Az Európai Fejlesztési Alap bevonása a költségvetésbe

Az Európai Bizottság javasolja az Európai Fejlesztési Alap (EFA) keretében az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országoknak, valamint a tengerentúli országoknak és területeknek kiutalt támogatás bevonását az Európai Unió (EU) költségvetésébe. Ez lehetővé tenné a támogatás nagyobb nyilvános ellenőrzését, növelné a átláthatóságát és hatékonyságát, valamint rugalmasabbá és a helyi viszonyokhoz jobban alkalmazhatóbbá tenné őket.

JOGI AKTUS

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 8 October 2003 – Towards the full integration of co-operation with ACP countries in the EU budget [COM(2003) 590 final – not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2003. október 8.) – Az AKCS-országokkal folytatott együttműködésnek az EU költségvetésébe történő teljes bevonása felé [COM(2003) 590 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tetté közzé]).

ÖSSZEFOGLALÓ

Ebben a közleményben a Bizottság javasolja az Európai Fejlesztési Alap (EFA) keretében az AKCS-országoknak, valamint a tengerentúli országoknak és területeknek kiutalt támogatás bevonását az Unió költségvetésébe.

POLITIKAILAG KÍVÁNATOS VÁLTOZÁS

Szembeszállni a marginalizáció veszélyeivel

Azáltal, hogy az Unió külkapcsolatait kiterjesztette, számos további régióval kötött együttműködési megállapodást, és a külső támogatásokra fordított összeg emelkedett, az AKCS-országokat megillető elkülönített finanszírozás többé már nem privilégium, hanem inkább teher számukra.

Ezek, a világ számos régiójával kötött együttműködési megállapodások, a Cotonoui Megállapodáshoz hasonlóan, egy sor közös érdekű témát kezelnek: politikai párbeszéd, kereskedelmi rendszer, demokratikus célkitűzések stb. Az EFA-nak a költségvetésbe történő bevonásával minden nagy földrajzi program a költségvetési szerkezet része lesz. Technikai szempontból ez lehetővé fogja tenni, hogy megnövekedett szinergia alakuljon ki a földrajzi/nemzeti megközelítésű és a tematikus célkitűzésű programok között.

Az AKCS-országokkal való együttműködési programok nagyszámú tapasztalatot és helyes gyakorlatot eredményeztek, amelyeket érdemes más fejlődésben lévő régiók egyéb programjaiban is alkalmazni. Az EFA-nak a költségvetésbe való bevonásával a különböző programok még jobban fogják egymást kölcsönösen gazdagítani.

Az EFA integrációja a költségvetésbe megkönnyíti az afrikai régiók egymás közötti együttműködését is. Továbbá nagyobb koherenciát érhetnek el a karibi országoknál Latin-Amerikával kapcsolatban, és a csendes-óceáni országoknál Ázsiával kapcsolatban.

Nagyobb függetlenség felé

Az EFA-nak a költségvetésbe való bevonásával az Unió–AKCS-országok együttműködésének finanszírozása nagyobb függetlenséget nyer az önkéntes és nemzeti szempontoktól függő hozzájárulások tekintetében, és nagyobb esély mutatkozik a folytonosságára. A tagállamok számára ez azt jelenti, hogy az AKCS-országokkal való pénzügyi együttműködés valóban közösségi szintre kerül.

A nagyobb legitimitás felé

Jelenleg az EFA az egyedüli kiadás, amely nincs az Európai Parlament engedélyezéséhez kötve. Az EFA bevonása a költségvetésbe véget vetne ennek a szabálytalanságnak, miközben megerősítené az Unió külső támogatásának nyilvános legitimitását. Ha az AKCS-országokkal való együttműködés nem képezi részét a költségvetésnek, akkor nyilvánvalóan kimarad az Unió egyik legfontosabb döntéshozatali eljárásából. Az Unió politikai fórumain való ismeretlenségük miatt megnövekedett az AKCS-országokkal fennálló kapcsolatok marginalizációjának már eddig is magas fokú veszélye, különösen összehasonlítva a világnak a gazdasági téren jobban támogatott régióival fenntartott kapcsolatokkal. Mi több, az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlésének befolyása is erősödni fog, ha ez utóbbi tagjai jelen lesznek az Európai Parlamentben.

