ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2013.046.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 46

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

56. évfolyam
2013. február 19.


Tartalom

 

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

 

 

2013/86/EU

 

*

A Tanács határozata (2013. február 12.) a biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvhöz csatolt, a felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagojai–Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvnek Európai Unió nevében történő megkötéséről ( 1 )

1

A biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvhöz csatolt, a felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagojai–Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyv

4

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 135/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 18.) a 2009/470/EK tanácsi határozat alkalmazásában a takarmányokkal, az élelmiszerekkel és az állat- egészségügyi ágazattal foglalkozó uniós referencialaboratóriumoknak nyújtott uniós pénzügyi támogatásról szóló 926/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról

8

 

*

A Bizottság 136/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 18.) a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló 1098/2007/EK tanácsi rendelet értelmében az ICES 27 és 28.2 alkörzetnek a 2013-ra vonatkozó egyes halászati erőkifejtési korlátozások hatálya alól történő kivonásáról

18

 

*

A Bizottság 137/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 18.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

19

 

 

A Bizottság 138/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. február 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

25

 

 

HATÁROZATOK

 

*

A Tanács 2013/87/KKBP határozata (2013. február 18.) az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziója (EUTM Mali) elindításáról

27

 

*

A Tanács 2013/88/KKBP határozata (2013. február 18.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/800/KKBP határozat módosításáról

28

 

*

A Tanács 2013/89/KKBP határozata (2013. február 18.) a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról

37

 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


II Nem jogalkotási aktusok

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOK

19.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/1


A TANÁCS HATÁROZATA

(2013. február 12.)

a biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvhöz csatolt, a felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagojai–Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvnek Európai Unió nevében történő megkötéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2013/86/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikkére, összefüggésben annak 218. cikke (6) bekezdésének a) pontjával,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament egyetértésére (1),

mivel:

(1)

A Biológiai Sokféleség Egyezményhez csatolt, a biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv (2) (a továbbiakban: a Jegyzőkönyv) 27. cikke úgy rendelkezik, hogy a Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája első találkozóján eljárást fogad el az élő, módosított szervezetek határokon átnyúló mozgásából eredő károkkal kapcsolatos felelősséggel és jogorvoslattal foglalkozó nemzetközi szabályok és eljárások kidolgozására.

(2)

2007 júniusában a Tanács határozatot fogadott el, melyben felhatalmazta a Bizottságot arra, hogy ezen a területen a felelősséggel és a jogorvoslattal kapcsolatos tárgyalásokon az Unió nevében az Unió hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában, meghatározott tárgyalási irányelveknek megfelelően részt vegyen. A felhatalmazást 2008 októberében kiterjesztették a tárgyalások utolsó szakaszára.

(3)

A Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló Részes Felek Nagojában (Japán) tartott ötödik Konferenciája során az Unió támogatta a biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvhöz csatolt, a felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagojai–Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvre (a továbbiakban: Kiegészítő Jegyzőkönyv) vonatkozóan elért végleges kompromisszumot, tekintettel arra, hogy annak tartalma megfelelt az elfogadott uniós álláspontnak és a Bizottságnak címzett tárgyalási irányelveknek.

(4)

2010. október 15-én a Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló Részes Felek ötödik Konferenciájának utolsó plenáris ülésén elfogadták a Kiegészítő Jegyzőkönyvet.

(5)

A Tanács 2010. december 20-án üdvözölte a Kiegészítő Jegyzőkönyv elfogadását.

(6)

A Tanács 2011. május 6-i határozatával (3) összhangban az Unió 2011. május 11-én aláírta a Kiegészítő Jegyzőkönyvet, feltételezve annak egy későbbi időpontban történő megkötését.

(7)

A Biológiai Sokféleség Egyezmény (4) 34. cikke értelmében a szóban forgó egyezményhez csatolt jegyzőkönyveket az államoknak és a regionális gazdasági integrációs szervezeteknek meg kell erősíteniük, el kell fogadniuk, illetve jóvá kell hagyniuk.

(8)

Az Uniónak és tagállamainak törekedniük kell arra, hogy a Kiegészítő Jegyzőkönyv megerősítéséről, elfogadásáról, illetve jóváhagyásáról szóló okiratukat a lehető leghamarabb letétbe helyezzék.

(9)

A Kiegészítő Jegyzőkönyv hozzájárul az Unió környezetvédelmi politikája céljainak eléréséhez.

(10)

A Kiegészítő Jegyzőkönyvet ezért az Unió nevében jóvá kell hagyni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvhöz csatolt, a felelősségről és jogorvoslatról szóló Nagojai–Kuala Lumpur-i Kiegészítő Jegyzőkönyvet a Tanács az Unió nevében jóváhagyja.

A Kiegészítő Jegyzőkönyv szövegét csatolták e határozathoz.

2. cikk

A Tanács elnöke kijelöli az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) az Unió nevében az Unió hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában jogosult(ak) a Kiegészítő Jegyzőkönyv 18. cikkében előírt jóváhagyási okirat letétbe helyezésére (5). Ezzel párhuzamosan ez(ek) a személy(ek) a Biológiai Sokféleség Egyezmény 34. cikkének (3) bekezdésével összhangban letétbe helyezi(k) az e határozat mellékletében foglalt nyilatkozatot.

3. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 12-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. NOONAN


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  HL L 201., 2002.7.31., 50. o.

(3)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(4)  HL L 309., 1993.12.13., 3. o.

(5)  A Tanács Főtitkársága gondoskodik a Kiegészítő Jegyzőkönyv hatálybalépése időpontjának az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetéséről.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI UNIÓNAK A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG EGYEZMÉNY 34. CIKKE (3) BEKEZDÉSE SZERINTI NYILATKOZATA

„Az Európai Unió kijelenti, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződéssel és különösen annak 191. cikkével összhangban hatásköre kiterjed olyan nemzetközi megállapodások megkötésére és az azokból eredő kötelezettségek végrehajtására, amelyek a következő célkitűzések eléréséhez járulnak hozzá:

a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása,

az emberi egészség védelme,

a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása,

a regionális vagy világméretű környezeti problémák leküzdésére, és különösen az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló intézkedések ösztönzése nemzetközi szinten.

Az Európai Unió ezenfelül a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén uniós szintű intézkedéseket fogad el belső piacának megfelelő működése érdekében.

Az Európai Unió kijelenti, hogy már elfogadta az ezen Kiegészítő Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó kérdéseket szabályozó, tagállamaira nézve kötelező hatállyal bíró jogi aktusokat. Az uniós hatáskör gyakorlása – természetéből adódóan – folyamatosan fejlődik. A Biológiai Sokféleség Egyezményhez csatolt, a biológiai biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyv 20. cikke (3) bekezdésének a) pontja szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében az Unió naprakészen fogja tartani a jogi aktusoknak a Biológiai Biztonság Kérdéseiben illetékes Információs Központ részére már továbbított jegyzékét.

Az Európai Unió felelős az e Kiegészítő Jegyzőkönyvből eredő, a hatályos uniós jog hatálya alá tartozó kötelezettségek teljesítéséért.”


FORDÍTÁS

A BIOLÓGIAI BIZTONSÁGRÓL SZÓLÓ CARTAGENA JEGYZŐKÖNYVHÖZ CSATOLT, A FELELŐSSÉGRŐL ÉS JOGORVOSLATRÓL SZÓLÓ NAGOJAI–KUALA LUMPUR-I KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV

A KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV RÉSZES FELEI,

AKIK a Biológiai Sokféleség Egyezmény Biológiai Biztonságról szóló Cartagena Jegyzőkönyvének (a továbbiakban: a Jegyzőkönyv) Részes Felei,

FIGYELEMBE VÉVE a Környezetről és Fejlődésről szóló Riói Nyilatkozat 13. elvét,

MEGERŐSÍTVE a Környezetről és Fejlődésről szóló Riói Nyilatkozat 15. elvében foglalt elővigyázatos megközelítést,

FELISMERVE annak szükségességét, hogy kár bekövetkezésekor vagy kellőképpen valószínűsíthető előfordulásakor megfelelő válaszintézkedéseket hozzanak a Jegyzőkönyvvel összhangban,

TEKINTETTEL a Jegyzőkönyv 27. cikkére,

A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODTAK MEG:

1. cikk

Célkitűzés

E Kiegészítő Jegyzőkönyv célkitűzése, hogy hozzájáruljon a biológiai sokféleség megőrzéséhez és fenntartható hasznosításához, figyelembe véve az emberi egészségre gyakorolt kockázatokat is, az élő, módosított szervezetekre vonatkozó felelősség és jogorvoslat területén kialakított nemzetközi szabályok és eljárások biztosításával.

2. cikk

Fogalmak használata

(1)   A Biológiai Sokféleség Egyezmény (a továbbiakban: az Egyezmény) 2. cikkében és a Jegyzőkönyv 3. cikkében használt fogalmak vonatkoznak e Kiegészítő Jegyzőkönyvre.

(2)   Ezenkívül e Kiegészítő Jegyzőkönyv alkalmazásában:

a)   „Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája”: az Egyezmény Részes Feleinek konferenciája, amely a Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgál;

b)   „kár”: a biológiai sokféleség megőrzésére és fenntartható hasznosítására kifejtett olyan káros hatás, figyelembe véve az emberi egészségre gyakorolt kockázatokat is, amely:

c)   „gazdasági szereplő”: az élő, módosított szervezetek felett közvetlen vagy közvetett ellenőrzéssel rendelkező olyan személy, aki értelem szerint és a nemzeti jog meghatározása szerint lehet többek között az engedély tulajdonosa, az a személy, aki forgalomba hozta az élő, módosított szervezetet, a fejlesztő, a gyártó, a bejelentő, az exportőr, az importőr, a szállítmányozó vagy a beszállító;

d)   „válaszintézkedések”: indokolt lépések

a)

a biológiai sokféleség helyreállítása abba az állapotba, amelyben a kár bekövetkezése előtt volt; vagy annak legközelebbi megfelelőjébe; ahol pedig az illetékes hatóság úgy határoz, hogy ez nem lehetséges;

b)

a helyreállítás történhet többek között úgy, hogy a biológiai sokféleséget ért veszteséget ugyanannak a biológiai sokféleségnek más komponenseivel helyettesítik a hasznosítás ugyanazon vagy másik típusára vonatkozóan ugyanazon, vagy adott esetben alternatív helyszínen.

(3)   A „jelentős” káros hatást olyan tényezők alapján kell meghatározni, mint:

a)

a hosszú távú vagy maradandó változás, amely alatt olyan változás értendő, amelyet belátható időn belül a természet nem állít helyre;

b)

a biológiai sokféleség komponenseit károsan befolyásoló minőségi és mennyiségi változások mértéke;

c)

a biológiai sokféleség komponensei azon képességének csökkenése, hogy termékeket és szolgáltatásokat nyújtsanak;

d)

az emberi egészségre gyakorolt káros hatások mértéke a Jegyzőkönyv értelmében.

3. cikk

Hatály

(1)   Ez a Kiegészítő Jegyzőkönyv az élő, módosított szervezetek határokon átnyúló mozgásából eredő károkra vonatkozik. Az érintett élő módosított szervezetek azok:

a)

amelyeket élelmiszerként vagy takarmányként történő közvetlen felhasználásra vagy feldolgozásra szántak;

b)

amelyeket zárt rendszerben történő felhasználásra szántak;

c)

amelyeket a környezetbe történő szándékos kibocsátásra szántak.

