ISSN 1725-5090

doi:10.3000/17255090.L_2009.126.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 126

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

52. évfolyam
2009. május 21.


Tartalom

 

I   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

Oldal

 

 

RENDELETEK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 396/2009/EK rendelete (2009. május 6.) az Európai Szociális Alapra vonatkozó 1081/2006/EK rendeletnek az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése céljából történő módosításáról

1

 

*

Az Európai Parlament és Tanács 397/2009/EK rendelete (2009. május 6.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek az energiahatékonyságba és a megújuló energiaforrásokba való lakásberuházások támogathatósága tekintetében történő módosításáról

3

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 398/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról

5

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 399/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 1172/98/EK tanácsi rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról

9

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 400/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról

11

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 401/2009/EK rendelete (2009. április 23.) az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról (kodifikált változat)

13

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a 76/787/ESZAK, EGK, Euratom határozathoz csatolt, az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló, 2002. június 25-i és 2002. szeptember 23-i 2002/772/EK, Euratom tanácsi határozathoz (Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 283., 2002.10.21., 1. o.)

23

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező

RENDELETEK

21.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 396/2009/EK RENDELETE

(2009. május 6.)

az Európai Szociális Alapra vonatkozó 1081/2006/EK rendeletnek az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése céljából történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 148. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával történt konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (3) 56. cikke értelmében a költségek elszámolhatóságára vonatkozó szabályokat nemzeti szinten kell meghozni, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra és az Európai Szociális Alapra (ESZA) vonatkozó bizonyos kivételek figyelembevétele mellett.

(2)

Az 1081/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) 11. cikkének (3) bekezdése meghatározza, hogy mely kiadásokhoz nyújtható támogatás az ESZA-ból az említett rendelet 11. cikke (1) bekezdése szerint.

(3)

A pénzügyi válság további egyszerűsítést tesz szükségessé az ESZÁ-ból társfinanszírozott támogatásokhoz való könnyebb hozzáférés érdekében.

(4)

Az Európai Számvevőszék a 2007. évre vonatkozó éves jelentésében azt javasolta, hogy a jogalkotók és a Bizottság készüljenek fel a jövőbeli kiadási programok megtervezésének felülvizsgálatára a következők megfontolásával: tegyék egyszerűbbé a támogatható költségek számításához alapul vett tényezőket és a „ténylegesen felmerült költségek” visszatérítése helyett alkalmazzanak minél gyakrabban átalányösszegű vagy átalányalapú kifizetéseket.

(5)

Az ESZA-ból származó támogatás irányításában, igazgatásában és ellenőrzésében szükséges egyszerűsítés biztosítására, különösen ha eredményalapú visszatérítési rendszerhez kötődik, két újabb támogatható költségtípust kell bevezetni, az egységköltség alapú átalányösszegű, illetve átalányalapú kifizetést.

(6)

A támogatható kiadásokkal kapcsolatos jogbiztonság megteremtése érdekében ezt az egyszerűsítést az ESZÁ-ból származó valamennyi támogatásra alkalmazni kell. Ennek megfelelően az 1081/2006/EK rendelet hatálybalépése napjától, azaz 2006. augusztus 1-től visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

(7)

Az 1081/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1081/2006/EK rendelet 11. cikkének (3) bekezdése a következőképpen módosul:

1.

A b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

támogatások esetében:

i.

a műveletek átalányalapon meghatározott közvetett költségei, a műveletre bejelentett közvetlen költségek legfeljebb 20 %-áig;

ii.

a tagállam által megállapított egységköltség alapján kiszámított, átalányalapon meghatározott költségek;

iii.

adott művelet össz- vagy részköltségének fedezésére átalányösszegben meghatározott költségek.”

2.

A bekezdés a következő albekezdésekkel egészül ki:

„A b) pont i., ii., illetve iii. alpontjában kifejtett opciók csak abban az esetben kombinálhatók, ha a támogatható költségek különböző kategóriáját érintik, vagy ugyanazon művelet különböző projektjeinél használják fel őket.

A b) pont i., ii. és iii. alpontjaiban szereplő költségeket előzetesen, tisztességes, méltányos és ellenőrizhető számítás alapján kell megállapítani.

A b) pont iii. alpontjában szereplő, átalányösszeg nem haladhatja meg az 50 000 EUR-t.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rendelkezéseit ugyanakkor 2006. augusztus 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2009. május 6-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. KOHOUT


(1)  2009. február 25-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2009. április 2-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a 2009. május 5-i tanácsi határozat.

(3)  HL L 210., 2006.7.31., 25. o.

(4)  HL L 210., 2006.7.31., 12. o.


21.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/3


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 397/2009/EK RENDELETE

(2009. május 6.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek az energiahatékonyságba és a megújuló energiaforrásokba való lakásberuházások támogathatósága tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 162. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

tekintettel a Régiók Bizottságával történt konzultációra,

a Szerződés 251. cikkében (2) megállapított eljárásnak megfelelően,

mivel:

(1)

Európa hosszú távú növekedési potenciáljának megerősítése érdekében 2008. november 26-án a Bizottság közleményt fogadott el az európai gazdaságélénkítési tervről, amely kitér az épületek energiahatékonyságának javítását célzó beruházások fontosságára, beleértve a lakásszektort is.

(2)

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF) csak az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén vagy azt követően csatlakozó tagállamok esetében finanszíroz a lakásszektornak – az energiahatékonyságot is beleértve – nyújtott támogatásokat, amennyiben teljesítik az 1080/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 7. cikke (2) bekezdésében meghatározott feltételeket. A lakásszektornak nyújtott energiahatékonysági és megújuló energiával kapcsolatos beruházásokat valamennyi tagállam számára hozzáférhetővé kell tenni.

(3)

Támogatást kell nyújtani azon beruházásoknak, amelyek állami rendszerek keretében valósulnak meg, az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló, 2006. április 5-i 2006/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) célkitűzéseivel összhangban.

(4)

Annak biztosítása érdekében, hogy a Szerződés 158. cikkében meghatározott kohéziós politika célkitűzései megvalósuljanak, a támogatásoknak a társadalmi kohéziót kell erősíteniük.

(5)

Az Európai Számvevőszék a 2007. évre vonatkozó éves jelentésében azt javasolta, hogy a jogalkotó hatóságok és a Bizottság készüljenek fel a jövőbeli kiadási programok megtervezésének felülvizsgálatára annak kellő megfontolásával, hogy egyszerűbbé tegyék a támogatható költségek számításához alapul vett tényezőket és a „ténylegesen felmerült költségek” visszatérítése helyett minél gyakrabban átalányösszegű vagy átalányalapú kifizetéseket alkalmazzanak.

(6)

Az ERDF által támogatott műveletek irányításában, igazgatásában és ellenőrzésében szükséges egyszerűsítés érdekében – különösen, ha a visszatérítési rendszer eredményalapú – három újabb támogatható költségtípust kell bevezetni, nevezetesen a közvetett költségeket és az egységköltség alapú átalányösszegű, illetve átalányalapú kifizetést.

