél elküldte a hátralékokból/folyamatban lévő kifizetésekből való beszámítás iránti végleges kérelmét; vagyb)behajtás iránti kérelem esetén az a munkanap, amely közvetlenül megelőzi azt a napot, amikor a kérelmező fél elküldte a behajtás iránti első kérelmét.E cikk alkalmazásában a munkanap az Európai Központi Bank olyan munkanapja, amikor az intézmény napi valutaváltási referencia-árfolyamot tesz közzé.8. cikkEz a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.Kelt […]-ban/-ben, […]-án/-én.a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottság nevébena társelnökök


(*1)  A kép csupán tájékoztató jellegű.


2023.6.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/15


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1058 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2023. május 30.)

az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletének a baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országok jegyzékében a Kanadára, az Egyesült Királyságra és az Egyesült Államokra vonatkozóan szereplő bejegyzések tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletre („Állategészségügyi rendelet”) (1) és különösen annak 230. cikke (1) bekezdésére, valamint 232. cikke (1) és (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2016/429 rendelet úgy rendelkezik, hogy az állatok, a szaporítóanyagok és az állati eredetű termékek szállítmányainak a szóban forgó rendelet 230. cikke (1) bekezdésének megfelelően jegyzékbe foglalt harmadik országokból vagy területekről vagy azok jegyzékbe foglalt körzeteiből vagy kompartmentjeiből kell érkezniük annak érdekében, hogy beléphessenek az Unióba.

(2)

Az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) meghatározza azokat az állategészségügyi követelményeket, amelyeknek a harmadik országokból vagy területekről, illetve azok körzeteiből vagy – tenyésztett víziállatok esetében – kompartmentjeiből származó adott állatfajok és -kategóriák, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak meg kell felelniük annak érdekében, hogy beléphessenek az Unióba.

(3)

Az (EU) 2021/404 bizottsági végrehajtási rendelet (3) megállapítja azon harmadik országoknak, területeknek vagy azok körzeteinek, illetve kompartmentjeinek a jegyzékét, amelyekből engedélyezett az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá tartozó állatfajoknak és -kategóriáknak, szaporítóanyagoknak és állati eredetű termékeknek az Unióba történő beléptetése.

(4)

Ezen belül az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete a baromfi, a baromfi szaporítóanyagai, illetve a baromfi és a szárnyas vadak friss húsa tekintetében állapítja meg a szállítmányok Unióba történő beléptetésére engedéllyel rendelkező harmadik országoknak, területeknek vagy azok körzeteinek a jegyzékeit.

(5)

Kanada értesítette a Bizottságot, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének öt esetét észlelte Québec (4) és Brit Columbia (1) tartományban, és a betegség e megjelenéseit a 2023. április 18. és 2023. május 6. közötti időszakban laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(6)

Ezenfelül az Egyesült Királyság arról értesítette a Bizottságot, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfifélék körében való kitörésének egy esetét észlelték az angliai Lincolnshire megyében, és a betegség megjelenését 2023. május 16-án laboratóriumi vizsgálattal (RT-PCR) megerősítették.

(7)

A magas patogenitású madárinfluenza említett, közelmúltbeli kitöréseit követően Kanada és az Egyesült Királyság állategészségügyi hatóságai legalább 10 km-es, korlátozás alatt álló körzeteket hoztak létre az érintett létesítmények körül, és az érintett állományok felszámolására irányuló intézkedéseket hajtottak végre a magas patogenitású madárinfluenza megfékezése és terjedésének korlátozása céljából.

(8)

Kanada és az Egyesült Királyság információkat nyújtott be a Bizottságnak a területükön tapasztalható járványügyi helyzetről és a magas patogenitású madárinfluenza további terjedésének megelőzése érdekében hozott intézkedéseikről. A Bizottság megvizsgálta ezeket az információkat. E vizsgálat alapján és az Unió állategészségügyi helyzetének védelme érdekében a továbbiakban nem engedélyezhető az azokról a területekről származó baromfit, baromfi-szaporítóanyagokat, valamint baromfi és szárnyas vadak friss húsát tartalmazó szállítmányok Unióba történő beléptetése, amely területeken Kanada és az Egyesült Királyság állategészségügyi hatóságai a közelmúltban kitört magas patogenitású madárinfluenza miatt korlátozásokat vezettek be.

(9)

Emellett Kanada aktualizált információkat nyújtott be a területén a magas patogenitású madárinfluenzának Brit Columbia (4) és Québec (2) tartomány egyes baromfitartó létesítményeiben történt, 2022. november 25. és 2023. február 2. között megerősített hat kitörésével kapcsolatban a területén fennálló járványügyi helyzetről.

(10)

Emellett az Egyesült Királyság aktualizált információkat nyújtott be a magas patogenitású madárinfluenzának egy Devon megyében (Anglia, Egyesült Királyság) található baromfitartó létesítményekben történt és 2023. március 31-én megerősített kitörésével kapcsolatban.

(11)

Emellett az Egyesült Államok aktualizált információkat nyújtott be a területén a magas patogenitású madárinfluenzának Alaszka (1), Colorado (1), Florida (2), Illinois (2), Indiana (1), Missouri (1), New York (2), Oregon (4), Pennsylvania (3), Dél-Dakota (1), Tennessee (3), Utah (1), Virginia (2) és Wisconsin (1) állam egyes baromfitartó létesítményeiben történt, 2022. július 12. és 2023. április 5. között megerősített 25 kitörésével kapcsolatban fennálló járványügyi helyzetről.

(12)

Kanada, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok továbbá a magas patogenitású madárinfluenza továbbterjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedéseikről is nyújtott be információkat. Az említett betegség e kitöréseit követően Kanada, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok a betegség megfékezése és terjedésének korlátozása érdekében az érintett állományok felszámolására irányuló intézkedéseket hajtott végre, továbbá az érintett állományok felszámolására irányuló intézkedések végrehajtását követően elvégezte a szükséges tisztítást és fertőtlenítést a területén található fertőzött baromfitartó létesítményekben.

