Közös kutatásprogramozás

Az éghajlatváltozással, az egészségüggyel vagy az energiával összefüggő társadalmi kihívások túllépik az Európai Unió (EU) tagállamainak határait. Az európai kutatás nagyban függ a nemzetközi kutatástól. Ez utóbbi hatásának fokozása érdekében a tagállamoknak össze kell hangolniuk erőfeszítéseiket és el kell fogadniuk, hogy forrásaikat megosztják. Ebben a közleményben az Európai Bizottság egy új koncepció, az ún. „közös programozás” elfogadását javasolja a tagállamoknak a jelenleg még túlságosan szétforgácsolt európai kutatás hatékonyságának növelése érdekében.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2008. július 15.) – „Útban a közös kutatásprogramozás felé: Összefogással a mindenkit érintő kihívások hatékonyabb megválaszolásáért” [COM(2008) 468 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A kutatás a tagállamok közti együttműködés új formáját teszi szükségessé az olyan, Európa számára alapvető fontossággal bíró társadalmi kihívások leküzdése érdekében, mint az élelmezésbiztonság, az egészségügy, a fenntartható fejlődés vagy az energiaellátás biztonsága, amelyek nem állnak meg a nemzeti határoknál.

Az Európában kutatásra fordított közkiadások akár 85%-át is a nemzeti kutatás teheti ki. Az, hogy a nemzeti programok milyen hasznosak a nemzeti szükségletek vagy prioritások kielégítése szempontjából, nem szorul bizonyításra. Egyes stratégiai területeken azonban a tagállamok egyesíthetnék erőfeszítéseiket a nemzeti beruházások hatásának javítása érdekében. Ezzel lehetővé válna, hogy ne finanszírozzanak több tagállamban is azonos kutatási programokat, valamint, hogy enyhítsék a forráshiányt.

Közös programozás

A közös programozás arra irányul, hogy néhány területen fokozza a tagállamok közfinanszírozású kutatási programjai közötti határokon átnyúló együttműködést, a koordinációt és az integrációt. Célja tehát az, hogy a kutatásra fordított nemzeti költségvetések jobb kiaknázásával segítse Európát a társadalmi kihívások leküzdésében.

A közös programozás lényege, hogy a stratégiai kutatási kilátások és menetrendek kidolgozása és végrehajtása érdekében közös jövőképet határoznak meg a főbb társadalmi-gazdasági és környezeti kihívásokkal kapcsolatban. A tagállamok szempontjából ez jelentheti a már létező nemzeti programok összehangolását vagy újak kialakítását. A gyakorlatban ez források átcsoportosítását, megfelelő eszközök kiválasztását, közös végrehajtást, nyomon követést és az elért haladás közös értékelését teszi szükségessé. A tagállamok részvétele teljesen önkéntes alapon történik. Szabadon dönthetnek a részvételről vagy a kötelezettségvállalás elutasításáról.

A közös programozás előnyöket kínál az érdekeltek számára. Többek között lehetővé teszi, hogy a részt vevő tagállamok együtt adjanak választ a közös kihívásokra, segít európai szinten optimálissá tenni a kutatási programok körét és kiszűrni a források pazarló felhasználását, és mindemellett segíti a kiválóság érvényesülését. Ezenkívül a különböző európai országokban szétszórtan fellelhető tudás és tapasztalatok megosztásának köszönhetően lehetővé teszi az együttműködés fejlesztését, valamint a programok jobb láthatósága révén a programigazgatási költségek csökkentését.

Végrehajtás

A közlemény a kutatási programok élettartamának megfelelően három fontos szakaszra helyezi a hangsúlyt:

Konkrét területek kijelölése

A kiválasztott területeknek meg kell felelniük az alábbi kritériumoknak:

A közös programozásnak emellett hozzá kell járulnia a kutatás szétforgácsoltságával és átfedéseivel összefüggő költségek mérsékléséhez, a kutatási programok jövedelmezőségének javítása és a közforrások hatékonyabb felhasználása érdekében. A közös programozásnak tartalmaznia kell a kiválasztott területre irányuló közszektorbeli kezdeményezéseket, és élveznie kell a részt vevő tagállamok maradéktalan támogatását.

A Bizottság támogatja a közös programozás végrehajtását. Az elért haladás ellenőrzésével és nyomon követésével az Európai Unió Tanácsát bízzák meg, amely a közös programozási kezdeményezések végrehajtásának megkönnyítése érdekében intézkedéseket vehet fontolóra.

Háttér

Ez a közlemény egyike annak az öt stratégiai kezdeményezésnek, amelyeket a Bizottság 2008-ban határozott meg „Az Európai Kutatási Térség: új perspektívák” című zöld könyv folytatásaként. A közlemény külön utal „a kutatási programok és prioritások optimalizálásának” dimenziójára, törekszik a tudásalapú társadalom előtti akadályok elhárítására, és ezzel hozzájárul a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseihez.

Utolsó frissítés: 22.09.2008