(2)   Tekintettel a határokon átnyúló szándékos mozgásokra, ez a Kiegészítő Jegyzőkönyv a fenti (1) bekezdésben említett, az élő, módosított szervezetek engedélyezett használatából eredő károkra vonatkozik.

(3)   Ez a Kiegészítő Jegyzőkönyv vonatkozik továbbá a Jegyzőkönyv 17. cikkében említett, határokon átnyúló véletlenszerű mozgásokból eredő károkra, valamint azokra a károkra, amelyek a Jegyzőkönyv 25. cikkében említett határokon átnyúló illegális mozgásokból származnak.

(4)   Ez a Kiegészítő Jegyzőkönyv az élő, módosított szervezetek olyan határokon átnyúló mozgásából eredő kárra vonatkozik, amely azután következett be, hogy e Kiegészítő Jegyzőkönyv hatályba lépett azon Részes Fél tekintetében, amelynek joghatósága alá tartozó területére a határon átnyúló mozgás irányult.

(5)   Ez a Kiegészítő Jegyzőkönyv a Részes Felek nemzeti joghatósága alá tartozó területének határain belül történt károkra vonatkozik.

(6)   A Részes Felek a nemzeti jogukban meghatározott kritériumokat alkalmazhatják a joghatóságuk alá tartozó terület határain belül bekövetkezett károkra.

(7)   Az e Kiegészítő Jegyzőkönyvet végrehajtó nemzeti jognak azokra a károkra is vonatkoznia kell, amelyek a nem Részes Felektől származó élő, módosított szervezetek határokon átnyúló mozgásából erednek.

4. cikk

Ok-okozati összefüggés

A kár és a kérdéses élő, módosított szervezet közötti ok-okozati összefüggést a nemzeti joggal összhangban kell megállapítani.

5. cikk

Válaszintézkedések

(1)   Kár esetére a Részes Felek előírják az érintett gazdasági szereplő vagy szereplők számára, hogy az illetékes hatóság előírásai szerint:

a)

azonnal tájékoztassák az illetékes hatóságot;

b)

mérjék fel a kárt; és

c)

hozzanak megfelelő válaszintézkedéseket.

(2)   Az illetékes hatóság:

a)

azonosítja a kárt okozó gazdasági szereplőt;

b)

felméri a kárt; és

c)

meghatározza, hogy a gazdasági szereplőnek milyen válaszintézkedéseket kell tennie.

(3)   Amennyiben megfelelő információk, köztük a rendelkezésre álló tudományos információ vagy a Biológiai Biztonság Kérdéseiben illetékes Információs Központban elérhető információk alapján kellőképpen valószínűsíthető, hogy időben történő válaszintézkedés nélkül a kár be fog következni, ennek elkerülésére a gazdasági szereplőnek megfelelő válaszintézkedéseket kell hoznia.

(4)   Az illetékes hatóság megfelelő válaszintézkedéseket tehet, különösen akkor, ha a gazdasági szereplő elmulasztotta azt.

(5)   Az illetékes hatóságnak joga van ahhoz, hogy a gazdasági szereplővel megtéríttesse a kár felmérésének és a megfelelő válaszintézkedések végrehajtásának költségeit és az azzal járó kiadásait. A Részes Felek nemzeti joga rendelkezhet más olyan helyzetekről is, amelyekben a gazdasági szereplőtől nem követelhető meg a költségek és kiadások fedezése.

(6)   Az illetékes hatóságnak meg kell indokolnia azt a döntését, amelyben válaszintézkedések meghozatalára kötelezi a gazdasági szereplőt. Az ilyen döntésekről értesíteni kell a gazdasági szereplőt. A nemzeti jognak rendelkeznie kell a jogorvoslatról, beleértve az ilyen döntések közigazgatási vagy jogi felülvizsgálatának lehetőségét is. Az illetékes hatóság a nemzeti jognak megfelelően a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről is tájékoztatja a gazdasági szereplőt. Az ilyen jogorvoslat igénybevétele nem akadályozza az illetékes hatóságot abban, hogy a megfelelő körülmények között válaszintézkedéseket hozzon, hacsak a nemzeti jog másként nem rendelkezik.

(7)   E cikk végrehajtása során és azzal a céllal, hogy meghatározzák az illetékes hatóság által megkövetelendő vagy meghozandó konkrét válaszintézkedéseket, a Részes Felek adott esetben megállapíthatják, hogy a polgári jogi felelősséget szabályozó nemzeti joguk rendelkezik-e már válaszintézkedésekről.

(8)   A válaszintézkedéseket a nemzeti joggal összhangban kell végrehajtani.

6. cikk

Mentességek

(1)   A Részes Felek nemzeti jogukban az alábbi mentességekről rendelkezhetnek:

a)

elemi csapás vagy vis maior; és

b)

háború vagy polgári zavargás.

(2)   A Részes Felek, belátásuk szerint rendelkezhetnek a nemzeti jogukban bármely egyéb mentességről vagy mérséklésről is.

7. cikk

Határidők

A Részes Felek nemzeti jogukban rendelkezhetnek:

a)

relatív és/vagy abszolút határidőkről, beleértve a válaszintézkedésekre vonatkozó határidőket is; és

b)

annak az időtartamnak a kezdetéről, amelyre a határidő vonatkozik.

8. cikk

Pénzügyi korlátok

A Részes Felek nemzeti jogukban rendelkezhetnek a válaszintézkedésekkel kapcsolatos költségek és kiadások megtérítésére vonatkozó pénzügyi korlátokról.

9. cikk

Visszkereseti jog

Ez a Kiegészítő Jegyzőkönyv nem határol be vagy korlátoz olyan visszkereseti vagy kártérítési jogokat, amelyekkel valamely gazdasági szereplő bármely más személyekkel szemben élhet.

10. cikk

Pénzügyi biztosíték

(1)   A Részes Felek fenntartják a jogot arra, hogy nemzeti jogukban pénzügyi biztosítékról rendelkezzenek.

(2)   A Részes Felek a fenti (1) bekezdésben említett jogukat a nemzetközi jog szerinti jogaikkal és kötelezettségeikkel összhangban gyakorolják, figyelembe véve a Jegyzőkönyv preambulumának utolsó három bekezdését.

(3)   A Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája a Kiegészítő Jegyzőkönyv hatálybalépése utáni első találkozóján felkéri a Titkárságot, hogy készítsen átfogó tanulmányt többek között az alábbiakról:

a)

a pénzügyi biztosítékokra vonatkozó mechanizmusok módozatai;

b)

e mechanizmusok környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak felmérése, különösen a fejlődő országokat érintően; és

c)

a pénzügyi biztosíték nyújtására szolgáló megfelelő egységek meghatározása.

11. cikk

Az államok felelőssége a nemzetközi joggal ellentétes cselekményekért

Ez a Kiegészítő Jegyzőkönyv nem érinti az államoknak az általános nemzetközi jog szabályai szerinti jogait és kötelezettségeit az államoknak a nemzetközi joggal ellentétes cselekményekért való felelőssége tekintetében.

12. cikk

Végrehajtás és kapcsolat a polgári jogi felelősséggel

(1)   A Részes Felek nemzeti jogukban rendelkeznek a kár kezelésével kapcsolatos szabályokról és eljárásokról. E kötelezettség végrehajtása érdekében a Részes Felek rendelkeznek a válaszintézkedésekről e Kiegészítő Jegyzőkönyvvel összhangban, és adott esetben:

a)

meglévő nemzeti jogukat alkalmazhatják, ideértve, ahol alkalmazható, a polgári jogi felelősségre vonatkozó általános szabályokat és eljárásokat is;

b)

kifejezetten erre a célra polgári jogi felelősségre vonatkozó szabályokat és eljárásokat alkalmazhatnak vagy alakíthatnak ki; vagy

c)

a kettő kombinációját alkalmazhatják vagy alakíthatják ki.

(2)   Abból a célból, hogy a nemzeti jogukban megfelelő szabályokat és eljárásokat határozzanak meg a 2. cikk (2) bekezdése b) pontjának meghatározása szerinti kárhoz kapcsolódó anyagi vagy személyben bekövetkező károkért való polgári jogi felelősségre vonatkozóan, a Részes Felek:

a)

továbbra is alkalmazzák a meglévő, a polgári jogi felelősségre vonatkozó általános jogukat;

b)

kifejezetten erre a célra alakítanak ki és alkalmaznak, vagy továbbra is alkalmaznak polgári jogi felelősségre vonatkozó jogszabályokat; vagy

c)

ezek kombinációját alakítják ki és alkalmazzák, vagy alkalmazzák továbbra is.

(3)   A fenti (1) és (2) bekezdés b) vagy c) pontjaiban említett polgári jogi felelősségre vonatkozó jogszabályok kialakításakor a Részes Felek, adott esetben többek között az alábbi elemekről rendelkeznek:

a)

kár;

b)

a felelősség mértéke, beleértve az objektív és a vétkességen alapuló felelősséget;

c)

a felelősség visszavezetése, ahol alkalmazható;

d)

kereset indításához való jog.

13. cikk

Értékelés és felülvizsgálat

A Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája e Kiegészítő Jegyzőkönyv hatékonyságát annak hatálybalépését követően öt évvel, és azt követően öt évenként felülvizsgálja, feltéve, hogy az ilyen felülvizsgálatot igénylő információkat a Részes Felek rendelkezésre bocsátják. A felülvizsgálatot a Jegyzőkönyv 35. cikkében meghatározottak szerint a Jegyzőkönyv értékelésének és felülvizsgálatának összefüggésében kell végezni, hacsak a jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv Részes Felei másként nem határoznak. Az első felülvizsgálatnak magában kell foglalnia a 10. és 12. cikk hatékonyságának felülvizsgálatát is.

14. cikk

A Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája

(1)   Az Egyezmény 32. cikkének (2) bekezdése fenntartásával a Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája e Kiegészítő Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgál.

(2)   A Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája rendszeres felülvizsgálatnak veti alá az e Kiegészítő Jegyzőkönyvben foglaltak végrehajtását, és mandátumának keretein belül ennek hatékony előmozdítását szolgáló döntéseket hoz. A Jegyzőkönyv Részes Feleinek találkozójául szolgáló Részes Felek Konferenciája végrehajtja az e Kiegészítő Jegyzőkönyv által, valamint értelemszerűen a Jegyzőkönyv 29. cikke (4) bekezdésének a) és f) pontja által ráruházott feladatokat.

15. cikk

Titkárság

Az Egyezmény 24. cikke által létrehozott Titkárság e Kiegészítő Jegyzőkönyv Titkárságául is szolgál.

16. cikk

Kapcsolat az Egyezménnyel és a Jegyzőkönyvvel

(1)   E Kiegészítő Jegyzőkönyv kiegészíti a Jegyzőkönyvet, azt nem változtatja meg és nem módosítja.

(2)   E Kiegészítő Jegyzőkönyv nem érinti az e Kiegészítő Jegyzőkönyv Részes Feleinek az Egyezmény és a Jegyzőkönyv szerinti jogait és kötelezettségeit.

(3)   Hacsak e Kiegészítő Jegyzőkönyv másként nem rendelkezik, az Egyezmény és a Jegyzőkönyv rendelkezései értelemszerűen e Kiegészítő Jegyzőkönyvre is vonatkoznak.

(4)   A fenti (3) bekezdés sérelme nélkül e Kiegészítő Jegyzőkönyv nem érinti a Részes Felek nemzetközi jog szerinti jogait és kötelezettségeit.

17. cikk

Aláírás

E Kiegészítő Jegyzőkönyv aláírásra nyitva áll a Jegyzőkönyv minden Részes Fele számára az Egyesült Nemzetek Székházában, New Yorkban, 2011. március 7-től2012. március 6-ig.