(7)

A támogatható kiadásokkal kapcsolatos jogbiztonság megteremtése érdekében ezeket az újabb támogatható költségtípusokat az ERDF-ből származó valamennyi támogatásra alkalmazni kell. Ennek megfelelően ezeket az 1080/2006/EK rendelet hatályba lépése napjától, azaz 2006. augusztus 1-jétől visszamenőleges hatállyal szükséges alkalmazni.

(8)

Az 1080/2006/EK rendeletet ezért megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1080/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 7. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(1a)   Az egyes tagállamokban a meglévő lakásállományban az energiahatékonyság fokozására és a megújuló energiák használatára fordított lakásberuházási kiadások a teljes ERDF-juttatás 4 %-áig támogathatók.

A társadalmi kohézió erősítése érdekében a tagállamok a támogatható lakásállomány kategóriáit a nemzeti szabályokban határozzák meg, az 1083/2006/EK rendelet 56. cikkének (4) bekezdésével összhangban.”

2.

A 7. cikk (2) bekezdése bevezető mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A lakásberuházási kiadások – az (1a) bekezdésben meghatározottak szerint az energiahatékonyság és a megújuló energiák használata kivételével – kizárólag az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén vagy ezután csatlakozott tagállamok esetében, és az alábbi feltételek mellett támogathatók:”

3.

A 7. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A támogatások esetében az alábbi költségekhez járul hozzá az ERDF, amennyiben azok a számviteli szabályokat is magukban foglaló nemzeti szabályokkal összhangban merültek fel, valamint az alábbi konkrét feltételek mellett:

i.

a műveletek átalányalapon meghatározott közvetett költségei, a műveletre bejelentett közvetlen költségek legfeljebb 20 %-áig;

ii.

a tagállam által megállapított egységköltség alkalmazásával számított átalányalapú költségek;

iii.

adott művelet össz- vagy részköltségének fedezésére átalányösszegben meghatározott költségek.

Az i., ii. és iii. pontban kifejtett opciók csak abban az esetben kombinálhatók, ha a támogatható költségek különböző kategóriáit érintik, vagy ugyanazon művelet különböző projektjeinél használják fel őket.

Az i., ii. és iii. pontban szereplő költségeket előzetesen, tisztességes, méltányos és ellenőrizhető számítás alapján kell megállapítani.

Az iii. pontban szereplő, átalányösszegben meghatározott költség nem haladhatja meg az 50 000 EUR-t.”

2. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk (3) bekezdését azonban 2006. augusztus 1-jétől kezdődően kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2009. május 6-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. KOHOUT


(1)  2009. február 25-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2009. április 2-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. május 5-i határozata.

(3)  HL L 210., 2006.7.31., 1. o.

(4)  HL L 114., 2006.4.27., 64. o.


21.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/5


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 398/2009/EK RENDELETE

(2009. április 23.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A 338/97/EK rendelet (3) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK tanácsi határozat (5) bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló nyilatkozatának (6) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezeket a jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmét szabályozó egyes intézkedéseket fogadjon el, valamint hogy a 338/97/EK rendelet mellékletének egyes módosításait, valamint a veszélyeztetett állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) (a továbbiakban: az egyezmény) részes felei által meghozott határozatokat, az egyezmény állandó bizottsága által meghozott határozatokat, illetve előterjesztett javaslatokat és az egyezményi titkárság javaslatainak végrehajtására irányuló további intézkedéseket elfogadja. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 338/97/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)

A hatékonyságra figyelemmel a 338/97/EK rendelet mellékleteit módosító intézkedések elfogadására irányuló, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás szokásos időkeretét le kell rövidíteni az egyezmény módosításainak hatálybalépésére megállapított határidő tiszteletben tartása érdekében.

(6)

A 338/97/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosítások

A 338/97/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (6) bekezdés bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   Az érintett származási országokkal lefolytatott egyeztetés alapján – és a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban, valamint a Tudományos Felülvizsgálati Csoport véleményének figyelembevételével – a Bizottság a Közösségbe történő behozatalt általánosságban vagy bizonyos származási országok vonatkozásában korlátozhatja:”;

b)

a (7) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(7)   Amennyiben a Közösségbe történő behozatalt követően különleges vasúti, légi vagy vízi szállítási műveletre kerül sor, a Bizottság az (1)–(4) bekezdésben említett, a behozatali vámhivatalban elvégzendő ellenőrzés és importokmány-bemutatás teljesítése tekintetében eltérést engedélyez annak érdekében, hogy ezen ellenőrzéseket és az okmányok bemutatását egy másik, a 12. cikk (1) bekezdése alapján kijelölt vámhivatalnál is elvégezhessék.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

2.

Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Amennyiben az újrakiviteli bizonyítvány iránti kérelem olyan példányokra vonatkozik, amelyeket egy másik tagállam által kiállított behozatali engedély alapján hoztak be a Közösség területére, az igazgatási hatóság előzetesen konzultál az engedélyt kiállító igazgatási hatósággal. A konzultációs eljárásokat és azon eseteket, amelyekben konzultációra van szükség, a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

b)

a (7) bekezdés b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„b)

Amennyiben egy igazgatási hatósághoz javaslat érkezik az a) pontban említett intézkedésre, erről véleményével együtt tájékoztatja a Bizottságot, amely – adott esetben – a 18. cikk (2) bekezdésében megállapított szabályozási bizottsági eljárással összhangban korlátozások bevezetését javasolja az érintett fajok kivitelére.”

3.

A 7. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„c)

Az annak megállapítására szolgáló kritériumokat, hogy egy példány fogságban született és nevelkedett-e, illetve mesterségesen szaporították-e és ez kereskedelmi célból történt-e, valamint a b) pontban említett különleges feltételeket a Bizottság határozza meg. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

b)

a (2) bekezdés c) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

„c)

Amennyiben a kivitelt vagy az újrakivitelt megelőzően a b) pontban említett okmányt nem adták ki, a példányt le kell foglalni, és – adott esetben – el lehet kobozni, ha az okmányt nem nyújtják be utólag a Bizottság által megállapított feltételeknek megfelelően. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”;

c)

a (3) és (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Személyi vagy háztartáshoz tartozó ingóságok

A 4. és 5. cikktől eltérve, az e cikkben foglalt előírások nem alkalmazandók az A–D. mellékletekben felsorolt fajok nem élő példányaira, ezek részeire és származékaira, amennyiben azok olyan személyi és háztartáshoz tartozó ingóságok, amelyek Közösségbe történő behozatala, onnan történő kivitele vagy újrakivitele a Bizottság által megállapított rendelkezésekkel összhangban történt. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4)   Tudományos intézmények

A 4., 5., 8. és 9. cikkben említett okmányok nem szükségesek a működési hely szerinti államok igazgatási hatóságai által bejegyzett tudósok és tudományos intézetek közötti olyan nem kereskedelmi jellegű kölcsönök, adományok és cserék esetében, amelyek herbáriumi példányokat és más tartósított, szárított vagy beágyazott múzeumi példányokat és élő növényi anyagokat érintenek, amelyeket olyan címkével láttak el, amelynek a mintáját a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban határozták meg, illetve amelyeket valamely harmadik ország igazgatási hatósága által kiadott vagy elfogadott hasonló címkével láttak el.”

4.