(13)

A Bizottság értékelte a Kanada, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok által benyújtott információkat, és arra a következtetésre jutott, hogy a magas patogenitású madárinfluenza baromfitartó létesítményekben történt kitöréseit felszámolták, és már nem áll fenn a baromfiáruknak a Kanada, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok azon területeiről az Unióba történő beléptetésével kapcsolatos kockázat, ahonnan azok Unióba történő beléptetését a szóban forgó kitörések nyomán felfüggesztették.

(14)

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletét ezért módosítani kell a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatban Kanadában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban fennálló járványügyi helyzet figyelembevétele érdekében.

(15)

A Kanadában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban jelenleg uralkodó, a magas patogenitású madárinfluenzával kapcsolatos járványügyi helyzetre és a betegségnek az Unióba történő behozatalával kapcsolatos komoly kockázatra figyelemmel az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. mellékletében az e rendelet útján végrehajtandó módosításoknak sürgősen hatályba kell lépniük.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)   HL L 84., 2016.3.31., 1. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. január 30.) az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek szállítmányainak az Unióba való beléptetésére, valamint a beléptetést követő mozgatására és kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 174., 2020.6.3., 379. o.).

(3)  A Bizottság (EU) 2021/404 végrehajtási rendelete (2021. március 24.) az állatok, szaporítóanyagok és állati eredetű termékek Unióba történő beléptetése tekintetében az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint engedélyezett harmadik országok, területek vagy azok körzetei jegyzékeinek a megállapításáról (HL L 114., 2021.3.31., 1. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2021/404 végrehajtási rendelet V. és XIV. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az V. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az 1. részben a B. szakasz a következőképpen módosul:

i.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.158 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.158

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.25.

2023.5.16.”

ii.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.160 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.160

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.28.

2023.5.16.”

iii.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.165 és a CA-2.166 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.165

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.12.9.

2023.5.16.

CA-2.166

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.12.13.

2023.5.16.”

iv.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.172 és a CA-2.173 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.172

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.1.31.

2023.5.16.

CA-2.173

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.2.2.

2023.5.16.”

v.

a Kanadára vonatkozó bejegyzés a CA-2.185 körzetre vonatkozó sor után a CA-2.186–CA-2.190 körzetre vonatkozó következő sorokkal egészül ki:

CA

Kanada

CA-2.186

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.4.18.

 

CA-2.187

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.4.18.

 

CA-2.188

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.4.28.

 

CA-2.189

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.4.28.

 

CA-2.190

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.5.6.”

 

vi.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben a GB-2.297 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.297

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.3.31.

2023.5.17.”

vii.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés a GB-2.302 körzetre vonatkozó sor után a GB-2.303 körzetre vonatkozó következő sorral egészül ki:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.303

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.5.16.”

 

viii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.231 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.231

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.7.12.

2023.4.20.”

ix.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.233 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.233

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.7.15.

2023.4.20.”

x.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.235 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.235

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.7.19.

2023.4.20.”

xi.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.311 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.311

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.10.14.

2023.4.15.”

xii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.333 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.333

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.3.

2023.4.20.”

xiii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.339 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.339

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.7.

2023.4.21.”

xiv.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.350 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.350

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.16.

2023.4.20.”

xv.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.352 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.352

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.22.

2023.4.24.”

xvi.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.361 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.361

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.28.

2023.4.24.”

xvii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.365 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.365

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.11.30.

2023.5.6.”

xviii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.375 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.375

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.12.9.

2023.5.14.”

xix.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.384 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.384

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.12.13.

2023.4.20.”

xx.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.387 és az US-2.388 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.387

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.12.14.

2023.5.11.

US-2.388

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.12.14.

2023.4.29.”

xxi.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.393 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.393

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.12.21.

2023.4.29.”

xxii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.395 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.395

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2022.12.28.

2023.4.29.”

xxiii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.402 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.402

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.1.19.

2023.5.10.”

xxiv.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.405 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.405

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.1.25.

2023.5.10.”

xxv.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.407 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.407

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.2.1.

2023.4.20.”

xxvi.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.412 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.412

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.2.8.

2023.4.20.”

xxvii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.420 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.420

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.2.24.

2023.4.24.”

xxviii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.431 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.431

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.3.6.

2023.4.20.”

xxix.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.446 körzetre vonatkozó sor helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.446

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.3.21.

2023.4.28.”

xxx.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.449 és az US-2.450 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.449

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.3.22.

2023.5.7.

US-2.450

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2023.4.5.

2023.5.7.”

b)

a 2. rész a következőképpen módosul:

i.

a Kanadára vonatkozó bejegyzés a CA-2.185 körzet leírása után a CA-2.186–CA-2.190 körzetre vonatkozó következő leírásokkal egészül ki:

„Kanada

CA-2.186

Quebec- Latitude 45.71, Longitude -72.71

The municipalities involved are:

3 km PZ: Sainte-Hélène-de-Bagot and Saint-Hugues

10 km SZ: Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Eugène-de-Grantham, Saint-Germain de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Hugues, Saint-Liboire, Sait-Nazaire-d’Acton, Saint-Simon-De-Bagot, Saint-Théodore-d’Acton, and Upton

CA-2.187

Quebec- Latitude 45.41, Longitude -73.32

The municipalities involved are:

3 km PZ: Carignan and Saint-Jean-sur-Richelieu

10 km SZ: Brossard, Carignan, Chambly, La Prairie, Richelieu, Saint-Hubert, Saint Jean-sur-Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, and Saint-Philippe