18. cikk

Hatálybalépés

(1)   E Kiegészítő Jegyzőkönyv a Jegyzőkönyvben Részes Fél államok vagy regionális gazdasági integrációs szervezetek általi, megerősítésről, elfogadásról, jóváhagyásról vagy csatlakozásról szóló negyvenedik okiratnak a letétbe helyezését követő kilencvenedik napon lép hatályba.

(2)   E Kiegészítő Jegyzőkönyv az olyan állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet tekintetében, amely a fenti (1) bekezdésben foglaltak szerinti negyvenedik okirat letétbe helyezése után erősíti meg, fogadja el vagy hagyja jóvá azt, illetve csatlakozik ahhoz, azt a napot követő kilencvenedik napon lép hatályba, amelyen az adott állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet letétbe helyezi a megerősítésről, az elfogadásról, a jóváhagyásról vagy a csatlakozásról szóló okiratát, vagy – amennyiben az későbbi időpont – azon a napon, amikor a Jegyzőkönyv az adott állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet tekintetében hatályba lép.

(3)   A fenti (1) és (2) bekezdés alkalmazásában egy regionális gazdasági integrációs szervezet által letétbe helyezett okirat nem számítandó hozzá az ilyen szervezet tagállamai által letétbe helyezett okiratokhoz.

19. cikk

Fenntartások

E Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz nem fűzhető fenntartás.

20. cikk

Felmondás

(1)   E Kiegészítő Jegyzőkönyv adott Részes Fél tekintetében történő hatálybalépésének időpontját követő két év elteltével a Részes Fél bármikor felmondhatja e Kiegészítő Jegyzőkönyvet a Letéteményesnek címzett írásbeli nyilatkozat útján.

(2)   Az ilyen felmondás a Letéteményessel való közlés időpontjától számított egy év elteltével, vagy a felmondó nyilatkozatban megjelölt későbbi időpontban hatályosul.

(3)   A Jegyzőkönyvet a Jegyzőkönyv 39. cikkével összhangban felmondó Részes Felet úgy kell tekinteni, hogy e Kiegészítő Jegyzőkönyvet is felmondta.

21. cikk

Hiteles szövegek

E Kiegészítő Jegyzőkönyv eredeti példányát, melynek arab, kínai, angol, francia, orosz és spanyol szövege egyaránt hiteles, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Főtitkáránál helyezik letétbe.

FENTIEK HITELÉÜL az arra kellő felhatalmazással rendelkező alulírottak aláírták ezt a Kiegészítő Jegyzőkönyvet.

KELT Nagojában, a kétezer-tizedik év október havának tizenötödik napján.

 


RENDELETEK

19.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/8


A BIZOTTSÁG 135/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. február 18.)

a 2009/470/EK tanácsi határozat alkalmazásában a takarmányokkal, az élelmiszerekkel és az állat- egészségügyi ágazattal foglalkozó uniós referencialaboratóriumoknak nyújtott uniós pénzügyi támogatásról szóló 926/2011/EU végrehajtási rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2009/470/EK tanácsi határozat alkalmazásában a takarmányokkal, az élelmiszerekkel és az állat- egészségügyi ágazattal foglalkozó uniós referencialaboratóriumoknak nyújtott uniós pénzügyi támogatásról szóló, 2011. szeptember 12-i végrehajtási rendelet (2) megállapítja az uniós referencialaboratóriumok tevékenységéhez – azon belül szemináriumok szervezéséhez is – nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulások odaítélésének módjára irányadó szabályokat, valamint az odaítélés feltételeit.

(2)

Az uniós referencialaboratóriumok és a Bizottság adminisztratív terheinek korlátozása érdekében indokolt, hogy a szemináriumok szervezésére ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, mint a laboratóriumok többi tevékenységére. Ezért a továbbiakban nem indokolt megkövetelni, hogy a laboratóriumok külön pénzügyi és szakmai jelentést nyújtsanak be a szemináriumokról. Hasonlóképpen azt sem indokolt előírni, hogy a Bizottság a szóban forgó jelentések benyújtása és jóváhagyása nyomán külön kifizetéseket folyósítson.

(3)

A 926/2011/EU végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4)

A 926/2011/EU végrehajtási rendeletnek e rendelettel történő módosításai semmilyen negatív hatással nem lesznek az uniós referencialaboratóriumokra, ezért indokolt, hogy ez a rendelet visszamenőleges hatállyal, 2013. január 1-jétől legyen alkalmazandó. A visszamenőleges hatályra azért van szükség, hogy az uniós referencialaboratóriumok egyenlő elbánásban részesüljenek olyan esetekben, amikor e rendelet hatálybalépése előtt került sor szemináriumok szervezésére.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 926/2011/EU végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

A támogatás kifizetése

A munkaprogramokhoz nyújtott uniós pénzügyi támogatás fennmaradó része a 11. cikk (1) bekezdésében említett pénzügyi és szakmai jelentéseknek a benyújtása és a Bizottság általi jóváhagyása után kerül kifizetésre a laboratóriumok részére.”

2.

A II. melléklet címe helyébe a következő szöveg lép:

3.

A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)

A cím helyébe a következő szöveg lép:

„9. cikk

Fogalommeghatározások

b)

A cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„A szeminárium évente megrendezett, információs és koordinációs célú összejövetel, amelyre a laboratóriumok minden nemzeti referencialaboratóriumot meghívnak.”

4.

A 10. és a 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

Támogathatóság

(1)   A laboratóriumok munkaprogramja keretében a következő tételekkel kapcsolatos kiadások támogathatók:

a)

a laboratóriumok tevékenységébe bevont személyzet;

b)

alvállalkozók igénybevétele;

c)

állóeszközök;

d)

fogyóeszközök;

e)

minták szállítása összehasonlító vizsgálatokhoz;

f)

kiküldetések;

g)

olyan szemináriumok, amelyekre tagállamonként legalább egy-egy résztvevőt meghívtak;

h)

képzési tevékenységek;

i)

találkozók;

j)

általános költségek.

(2)   Az (1) bekezdésben említett kiadások az éves finanszírozási határozatban megállapított határokon belül, a II. és a IV. mellékletben megállapított támogathatósági szabályokkal összhangban támogathatók.

(3)   A laboratóriumok előzetes jóváhagyás iránti írásbeli kérelmet nyújtanak be a Bizottsághoz, ha több mint 10 %-kal növelni kívánják az (1) bekezdésben szereplő tételek bármelyikének költségvetését, a támogatható kiadásoknak az éves finanszírozási határozatban megállapított teljes összegét azonban nem léphetik túl.

11. cikk

A laboratóriumok munkaprogramjáról szóló jelentések benyújtása

(1)   A laboratóriumok legkésőbb az n + 2-edik naptári év március 31-én benyújtják a Bizottsághoz a következő jelentéseket:

a)

az előző naptári évre vonatkozó munkaprogram végrehajtásáról a IIIa. és a IIIb. mellékletnek megfelelően összeállított pénzügyi jelentés papíralapú és elektronikus változata;

b)

a laboratórium műszaki igazgatója által hitelesített szakmai jelentés a laboratórium tevékenységéről.

(2)   A Bizottság az uniós pénzügyi támogatást csökkentheti, ha a munkaprogram nem valósul meg maradéktalanul vagy nem megfelelően valósul meg azon naptári év december 31-éig, amelyre jóváhagyásra került.”

5.

A 12. cikk második bekezdését el kell hagyni.

6.

A 13. cikket el kell hagyni.

7.

A III. fejezetet el kell hagyni.

8.

A 926/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletei az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosulnak.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2013. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

(2)  HL L 241., 2011.9.17., 2. o.


MELLÉKLET

Az 926/2011/EU végrehajtási rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

Az Ia–IIIb. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

Ia. MELLÉKLET

(lásd a 2. cikk (2) bekezdését)

Becsült költségvetés tevékenységekre lebontva (EUR):

 

Személyzeti költségek

Alvállalkozók igénybevétele

Állóeszközök

Fogyóeszközök

Minták szállítása összehasonlító vizsgálatokhoz

Kiküldetések

Szemináriumok

Képzési tevékenységek

Találkozók

1. tevékenység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. tevékenység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. tevékenység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. tevékenység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ib. MELLÉKLET

(lásd a 2. cikk (2) bekezdését)

Becsült költségvetés az uniós tevékenységekhez kapcsolódó, a költségvetés tárgyévében felmerült laboratóriumi kiadásokról

Az uniós referencialaboratórium neve és címe:

Az uniós pénzügyi támogatás folyósítására kijelölt bankszámla:

FONTOS: Valamennyi költséget EUR-ban kell megadni.

1.   SZEMÉLYZET

Kategória (1)

Foglalkoztatási jogviszony (2)

Havi bruttó fizetés (3)

A projektre fordított idő

(napok száma) (4)

Összes elszámolható költség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …%

2.   ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE

Leírás

Költség héa nélkül

Héa

Összköltség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …%

3.   ÁLLÓESZKÖZÖK

 

Leírás

Költség héa nélkül

Héa

Összes költség/érték

A vásárlás vagy a bérbe vétel időpontja

A szállítás napja

Értékcsökkenési idő (36 vagy 60 hónap)

A projekthez való felhasználás aránya (%)

Éves értékcsökkenési leírás

2.1.

Az érintett időszak alatt beszerzendő eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Az érintett időszak előtt beszerzett eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …%

4.   FOGYÓESZKÖZÖK

Leírás típusonként (5)

Költség héa nélkül

Héa

Összköltség

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …%

5.   MINTÁK SZÁLLÍTÁSA ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOKHOZ

Leírás

Szállító

Költség héa nélkül

Héa

Összköltség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …%

6.   KIKÜLDETÉSEK

Leírás

Útiköltség

Szállodai költség

Napidíj

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …%

7.   SZEMINÁRIUMOK

 

Költség

A résztvevők útiköltsége:

 

Szállodai költség:

 

A résztvevők napidíja:

 

ÖSSZESEN:

 

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …%

8.   KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 

Költség

A résztvevők útiköltsége:

 

Szállodai költség:

 

A résztvevők napidíja:

 

ÖSSZESEN:

 

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …%

9.   TALÁLKOZÓK

Leírás

Útiköltség

Szállodai költség

Napidíj

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …%

10.   ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK ÉS A TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZES KIADÁSA

Az 1–9. pontban felsorolt tételek részösszege

 

Általános költségek: a részösszeg 7 %-a

 

ÖSSZES KIADÁS:

 

II. MELLÉKLET

A személyzettel, az alvállalkozók igénybevételével, az állóeszközökkel, a fogyóeszközökkel, az összehasonlító vizsgálatokhoz szükséges minták szállításával, a kiküldetésekkel, a szemináriumokkal, a képzési tevékenységekkel, a találkozókkal és az általános költségekkel kapcsolatos kiadásokra alkalmazandó támogathatósági szabályok

(lásd a 10. cikk (2) bekezdését)

1.   Személyzet

A személyzeti költség kizárólag azon személyek bérköltségét – vagyis díjazásának, munkabérének, valamint társadalom- és nyugdíjbiztosítási járulékának költségét – foglalja magában, akiket teljesen vagy részben a munkaprogram végrehajtása céljából foglalkoztatnak, tekintet nélkül az érintettek foglalkoztatási jogviszonyára.

A személyzet által uniós feladatokra fordított teljes munkaidőt nyilván kell tartani és igazolni kell, évi 220 munkanap (heti 20 munkanap) alapulvételével. A nyilvántartást és az igazolást a laboratórium kijelölt projektvezetője vagy megfelelően felhatalmazott vezető beosztású munkatársa végzi el, havonta legalább egyszer.