A 8. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az (1) bekezdésben említett tilalmak alóli, a (3) bekezdésben említett feltételeken alapuló általános eltéréseket, valamint az A. mellékletben felsorolt fajokra vonatkozó, a 3. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontjával összhangban lévő általános eltéréseket a Bizottság állapíthatja meg. Ezen eltéréseknek összhangban kell lenniük a vadon élő állat- és növényfajok megőrzésére vonatkozó egyéb közösségi jogszabályok előírásaival. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

5.

A 9. cikk (6) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   A Bizottság korlátozásokat írhat elő azon fajok élő példányainak tartására és szállítására, amelyek Közösségbe történő behozatalát a 4. cikk (6) bekezdésével összhangban korlátozták. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

6.

A 11. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A Bizottság határidőket állapít meg az engedélyek és bizonyítványok kiállítására. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

7.

A 12. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Kivételes esetekben és a Bizottság által meghatározott kritériumoknak megfelelően az igazgatási hatóság a Közösségbe történő behozatal vagy az onnan történő kivitel vagy újrakivitel kezelésére olyan vámhivatalt is felhatalmazhat, amelyet nem az (1) bekezdéssel összhangban jelöltek ki. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

8.

A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

a)

a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

i.

az a) pont utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A megadandó információkat és azok benyújtásának formáját a Bizottság határozza meg a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban.”

ii.

a c) pont utolsó mondata helyébe a következő szöveg lép:

„A megadandó információkat és azok benyújtásának formáját a Bizottság határozza meg a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban.”;

b)

az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   Tekintettel a mellékletek készülő kiegészítéseire, a tagállamok illetékes hatóságai valamennyi vonatkozó információt megküldenek a Bizottságnak. A Bizottság a szükséges információkat a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban határozza meg.”

9.

A 18. cikk helyébe a következő szöveg lép:

a)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az e bekezdésre való hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkben foglalt rendelkezésekre.”

b)

a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Az e bekezdésre való hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 5. cikkének b) pontját kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkben foglalt rendelkezésekre.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, valamint (4) bekezdésének b) és e) pontjában meghatározott határidők egy hónap, egy hónap, illetve két hónap.”

10.

A 19. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„19. cikk

(1)   A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban elfogadja a 4. cikk (6) bekezdésében, az 5. cikk (7) bekezdésének b) pontjában, a 7. cikk (4) bekezdésében, a 15. cikk (4) bekezdésének a) és c) pontjában, a 15. cikk (5) bekezdésében és a 21. cikk (3) bekezdésében említett intézkedéseket.

A Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban meghatározza a 4. és 5. cikkben, a 7. cikk (4) bekezdésében és a 10. cikkben említett okmányok külalakját.

(2)   A Bizottság elfogadja a 4. cikk (7) bekezdésében, az 5. cikk (5) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésének c) pontjában, (2) bekezdésének c) pontjában és (3) bekezdésében, a 8. cikk (4) bekezdésében, a 9. cikk (6) bekezdésében, a 11. cikk (5) bekezdésében és a 12. cikk (4) bekezdésében említett intézkedéseket. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(3)   A Bizottság egységes feltételeket és kritériumokat állapít meg a következők tekintetében:

a)

a 4. és 5. cikkben, a 7. cikk (4) bekezdésében és a 10. cikkben említett okmányok kiadása, érvényessége és felhasználása;

b)

a 7. cikk (1) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett növény-egészségügyi bizonyítványok felhasználása;

c)

szükség esetén a példányok megjelölésére szolgáló eljárások meghatározása az azonosítás megkönnyítésére és az előírások betartásának biztosítására.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(4)   A Bizottság szükség esetén további intézkedéseket fogad el az egyezményben részt vevő felek konferenciája által elfogadott határozatok, az egyezmény állandó bizottsága által meghozott határozatok vagy előterjesztett javaslatok és az egyezményi titkárság javaslatainak végrehajtására. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására vonatkozó ezen intézkedéseket a 18. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)   A Bizottság módosítja az A–D. mellékletet az A. mellékletre vonatkozó olyan módosítások kivételével, amelyek nem az egyezményben részes felek határozataiból következnek. Az e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló intézkedéseket a 18. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

11.

A 21. cikk (3) bekezdésében a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A rendelet alkalmazása előtt két hónappal a Bizottság a 18. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban és a Tudományos Felülvizsgálati Csoporttal történt egyeztetés alapján:”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2009. április 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

P. NEČAS


(1)  HL C 211., 2008.8.19., 45. o.

(2)  Az Európai Parlament 2008. szeptember 23-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. március 23-i határozata.

(3)  HL L 61., 1997.3.3., 1. o.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(5)  HL L 200., 2006.7.22., 11. o.

(6)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.


21.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/9


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 399/2009/EK RENDELETE

(2009. április 23.)

a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 1172/98/EK tanácsi rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

Az 1172/98/EK tanácsi rendelet (3) értelmében egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK tanácsi határozat (5) bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló nyilatkozatának (6) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezeket a jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

Az 1172/98/EK rendeletet illetően a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy kiigazítsa az adatgyűjtés jellemzőit és a mellékletek tartalmát, megállapítsa a tagállamok által továbbított statisztikai eredményekre vonatkozó minimális pontossági előírásokat és meghatározza az említett rendeletre vonatkozó végrehajtási eljárásokat, beleértve az adott rendeletnek a gazdasági és műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása érdekében meghozott intézkedéseket is. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és az említett rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)

Az 1172/98/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Módosítások

Az 1172/98/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az adatgyűjtés jellemzőit és a mellékletek tartalmát a Bizottság határozza meg. Az ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedést a 10. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

2.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Az eredmények pontossága

Az adatgyűjtés és -feldolgozás módszereit a tagállamokban végzett közúti fuvarozás szerkezeti jellemzőinek figyelembevételével úgy dolgozzák ki, hogy a tagállamok által továbbított statisztikai eredmények megfeleljenek a minimális pontossági előírásoknak. Ezeket a pontossági előírásokat a Bizottság állapítja meg. Az ezen rendelet nem alapvető fontosságú elemei módosítására irányuló ezen intézkedést a 10. cikk (3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

3.

Az 5. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdésben említett adatátadás részleteit, beleértve adott esetben az említett adatokon alapuló statisztikai táblázatokat is, a 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott irányítóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.”

4.

A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„6. cikk

Az eredmények terjesztése

A közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai eredmények terjesztésével kapcsolatos előírásokat, beleértve az eredmények szerkezetét és tartalmát, a 10. cikk (2) bekezdésében említett irányítóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.”

5.

A 9. cikket el kell hagyni.

6.

A 10. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„10. cikk

A bizottsági eljárás

(1)   A Bizottság munkáját a 89/382/EGK, Euratom határozattal létrehozott statisztikai programbizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikke (3) bekezdésében megállapított határidő három hónap.

(3)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését, (5) bekezdésének a) albekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel a 8. cikkének rendelkezéseire.”

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2009. április 23-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

P. NEČAS


(1)  HL C 211., 2008.8.19., 36. o.

(2)  Az Európai Parlament 2008. szeptember 23-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. március 23-i határozata.

(3)  HL L 163., 1998.6.6., 1. o.

(4)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(5)  HL L 200., 2006.7.22., 11. o.