CA-2.188

Quebec- Latitude 45.81, Longitude -72.79

The municipalities involved are:

3 km PZ: Saint-Hughes

10 km SZ: Saint-Marcel-de-Richelieu, Lanoieville, Saint-Eugène-de-Grantham, Saint-Simon-de-Bagot, Clairvaux-de-Bagot and Sainte-Hélène-de-Bagot

CA-2.189

British Columbia- Latitude 49.09, Longitude -122.03

The municipalities involved are:

3 km PZ: Yarrow and Barrowtown

10 km SZ: Kilgard, Lindell, Lindell Beach, Cultus Lake, South Sumas, Greendale and Arnold

CA-2.190

Quebec- Latitude 45.8, Longitude -72.78

The municipalities involved are:

3 km PZ: Saint Hughes

10 km SZ: Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Guillaume, Saint-Eugène-de Grantham, Sainte-Hélène-de-Bagot, Clarivaux-de-Bagot, Saint-Simon-de-Bagot and Lanoieville”

ii.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés a GB-2.302 körzet leírása után a GB-2.303 körzetre vonatkozó következő leírással egészül ki:

„Egyesült Királyság

GB-2.303

near Scunthorpe, North Lincolnshire, Lincolnshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N53.53 and Long: W0.72”.

2.

A XIV. melléklet 1. részének B. szakasza a következőképpen módosul:

i.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.158 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.158

POU, RAT

N, P1

 

2022.11.25.

2023.5.16.

GBM

P1

 

2022.11.25.

2023.5.16.”

ii.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.160 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.160

POU, RAT

N, P1

 

2022.11.28.

2023.5.16.

GBM

P1

 

2022.11.28.

2023.5.16.”

iii.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.165 és a CA-2.166 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.165

POU, RAT

N, P1

 

2022.12.9.

2023.5.16.

GBM

P1

 

2022.12.9.

2023.5.16.

CA-2.166

POU, RAT

N, P1

 

2022.12.13.

2023.5.16.

GBM

P1

 

2022.12.13.

2023.5.16.”

iv.

a Kanadára vonatkozó bejegyzésben a CA-2.172 és a CA-2.173 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

CA

Kanada

CA-2.172

POU, RAT

N, P1

 

2023.1.31.

2023.5.16.

GBM

P1

 

2023.1.31.

2023.5.16.

CA-2.173

POU, RAT

N, P1

 

2023.2.2.

2023.5.16.

GBM

P1

 

2023.2.2.

2023.5.16.”

v.

a Kanadára vonatkozó bejegyzés a CA-2.185 körzetre vonatkozó sor után a CA-2.186–CA-2.190 körzetre vonatkozó következő sorokkal egészül ki:

CA

Kanada

CA-2.186

POU, RAT

N, P1

 

2023.4.18.

 

GBM

P1

 

2023.4.18.

 

CA-2.187

POU, RAT

N, P1

 

2023.4.18.

 

GBM

P1

 

2023.4.18.

 

CA-2.188

POU, RAT

N, P1

 

2023.4.28.

 

GBM

P1

 

2023.4.28.

 

CA-2.189

POU, RAT

N, P1

 

2023.4.28.

 

GBM

P1

 

2023.4.28.

 

CA-2.190

POU, RAT

N, P1

 

2023.5.6.

 

GBM

P1

 

2023.5.6.”

 

vi.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzésben a GB-2.297 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.297

POU, RAT

N, P1

 

2023.3.31.

2023.5.17.

GBM

P1

 

2023.3.31.

2023.5.17.”

vii.

az Egyesült Királyságra vonatkozó bejegyzés a GB-2.302 körzetre vonatkozó sor után a GB-2.303 körzetre vonatkozó következő sorokkal egészül ki:

GB

Egyesült Királyság

GB-2.303

POU, RAT

N, P1

 

2023.5.16.

 

GBM

P1

 

2023.5.16.”

 

viii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.231 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.231

POU, RAT

N, P1

 

2022.7.12.

2023.4.20.

GBM

P1

 

2022.7.12.

2023.4.20.”

ix.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.233 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.233

POU, RAT

N, P1

 

2022.7.15.

2023.4.20.

GBM

P1

 

2022.7.15.

2023.4.20.”

x.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.235 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.235

POU, RAT

N, P1

 

2022.7.19.

2023.4.20.

GBM

P1

 

2022.7.19.

2023.4.20.”

xi.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.311 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.311

POU, RAT

N, P1

 

2022.10.14.

2023.4.15.

GBM

P1

 

2022.10.14.

2023.4.15.”

xii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.333 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.333

POU, RAT

N, P1

 

2022.11.3.

2023.4.20.

GBM

P1

 

2022.11.3.

2023.4.20.”

xiii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.339 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.339

POU, RAT

N, P1

 

2022.11.7.

2023.4.21.

GBM

P1

 

2022.11.7.

2023.4.21.”

xiv.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.350 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.350

POU, RAT

N, P1

 

2022.11.16.

2023.4.20.

GBM

P1

 

2022.11.16.

2023.4.20.”

xv.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.352 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.352

POU, RAT

N, P1

 

2022.11.22.

2023.4.24.

GBM

P1

 

2022.11.22.

2023.4.24.”

xvi.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.361 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.361

POU, RAT

N, P1

 

2022.11.28.

2023.4.24.

GBM

P1

 

2022.11.28.

2023.4.24.”

xvii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.365 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.365

POU, RAT

N, P1

 

2022.11.30.

2023.5.6.

GBM

P1

 

2022.11.30.

2023.5.6.”

xviii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.375 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.375

POU, RAT

N, P1

 

2022.12.9.

2023.4.14.

GBM

P1

 

2022.12.9.

2023.4.14.”

xix.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.384 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.384

POU, RAT

N, P1

 

2022.12.13.

2023.4.20.