2.   Alvállalkozók igénybevétele

A térítés a ténylegesen felmerült költségeken alapul.

3.   Állóeszközök

A vásárolt, bérelt vagy lízingelt eszközök közvetlen költségként elszámolhatók. A bérelt vagy lízingelt eszközökhöz kapcsolódó megtéríthető összeg nem haladhatja meg azt az összeget, amennyiért az eszközt meg lehetett volna vásárolni. A visszatéríthető költséget a következőképpen kell kiszámolni:

Formula

A

=

azon időtartam, amely alatt az eszközt a munkaprogramhoz használják, hónapban kifejezve, a szállítás napjától számítva

B

=

60 hónapos értékcsökkenési idő (a 25 000 EUR-nál kevesebbe kerülő informatikai eszközök esetében 36 hónap)

C

=

az eszköz költsége

D

=

az eszköz használatának a munkaprogramra jutó részaránya százalékban

A 3 000 EUR-nál kevesebbe kerülő állóeszközök esetében a teljes költség bejelenthető. Az ilyen eszközökre nem kell értékcsökkenési leírást alkalmazni.

4.   Fogyóeszközök

A térítés a ténylegesen felmerült költségeken alapul.

Az igazgatással, a 6. pont szerinti kiküldetéseken kívüli szolgálati utakkal és a titkársági munkával kapcsolatos minden egyéb kiadás a 10. pont szerinti „általános költségek” tétel alá tartozik.

5.   Minták szállítása összehasonlító vizsgálatokhoz

A térítés az összehasonlító vizsgálatokhoz szükséges minták szállítása során ténylegesen felmerült költségeken alapul.

6.   Kiküldetések

A laboratóriumi személyzetnek a munkaprogramban tervezett kiküldetések során felmerülő útiköltségeit és szállodai költségeit a IV. melléklet szerint kell megtéríteni. Napidíj a IV. melléklet szerint folyósítható.

7.   Szemináriumok

Szemináriumszervezés keretében a szemináriumi résztvevők útiköltségével, szállodai költségével és napidíjával kapcsolatos kiadások legfeljebb harminckét fő erejéig támogathatók.

Szemináriumszervezés keretében ezenkívül a meghívott előadók útiköltségével, szállodai költségével és napidíjával kapcsolatos kiadások legfeljebb három fő erejéig támogathatók.

Szemináriumszervezés keretében ezenkívül a harmadik országokat képviselő résztvevők útiköltségével, szállodai költségével és napidíjával kapcsolatos kiadások legfeljebb tíz fő erejéig támogathatók.

8.   Képzési tevékenységek

A nemzeti referencialaboratóriumok képviselőinek a munkaprogramban szereplő képzési tevékenységek során felmerülő útiköltségeit és szállodai költségeit legfeljebb 32 fő erejéig, a IV. melléklet szerint kell megtéríteni. Napidíj a IV. melléklet szerint folyósítható.

9.   Találkozók

A külső szakértőknek (vagyis uniós referencialaboratóriumok személyzetéhez nem tartozó szakértőknek) a munkaprogramban tervezett, laboratóriumi létesítményekben tartott találkozókon való részvétel kapcsán felmerülő útiköltségeit és szállodai költségeit legfeljebb nyolc fő erejéig, a IV. melléklet szerint kell megtéríteni. Napidíj a IV. melléklet szerint folyósítható.

10.   Általános költségek

Az 1–9. pont szerinti összes közvetlen költség alapján számított ténylegesen támogatható költségek 7 %-ának megfelelő átalányösszegű hozzájárulást kell automatikusan folyósítani.

IIIa. MELLÉKLET

(lásd a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontját)

Pénzügyi jelentés tevékenység szerinti bontásban

Kiadások tevékenység szerinti bontásban (EUR):

 

Személyzeti költségek

Alvállalkozók igénybevétele

Állóeszközök

Fogyóeszközök

Minták szállítása összehasonlító vizsgálatokhoz

Kiküldetések

Szemináriumok

Képzési tevékenységek

Találkozók

1. tevékenység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. tevékenység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. tevékenység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIb. MELLÉKLET

(lásd a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontját)

Igazolt pénzügyi jelentés

Tárgyév:

Az éves finanszírozási határozat hivatkozási száma:

A laboratórium neve és címe:

Az éves uniós pénzügyi támogatás felső határa:

Költségkategória

Becsült költségvetés

Bejelentett költségek

1.

Személyzet

 

 

2.

Alvállalkozók igénybevétele

 

 

3.

Állóeszközök

 

 

4.

Fogyóeszközök

 

 

5.

Minták szállítása összehasonlító vizsgálatokhoz

 

 

6.

Kiküldetések

 

 

7.

Szemináriumok

 

 

8.

Képzési tevékenységek

 

 

9.

Találkozók

 

 

Részösszeg

 

 

10.

Általános költségek: a részösszeg 7 %-a

 

 

Összesen

 

 

A laboratórium igazolása:

Igazoljuk, hogy:

a fent felsorolt kiadások a munkaprogramban meghatározott uniós tevékenységekkel kapcsolatban merültek fel, és szükségesek voltak a szóban forgó uniós tevékenységek elvégzéséhez,

e kiadások ténylegesen felmerültek, pontosan lettek elszámolva, és a 926/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletben foglaltak alapján támogathatók,

a kiadásokat alátámasztó összes igazoló okmány ellenőrzés céljára rendelkezésre áll,

a benyújtott pénzügyi jelentésben foglaltak kapcsán nem került sor más, uniós referencialaboratóriumok tevékenységéhez nyújtott uniós pénzügyi támogatás igénylésére,

az uniós pénzügyi támogatás nem szolgálja és nem eredményezi a kedvezményezett nyereségszerzését a benyújtott pénzügyi jelentésben foglaltak kapcsán.

Dátum:

Dátum:

A műszaki igazgató neve:

A pénzügyi felelős neve:

Aláírás:

Aláírás:

Kategóriák szerinti bontás

(EUR)

1.   SZEMÉLYZET

Személy neve

Kategória

Foglalkoztatási jogviszony

Havi bruttó fizetés

A munkaprogramra fordított idő

(napok száma)

Összes elszámolható költség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

 

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …%

2.   ALVÁLLALKOZÓK IGÉNYBEVÉTELE

Leírás

Szállító

Költség héa nélkül

Héa

Összköltség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN:

 

 

 

 

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …%

3.   ÁLLÓESZKÖZÖK

 

Leírás

Költség héa nélkül

Héa

Összes költség/érték

A vásárlás vagy a bérbe vétel időpontja

A szállítás napja

Értékcsökkenési idő

(36 vagy 60 hónap)

A használatnak a projektre jutó részaránya (%)

Éves értékcsökkenési leírás

2.1.

A munkaprogram céljára beszerzett eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

A munkaprogram megkezdése előtt beszerzett eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …%

4.   FOGYÓESZKÖZÖK

Leírás típusonként (6)

Szállító

Költség héa nélkül

Héa

Összköltség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …%

5.   MINTÁK SZÁLLÍTÁSA ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATOKHOZ

Leírás

Szállító

Költség héa nélkül

Héa

Összköltség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …%

6.   KIKÜLDETÉSEK

Leírás

Útiköltség

Szállodai költség

Napidíj

Összköltség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …%

7.   SZEMINÁRIUMOK

 

Költség

A résztvevők útiköltsége:

 

Szállodai költség:

 

A résztvevők napidíja:

 

ÖSSZESEN

 

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …%

8.   KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 

Költség

A résztvevők útiköltsége:

 

Szállodai költség:

 

A résztvevők napidíja:

 

ÖSSZESEN

 

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …%

9.   TALÁLKOZÓK

Leírás

Útiköltség

Szállodai költség

Napidíj

Összköltség

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

A laboratórium összköltségvetéséhez viszonyított százalékos arány: …%

10.   ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK ÉS A TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZES KIADÁSA

Az 1–9. pontban felsorolt tételek részösszege

 

Általános költségek: a részösszeg 7 %-a

 

ÖSSZES KIADÁS:

 

2.

A IV. melléklet a következőképpen módosul:

a)

A cím helyébe a következő szöveg lép:

A kiküldetésekkel, szemináriumokkal, képzési tevékenységekkel és találkozókkal kapcsolatos kiadásokra alkalmazandó támogathatósági szabályok

b)

A IV. pont helyébe a következő szöveg lép:

„IV.   EGYÉB

Ha a résztvevők száma nem éri el az előírt maximumot, de a nemzeti referencialaboratóriumok részéről legalább húszan részt vettek a szemináriumon, illetőleg a képzési tevékenységeken, a Bizottság az uniós referencialaboratóriumok részére legfeljebb három fő erejéig engedélyezi napidíj folyósítását, attól is függően, hogy az érintettek mennyi ideig vettek részt a szemináriumon, illetőleg a képzési tevékenységekben.

E három résztvevő útiköltségét és szállodai költségét a Bizottság nem téríti meg, kivéve abban az esetben, ha a szemináriumra, illetőleg a képzési tevékenységekre az uniós referencialaboratóriumétól eltérő városban került sor.

E napidíjak, valamint az útiköltségek és a szállodai költségek továbbá csak akkor téríthetők meg, ha ez nem jár az uniós pénzügyi támogatás felső határának túllépésével.”

3.

Az V. mellékletet el kell hagyni.


(1)  A kategóriát a projekten dolgozó személyek mindegyike esetében meg kell jelölni: rangidős tudományos kutató, pályakezdő kutató, technikus stb.

(2)  Köztisztviselő, szerződéses alkalmazott stb. – a szerződéses alkalmazottak esetében fel kell tüntetni a szerződés kezdetének és végének az időpontját.

(3)  Tényleges (nem bértáblázat alapján megadott) havi bruttó fizetés, beleértve a bérigazoláson feltüntetett társadalombiztosítási és egyéb járulékokat is.

(4)  Évi 220 munkanap (havi 20 munkanap) alapulvételével kell kiszámítani.

(5)  Például: reagensek, kísérleti állatok, kisebb laboratóriumi anyagok stb.

(6)  Kérjük, részletes bontást alkalmazzon.


19.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/18


A BIZOTTSÁG 136/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. február 18.)

a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló 1098/2007/EK tanácsi rendelet értelmében az ICES 27 és 28.2 alkörzetnek a 2013-ra vonatkozó egyes halászati erőkifejtési korlátozások hatálya alól történő kivonásáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a balti-tengeri tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2847/93/EGK rendelet módosításáról és a 779/97/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. szeptember 18-i 1098/2007/EK tanács rendeletre (1) és különösen annak 29. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A balti-tengeri tőkehalállományok tekintetében a halászati erőkifejtési korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket az 1098/2007/EK rendelet állapítja meg.

(2)

Az 1098/2007/EK rendelet alapján a bizonyos halállományok és halállománycsoportok tekintetében a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2013. évre történő meghatározásáról szóló, 2012. november 20-i 1088/2012/EU tanácsi rendelet (2) II. melléklete a Balti-tenger vonatkozásában 2013-ra megállapította a halászati erőkifejtési korlátozásokat.

(3)

Az 1098/2007/EK rendelet 29. cikkének (2) bekezdése értelmében a Bizottság az ICES 27 és 28.2 alkörzetet kivonhatja a halászati erőkifejtési korlátozások hatálya alól, amennyiben a tőkehalfogások a legutóbbi jelentéstételi időszakban nem értek el egy meghatározott küszöböt.