(6)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.


21.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/11


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 400/2009/EK RENDELETE

(2009. április 23.)

a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 285. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1)

A 2223/96/EK tanácsi rendelet (2) értelmében bizonyos intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (3) összhangban kell elfogadni.

(2)

Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK tanácsi határozat (4) bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3)

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK tanácsi határozatról szóló nyilatkozatának (5) megfelelően az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezeket a jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4)

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 2223/96/EK rendeletet illetően módosításokat fogadjon el az 1995. évi számlák európai rendszeréhez, és a tagállamoktól kért adatokban történő változásokról döntsön. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak, és a 2223/96/EK rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5)

A 2223/96/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2223/96/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A Bizottság elfogadja az ESA 95 módszertan azon módosításait, amelyek célja az ESA 95 tartalmának tisztázása és javítása, feltéve, hogy azzal az ESA 95 alapvető fogalmai nem változnak, és végrehajtása nem követel meg további forrásokat és nem növeli a saját forrásokat. Ezen intézkedéseket, amelyek a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

2.

A 3. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A Bizottság elfogadja a 2. cikk (2) bekezdésében meghatározott korlátokon belül a tagállamoktól kért adatokra vonatkozó bármely változást (új táblázatok, érintett országok és/vagy régiók). Ezen intézkedéseket, amelyek a rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, a 4. cikk (2) bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”

3.

A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

(1)   A Bizottságot a statisztikai programbizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelemmel 8. cikkének rendelkezéseire.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2009. április 23-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

P. NEČAS


(1)  Az Európai Parlament 2008. november 18-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. március 5-i határozata.

(2)  HL L 310., 1996.11.30., 1. o.

(3)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(4)  HL L 200., 2006.7.22., 11. o.

(5)  HL C 255., 2006.10.21., 1. o.


21.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/13


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 401/2009/EK RENDELETE

(2009. április 23.)

az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendeletet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezért ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A Szerződés biztosítja a környezetre vonatkozó közösségi politika fejlesztését és alkalmazását, valamint lefekteti az e politikát irányító célkitűzéseket és elveket.

(3)

A környezetvédelmi követelmények a Bizottság egyéb irányú politikájának részét képezik.

(4)

A Szerződés 174. cikke értelmében a környezetvédelemre vonatkozó intézkedések előkészítésénél a Közösség figyelembe veszi, egyebek mellett, a rendelkezésre álló tudományos és műszaki adatokat.

(5)

A környezeti adatok európai szinten történő gyűjtése, feldolgozása és elemzése szükséges annak érdekében, hogy tárgyilagos, megbízható és összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a Közösség és a tagállamok részére a kellő intézkedések megtételét a környezet védelmére, ezen intézkedések eredményeinek felmérésére és annak biztosítására, hogy a nyilvánosságot megfelelő módon tájékoztassák a környezet állapotáról.

(6)

A Közösségen és a tagállamokon belül már léteznek ilyen információkat és szolgáltatásokat nyújtó szervezetek.

(7)

Ezek alapul szolgálnak az európai környezeti információs és megfigyelőhálózatnak, amelyet közösségi szinten az Európai Környezetvédelmi Ügynökség koordinál.

(8)

A Szerződés 255. cikkében meghatározott dokumentumokhoz való hozzáférés jogának gyakorlására vonatkozó általános elveket és korlátozásokat az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5) határozták meg.

(9)

Az Ügynökség feladata a meglévő szervezetekkel történő közösségi szintű együttműködés, ami által a Bizottságnak módja nyílik a közösségi környezetvédelmi jogszabályok teljes körű alkalmazására.

(10)

Az Ügynökség jogállásának és felépítésének meg kell felelnie a tőle elvárt eredmény tárgyilagosságának, és lehetővé kell tennie, hogy az Ügynökség tevékenységét a meglévő nemzeti és nemzetközi szolgáltatásokkal szoros együttműködésben végezhesse.

(11)

Az Ügynökségnek jogi autonómiát kell élveznie, ugyanakkor szoros kapcsolatot kell fenntartania a Közösség intézményeivel és a tagállamokkal.

(12)

Biztosítani kell, hogy az Ügynökség nyitott legyen más országokkal szemben, amelyek a Közösséggel és a tagállamokkal egyetemben közösen érdekeltek az Ügynökség célkitűzéseiben, a Közösség és ezen országok között kötendő megállapodások formájában,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   E rendelet rendelkezik az Európai Környezetvédelmi Ügynökségről (a továbbiakban: az Ügynökség), és célja egy európai környezeti információs és megfigyelőhálózat felállítása.

(2)   A Szerződésben és a környezetre vonatkozó későbbi közösségi cselekvési programokban megállapított környezetvédelmi és -fejlesztési, valamint a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos célok elérése érdekében az Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat a Közösség és a tagállamok részére biztosítja a következőket:

a)

európai szinten olyan tárgyilagos, megbízható és összehasonlítható információkat, amelyek lehetővé teszik részükre, hogy megtegyék a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket, elvégezzék az intézkedések hatásának felmérését és a lakosság megfelelő tájékoztatását a környezet állapotáról; továbbá ennek érdekében

b)

megfelelő műszaki és tudományos támogatást.

2. cikk

Az 1. cikkben említett célkitűzés elérése érdekében az Ügynökség feladatai:

a)

a tagállamokkal együttműködve a 4. cikkben említett hálózat létrehozása és összehangolása; e tekintetben az Ügynökség felelős az adatok gyűjtéséért, feldolgozásáért és elemzéséért, különös tekintettel a 3. cikkben említett területekre;

b)

a helyes és hatékony környezetpolitika kidolgozásához és megvalósításához szükséges objektív információ biztosítása a Közösség és a tagállamok részére; ennek érdekében különösen olyan információk átadása a Bizottságnak, amelyek segítségével eredményesen láthatja el a környezetvédelmi intézkedések és jogszabályok meghatározásának, kidolgozásának és értékelésének feladatait;

c)

segítség nyújtása a környezetvédelmi intézkedések ellenőrzéséhez a jelentéstételi követelmények megfelelő támogatása (ezen belül a kérdőívek kidolgozásában, a tagállamoktól érkező jelentések feldolgozásában és az eredmények terjesztésében való közreműködés) útján, összhangban az Ügynökség többéves munkaprogramjával és a jelentéstétel összehangolásának céljával;

d)

tanácsadás nyújtása az egyes tagállamok részére a környezetvédelmi intézkedéseik ellenőrzésére szolgáló rendszereik fejlesztéséről, kialakításáról és bővítéséről, ha kérik, és amennyiben ez összhangban áll az Ügynökség éves munkaprogramjával, feltéve, hogy ezek a tevékenységek nem veszélyeztetik az e cikkben előírt egyéb feladatok ellátását; a tanácsadás a tagállamok ilyen irányú kérése esetén kiterjedhet szakértői vizsgálatokra is;

e)

a környezet állapotával kapcsolatos adatok rögzítése, összeállítása és értékelése, szakértői jelentések készítése a Közösség területén belüli környezet minőségéről, érzékenységéről és terheléséről, valamint a környezeti adatokkal kapcsolatos, a tagállamokban alkalmazandó, egységes értékelési szempontok kialakítása, környezeti információs referenciaközpont kialakítása és továbbfejlesztése; a Bizottság ezeket az információkat használja fel a közösségi környezetvédelmi szabályozás végrehajtásának biztosításához, ami a feladatát képezi;

f)

a környezeti adatok európai szintű összehasonlíthatóságának és szükség esetén a mérési módszerek fokozott összehangolásának ösztönzése megfelelő eszközökkel;

g)

az európai környezeti információk olyan nemzetközi környezeti megfigyelési programokba való beépítésének elősegítése, mint amilyeneket például az Egyesült Nemzetek és annak szakosított intézményei indítottak;

h)