GBM

P1

 

2022.12.13.

2023.4.20.”

xx.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.387 és az US-2.388 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.387

POU, RAT

N, P1

 

2022.12.14.

2023.5.11.

GBM

P1

 

2022.12.14.

2023.5.11.

US-2.388

POU, RAT

N, P1

 

2022.12.14.

2023.4.29.

GBM

P1

 

2022.12.14.

2023.4.29.”

xxi.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.393 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.393

POU, RAT

N, P1

 

2022.12.21.

2023.4.29.

GBM

P1

 

2022.12.21.

2023.4.29.”

xxii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.395 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.395

POU, RAT

N, P1

 

2022.12.28.

2023.4.29.

GBM

P1

 

2022.12.28.

2023.4.29.”

xxiii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.402 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.402

POU, RAT

N, P1

 

2023.1.19.

2023.5.10.

GBM

P1

 

2023.1.19.

2023.5.10.”

xxiv.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.405 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.405

POU, RAT

N, P1

 

2023.1.25.

2023.5.10.

GBM

P1

 

2023.1.25.

2023.5.10.”

xxv.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.407 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.407

POU, RAT

N, P1

 

2023.2.1.

2023.4.20.

GBM

P1

 

2023.2.1.

2023.4.20.”

xxvi.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.412 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.412

POU, RAT

N, P1

 

2023.2.8.

2023.4.20.

GBM

P1

 

2023.2.8.

2023.4.20.”

xxvii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.420 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.420

POU, RAT

N, P1

 

2023.2.24.

2023.4.24.

GBM

P1

 

2023.2.24.

2023.4.24.”

xxviii.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.431 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.431

POU, RAT

N, P1

 

2023.3.6.

2023.4.20.

GBM

P1

 

2023.3.6.

2023.4.20.”

xxix.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.446 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.446

POU, RAT

N, P1

 

2023.3.21.

2023.4.28.

GBM

P1

 

2023.3.21.

2023.4.28.”

xxx.

az Egyesült Államokra vonatkozó bejegyzésben az US-2.449 és az US-2.450 körzetre vonatkozó sorok helyébe a következő szöveg lép:

US

Egyesült Államok

US-2.449

POU, RAT

N, P1

 

2023.3.22.

2023.5.7.

GBM

P1

 

2023.3.22.

2023.5.7.

US-2.450

POU, RAT

N, P1

 

2023.4.5.

2023.5.7.

GBM

P1

 

2023.4.5.

2023.5.7.”


HATÁROZATOK

2023.6.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/29


A TANÁCS (EU) 2023/1059 HATÁROZATA

(2023. május 25.)

az Európai Unió által az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodással létrehozott, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottságban a késedelmi kamatláb és a pénznemek átváltási árfolyamának meghatározásához referenciaként szolgáló pénzügyi intézmény kijelölésével, valamint a pénznemek átváltási arányának meghatározásához figyelembe veendő dátummal kapcsolatban az Európai Unió által képviselendő álláspontról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 48. cikkére, összefüggésben a 218. cikke (9) bekezdésével,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az Unió az (EU) 2021/689 tanácsi határozattal (1) megkötötte az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodást (a továbbiakban: a kereskedelmi és együttműködési megállapodás), amely 2021. május 1-jén lépett hatályba, és azt ideiglenes jelleggel 2021. január 1-je óta alkalmazzák.

(2)

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás 778. cikkének (1) bekezdése értelmében a megállapodás jegyzőkönyvei és mellékletei annak szerves részét képezik. A kereskedelmi és együttműködési megállapodás 783. cikkének (3) bekezdésével összhangban attól a naptól kezdve, amikortól az említett megállapodást ideiglenesen alkalmazzák, a hatálybalépésének napjára való hivatkozásokat az ideiglenes alkalmazás kezdőnapjára való hivatkozásként kell érteni.

(3)

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás 8. cikke (4) bekezdésének c) pontja felhatalmazza a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottságot (a továbbiakban: szakbizottság) arra, hogy határozatokat – beleértve a módosításokat is – és ajánlásokat fogadjon el az e megállapodásban meghatározott ügyekben. A kereskedelmi és együttműködési megállapodás 10. cikkének (1) bekezdése értelmében a valamely bizottság által elfogadott határozatok kötelező erejűek a Felekre nézve.

(4)

A kereskedelmi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) SSCI.53. cikkének (2) bekezdése értelmében a késedelmi kamatot a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottság által e célra kijelölt pénzügyi intézmény által az elsődleges refinanszírozó műveleteire alkalmazott referencia-kamatláb alapján kell kiszámítani.

(5)

Számos rendelkezés, például a jegyzőkönyv SSC.6. cikkének a) pontja, SSC.19. cikkének (1) bekezdése, SSC.26., SSC.47. és SSC.64. cikke, SSCI.22. cikkének (4) és (5) bekezdése, SSCI.23. cikkének (7) bekezdése, SSCI.56. cikke, SSCI.57. cikke, SSCI.62. cikke és SSCI.64. cikke tartalmaz olyan helyzeteket, amikor az ellátás vagy hozzájárulás kifizetése, kiszámítása vagy újraszámítása, a visszatérítés, illetve a beszámítás és a behajtási eljárások céljából meg kell határozni az átváltási árfolyamot.

(6)

A jegyzőkönyv SSCI.73. cikke értelmében a jegyzőkönyv és SSC-7. melléklete alkalmazásában a két pénznem közötti átváltási arány a szakbizottság által e célra kijelölt pénzügyi intézmény által közzétett referencia-árfolyam. Az átváltási arány meghatározásához figyelembe veendő dátumot a szakbizottság határozza meg.