(4)

Figyelembe véve a tagállamok által benyújtott jelentéseket és a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági Bizottság szakvéleményét, az ICES 27 és 28.2 alkörzetet 2013-ban indokolt kivonni a halászati erőkifejtési korlátozások hatálya alól.

(5)

Az 1088/2012/EU rendelet 2013. január 1-jétől lesz alkalmazandó. A szóban forgó rendelettel való összhang biztosítása érdekében indokolt előírni, hogy e rendelet is 2013. január 1-jétől legyen alkalmazandó.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1098/2007/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjában és 8. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések a 2013. év tekintetében nem alkalmazandók az ICES 27 és 28.2 alkörzetre.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 18-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 248., 2007.9.22., 1. o.

(2)  HL L 323., 2012.11.22., 2. o.


19.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/19


A BIZOTTSÁG 137/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. február 18.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2007. március 27-i 329/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 13. cikke (1) bekezdésének b), d) és e) pontjára,

mivel:

(1)

Az illetékes hatóságok azonosítása tekintetében a tagállamok által szolgáltatott legfrissebb információk alapján aktualizálni kell a 329/2007/EK rendelet II. mellékletét.

(2)

A 329/2007/EK rendelet IV. melléklete felsorolja azokat a személyeket, jogalanyokat és szerveket, akikre és amelyekre – az 1718 (2006) ENSZ BT-határozat 8. pontja d) alpontjának megfelelően a szankcióbizottság vagy az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa által a szankciós listára történő felvételüket követően – az említett rendelet értelmében a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(3)

2012. május 2-án az ENSZ Biztonsági Tanácsának szankcióbizottsága három jogalanyt vett fel az azon személyek, jogalanyok és szervek listájára, akikre vagy amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell. 2013. január 22-én a 2087 (2013) ENSZ BT-határozattal négy természetes személyt és hat jogalanyt vettek fel az azon személyek, jogalanyok és szervek listájára, akikre vagy amelyekre vonatkozóan a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell. E jogalanyokat és természetes személyeket fel kell venni a 329/2007/EK rendelet IV. mellékletében szereplő listára.

(4)

A 329/2007/EK rendelet V. melléklete olyan, a IV. mellékletben nem szereplő személyeket, jogalanyokat és szerveket sorol fel, akiket vagy amelyeket a Tanács a 2006/795/KKBP közös álláspont 4. cikke (1) bekezdése b) és c) pontja értelmében jegyzékbe vett. 2013. február 18-án a Tanács úgy határozott, hogy a 329/2007/EK rendelet V. mellékletéből törölni kell hat felsorolt jogalanyt, amelyeket az ENSZ jegyzékbe vett és amelyeket a IV. mellékletbe fel kell venni.

(5)

A 329/2007/EK rendelet II., IV. és V. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek haladéktalanul hatályba kell lépnie,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 329/2007/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1)

A II. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

(2)

A IV. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

(3)

Az V. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

a Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat vezetője


(1)  HL L 88., 2007.3.29., 1. o.


I. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET

A 5., 7., 8., 10. és 15. cikkben említett illetékes hatóságokra vonatkozó információkat tartalmazó honlapok és az Európai Bizottság címe az értesítések tekintetében

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGÁRIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

CSEH KÖZTÁRSASÁG

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNIA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ÉSZTORSZÁG

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ÍRORSZÁG

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

OLASZORSZÁG

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

MAGYARORSZÁG

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MÁLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

HOLLANDIA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUSZTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENGYELORSZÁG

http://www.msz.gov.pl

PORTUGÁLIA

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SZLOVÁKIA

http://www.foreign.gov.sk

FINNORSZÁG

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVÉDORSZÁG

http://www.ud.se/sanktioner

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu”


II. MELLÉKLET

A 329/2007/EK rendelet IV. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

Az „A. Természetes személyek” rész a következő bejegyzésekkel egészül ki:

(a)

Paek Chang-Ho (másképp: a) Pak Chang-Ho; b) Paek Ch’ang-Ho). Tisztsége: Magas rangú tisztviselő, a Koreai Űrtechnológiai Bizottság műholdvezérlő-központjának vezetője. Útlevélszáma: 381420754 (kiállítás időpontja: 2011.12.7., lejárat időpontja: 2016.12.7.). Születési ideje: 1964.6.18. Születési helye: Keszong, KNDK. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.”

(b)

Chang Myong-Chin (másképp: Jang Myong-Jin). Tisztsége: A szohei műholdfellövő állomás igazgatója. Születési éve: a) 1966; b) 1965. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.”

(c)

Ra Ky’ong-Su. Tisztsége: a Tancson Kereskedelmi Bank (Tanchon Commercial Bank, TCB) tisztviselője. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.”

(d)

Kim Kwang-il. Tisztsége: a Tancson Kereskedelmi Bank (Tanchon Commercial Bank, TCB) tisztviselője. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.”

(2)

A „B. Jogi személyek, jogalanyok és szervek” rész a következő bejegyzésekkel egészül ki:

(a)

Amroggang Development Banking Corporation (másképp: a) AMROGGANG DEVELOPMENT BANK; b) AMNOkKANG DEVELOPMENT BANK). Címe: Tongan-dong, Phenjan, KNDK. Megjelölés időpontja: 2012.5.2.”

(b)

Green Pine Associated Corporation (másképp: a) CHO'NGSONG UNITED TRADING COMPANY; b) CHONGSONG YONHAP; c) CH'O'NGSONG YO'NHAP; d) CHOSUN CHAWO'N KAEBAL T'UJA HOESA; e) JINDALLAE; f) KU'MHAERYONG COMPANY LTD; g) NATURAL RESOURCES DEVELOPMENT AND INVESTMENT CORPORATION; h) SAEINGP'IL COMPANY). Címe: a) c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Phenjan, Észak-Korea; b) Nungrado, Phenjan, KNDK. Megjelölés időpontja: 2012.5.2.”

(c)

Korea Heungjin Trading Company (másképp: a) HUNJIN TRADING CO.; b) KOREA HENJIN TRADING CO.; c) KOREA HENGJIN TRADING COMPANY). Címe: Phenjan, KNDK. Megjelölés időpontja: 2012.5.2.”

(d)

Koreai Űrtechnológiai Bizottság (másképp: a) a KNDK Űrtechnológiai Bizottsága; b) a KNDK Űrtechnológiai Minisztériuma; c) Űrtechnológiai Bizottság; d) KCST). Címe: Phenjan, KNDK. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.”

(e)

Bank of East Land (A Keleti Ország Bankja) (másképp: a) Dongbang BANK; b) TONGBANG U’NHAENG; c) TONGBANG BANK). Címe: P.O. Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong Körzet, Phenjan, KNDK. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.”

(f)

Korea Kumryong Trading Corporation (Koreai Kumrjong Kereskedelmi Vállalat). Megjelölés időpontja: 2013.1.22.”

(g)

Tosong Technology Trading Corporation (Toszong Technológiai Kereskedelmi Vállalat). Címe: Phenjan, KNDK. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.”

(h)

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation (Koreai Rjonha Gépészeti Közös Vállalat) (másképp: a) CHOSUN YUNHA MACHINERY JOINT OPERATION COMPANY; b) KOREA RYENHA MACHINERY J/V CORPORATION (Koreai Rjenha Gépészeti Közös Vállalat); c) RYONHA MACHINERY JOINT VENTURE CORPORATION (Rjonha Gépészeti Közös Vállalat)). Címe: a) Central District, Phenjan, KNDK; b) Mangungdae-gu, Phenjan, KNDK; c) Mangyongdae District, Phenjan, KNDK. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.”

(i)

Leader (Hong Kong) International (másképp: Leader International Trading Limited). Címe: Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hongkong. Megjelölés időpontja: 2013.1.22.”


III. MELLÉKLET

A 329/2007/EK rendelet V. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A „B. A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogi személyek, jogalanyok és szervek listája” részben a következő bejegyzéseket törölni kell:

 

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító információk

Okok

1.

Green Pine Associated Corporation

(más néven Chongsong Yonhap; Ch’o’ngsong Yo’nhap; Saengpil Associated Company; General Precious Metal Complex (GPM); Myong Dae Company; Twin Dragon Trading (TDT))

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok, Phenjan / Nungrado, Phenjan

A Ch’o’ngsong Yo’nhap a fegyverek, illetve kapcsolódó anyagok Észak-Koreából történő kivitele miatt került a szankciós listára. A Green Pine tengerészeti hadihajók és fegyverek, így például tengeralattjárók, katonai hajók és rakétarendszerek gyártásával foglalkozik, valamint torpedókat exportál és technikai segítséget nyújt védelmi vonatkozású iráni cégeknek. A Green Pine felelős az Észak-Korea által exportált fegyverek és kapcsolódó anyagok mintegy feléért, és átvette a KOMID több tevékenységét ez utóbbinak az ENSZ szankciós listájára való felvételét követően.

4.

Korea Heungjin Trading Company

Telephely: Phenjan

Phenjani székhelyű jogalany, amelyet a Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) kereskedelmi célokra alkalmaz (a KOMID az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel). A Korea Heungjin Trading Company feltételezhetően ugyancsak részt vett rakétákhoz kapcsolódó anyagoknak az iráni Shahid Hemmat Industrial Group számára történő szállításában.

8.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation

(más néven: Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company; Korea Ryenha Machinery J/V Corporation; Ryonha Machinery Joint Venture Corporation)

Telephely: Central District, Phenjan; Mangungdae-gu, Phenjan; Mangyongdae District, Phenjan.

A Korea Ryongbong General Corporation irányítása alatt áll (az előbbi az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel); védelmi konglomerátum, amely a KNDK védelmi ipara számára történő beszerzésekre, valamint az ország katonai vonatkozású értékesítéseinek támogatására specializálódott.

A Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation gyártási helyszíneit nemrégiben korszerűsítették, és részben nukleáris termeléssel kapcsolatos anyagok feldolgozására szolgálnak.

15.

Tosong Technology Trading Corporation

Telephely: Phenjan

A Korea Mining Development Corporation (KOMID) irányítása alatt áll (az előbbi az ENSZ szankciós listáján 2009.4.24. óta szerepel); a legfontosabb fegyverkereskedő, valamint a ballisztikus rakétákhoz és hagyományos fegyverekhez kapcsolódó áruk és felszerelések fő exportőre.

(2)

A „D. A 6. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett jogi személyek, jogalanyok és szervek listája” részben a következő bejegyzéseket törölni kell:

 

Név

(és esetleges névváltozatok)

Azonosító információk

Okok

1.

Amroggang Development Banking Corporation

(más néven: Amroggang Development Bank; Amnokkang Development Bank)

Címe: Tongan-dong, Phenjan

A Tanchon Commercial Bank tulajdonában vagy irányítása alatt álló (az ENSZ által 2009.4.24-én megjelölt) szerv.

A 2006-ban létrehozott Amroggang Development Banking Corporation vezetőségét a Tanchon Commercial Bank tisztviselői alkotják, mely utóbbi a KOMID (az ENSZ által 2009.4.24-én megjelölt szerv) ballisztikusrakéta-értékesítéseinek finanszírozásában is szerepet játszik, valamint érintett a KOMID és az iráni Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) között lebonyolított ballisztikusrakéta-tranzakciókban.

2.