ötévenként jelentés készítése a környezet állapotáról, változásairól és kilátásairól, amelyet meghatározott témakörökre összpontosító mutatókon alapuló jelentések egészítenek ki;

i)

a környezeti előrejelzési módszerek alkalmazásának és fejlesztésének elősegítése, aminek köszönhetően még időben megfelelő védőintézkedések tehetők;

j)

a környezeti károk, valamint a környezeti megelőző, védelmi és helyreállítási intézkedések költségei értékelési módszereinek fejlesztésére irányuló ösztönzés;

k)

a rendelkezésre álló, legjobb technológiákra vonatkozó információk cseréjének elősegítése a környezeti károk megelőzése vagy csökkentése érdekében;

l)

a 15. cikkben említett testületekkel és programokkal való együttműködés;

m)

a környezetre, különösen a környezet állapotára vonatkozó megbízható és összehasonlítható információ széles körű terjesztésének biztosítása a közvélemény számára és e cél érdekében új telematikai technológia alkalmazásának elősegítése;

n)

a Bizottság támogatása a környezeti hatásvizsgálati módszerek fejlesztéséhez és a legjobb gyakorlat kialakításához szükséges információcsere folyamatában;

o)

a Bizottság támogatása a környezettel kapcsolatos fontos kutatások eredményeinek terjesztésében oly módon, amely a legjobban segíti a környezetpolitika fejlesztését.

3. cikk

(1)   Az Ügynökség fő tevékenységi körei lehetőség szerint magukban foglalják mindazon elemeket, amelyek révén olyan információk gyűjtésére képes, amelyek lehetővé teszik a környezet jelenlegi és előrelátható állapotának leírását, az alábbi szempontok figyelembevételével:

a)

a környezet minősége;

b)

környezeti terhelések;

c)

a környezet érzékenysége;

ahol ezeket a szempontokat a fenntartható fejlődés keretébe kell helyezni.

(2)   Az Ügynökség olyan információkat szolgáltat, amelyeket a Közösség környezetpolitikája végrehajtásánál közvetlenül használhat.

Elsőbbséget élveznek az alábbi munkaterületek:

a)

a levegő minősége és a légköri kibocsátások;

b)

vízminőség, szennyező anyagok és vízkészletek;

c)

a talaj, az állat- és növényvilág, valamint az élőhelyek állapota;

d)

földhasználat és a természeti erőforrások használata;

e)

hulladékgazdálkodás;

f)

zajkibocsátás;

g)

a környezetre veszélyes vegyi anyagok;

h)

a part menti területek és a tenger védelme.

Különös figyelmet szentelnek a határokon átnyúló, több országot érintő, világméretű jelenségeknek.

Figyelembe veszik továbbá a társadalmi-gazdasági kihatásokat.

(3)   Az Ügynökség az információcsere során együttműködhet más szervekkel, beleértve a környezeti jog alkalmazására és végrehajtására létrehozott európai hálózatot (IMPEL-hálózat) is.

Működése során az Ügynökség ügyel arra, hogy tevékenysége más intézmények és testületek már meglévő tevékenységével ne legyen átfedésben.

4. cikk

(1)   A hálózat az alábbiakat foglalja magában:

a)

a nemzeti információs hálózatok fő alkotóelemeit;

b)

az országos irányítási központokat;

c)

témaközpontokat.

(2)   A tagállamok rendszeresen tájékoztatják az Ügynökséget nemzeti környezeti információs hálózatuk fő alkotóelemeiről, különös tekintettel a 3. cikk (2) bekezdésében foglalt elsőbbséget élvező területekre, azon intézmények megnevezésével együtt, amelyek megítélésük szerint segíthetik az Ügynökség munkáját, figyelembe véve azt az igényt, hogy a tagállam felségterületén a lehető legnagyobb földrajzi lefedettséget kell biztosítani.

A tagállamok megfelelő módon együttműködnek az Ügynökséggel, és az Ügynökség munkaprogramjának megfelelően az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat munkájához országuk adatainak gyűjtésével, összehasonlításával és elemzésével járulnak hozzá.

A tagállamok e tevékenységek esetében országokat átívelő együttműködést is kiépíthetnek.

(3)   A tagállamok kijelölhetnek különösen a (2) bekezdésben említett intézmények vagy egyéb, a területükön működő szervezetek közül egy országos tájékoztatási központot, amely a nemzeti szinten felhasználásra kerülő információkat összehangolja és/vagy továbbítja az Ügynökség és a hálózat részét képező intézmények és testületek – beleértve a (4) bekezdésben említett témaközpontokat – felé.

(4)   A tagállamoknak módjukban áll 1994. április 30-ig kijelölni azokat a területükön működő intézményeket vagy egyéb szervezeteket, amelyek megbízást kaphatnak az Ügynökséggel való együttműködésre az egyes témák tekintetében.

Az ily módon kijelölt intézmény jogosult arra, hogy megállapodást kössön az Ügynökséggel egy, a hálózat témaközpontjaként történő működésre, meghatározott feladatok elvégzésére.

Ezek a központok együttműködnek a hálózat részét képező más intézményekkel.

(5)   A tematikus központokat az igazgatótanács jelöli ki a 8. cikk (1) bekezdése értelmében, a 8. cikk (4) bekezdésében említett többéves munkaprogramok időtartamánál nem hosszabb időszakra. A kijelölés azonban meghosszabbítható.

(6)   A különös feladatok témaközpontok szerinti elosztását az Ügynökségnek a 8. cikk (4) bekezdésében említett többéves munkaprogramjában kell meghatározni.

(7)   A többéves munkaprogram alapján az Ügynökség rendszeresen felülvizsgálja a hálózat (2) bekezdésben említett fő alkotóelemeit, és elvégzi az igazgatótanács döntése alapján előírt változtatásokat a tagállamok által benyújtott új jelentések figyelembevételével.

5. cikk

Az Ügynökség megállapodásokat, különösen szerződéseket köthet a hálózathoz tartozó 4. cikk szerinti intézményekkel vagy testületekkel a rábízott feladatok sikeres végrehajtása érdekében.

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a területükön lévő nemzeti intézmények és szervezetek esetében, az Ügynökséggel kötendő ilyen jellegű megállapodások az országos irányítási központ jóváhagyásával történjenek.

6. cikk

(1)   Az 1049/2001/EK rendeletet az Ügynökség birtokában lévő dokumentumokra is alkalmazni kell.

(2)   Az Ügynökség által az 1049/2001/EK rendelet 8. cikke értelmében hozott határozatok ellen az európai ombudsmannál panasszal vagy az Európai Közösségek Bíróságánál jogorvoslattal lehet élni, a Szerződés 195. és 230. cikkének megfelelően.