(7)

A szakbizottság megjegyzi, hogy bár az Unió által az (EU) 2020/135 tanácsi határozattal (2) megkötött, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásban (3) meghatározott, a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó szabályok jogilag elkülönülnek a kereskedelmi és együttműködési megállapodásban megállapítottaktól, előnyösebb lenne mindkét megállapodás esetében ugyanazt a pénzügyi intézményt kijelölni, valamint az átváltási arány meghatározásához ugyanazt a dátumot figyelembe venni, mivel ez elkerülhetővé tenné az e megállapodásokat végrehajtó szociális biztonsági intézmények bonyodalmait és csökkentené a hibakockázatot.

(8)

Helyénvaló meghatározni a szakbizottságban a késedelmi kamatláb és a pénznemek átváltási árfolyamának meghatározásához referenciaként szolgáló pénzügyi intézmény kijelölésével, valamint a pénznemek átváltási arányának meghatározásához figyelembe veendő dátummal kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspontot, mivel a tervezett határozat kötelező erejű lesz az Unióra nézve,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A kereskedelmi és együttműködési megállapodás 8. cikke (1) bekezdésének p) pontja alapján létrehozott, szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottságban a késedelmi kamatláb és a pénznemek átváltási árfolyamának meghatározásához referenciaként szolgáló pénzügyi intézmény kijelölésével, valamint a pénznemek átváltási arányának meghatározásához figyelembe veendő dátummal kapcsolatban az Unió által képviselendő álláspontnak a szakbizottság e határozathoz csatolt határozattervezetén kell alapulnia.

2. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 25-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. FORSSELL


(1)  A Tanács (EU) 2021/689 határozata (2021. április 29.) az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásnak, valamint az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti, a minősített adatok cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről (HL L 149., 2021.4.30., 2. o.).

(2)  A Tanács (EU) 2020/135 határozata (2020. január 30.) a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás megkötéséről (HL L 29., 2020.1.31., 1. o.).

(3)   HL L 29., 2020.1.31., 7. o.


TERVEZET

AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉG, ÉS MÁSRÉSZRŐL NAGY-BRITANNIA ÉS ÉSZAK-ÍRORSZÁG EGYESÜLT KIRÁLYSÁGA KÖZÖTTI KERESKEDELMI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 8. CIKKE (1) BEKEZDÉSÉNEK P) PONTJÁVAL LÉTREHOZOTT, A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ SZAKBIZOTTSÁG […]/2023 HATÁROZATA,

(…)

a késedelmi kamatláb és a pénznemek átváltási árfolyamának meghatározásához referenciaként szolgáló pénzügyi intézmény kijelöléséről, valamint a pénznemek átváltási arányának meghatározásához figyelembe veendő dátumról

A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI RENDSZEREK KOORDINÁCIÓJÁVAL FOGLALKOZÓ SZAKBIZOTTSÁG,

tekintettel az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodásra (1) és különösen a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló jegyzőkönyve SSCI.53. cikkének (2) bekezdésére, valamint SSCI.73. cikkére,

mivel:

(1)

Az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodáshoz (a továbbiakban: a kereskedelmi és együttműködési megállapodás) csatolt, a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: a jegyzőkönyv) SSCI. 53. cikkének (2) bekezdése értelmében a késedelmi kamatot a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottság (a továbbiakban: a szakbizottság) által e célra kijelölt pénzügyi intézmény által az elsődleges refinanszírozó műveleteire alkalmazott referencia-kamatláb alapján kell kiszámítani.

(2)

Számos rendelkezés, például a jegyzőkönyv SSC.6. cikkének a) pontja, SSC.19. cikkének (1) bekezdése, SSC.26., SSC.47. és SSC.64. cikke, SSCI.22. cikkének (4) és (5) bekezdése, SSCI.23. cikkének (7) bekezdése, SSCI.56. cikke, SSCI.57. cikke, SSCI.62. cikke és SSCI.64. cikke tartalmaz olyan helyzeteket, amikor az ellátás vagy hozzájárulás kifizetése, kiszámítása vagy újraszámítása, a visszatérítés, illetve a beszámítás és a behajtási eljárások céljából meg kell határozni az átváltási árfolyamot.

(3)

A jegyzőkönyv SSCI.73. cikke értelmében a jegyzőkönyv és SSC-7. melléklete alkalmazásában a két pénznem közötti átváltási arány a szakbizottság által e célra kijelölt pénzügyi intézmény által közzétett referencia-árfolyam. Az átváltási arány meghatározásához figyelembe veendő dátumot a szakbizottság határozza meg.

(4)

A szakbizottság megjegyzi, hogy bár a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásban (2) meghatározott, a szociális biztonsági rendszerek koordinálására vonatkozó szabályok jogilag elkülönülnek a kereskedelmi és együttműködési megállapodásban megállapítottaktól, előnyösebb lenne mindkét megállapodás esetében ugyanazt a pénzügyi intézményt kijelölni, valamint az átváltási arány meghatározásához ugyanazt a dátumot figyelembe venni, mivel ez elkerülhetővé tenné az e megállapodásokat végrehajtó szociális biztonsági intézmények bonyodalmait és csökkentené a hibakockázatot,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az SSCI.53. cikk (2) bekezdése és az SSCI.73. cikk alkalmazásában kijelölt pénzügyi intézmény az Európai Központi Bank.

2. cikk

E határozat alkalmazásában a valutaátváltási árfolyam az Európai Központi Bank által közzétett napi valutaátváltási árfolyam.

3. cikk

Amennyiben e határozat másként nem rendelkezik, az átváltási arány a pénzügyi művelet teljesítésének napján közzétett árfolyam.