Bank of East Land

(más néven: Dongbang Bank; Tongbang U’nhaeng; Tongbang Bank)

Címe: PO Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong District, Phenjan

Észak-koreai pénzintézet, amely fegyverekkel kapcsolatos ügyleteket segít elő, és egyéb támogatást nyújt megjelölt fegyvergyártók és a Green Pine Associated Corporation (Green Pine) exportőr számára. A Bank of East Land aktívan együttműködött a Green Pine-nal, hogy a szankciókat megkerülve bonyolíthassanak pénzátutalásokat.

2007-ben és 2008-ban a Bank of East Land a Green Pine-t és megjelölt iráni pénzintézeteket – többek között a Bank Mellit és a Bank Sepah-t – érintő tranzakciókat segített elő. Továbbá, a Bank of East Land pénzügyi tranzakciókat segített elő az észak-koreai Reconnaissance General Bureau (RGB) fegyverprogramjaihoz.


19.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/25


A BIZOTTSÁG 138/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2013. február 18.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket.

(2)

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikke (1) bekezdése alapján a behozatali átalányérték számítására munkanaponként, változó napi adatok figyelembevételével kerül sor. Ezért helyénvaló előírni, hogy e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 18-án.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

IL

80,1

MA

58,7

TN

78,9

TR

96,9

ZZ

78,7

0707 00 05

EG

191,6

MA

191,6

TR

144,4

ZZ

175,9

0709 91 00

EG

91,5

ZZ

91,5

0709 93 10

MA

49,3

TR

130,5

ZZ

89,9

0805 10 20

EG

52,5

IL

71,3

MA

54,8

TN

51,1

TR

57,6

ZZ

57,5

0805 20 10

IL

182,8

MA

101,9

ZZ

142,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

72,6

IL

132,7

KR

134,8

MA

119,9

TR

72,3

ZA

148,7

ZZ

113,5

0805 50 10

EG

83,9

TR

74,1

ZZ

79,0

0808 10 80

CN

81,9

MK

34,9

US

178,0

ZZ

98,3

0808 30 90

AR

136,8

CL

248,4

CN

36,6

TR

168,0

US

140,7

ZA

110,4

ZZ

140,2


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

19.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/27


A TANÁCS 2013/87/KKBP HATÁROZATA

(2013. február 18.)

az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziója (EUTM Mali) elindításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 42. cikke (4) bekezdésére, valamint 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Uniónak a mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló katonai missziójáról (EUTM Mali) szóló, 2013. január 17-i 2013/34/KKBP tanácsi határozatra (1), és különösen annak 4. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1)

A Mali Köztársaság elnöke 2012. december 24-én meghívólevelet küldött az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, amelyben üdvözölte az uniós katonai kiképző misszió felállítását Maliban.

(2)

A Tanács 2013. január 17-én elfogadta a 2013/34/KKBP határozatot.

(3)

Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, Dánia helyzetéről szóló jegyzőkönyv 5. cikkével összhangban Dánia nem vesz részt az Európai Unió védelmi vonatkozású határozatainak és intézkedéseinek kidolgozásában és végrehajtásában. Dánia nem vesz részt e határozat végrehajtásában, és ezért nem vesz részt a misszió finanszírozásában sem,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A mali fegyveres erők kiképzéséhez hozzájáruló uniós katonai misszió (a továbbiakban: az EUTM Mali) missziós terve és művelet-végrehajtási szabályai jóváhagyásra kerültek.

2. cikk

Az EUTM Mali 2013. február 18-án indul el.

3. cikk

Az EUTM Mali misszióparancsnoka azonnali hatállyal felhatalmazást kap az EUTM Mali végrehajtásának megkezdésére.

4. cikk

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 14., 2013.1.18., 19. o.


19.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/28


A TANÁCS 2013/88/KKBP HATÁROZATA

(2013. február 18.)

a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2010/800/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2010. december 22-i 2010/800/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 10. cikke (1) bekezdésére és 12. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Tanács 2010. december 22-én elfogadta a 2010/800/KKBP határozatot.

(2)

A Tanács 2012. december 10-én mély aggodalmának adott hangot amiatt, hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) műholdat kíván felbocsátani, mivel egy ilyen műholdfellövéshez ballisztikus rakétatechnológiát kell alkalmazni, amivel a KNDK egyértelműen újra megsértené mindenekelőtt az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának (ENSZ BT) 1695 (2006), az 1718 (2006) és az 1874 (2009) ENSZ BT-határozata szerinti nemzetközi kötelezettségeit, és közvetlenül szembemenne a nemzetközi közösség azon egyhangú felszólításával, hogy ne hajtson végre ilyen fellövéseket.

(3)

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2013. január 22-én elfogadta a 2087 (2013) ENSZ BT-határozatot, amelyben elítélte a KNDK 2012. december 12-i műholdfellövését, amelyhez ballisztikus rakétatechnológiát vettek igénybe, és amellyel megsértette az 1718 (2006) és az 1874 (2009) ENSZ BT-határozatot.

(4)

A KDNK 2013. február 12-én az 1718 (2006), 1874 (2009) és 2087 (2013) ENSZ BT-határozat szerinti nemzetközi kötelezettségeit megsértve kísérleti atomrobbantást hajtott végre, ami súlyos veszélyt jelent a nemzetközi békére és biztonságra nézve.

(5)

A 2087 (2013) ENSZ BT-határozat 5. pontjának a) alpontja értelmében további személyeket és szervezeteket kell korlátozó intézkedések hatálya alá vonni.

(6)

Ezen túlmenően a 2087 (2013) ENSZ BT-határozat 5. pontjának b) alpontja meghatározza azt, hogy az 1718 (2006) ENSZ BT-határozat 8. pontja a) alpontjának ii. pontja szerinti, bizonyos termékekre, anyagokra, felszerelésekre, árukra és technológiákra vonatkozó tilalmat a 2087 (2013) ENSZ BT-határozat 5. pontjának b) alpontjában meghatározott termékekre is alkalmazni kell.

(7)

A 2087 (2013) ENSZ BT-határozat 8. pontja kifejt bizonyos módszereket, amelyeket az államok az 1718 (2006) és az 1874 (2009) ENSZ BT-határozat rendelkezéseinek megfelelően lefoglalt termékek eltávolítására az 1874 (2009) ENSZ BT-határozat 14. pontjával összhangban alkalmazhatnak.

(8)

A 2087 (2013) sz. ENSZ BT-határozat 12. pontja felhívja az államokat arra, hogy tanúsítsanak éberséget és elővigyázatosságot a jegyzékbe vett személyek és szervezetek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyeknek a területükre való belépésével és az azon való áthaladásával kapcsolatban.

(9)

A 2087 (2013) ENSZ BT-határozat 13. pontjával összhangban meg kell határozni, hogy a megjelölt személyek vagy szervezetek, vagy bármely más KNDK-beli személy vagy szervezet javára nem teljesíthetők az olyan szerződések vagy ügyletek teljesítésével kapcsolatos, bármilyen formájú követelések, amelyeket a vonatkozó ENSZ BT-határozatok értelmében hozott intézkedések, illetve az ENSZ BT vonatkozó határozatával összhangban hozott uniós vagy tagállami intézkedések, valamint az e határozat hatálya alá tartozó intézkedések befolyásolnak.

(10)

A KNDK-ról szóló, 2012. december 10-i tanácsi következtetésekkel összhangban célszerű további korlátozó intézkedéseket elfogadni.

(11)

A 2010/800/KKBP határozatba egy további kritériumot kell belefoglalni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek az Unió általi autonóm jegyzékbe vételére vonatkozóan.

(12)

Meg kell tiltani bizonyos olyan egyéb áruk – főleg egyes alumíniumfajták – értékesítését, szállítását vagy átadását a KNDK számára, amelyek fontosak a KNDK nukleáris tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz, különösen a ballisztikusrakéta-ágazatban.

(13)

Emellett egyértelművé kell tenni, hogy amikor ez a határozat pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó tilalmat ír elő, abba beletartozik a biztosítási és a viszontbiztosítási szolgáltatások nyújtása is.

(14)

Ezen túlmenően meg kell tiltani az aranynak, a nemesfémeknek és a gyémántnak a KNDK kormánya részére vagy javára történő értékesítését és szállítását, illetve azoknak a KNDK kormányától történő vásárlását és szállítását, valamint az ehhez kapcsolódó közvetítői tevékenységeket.

(15)

Meg kell tiltani továbbá a KNDK pénznemében újonnan nyomtatott, vert, illetve kiadatlan bankjegyeknek és pénzérméknek a KNDK Központi Bankjába vagy annak javára történő szállítását.

(16)

Meg kell tiltani a KNDK-beli állami kötvények vagy állami garanciát élvező kötvények értékesítését vagy vásárlását.

(17)

Meg kell tiltani továbbá, hogy a KNDK-beli bankok új fiókokat, leányvállalatokat, illetve képviseleti irodákat nyissanak a tagállamok területén, továbbá hogy a KNDK-beli bankok (köztük a KNDK Központi Bankja) új vegyesvállalatokat hozzanak létre a tagállamok joghatósága alá tartozó bankokkal, illetve üzletrészt szerezzenek azokban. A tagállamoknak megfelelő intézkedésekkel meg kell tiltaniuk a területükön található, illetve a joghatóságuk alá tartozó pénzintézeteknek, hogy a KNDK-ban képviseleti irodákat vagy leányvállalatokat nyissanak.

(18)

Az 1718 (2006) ENSZ BT-határozat alapján létrehozott ENSZ BT-bizottság döntése nyomán hat szervezetet törölni kell a 2010/800/KKBP határozat II. és III. mellékletében szereplő jegyzékből és hozzá kell adni az említett határozat I. mellékletében szereplő jegyzékhez. Emellett módosítani kell az említett szervezetekre vonatkozó bejegyzéseket is.

(19)

A Tanács a 2010/800/KKBP határozat 12. cikkének (3) bekezdésével összhangban elvégezte továbbá a 2010/800/KKBP határozat II. és III. mellékletében szereplő személyek és szervezetek jegyzékének teljes körű felülvizsgálatát és arra a következtetésre jutott, hogy azoknak a továbbiakban is az említett határozatban foglalt különös korlátozó intézkedések hatálya alá kell tartozniuk.

(20)

A 2010/800/KKBP tanácsi határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2010/800/KKBP határozat a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következők szerint módosul:

a)

Az (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

a Biztonsági Tanács vagy az 1718 (2006) ENSZ BT-határozat 12. pontja alapján létrehozott bizottság (a továbbiakban: a szankcióbizottság) által az 1718 (2006) ENSZ BT-határozat 8. pontja a) alpontjának ii. pontjával és a 2087 (2013) ENSZ BT-határozat 5. pontjának b) alpontjával összhangban meghatározott minden olyan termék, anyag, felszerelés, áru és technológia, amely hozzájárulhat a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz;”;

b)

az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„d)

a ballisztikusrakéta-ágazatban használt egyes kulcsfontosságú alkotóelemek, mint például a ballisztikus rakétákhoz kapcsolódó rendszerekben használt bizonyos fajta alumíniumok. Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e rendelkezés által érintett termékek körét.”;

c)

A (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„b)

közvetlenül vagy közvetetten bármely KNDK-beli személynek, szervezetnek vagy szervnek, illetve a KNDK-ban történő felhasználás céljából az (1) bekezdésben említett termékekkel és technológiákkal kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi segítséget nyújtani, beleértve különösen az ezen termékek és technológiák értékesítésére, szállítására, átadására vagy kivitelére vonatkozó, vagy az ezzel összefüggő technikai képzés, tanácsadás, szolgáltatás, segítség vagy közvetítői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást, valamint a biztosítást és viszontbiztosítást;”.

2.