A nagyobb átláthatóság felé

A külső támogatáshoz kapcsolódó valamennyi kiadás bevonása az egységes költségvetésbe lehetővé tenné, hogy volumen és földrajzi eloszlás tekintetében átfogó képet kapjunk az Unió külső támogatásáról és a közösségi fejlesztési politikáról. Azoknak a polgároknak, akik tudni szeretnék, hogy az Európai Közösség (EK) milyen szintű kiadást szán a fejlesztési politikájára, ezentúl csak egyetlen dokumentumot kell megvizsgálniuk.

A nagyobb eredményesség és hatékonyság felé

Az EFA bevonása a költségvetésbe jobb költséghatékonyságot eredményez. Az adminisztratív és igazságügyi szabályok, határozathozatali struktúrák és a kifizetési kötelezettségek egységesítése meg fog szüntetni bizonyos számú redundanciát, amely jelenleg a különböző szereplőket és az érdekelt feleket terheli. Az egységesítés ilyen módon hozzájárul a jelentések kidolgozásának egyszerűsítéséhez, az adminisztratív költségek csökkentéséhez, amelyek különösen a kedvezményezett országokat terhelik, valamint ahhoz, hogy eredményesebb módon lehessen válaszolni a fejlődő országokat érintő kihívásokra. Ezenkívül a költségvetésre alkalmazandó kezelési elvek szabályosabbá teszik a kiadások szintjét, és segítik a támogatások eljutását az AKCS-országokba.

AGGODALMAK A TÁMOGATÁS INTEGRÁCIÓJÁVAL KAPCSOLATBAN

Megmarad-e az AKCS-országokkal való partnerség minősége?

Igen. A Bizottság úgy véli, hogy az Európai Fejlesztési Alap minden bizonnyal történelmi jelentőségű elem, ám nem alapvető az AKCS-országok és az Unió közötti kiemelt kapcsolatokban. A Cotonoui Megállapodás marad a partnerség sarokköve, és továbbra is ez irányítja majd az AKCS–EU kapcsolatokat, ugyanúgy, mint korábban.

Ezenkívül az egyes AKCS-országok javára történő kötelezettségvállalásokat továbbra is az általuk kidolgozott és jóváhagyott programok alapján teljesítik. Az egyes országok kormányai továbbra is szorosan be lesznek vonva a több éves indikatív programba, az éves cselekvési tervek kidolgozásába stb.

A kiadásoknak a költségvetésbe való bevonása kérdésessé teszi-e újra az Uniónak az AKCS-országok felé való pénzügyi kötelezettségvállalását?

A pénzügyi kötelezettségvállalást ötévente úgyis meg kell újítani, függetlenül attól, hogy ez egy új EFA-n keresztül vagy az általános költségvetés keretében történik. A költségvetési keretben jelenleg rendelkezésre álló eszközök, és különösen a pénzügyi keretre vonatkozó határozatok ugyanazokat a biztosítékokat kínálják.

Háttér

Az Uniónak az AKCS-országoknak nyújtott támogatása jelenleg két fő csatornán keresztül történik: a közösségi költségvetésből és az EFA-ból származó alapokból. A támogatás e két formáját különböző adminisztratív szabályok és döntéshozatali struktúrák irányítják. A közösségi költségvetésből kivont alapokat az általános pénzügyi szabályzat szerint kezelik Az EFA-ból származó alapokat pedig a Cotonoui Megállapodás által meghatározott szabályoknak megfelelően kezelik.

Az EFA-nak a költségvetésbe való bevonására tett javaslat tartalmazza, hogy az új pénzügyi keretek magukban foglalják az Unió–AKCS együttműködésre szánt kiadások összességét. A javaslat nem új, mivel a Bizottság már korábban javasolta az EFA bevonását az 1973–1979 közötti általános közösségi költségvetésbe. A 2007–2013 közötti pénzügyi keretről való tárgyalások folyamán a Bizottság a újra felvetette a javaslatot, amelyet a 2005. december 15–16-án megtartott Európai Tanács újra elvetett. A témát valószínűleg újra felvetik a következő pénzügyi keret előkészítése alkalmával.

Utolsó frissítés: 28.06.2007