4. cikk

Egy állam olyan intézményének, amelynek valamely jogosultság megállapítása és az ellátás első kiszámítása céljából egy adott összeget át kell váltania, az alábbiak szerint kell eljárnia:

a)

amennyiben egy intézmény – a nemzeti jogszabályoknak vagy a jegyzőkönyvnek megfelelően – az ellátás kiszámítása előtti időpontot megelőző bizonyos időszak alatt szerzett olyan összegeket vesz figyelembe, mint például jövedelmek vagy ellátások, akkor az adott időszak utolsó napján közzétett valutaátváltási árfolyamot kell alkalmaznia;

b)

amennyiben egy intézmény – a nemzeti jogszabályoknak vagy a jegyzőkönyvnek megfelelően – az ellátás kiszámításához egy összeget vesz figyelembe, akkor az azon hónapot közvetlenül megelőző hónap első napján közzétett átváltási arányt kell alkalmaznia, amely hónaptól a rendelkezést alkalmazni kell.

5. cikk

A 4. cikket kell értelemszerűen alkalmazni, ha egy állam valamely intézményének az ellátás – az érintett személy ténybeli vagy jogi helyzetében bekövetkezett változások okán szükségessé váló – újraszámítása céljából egy bizonyos összeget át kell váltania.

6. cikk

Egy állam olyan intézményének, amely a nemzeti jogszabályoknak megfelelően rendszeresen indexált ellátást fizet, és amennyiben más pénznemben megadott összegek befolyásolnák ezt az ellátást, az újraszámításkor az indexálás esedékességének hónapját megelőző hónap első napján közzétett valutaátváltási árfolyamot kell alkalmaznia, kivéve ha a nemzeti jogszabályok másként rendelkeznek.

7. cikk

A jegyzőkönyv SSCI. 73. cikke alkalmazásában a két valuta között alkalmazandó átváltási arány meghatározásához figyelembe veendő dátum a következő:

a)

hátralékokra/folyamatban lévő kifizetésekre vonatkozó beszámítás iránti kérelem esetén az a munkanap, amely közvetlenül megelőzi azt a napot, amikor a kérelmező fél elküldte a hátralékokból/folyamatban lévő kifizetésekből való beszámítás iránti végleges kérelmét; vagy

b)

behajtás iránti kérelem esetén az a munkanap, amely közvetlenül megelőzi azt a napot, amikor a kérelmező fél elküldte a behajtás iránti első kérelmét.

E cikk alkalmazásában a munkanap az Európai Központi Bank olyan munkanapja, amikor az intézmény napi valutaváltási referencia-árfolyamot tesz közzé.

8. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt […]-ban/-ben, […]-án/-én.

a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó szakbizottság nevében

a társelnökök


(1)   HL L 149., 2021.4.30., 10. o.

(2)   HL L 29., 2020.1.31., 7. o.


2023.6.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/34


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1060 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2023. május 30.)

az (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából, a műanyag kupakok és zárófedelek italtárolón való maradásának igazolását szolgáló vizsgálati módszerekre és követelményekre vonatkozóan kidolgozott harmonizált szabványról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 10. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) 6. cikk (4) bekezdésének megfelelően a 6. cikk (1) bekezdésben említett, az e szabványoknak vagy azok részeinek megfelelő egyszer használatos műanyagtermékek esetén vélelmezni kell, hogy azok megfelelnek ezen irányelv 6. cikkének (1) bekezdésben meghatározott követelménynek, amelyek hivatkozásait közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(2)

A Bizottság C(2020) 7244 végrehajtási határozatával (3) felkérte az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN), hogy az (EU) 2019/904 irányelv 6. cikke (1) bekezdésének támogatása céljából dolgozzon ki egy új harmonizált szabványt egyes, műanyag kupakkal és zárófedéllel ellátott, egyszer használatos műanyag, legfeljebb három liter űrtartalmú italtárolókra vonatkozóan.

(3)

A C(2020) 7244 végrehajtási határozatban foglalt kérelem alapján a CEN kidolgozta az új EN 17665:2022+A1:2023 harmonizált szabványt.

(4)

A Bizottság és a CEN közösen megvizsgálta, hogy a CEN által kidolgozott szabvány megfelel-e a C(2020) 7244 végrehajtási határozatban foglalt kérelemnek.

(5)

Az EN 17665:2022+A1:2023 harmonizált szabvány megfelel az általa lefedni kívánt, az (EU) 2019/904 irányelvben előírt követelményeknek. Ezért a szóban forgó szabvány hivatkozásait indokolt közzétenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(6)

Egy harmonizált szabványnak való megfelelés alapján azon időponttól kezdődően vélelmezhető az uniós harmonizációs jogszabályokban meghatározott, vonatkozó alapvető követelményeknek való megfelelés, amikor a szóban forgó szabvány hivatkozása az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerül. Ezért e határozatnak a kihirdetése napján kell hatályba lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az (EU) 2019/904 irányelv támogatása céljából kidolgozott „EN 17665:2022+A1:2023, Csomagolás. Vizsgálati módszerek és követelmények a műanyag kupakok és zárófedelek italtárolón való maradásának igazolására” harmonizált szabványra vonatkozó hivatkozás közzétételre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 30-án.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)   HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/904 irányelve (2019. június 5.) egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről (HL L 155., 2019.6.12., 1. o.).

(3)  A Bizottság C(2020) 7244 végrehajtási határozata (2020. október 27.) az (EU) 2019/904 európai parlamenti és tanácsi irányelv támogatása céljából egyes, műanyag kupakkal és zárófedéllel ellátott, egyszer használatos műanyag, legfeljebb három liter űrtartalmú italtárolók tekintetében az Európai Szabványügyi Bizottsághoz intézett szabványosítási kérelemről.