7. cikk

Az Ügynökség jogi személyiséggel rendelkezik. Minden tagállamban a legszélesebb körű jogképességgel rendelkezik az egyes államok jogi személyekre vonatkozó jogszabályai értelmében.

8. cikk

(1)   Az Ügynökség igazgatótanácsa a tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság két képviselőjéből áll. Ezen kívül, az erre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően, az Ügynökségben részt vevő többi ország is küldhet az igazgatótanácsba egy-egy képviselőt.

Ezen túlmenően az Európai Parlament az igazgatótanács tagjai közé két, a környezetvédelem területén kiváló tudományos képzettséggel rendelkező szakértőt nevez ki, akik az Ügynökség munkájában történő személyes részvételük alapján kerülnek kiválasztásra.

Az igazgatótanács tagjait helyetteseik képviselhetik.

(2)   Az igazgatótanács tagjai közül hároméves időtartamra elnököt választ és elfogadja eljárási szabályzatát. Az igazgatótanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

Az igazgatótanács egy testületet hoz létre, amelyre átruházhatja a végrehajtási feladatokat az általa hozott, vonatkozó szabályok szerint.

(3)   Az igazgatótanács döntéseit tagjai kétharmados többségével hozza meg.

(4)   Az igazgatótanács többéves munkaprogramot fogad el a 3. cikk (2) bekezdésében említett elsőbbséget élvező területeken, amelynek alapja a 10. cikkben említett tudományos bizottsággal történt konzultációt és a Bizottság véleményének kézhezvételét követően, a 9. cikkben említett, az ügyvezető igazgató által benyújtott tervezet. A Közösség éves költségvetési eljárásának sérelme nélkül a többéves munkaprogram egy többéves költségvetési javaslatot tartalmaz.

(5)   A többéves program keretében minden évben az Ügynökség munkaprogramját az igazgatótanács fogadja el az ügyvezető igazgató tervezete alapján a tudományos bizottsággal történő egyeztetést és a Bizottság véleményének kézhezvételét követően. A program az év folyamán ugyanezzel az eljárással módosítható.

(6)   Az igazgatótanács elfogadja az Ügynökség tevékenységéről szóló éves beszámolót, és legkésőbb június 15-ig megküldi azt az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Számvevőszék, és a tagállamok részére.

(7)   Az Ügynökség évente megküldi a költségvetési hatóság részére az értékelési eljárások kimenetelére vonatkozó összes információt.

9. cikk

(1)   Az Ügynökséget egy ügyvezető igazgató irányítja, akit az igazgatótanács nevez ki a Bizottság javaslata alapján ötéves időtartamra. A megbízás megújítható.

Az ügyvezető igazgató képviseli az Ügynökséget.

Felelőssége az alábbiakra terjed ki:

a)

az igazgatótanács által elfogadott programok és határozatok megfelelő előkészítése és végrehajtása;

b)

az Ügynökség napi irányítása;

c)

a 12. és 13. cikkben említett feladatok végrehajtása;

d)

a 2. cikk h) pontjában említett jelentések előkészítése és közzététele.

Feladata a 10. cikk értelmében a tudományos bizottság véleményének kikérése az Ügynökség tudományos munkatársainak alkalmazásával kapcsolatosan.

(2)   Az ügyvezető igazgató tevékenységéről beszámol az igazgatótanácsnak.

10. cikk

(1)   Az igazgatótanácsot és az ügyvezető igazgatót egy tudományos bizottság segíti, amely véleményt nyilvánít az e rendelet által meghatározott esetekben, és az Ügynökség tevékenységével kapcsolatos bármely tudományos ügyben, amelyet az igazgatótanács vagy az ügyvezető igazgató a tudományos bizottság elé terjeszt.

A tudományos bizottság véleményét közzéteszik.

(2)   A tudományos bizottság a környezetvédelem területén kiválóan képzett szakemberből áll, akiket az igazgatótanács nevez ki négy évre; a megbízatás egyszer megújítható. A kinevezésnél többek között azokat a tudományterületeket kell figyelembe venni, amelyeket a tudományos bizottságban képviselni kell, az Ügynökség tevékenységei támogatása érdekében. A bizottság a 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárási szabályzat szerint működik.

11. cikk

(1)   Az Ügynökség valamennyi bevételéről és kiadásáról előirányzat készül minden pénzügyi évben, amely a naptári évnek felel meg, és ezt feltüntetik az Ügynökség költségvetésében.

(2)   A költségvetésben szereplő bevételeknek és kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük.

(3)   Az Ügynökség bevétele, az egyéb források sérelme nélkül, az Európai Közösségek általános költségvetésében szereplő közösségi támogatásból, és a teljesített szolgáltatásokért kapott díjakból áll.

(4)   Az Ügynökség kiadásai tartalmazzák többek között a bérköltséget, az igazgatási, infrastrukturális és üzemeltetési költségeket, továbbá a hálózathoz tartozó intézményekkel vagy testületekkel és harmadik féllel kötött szerződésekkel kapcsolatos kiadásokat.

12. cikk

(1)   Az ügyvezető igazgató által készített tervezet alapján az igazgatótanács minden évben összeállítja az Ügynökség következő pénzügyi évre előirányzott bevételeire és kiadásaira vonatkozó kimutatást. Az igazgatótanács legkésőbb március 31-ig megküldi a Bizottság részére ezt a létszámtervet is magában foglaló előirányzatot.

(2)   A Bizottság az előirányzatot az Európai Közösségek általános költségvetésének előzetes tervezetével együtt megküldi az Európai Parlament és a Tanács részére (a továbbiakban: költségvetési hatóság).

(3)   Az előirányzatokra vonatkozó kimutatás alapján a Bizottság beilleszti az Európai Közösségek előzetes általános költségvetési tervezetébe a létesítési terv céljaira általa szükségesnek tekintett előirányzatokat és az általános költségvetésre terhelendő támogatás összegét, majd az általános költségvetést a Szerződés 272. cikkének megfelelően a költségvetési hatóság elé terjeszti.

(4)   A költségvetési hatóság hagyja jóvá az Ügynökség támogatására szánt költségvetési előirányzatot.

Az Ügynökség létszámtervét a költségvetési hatóság fogadja el.

(5)   Az Ügynökség költségvetését az igazgatótanács fogadja el. A költségvetés az Európai Közösségek általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé. Azt adott esetben megfelelően kiigazítják.

(6)   Az igazgatótanács a lehető leghamarabb értesíti a költségvetési hatóságot az olyan projektek megvalósítására irányuló szándékáról, amelyek jelentős pénzügyi hatást gyakorolhatnak a költségvetés finanszírozására és különösen az olyan, ingatlannal kapcsolatos projektekről, mint például épületek bérlése vagy megvásárlása. Erről tájékoztatja a Bizottságot.

Amennyiben a költségvetési hatóság valamely részlege jelezte véleményezési szándékát, akkor véleményét a projektről szóló értesítés időpontját követő hat héten belül kell az igazgatósághoz eljuttatnia.

13. cikk

(1)   Az Ügynökség költségvetését az ügyvezető igazgató hajtja végre.