A szöveg a következő cikkekkel egészül ki:

„1a. cikk

Tilos az arany és a nemesfémek, valamint a gyémánt közvetett vagy közvetlen eladása, vásárlása, szállítása, valamint az ezekkel kapcsolatos közvetítői tevékenység a KNDK kormánya, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei, a KNDK Központi Bankja, továbbá az ezek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyek és szervezetek, vagy a tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetek részére, tőlük vagy javára.

Az Unió megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy meghatározza az e rendelkezés által érintett termékek körét.

1b. cikk

Tilos a KNDK pénznemében újonnan nyomtatott, vert, illetve kiadatlan bankjegyeknek és pénzérméknek a KNDK Központi Bankjába vagy annak javára történő szállítása.”

„2a. cikk

Tilos az ezen határozat hatálybalépését követően kibocsátott állami kötvényeknek vagy állami garanciát élvező kötvényeknek a közvetett vagy közvetlen eladása vagy vásárlása, vagy az ezekkel kapcsolatos közvetítői tevékenység és segítségnyújtás a KNDK kormánya, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei, a KNDK Központi Bankjá vagy a KNDK-ban székhellyel rendelkező más bankok – a KNDK-ban székhellyel rendelkező bankoknak a tagállamok joghatósága alá tartozó és azon kívül eső fiókjait és leányvállalatait is ideértve –, valamint a sem KNDK-ban székhellyel nem rendelkező, sem tagállami joghatóság alá nem tartozó, ellenben a KNDK-ban székhellyel/lakóhellyel rendelkező személyek vagy szervezetek ellenőrzése alá tartozó pénzügyi szervezetek, továbbá az előbb említettek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyek vagy szervezetek, vagy az említettek tulajdonában álló vagy ellenőrzése alá tartozó szervezetek részére, illetve részéről.”.

3.

A 4. cikk a következők szerint módosul:

a)

Az (1) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„d)

az I., II. vagy III. mellékletben nem szereplő, de a IIIA. mellékletben felsorolt személyek, akik fegyverek és bármely hasonló felszerelés és termékek, vagy anyagok, felszerelések, áruk és technológiák – amelyek hozzájárulhatnak a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz – a KNDK-ba, vagy KNDK-ból való szállításában vesznek részt, akár pénzügyi szolgáltatások nyújtása révén.”;

b)

A (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   A tagállamok mentességet adhatnak az (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában meghatározott intézkedések alól, ha az utazást sürgős humanitárius okok vagy kormányközi üléseken való részvétel indokolja, beleértve az olyan kormányközi üléseket, amelyeket az Unió támogat, vagy amelyeknek az EBESZ soros elnökségét ellátó tagállam ad otthont, és amelyeken olyan politikai párbeszédet folytatnak, amely közvetlenül támogatja a demokráciát, az emberi jogok tiszteletben tartását és a jogállamiságot a KNDK-ban.”;

c)

A (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(9)   Azokban az esetekben, amikor a (4), (5) és (7) bekezdés szerint valamely tagállam engedélyezi az I., II., III. vagy IIIA. mellékletben felsorolt személyek részére a területére való belépést vagy a területén történő átutazást, az engedély a kibocsátás céljára és az érintett személyekre korlátozódik.”;

d)

A szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(10)   A tagállamok kötelesek éberséget és elővigyázatosságot tanúsítani a jegyzékbe vett, az I. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek nevében vagy irányítása szerint eljáró személyeknek a területükre való belépésével és az azon való áthaladásával kapcsolatban.”.

4.

Az 5. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„d)

az I., II. vagy III. mellékletben nem szereplő, de a IIIA. mellékletben felsorolt személyek és szervezetek, akik fegyverek és bármely hasonló felszerelés és termékek, vagy anyagok, felszerelések, áruk és technológiák – amelyek hozzájárulhatnak a KNDK nukleáris fegyverekkel, ballisztikus rakétákkal vagy más tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos programjaihoz – a KNDK-ba, vagy KNDK-ból való szállításában vesznek részt, akár pénzügyi szolgáltatások nyújtása révén.”.

5.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„6a. cikk

(1)   A KNDK-beli bankok nem nyithatnak új fiókokat, leányvállalatokat vagy képviseleti irodákat a tagállamok területén, valamint a KNDK-beli bankok (köztük a KNDK Központi Bankja), fiókjaik vagy leányvállalataik, illetve a KNDK-ban székhellyel nem rendelkező, de olyan személyek vagy szervezetek által irányított pénzügyi szervek, amelyek a KNDK-ban székhellyel rendelkeznek, nem hozhatnak létre új vegyes vállalatokat, nem szerezhetnek üzletrészt a tagállamok joghatósága alá tartozó bankokban, és nem alakíthatnak ki ennek megfelelő új banki kapcsolatokat a tagállamok joghatósága alá tartozó bankokkal.

(2)   A tagállamok területén található, illetve a joghatóságuk alá tartozó pénzintézetek számára tilos a KNDK-ban képviseleti irodákat, leányvállalatokat vagy bankszámlákat nyitni.”.

6.

A 7. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Amennyiben az (1) és a (2) bekezdésben említett ellenőrzésekre kerül sor, a tagállamok lefoglalják és megsemmisítik az olyan termékeket, amelyek szállítása, értékesítése, átadása vagy kivitele az 1874 (2009) ENSZ BT-határozat 14. pontjának, valamint a 2087 (2013) ENSZ BT-határozat 8. pontjának megfelelően e határozat értelmében tilos.”.

7.

A szöveg az alábbi cikkel egészül ki:

„8a. cikk

Nem teljesíthető semmiféle követelés, többek között kártérítésre vagy kártalanításra irányuló, vagy egyéb hasonló jellegű követelés sem, így például beszámítási követelés, pénzbírság kiszabása iránti vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelés, kötvény vagy pénzügyi garancia meghosszabbítása vagy kifizetése iránti követelés, ideértve a hitellevelekből vagy hasonló eszközökből fakadó követelést, az I. és a II., III. és IIIA. mellékletben felsorolt személyek vagy szervezetek, vagy bármely egyéb KNDK-beli személy vagy szervezet, köztük a KDNK kormánya, annak közigazgatási szervei, közszervezetei és ügynökségei vagy ezeken keresztül, illetve javukra követeléssel előálló személyek vagy szervezetek számára olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatban, amelyeknek a teljesítését közvetlenül vagy közvetve, részben vagy egészben érintették az 1718 (2006) ENSZ BT-határozat, az 1874 (2008) ENSZ BT-határozat és a 2087 (2013) ENSZ BT-határozat értelmében elrendelt intézkedések, beleértve az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa vonatkozó határozatainak vagy az e határozatban szereplő intézkedések végrehajtása értelmében, az azokban előírtak szerint, vagy azokkal összefüggésben az Unió vagy valamely tagállam által hozott intézkedéseket is.”.

8.

A 9. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A Tanács a tagállamoknak vagy az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a javaslata alapján egyhangúlag állítja össze a II., III. és a IIIA. mellékletben szereplő jegyzéket és fogadja el azok módosításait.”.

9.

A 10. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Ha a Tanács úgy határoz, hogy egy személyt vagy szervezetet a 4. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett intézkedések hatálya alá von, ennek megfelelően módosítja a II., III. és IIIA. mellékletet.”.

10.

A 11. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„11. cikk

(1)   Az I., II., III. és a IIIA. mellékletnek tartalmaznia kell az adott személyek és szervezetek jegyzékbe vételének okait; az I. melléklet vonatkozásában ezen okokat a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság határozza meg.

(2)   Az I., II., III. és a IIIA. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá az érintett személyek és szervezetek azonosításához szükséges adatokat (amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak); az I. melléklet vonatkozásában ezeket az adatokat a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság határozza meg. Személyek esetében ilyen adat lehet a név – beleértve a névváltozatokat is –, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Szervezetek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Az I. mellékletnek tartalmaznia kell továbbá a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.”.

11.

A 12. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A 4. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett intézkedéseket rendszeres időközönként, de legalább 12 havonta felül kell vizsgálni. Amennyiben a Tanács a 9. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban úgy határoz, hogy ezen intézkedések alkalmazásának feltételei már nem teljesülnek, azok az érintett személyek és szervezetek tekintetében hatályukat vesztik.”.

2. cikk

A 2010/800/KKBP határozat I. mellékletében szereplő jegyzékek az e határozat I. mellékletében felsorolt személyekkel és szervezetekkel egészülnek ki.

3. cikk

Az e határozat II. mellékletében felsorolt szervezeteket törölni kell a 2010/800/KKBP határozat II. és III. mellékletében szereplő jegyzékekből.

4. cikk

A 2010/800/EK határozat IIIA. mellékletként e határozat III. mellékletével egészül ki.

5. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 341., 2010.12.23., 32. o.


I. MELLÉKLET

A 2. cikkben említett személyek és szervezetek

A.   A 4. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett személyek jegyzéke

 

Megnevezés

Egyéb ismert név

Születési idő

A jegyzékbe vétel időpontja

Egyéb információk

1.

Paek Chang-Ho

Pak Chang-Ho;

Paek Ch’ang-Ho

Születési idő: 1964. június 18.;

Születési hely: Keszong, KNDK

2013.1.22.

Magas rangú tisztviselő, a Koreai Űrtechnológiai Bizottság műholdvezérlő-központjának vezetője.

Útlevélszám: 381420754;

Az útlevél kiállításának dátuma: 2011. december 7.;

Az útlevél lejárati ideje: 2016. december 7.;

2.

Chang Myong-Chin

Jang Myong-Jin

Születési idő: 1966;

Alternatív születési idő: 1965

2013.1.22.

A szohei műholdfellövő állomás igazgatója és a fellövőközpont vezetője, ahonnan 2012. április 13-án és december 12-én műhold fellövésére került sor.

3.

Ra Ky’ong-Su

 

 

2013.1.22.

Ra Ky’ong-Su a Tancson Kereskedelmi Bank (Tanchon Commercial Bank, TCB) tisztviselője. Ebben a minőségében tranzakciókat segített elő a TCB javára. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a Tancson Kereskedelmi Bankot, amely a KNDK legfőbb pénzügyi szervezete a hagyományos fegyverek, a ballisztikus rakéták, valamint az ilyen fegyverek összeszerelésével és gyártásával kapcsolatos áruk értékesítése terén.

4.

Kim Kwang-il

 

 

2013.1.22.

Kim Kwang-il a Tancson Kereskedelmi Bank (Tanchon Commercial Bank, TCB) tisztviselője. Ebben a minőségében tranzakciókat segített elő a TCB és a Koreai Bányászatfejlesztési Kereskedelmi Vállalat (Korea Mining Development Trading Corporation, KOMID) javára. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a Tancson Kereskedelmi Bankot, amely a KNDK legfőbb pénzügyi szervezete a hagyományos fegyverek, a ballisztikus rakéták, valamint az ilyen fegyverek összeszerelésével és gyártásával kapcsolatos áruk értékesítése terén. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre.


B.   Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett szervezetek jegyzéke

 

Megnevezés

Egyéb ismert név

Hely

A jegyzékbe vétel időpontja

Egyéb információk

1.

Koreai Űrtechnológiai Bizottság

A KNDK Űrtechnológiai Bizottsága;

a KNDK Űrtechnológiai Minisztériuma;

Űrtechnológiai Bizottság;

KCST

Phenjan, KNDK

2013.1.22.

A Koreai Űrtechnológiai Bizottság (KCST) szervezte meg a műholdvezérlő-központon keresztül a KNDK által 2012. április 13-án és 2012. december 12-én a szohei fellövőállomásról végrehajtott műhold-fellövéseket.