2023.6.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/36


A BIZOTTSÁG (EU) 2023/1061 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2023. május 31.)

az Oroszországi Föderációnak az Oroszországi Föderáció által megszállt, Ukrajnában lévő régiókban vagy területeken, vagy a nem a grúz kormány ellenőrzése alatt álló, Grúziában lévő szakadár területeken kiállított, vagy az említett régiókban vagy területeken lakos személyek számára kiállított, a vízumkiadás vagy a külső határok átlépése céljából érvényes úti okmányként el nem fogadott úti okmányai listájának összeállításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Oroszországi Föderáció Ukrajnában és Grúziában kiállított úti okmányainak el nem fogadásáról szóló, 2022. december 14-i (EU) 2022/2512 európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2022/2512 határozattal összhangban össze kell állítani az Oroszországi Föderáció azon úti okmányainak listáját, amelyeket az Oroszországi Föderáció által megszállt, Ukrajnában lévő régiókban vagy területeken, vagy a 2022. december 22-én nem a grúz kormány ellenőrzése alatt álló, Grúziában lévő szakadár területeken állítottak ki, vagy az említett régiókban vagy területeken lakos személyek számára állítottak ki, és amelyek nem fogadhatók el érvényes úti okmányként a 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (2) összhangban a vízumkiadás és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) összhangban a külső határok átlépése céljából.

(2)

A listának biztosítania kell, hogy a vízumkérelmek feldolgozásáért és a határforgalom-ellenőrzés elvégzéséért felelős tagállami hatóságok pontos és naprakész információkkal rendelkezzenek azokról az úti okmányokról, amelyek az (EU) 2022/2512 határozatnak megfelelően nem fogadhatók el. A lista célja a vízumokra, valamint az azon ellenőrzésekre vonatkozó uniós vívmányok egységes alkalmazásának biztosítása, amelyeknek a külső határokat átlépő személyeket alá kell vetni.

(3)

Miután az Oroszországi Föderáció jogellenesen annektálta a Krími Autonóm Köztársaságot és Szevasztopol városát, az Oroszországi Föderáció elnöke 2014. március 18-án aláírta az annektálási szerződést. Ezért a Krími Autonóm Köztársaságban és Szevasztopol városában, vagy az említett területek lakosai számára 2014. március 18-a után kiállított úti okmányoknak szerepelniük kell az említett listán.

(4)

2019. április 24-én az Oroszországi Föderáció elnökének 183. sz. rendeletén keresztül az Oroszországi Föderáció egyszerűsítette az Ukrajna nem kormányzati ellenőrzés alatt álló donyecki és luhanszki régiója lakosaira vonatkozóan az orosz állampolgárság megszerzésére irányuló eljárást, ideértve az orosz nemzetközi útleveleknek az említett lakosok számára történő kiállítására irányuló eljárást is. Ezért a donyecki és a luhanszki régióban, vagy az említett régiók lakosai számára 2019. április 24-e után kiállított úti okmányoknak szerepelniük kell az említett listán.

(5)

2022. május 25-én az Oroszországi Föderáció kiterjesztette az orosz állampolgárság megszerzésére vonatkozó egyszerűsített eljárást a herszoni és a zaporizzsjai régióra. 2022. július 11-én Oroszország Ukrajna egész területére kiterjesztette az útlevelek osztogatását, hogy Ukrajna valamennyi állampolgára orosz állampolgárságot igényelhessen, és egyszerűsített eljárás keretében orosz útlevelet kaphasson. A 2022. július 11-i rendelet alapján a harkivi régióban 2022. augusztus 1-je óta orosz úti okmányokat állítanak ki. Ukrajna 2022. szeptember 9-én a harkivi régió legnagyobb részét felszabadította. Használatban lehetnek olyan orosz úti okmányok, amelyeket ebben a régióban állítottak ki. Ezért a herszoni és a zaporizzsjai régióban, vagy az említett régiók lakosai számára 2022. május 25-e után, valamint a harkivi régióban, vagy az említett régió lakosai számára 2022. augusztus 1-je után kiállított úti okmányoknak szerepelniük kell az említett listán.

(6)

Az Oroszországi Föderáció elnöke 2008. augusztus 26-án úgy határozott, hogy Oroszország hivatalosan elismeri Abháziát és Dél-Oszétiát független államként. Ezért az Abháziában és Dél-Oszétiában, vagy az említett területek lakosai számára 2008. augusztus 26-a után kiállított úti okmányoknak szerepelniük kell az említett listán.

(7)

Az a tény, hogy egy ország vagy entitás szerepel a listán, nem jelenti azt, hogy a nemzetközi jog szerint egy vagy több tagállam elismeri.

(8)

mivel az (EU) 2022/2512 határozat a schengeni vívmányokra épül, az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló 22. jegyzőkönyv 4. cikkének megfelelően Dánia bejelentette, hogy nemzeti jogában végrehajtja az (EU) 2022/2512 határozatot. Dániát ezért a nemzetközi jog kötelezi e határozat végrehajtására.

(9)

Ez a határozat a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek alkalmazásában Írország a 2002/192/EK tanácsi határozattal (4) összhangban nem vesz részt. Ennélfogva Írország nem vesz részt a határozat elfogadásában, az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó.

(10)

Izland és Norvégia tekintetében e határozat az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (5) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK tanácsi határozat (6) 1. cikkének A. és B. pontjában említett területhez tartoznak.

(11)

Svájc tekintetében e határozat az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodás (7) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2008/146/EK tanácsi határozat (8) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke A. és B. pontjában említett területhez tartoznak.

(12)

Liechtenstein tekintetében ez a határozat az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyv (9) értelmében a schengeni vívmányok azon rendelkezéseinek továbbfejlesztését képezi, amelyek az 1999/437/EK határozatnak a 2011/350/EU tanácsi határozat (10) 3. cikkével együtt értelmezett 1. cikke A. és B. pontjában említett területhez tartoznak.