(2)   Az Ügynökség számvitelért felelős tisztviselője minden pénzügyi évet követően legkésőbb március 1-jéig közli a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjével az előzetes elszámolást az adott pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról és pénzgazdálkodásáról szóló jelentéssel együtt. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (6) 128. cikkének megfelelően konszolidálja az intézmények és decentralizált szervek előzetes elszámolását.

(3)   A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője minden pénzügyi évet követően legkésőbb március 31-ig megküldi a Számvevőszéknek az Ügynökség előzetes elszámolását az adott pénzügyi év költségvetésének végrehajtására és pénzgazdálkodására vonatkozó jelentéssel együtt. A pénzügyi év költségvetésének végrehajtására és pénzgazdálkodására vonatkozó jelentést az Európai Parlament és a Tanács részére is megküldik.

(4)   Az Ügynökség előzetes elszámolására vonatkozó számvevőszéki észrevételek kézhezvételét követően az ügyvezető igazgató saját felelősségére – az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 129. cikkének megfelelően – elkészíti az Ügynökség végleges elszámolását, és azt véleményezésre benyújtja az igazgatótanácshoz.

(5)   Az igazgatótanács véleményt nyilvánít az Ügynökség végleges elszámolásáról.

(6)   Az ügyvezető igazgató a végleges elszámolást minden pénzügyi évet követően legkésőbb július 1-jéig az igazgatótanács véleményével együtt megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

(7)   A végleges elszámolást közzé kell tenni.

(8)   Az ügyvezető igazgató legkésőbb szeptember 30-ig válaszol a Számvevőszéknek az általa tett észrevételekre. Ezt a választ az igazgatótanácsnak is megküldi.

(9)   Az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 146. cikke (3) bekezdésének megfelelően az ügyvezető igazgató az Európai Parlament részére, annak kérésére megküld minden olyan információt, amely az adott pénzügyi évre vonatkozó mentesítési eljárás zavartalan lebonyolításához szükséges.

(10)   Az Európai Parlament a Tanács minősített többséggel elfogadott ajánlása alapján eljárva az n+2. év április 30-a előtt mentesíti az ügyvezető igazgatót az n. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alól.

14. cikk

Az Ügynökségre alkalmazandó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az igazgatótanács fogadja el. E szabályok nem térhetnek el az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettől (7), hacsak az ilyen eltérést kifejezetten nem teszi szükségessé az Ügynökség működése, és a Bizottság nem adta hozzá előzetes hozzájárulását.

15. cikk

(1)   Az Ügynökség aktívan együttműködik más közösségi testületekkel és programokkal, nevezetesen a Közös Kutatóközponttal, az Európai Közösségek Statisztikai Hivatalával (Eurostat) és a Közösség környezeti kutatási és fejlesztési programjaival, különös tekintettel az alábbiakra:

a)

a Közös Kutatóközponttal való együttműködés magában foglalja az I. melléklet A. pontja alatt felsorolt feladatokat;

b)

az Eurostat és az Európai Közösségek statisztikai programjával való koordináció az I. melléklet B. pontja alatt említett iránymutatások szerint történik.

(2)   Az Ügynökség aktívan együttműködik más testületekkel is, mint például az Európai Űrügynökséggel, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD), az Európa Tanáccsal, a Nemzetközi Energiaügynökséggel, valamint az Egyesült Nemzetekkel és annak szakosított intézményeivel, elsősorban az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjával, a Meteorológiai Világszervezettel és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel.

(3)   Az Ügynökség a közös érdeklődésre számot tartó területeken együttműködhet a Közösségen kívüli országok olyan intézményeivel, amelyek az Ügynökség munkájának eredményes végzéséhez felhasználható, kölcsönös érdeklődésre számot tartó adatokat, információt, szaktudást, adatgyűjtési módszereket, elemzéseket és értékeléseket tudnak átadni.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdésben foglalt együttműködésnél különös figyelemmel kell lenni az esetleges átfedések elkerülésére.

16. cikk

Az Ügynökségre is vonatkozik az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv.

17. cikk

Az Ügynökség alkalmazottaira az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira vonatkozó szabályok és rendeletek alkalmazandók.

Alkalmazottai vonatkozásában az Ügynökség a kinevezéssel megbízott hatóság számára biztosított jogokat gyakorolja.

Az igazgatótanács a Bizottsággal egyetértésben elfogadja a szükséges végrehajtási szabályokat.

18. cikk

(1)   Az Ügynökség szerződéses felelősségére az érintett szerződésre irányadó jog alkalmazandó. Az Ügynökség által megkötött szerződésben szereplő választottbírósági kikötés alapján a keletkező jogviták elbírálására az Európai Bíróság rendelkezik hatáskörrel.

(2)   A szerződésen kívüli felelősség esetében az Ügynökség a tagállamok jogszabályaira vonatkozó egységes jogelvekkel összhangban megtéríti az Ügynökség vagy alkalmazottai által feladataik teljesítése során okozott kárt.

A kár megtérítésére vonatkozó jogvitákban a Bíróság rendelkezik hatáskörrel.

(3)   Az alkalmazottak Ügynökséggel szemben fennálló személyes felelőssége tekintetében az Ügynökség alkalmazottaira irányadó, megfelelő rendelkezések alkalmazandók.

19. cikk

Az Ügynökség nyitott az olyan országokkal szemben, amelyek nem tagjai a Közösségnek, de a Közösséggel és a tagállamokkal egyetemben közös érdekük az Ügynökség célkitűzéseinek megvalósítása a Közösséggel kötött megállapodásaik alapján, a Szerződés 300. cikke értelmében.

20. cikk

A II. mellékletben felsorolt rendeletekkel módosított 1210/90/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat az ezen rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni, a III. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

21. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2009. április 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

P. NEČAS


(1)  HL C 162., 2008.6.25., 86. o.

(2)  Az Európai Parlament 2008. február 19-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2009. március 23-i határozata.

(3)  HL L 120., 1990.5.11., 1. o.

(4)  Lásd a II. mellékletet.

(5)  HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

(6)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(7)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


I. MELLÉKLET

A.

Együttműködés a közös kutatóközponttal

Környezeti paraméterek mérési módszereinek összehangolása (1).

Mérőműszerek kölcsönös hitelesítése (1).

Adatformátumok szabványosítása.

A környezeti paraméterek mérésére új módszerek és műszerek kifejlesztése.

Egyéb feladatok az Ügynökség ügyvezető igazgatója és Közös Kutatóközpont főigazgatója közötti megállapodás alapján.

B.

Együttműködés az eurostattal

1.

Az Ügynökség lehetőség szerint a Közösség hivatalos statisztikai szolgálatai által összegyűjtött adatokat használja fel. Ezek az adatok az Eurostattól és a nemzeti statisztikai szolgálatoktól származnak, amelyek társadalmi és gazdasági statisztikai adatokat gyűjtenek, értékelnek és tesznek közzé, beleértve a nemzeti elszámolásokat és az ezzel kapcsolatos információkat.

2.

A környezetvédelem területére vonatkozó statisztikai programban az Ügynökség ügyvezető igazgatója és az Eurostat főigazgatója állapodik meg, és azt jóváhagyás végett benyújtják az Ügynökség igazgatótanácsához és a Statisztikai Program Bizottságnak.