2.

Bank of East Land (A Keleti Ország Bankja)

Dongbang Bank;

Tongbang U’Nhaeng; Tongbang

Bank

P.O.Box 32, BEL Building, Jonseung-Dung, Moranbong Körzet, Phenjan, KNDK

2013.1.22.

A Bank of East Land a KNDK egyik pénzügyi intézménye, amely fegyverekkel kapcsolatos tranzakciókat tesz lehetővé – és egyéb támogatást biztosít – a fegyvergyártással és -exporttal foglalkozó Green Pine Associated Corporation (Green Pine Kapcsolt Vállalkozás) számára. A bank tevékenyen együttműködött az említett vállalattal pénzeszközöknek a szankciókat megkerülő módon történő átutalásában. 2007-ben és 2008-ban lehetővé tett olyan tranzakciókat, amelyek a Green Pine és iráni pénzügyi intézmények – többek között a Melli Bank és a Sepa Bank – részvételével zajlottak. A Biztonsági Tanács az 1747 (2007) határozattal vette jegyzékbe a Sepa Bankot, mivel az támogatást nyújtott Irán ballisztikusrakéta-programjához. A Green Pine-t a szankcióbizottság vette jegyzékbe 2012 áprilisában.

3.

Koreai Kumrjong Kereskedelmi Vállalat (Korea Kumryong Trading Corporation)

 

 

2013.1.22.

A Koreai Bányászatfejlesztési Kereskedelmi Vállalat (Korea Mining Development Trading Corporation, KOMID) álneveként használják beszerzési tevékenységek végzése céljából. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre.

4.

Toszong Technológiai Kereskedelmi Vállalat (Tosong Technology Trading Corporation)

 

Phenjan, KNDK

2013.1.22.

A Koreai Bányászatfejlesztési Kereskedelmi Vállalat (Korea Mining Development Trading Corporation, KOMID) a Toszong Technológiai Kereskedelmi Vállalat (Tosong Technology Trading Corporation) anyavállalata. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre.

5.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation (Koreai Rjonha Gépészeti Közös Vállalat)

Chosun Yunha Machinery Joint Operation Company (Csoszun Junha Gépészeti Közös Vállalat);

Korea Ryenha Machinery J/V Corporation (Koreai Rjenha Gépészeti Közös Vállalat);

Ryonha Machinery Joint Venture Corporation (Rjonha Gépészeti Közös Vállalat)

Központi kerület, Phenjan, KNDK;

Mangungdae-gu (Mangungde-gu), Phenjan, KNDK;

Mangyongdae (Mangjongde) kerület, Phenjan, KNDK;

2013.1.22.

A Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation (Koreai Rjonha Gépészeti Közös Vállalat anyavállalata a Korea Ryonbong General Corporation (Koreai Rjongbong Általános Vállalat). A Korea Ryonbong General Corporation (Koreai Rjongbong Általános Vállalat) egy védelmi konglomerátum, amelynek fő tevékenységi körébe a KNDK védelmi iparágai részére történő beszerzések és az ország katonai jellegű értékesítéseinek támogatása tartoznak; a vállalatot a szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe.

6.

Leader (Hong Kong) International

Leader International Trading Limited

Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong Kong

2013.1.22.

Szállításokat segít elő a Koreai Bányászatfejlesztési Kereskedelmi Vállalat (Korea Mining Development Trading Corporation, KOMID) nevében. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre.

7.

Green Pine Associated Corporation (Green Pine Kapcsolt Vállalkozás)

Cho’ngsong United Trading Company (Csohngszong Egyesült Kereskedelmi Vállalat);

Chongsong Yonhap (Csongszong Jonhap);

Ch’o’ngsong Yo’nhap (Cshohngszong Johnhap);

Chosun Chawo’n Kaebal T’uja Hoesa (Csoszun Csavohn Kebal Thudzsa Hösza);

Jindallae (Dzsindalle);

Ku’mhaeryong Company LTD (Kuhmherjong KFT);

Natural Resources Development and Investment Corporation (Természetierőforrás-fejlesztési és Beruházási Vállalat);

Saeingp’il Company (Szeingphil Vállalat)

c/o Reconnaissance General Bureau Headquarters, Hyongjesan-Guyok (Hjongdzseszan-Gujok), Phenjan, KNDK;

Nungrado, Phenjan, KNDK

2012.5.2.

A Green Pine Associated Corporation (Green Pine Kapcsolt Vállalkozás) vette át a Koreai Bányászatfejlesztési Kereskedelmi Vállalat (Korea Mining Development Trading Corporation, KOMID) több tevékenységét. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre.

A Green Pine exportálja továbbá a KNDK-ban a fegyverek és az azokhoz kapcsolódó anyagok közel felét.

A Green Pine fegyverek és azokhoz kapcsolódó anyagok Észak-Koreából való exportja miatt került szankciók hatálya alá. A Green Pine tengeri katonai járművek és fegyverzetek, például tengeralattjárók, katonai hajók és rakétarendszerek gyártására szakosodott, és torpedókat exportált, valamint műszaki támogatást nyújtott iráni védelmi vállalatoknak.

8.

Amroggang Development Banking Corporation (Amroggang Fejlesztési Bank)

Amroggang Development Bank;

Amnokkang Development Bank

Tongan-dong, Phenjan, KNDK

2012.5.2.

A 2006-ban létrehozott Amroggang a Tancson Kereskedelmi Bankhoz kapcsolódik, és a Tancson tisztviselői irányítják. A Tancson szerepet játszik aKOMID ballisztikusrakéta-értékesítésének finanszírozásában, valamint részt vett a KOMID által az iráni Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) részére küldött ballisztikus rakétákkal kapcsolatos ügyletekben is. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a Tancson Kereskedelmi Bankot, amely a KNDK legfőbb pénzügyi szervezete a hagyományos fegyverek, ballisztikus rakéták, valamint az ilyen fegyverek összeszerelésével és gyártásával kapcsolatos áruk értékesítése terén. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK első számú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre. A Biztonsági Tanács az 1737 (2006) határozattal vette jegyzékbe az SHIG-t, mivel e szervezet érintett volt Irán ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjában.

9.

Korea Heungjin Trading Company (Koreai Hungdzsin Kereskedelmi Vállalat)

Hunjin Trading Co.;

Korea Henjin Trading Co.;

Korea Hengjin Trading Company

Phenjan, KNDK.

2012.5.2.

A Korea Heungjin Trading Company-t (Koreai Hungdzsin Kereskedelmi Vállalat) a KOMID kereskedelmi célokra használja. Feltehetően rakétákkal kapcsolatos termékeket szállított az iráni Shahid Hemmat Industrial Group-nak. A vállalat kapcsolatban áll a KOMID-dal, mégpedig annak beszerzési hivatalával. A Hungdzsin a rakéták tervezéséhez felhasználható alkalmazásokkal ellátott, fejlett digitális irányítóműszer beszerzésére használták fel. A szankcióbizottság 2009 áprilisában vette jegyzékbe a KOMID-ot, amely a KNDK elsőszámú fegyverkereskedője és a ballisztikus rakétákkal és hagyományos fegyverekkel kapcsolatos áruk és felszerelések legfőbb exportőre. A Biztonsági Tanács az 1737 (2006) határozattal vette jegyzékbe az SHIG-t, mivel e szervezet érintett volt Irán ballisztikus rakétákkal kapcsolatos programjában.


II. MELLÉKLET

Az 3. cikkben említett szervezetek

1.

Green Pine Associated Corporation (Green Pine Kapcsolt Vállalkozás)

2.

Korea Heungjin Trading Company (Koreai Hungdzsin Kereskedelmi Vállalat)

3.

Tosong Technology Trading Corporation (Toszong Technológiai Kereskedelmi Vállalat)

4.

Korea Ryonha Machinery Joint Venture Corporation (Koreai Rjonha Gépészeti Közös Vállalat)

5.

Amroggang Development Banking Corporation (Amroggang Fejlesztési Bank)

6.

Bank of East Land (A Keleti Ország Bankja)


III. MELLÉKLET

„III.A. MELLÉKLET

A.   A 4. cikk (1) bekezdésének d) pontjában és az 5. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett személyek jegyzéke

… .

B.   Az 5. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett szervezetek jegyzéke

… .”


19.2.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 46/37


A TANÁCS 2013/89/KKBP HATÁROZATA

(2013. február 18.)

a Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2011/101/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

mivel:

(1)

A Tanács 2011. február 15-én elfogadta a 2011/101/KKBP határozatot (1).

(2)

A 2011/101/KKBP határozat felülvizsgálata alapján a korlátozó intézkedéseket 2014. február 20-ig meg kell hosszabbítani.

(3)

Mindazonáltal egyes személyeket és szervezeteket már nem indokolt azoknak a személyeknek és szervezeteknek a jegyzékében szerepeltetni, akikre vagy amelyekre a 2011/101/KKBP határozatban megállapított korlátozó intézkedéseket alkalmazni kell.

(4)

Az Unió és a zimbabwei kormány közötti párbeszéd elősegítése érdekében továbbra is indokolt felfüggeszteni a zimbabwei kormányhoz tartozó, az együttműködés újrakezdésével foglalkozó csoport két tagja esetében a 2011/101/KKBP határozatban megállapított utazási tilalmat. Ezen túlmenően, az utazási tilalom felfüggesztését indokolt kiterjeszteni a zimbabwei kormány hat további tagjára.

(5)

A 2011/101/KKBP határozatot ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/101/KKBP határozat a következőképpen módosul:

A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

(1)   Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

(2)   Ezt a határozatot 2014. február 20-ig kell alkalmazni.

(3)   A 4. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések alkalmazását a II. mellékletben felsorolt személyek esetében 2014. február 20-ig fel kell függeszteni.

(4)   Ezt a határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni, és ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy annak céljai nem valósultak meg, a határozatot szükség szerint meg kell újítani vagy módosítani kell.”.

2. cikk

A 2011/101/KKBP határozat I. és II. melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2013. február 18-án.

a Tanács részéről

az elnök

C. ASHTON


(1)  HL L 42., 2011.2.16., 6. o.


MELLÉKLET

A 2011/101/KKBP határozat I. és II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

Az alábbi személyeket és szervezeteket törölni kell az I. mellékletből:

a)

Személyek

 

Chapfika, David

 

Chigudu, Tinaye Elisha Nzirasha

 

Chipanga, Tongesai Shadreck

 

Kwenda, R.

 

Mahofa, Shuvai Ben

 

Mashava, G.

 

Moyo, Gilbert

 

Mpabanga, S.

 

Msipa, Cephas George

 

Muchono, C.

 

Mudenge, Isack Stanislaus Gorerazvo

 

Mudonhi, Columbus

 

Mugariri, Bothwell

 

Mumba, Isaac

 

Mutsvunguma, S.

 

Nkomo, John Landa

 

Nyambuya, Michael Reuben

 

Parirenyatwa, David Pagwese

 

Rangwani, Dani

 

Ruwodo, Richard

 

Zhuwao, Patrick;

b)

Szervezetek:

Divine Homes (PVT) Ltd.

2.

A 2011/101/KKBP határozat I. MELLÉKLETÉBEN felsorolt alábbi személyekre vonatkozó bejegyzések bekerülnek a II. MELLÉKLETBE:

 

Murerwa, Herbet Muchemwa

 

Mzembi, Walter

 

Nguni, Sylvester Robert

 

Nhema, Francis Chenayimoyo Dunstan

 

Nyoni, Sithembiso Gile Glad

 

Shamu, Webster Kotiwani.