(13)

Ciprus, Bulgária és Románia tekintetében ez a határozat a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (2) bekezdése, a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése és a 2011. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktusnak minősül a 810/2009/EK rendelettel összhangban történő vízumkiadás tekintetében az (EU) 2022/2512 határozat 1. cikkének a) pontjában említettek szerint, míg a 2003. évi csatlakozási okmány 3. cikkének (1) bekezdése és a 2005. évi csatlakozási okmány 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a schengeni vívmányokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktusnak minősül az (EU) 2016/399 rendelettel összhangban a külső határok átlépése tekintetében az (EU) 2022/2512 határozat 1. cikkének b) pontjában említettek szerint.

(14)

Az (EU) 2022/2512 határozatban előírt intézkedések gyors és egységes alkalmazásának lehetővé tétele érdekében, valamint az Ukrajnában Oroszország által elfoglalt régiókban és területeken és Grúziában a szakadár területeken fennálló szükséghelyzet következtében e határozatnak sürgősen, az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Oroszországi Föderációnak az (EU) 2022/2512 határozat 1. cikkében említett úti okmányainak listáját a melléklet tartalmazza.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2023. május 31-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)   HL L 326., 2022.12.21., 5. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 810/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) (HL L 243., 2009.9.15., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016. március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határellenőrzési kódex) (HL L 77., 2016.3.23., 1. o.).

(4)  A Tanács 2002/192/EK határozata (2002. február 28.) Írországnak a schengeni vívmányok egyes rendelkezései alkalmazásában való részvételére vonatkozó kéréséről (HL L 64., 2002.3.7., 20. o.).

(5)   HL L 176., 1999.7.10., 36. o.

(6)  A Tanács 1999/437/EK határozata (1999. május 17.) az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).

(7)   HL L 53., 2008.2.27., 52. o.

(8)  A Tanács 2008/146/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről (HL L 53., 2008.2.27., 1. o.).

(9)   HL L 160., 2011.6.18., 21. o.

(10)  A Tanács 2011/350/EU határozata (2011. március 7.) az Európai Unió, az Európai Közösség, a Svájci Államszövetség és a Liechtensteini Hercegség közötti, a Liechtensteini Hercegségnek az Európai Unió, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a Svájci Államszövetségnek a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló, különösen a belső határokon történő ellenőrzés megszüntetéséhez és a személyek mozgásához kapcsolódó társulásáról szóló megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről (HL L 160., 2011.6.18., 19. o.).


MELLÉKLET

Az Oroszországi Föderációnak az (EU) 2022/2512 európai parlamenti és tanácsi határozat  (1) 1 1. cikkében említett úti okmányainak listája

1.   Ukrajna:

Magánútlevél

Diplomata-útlevél

Tartózkodási engedély hontalan személy számára

Visszatérési igazolás

Tengerész személyazonosító okmánya

Tengerész szolgálati könyv

Kiállítva az alábbi területeken, vagy az alábbi területek lakosai számára:

 

a Krími Autonóm Köztársaság és Szevasztopol városa 2014. március 18. után;

 

Donyeck régió 2019. április 24. után;

 

Luhanszk régió 2019. április 24. után;

 

Herszon régió 2022. május 25. után;

 

Zaporizzsja régió 2022. május 25. után;

 

Harkiv régió 2022. augusztus 1. után.

2.   Grúzia:

Magánútlevél

Diplomata-útlevél

Tartózkodási engedély hontalan személy számára

Visszatérési igazolás

Tengerész személyazonosító okmánya

Tengerész szolgálati könyv

Kiállítva az alábbi területeken, vagy az alábbi területek lakosai számára:

 

Abházia 2008. augusztus 26. után;

 

Dél-Oszétia 2008. augusztus 26. után.


(1)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/2512 határozata (2022. december 14.) az Oroszországi Föderáció Ukrajnában és Grúziában kiállított úti okmányainak el nem fogadásáról (HL L 326., 2022.12.21., 1. o.).


Helyesbítések

2023.6.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/40


Helyesbítés a Pénzügyi Felügyeleti Bizottság felügyelete alá tartozó, határidős ügyletekkel foglalkozó elszámolóházak tekintetében a Tajvanon működő központi szerződő felekre vonatkozó szabályozási keretnek a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel való egyenértékűségéről (1) szóló, 2022. szeptember 28-i (EU) 2022/1684 bizottsági végrehajtási határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 252., 2022. szeptember 30. )

A 85. oldalon, a 2. cikkben:

a következő szövegrész:

„2022.”

helyesen:

„2025.”.


(1)  Ez a határozat nem értelmezhető úgy, mint amely az Európai Unió hivatalos álláspontját tükrözi Tajvan jogállása tekintetében.


2023.6.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/41


Helyesbítés a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304., 2011. november 22. )

A 49. oldalon, a VI. melléklet A. részének 7. pontjában:

a következő szövegrész:

„olaszul: »carne ricomposta« és »pesce ricomposto«;”

helyesen:

„olaszul: »costituito da parti di carne« és »costituito da parti di pesce«.”


2023.6.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/42


Helyesbítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 2014/145/KKBP határozat módosításáról szóló, 2023. január 30-ig (KKBP) 2023/193 tanácsi határozathoz

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 26 I., 2023. január 30. )

Az 5. oldalon, a Mellékletben, a „Szervezetek” táblázat első oszlopában:

a következő szövegrész:

„175.”,

helyesen:

„174a.”


2023.6.1.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 142/43


Helyesbítés az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető intézkedések miatti korlátozó intézkedésekről szóló 269/2014/EU rendelet végrehajtásáról szóló, 2023. január 30-i (EU) 2023/192 tanácsi végrehajtási rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 26 I., 2023. január 30. )

A 3. oldalon, a Mellékletben, a „Szervezetek” táblázat első oszlopában:

a következő szövegrész:

„175.”,

helyesen:

„174a.”