3.

A statisztikai program kidolgozása és alkalmazása a nemzetközi statisztikai szervek – mint például az ENSZ Statisztikai Bizottsága, az Európai Statisztikusok Konferenciája és az OECD – által meghatározott keretek között történik.


(1)  Az e területen történő együttműködésnél figyelembe kell venni az Etalonanyag- és Mérésügyi Intézet által végzett munkát.


II. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításainak listája

(a 20. cikk szerint)

A Tanács 1210/90/EGK rendelete

(HL L 120., 1990.5.11., 1. o.)

A Tanács 933/1999/EGK rendelete

(HL L 117., 1999.5.5., 1. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1641/2003/EK rendelete

(HL L 245., 2003.9.29., 1. o.)


III. MELLÉ KLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

Az 1210/90/EGK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (1) bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés, bevezető szöveg

1. cikk, (2) bekezdés, bevezető szöveg

1. cikk, (2) bekezdés, első francia bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés, a) pont

1. cikk, (2) bekezdés, második francia bekezdés

1. cikk, (2) bekezdés, b) pont

2. cikk, bevezetés

2. cikk, bevezető szöveg

2. cikk, i. pont

2. cikk, a) pont

2. cikk, ii. pont, első francia bekezdés

2. cikk, b) pont

2. cikk, ii. pont, második francia bekezdés

2. cikk, c) pont

2. cikk, ii. pont, harmadik francia bekezdés

2. cikk, d) pont

2. cikk, iii. pont

2. cikk, e) pont

2. cikk, iv. pont

2. cikk, f) pont

2. cikk, v. pont

2. cikk, g) pont

2. cikk, vi. pont

2. cikk, h) pont

2. cikk, vii. pont

2. cikk, i) pont

2. cikk, viii. pont

2. cikk, j) pont

2. cikk, ix. pont

2. cikk, k) pont

2. cikk, x. pont

2. cikk, l) pont

2. cikk, xi. pont

2. cikk, m) pont

2. cikk, xii. pont

2. cikk, n) pont

2. cikk, xiii. pont

2. cikk, o) pont

3. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

3. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

3. cikk, (1) bekezdés, i. pont

3. cikk, (1) bekezdés, a) pont

3. cikk, (1) bekezdés, ii. pont

3. cikk, (1) bekezdés, b) pont

3. cikk, (1) bekezdés, iii. pont

3. cikk, (1) bekezdés, c) pont

3. cikk, (1) bekezdés, befejező szöveg

3. cikk, (1) bekezdés, befejező szöveg

3. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, bevezető szöveg

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, első francia bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, a) pont

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, második francia bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, b) pont

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, harmadik francia bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, c) pont

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, negyedik francia bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, d) pont

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, ötödik francia bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, e) pont

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, hatodik francia bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, f) pont

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, hetedik francia bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, g) pont

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, nyolcadik francia bekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés, h) pont

3. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, harmadik albekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés

3. cikk, (2) bekezdés, negyedik albekezdés

3. cikk, (3) bekezdés

3. cikk, (3) bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, bevezetés

4. cikk, (1) bekezdés, bevezetés

4. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, a) pont

4. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, b) pont

4. cikk, (1) bekezdés, harmadik francia bekezdés

4. cikk, (1) bekezdés, c) pont

4. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a „annak”-tól a „elemeiről”-ig

4. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, a „különös”-től a „munkáját”-ig

4. cikk, (2) bekezdés, első albekezdés, záró szöveg

4. cikk, (2) bekezdés, második albekezdés

4. cikk, (2) bekezdés, első, második és harmadik albekezdés

4. cikk, (3) bekezdés

4. cikk, (3) bekezdés

4. cikk, (4) bekezdés

4. cikk, (4) bekezdés, első, második és harmadik albekezdés

4. cikk, (5) bekezdés, első albekezdés

4. cikk, (5) bekezdés, második albekezdés

4. cikk, (5) bekezdés

4. cikk, (6) és (7) bekezdés

4. cikk, (6) és (7) bekezdés

5. cikk

5. cikk, első és második albekezdés

6. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (1) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

6. cikk, (3) bekezdés

6. cikk, (2) bekezdés

7. és 8. cikk

7. és 8. cikk

9. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, első mondat

9. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, második mondat

9. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, bevezető szöveg

9. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés, bevezető mondat

9. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, első francia bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés, a) pont

9. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, második francia bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés, b) pont

9. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, harmadik francia bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés, c) pont

9. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, negyedik francia bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés, d) pont

9. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés, ötödik francia bekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, harmadik albekezdés, e) pont

9. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés

9. cikk, (1) bekezdés, negyedik albekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

9. cikk, (2) bekezdés

10. cikk

10. cikk

11. cikk

11. cikk

12. cikk

12. cikk

13. cikk

13. cikk

14. cikk

14. cikk

15. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

15. cikk, (1) bekezdés, bevezető szöveg

15. cikk, (1) bekezdés, első francia bekezdés

15. cikk, (1) bekezdés, a) pont

15. cikk, (1) bekezdés, második francia bekezdés

15. cikk, (1) bekezdés, b) pont

15. cikk, (2) bekezdés

15. cikk, (2) bekezdés

15. cikk, (2a) bekezdés

15. cikk, (3) bekezdés

15. cikk, (3) bekezdés

15. cikk, (4) bekezdés

16. cikk

16. cikk

17. cikk

17. cikk

18. cikk

18. cikk

19. cikk

19. cikk

20. cikk

20. cikk

21. cikk

21. cikk

Melléklet

I. melléklet

II. melléklet

III. melléklet


Helyesbítések

21.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/23


Helyesbítés a 76/787/ESZAK, EGK, Euratom határozathoz csatolt, az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló, 2002. június 25-i és 2002. szeptember 23-i 2002/772/EK, Euratom tanácsi határozathoz

( Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 283., 2002.10.21., 1. o. )

(Magyar nyelvű különkiadás, 1. fejezet, 04. kötet, 137. o.)

A 139. oldalon, az 1. cikk 10. pontja b) alpontjában:

a következő szövegrész:

„b)

a (2) bekezdés második albekezdésében az »egyhangú határozattal egy ettől eltérő, az előző albekezdés szerinti időszaknál legfeljebb egy hónappal korábbi vagy későbbi időszakot jelöl ki« szövegrész helyébe az », a 3. cikkben említett ötéves időszak lejárta előtt legalább egy hónappal, egyhangú határozattal egy ettől eltérő, az előző albekezdés szerinti időszaknál legfeljebb két hónappal korábbi vagy későbbi időszakot jelöl ki«”

helyesen:

„b)

a (2) bekezdés második albekezdésében az »egyhangú határozattal egy ettől eltérő, az előző albekezdés szerinti időszaknál legfeljebb egy hónappal korábbi vagy későbbi időszakot jelöl ki« szövegrész helyébe »a 3. cikkben említett ötéves időszak lejárta előtt legalább egy évvel, egyhangú határozattal egy ettől eltérő, az előző albekezdés szerinti időszaknál legfeljebb két hónappal korábbi vagy későbbi időszakot jelöl ki«.”