Az EU választási segítségnyújtásra és megfigyelésre vonatkozó globális stratégiája

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

A Bizottság közleménye (COM(2000) 191 final) – Az EU választási segítségnyújtási és megfigyelési tevékenysége

Az Európai Unióról (EUSZ) szóló szerződés 2. cikke

MI A KÖZLEMÉNY ÉS A SZERZŐDÉSI CIKK CÉLJA?

A közlemény célja, hogy egy stratégiai és módszertani megközelítés alkalmazásával segítsen meghatározni egy koherens szakpolitikai irányvonalat az EU választási segítségnyújtási* és megfigyelési* tevékenységére vonatkozóan, a korábbi tapasztalatokból levont tanulságok figyelembevételével.

Az EUSZ 2. cikke rögzíti az emberi méltóság tiszteletben tartásának, a szabadságnak, a demokráciának, az egyenlőségnek, a jogállamiságnak, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait is – tiszteletben tartásának uniós értékeit.

FŐBB PONTOK

Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata kimondja, hogy minden embernek joga van részt venni országa kormányzásában. Választások esetén a jó kormányzáshoz megfelelő jogalkotási és szabályozási rendelkezésekre van szükség. A jogállamiság tiszteletben tartásának biztosításához szükséges továbbá egy átlátható és elszámoltatható választási apparátus, különös tekintettel a független felügyeletre és megfigyelésre. Szintén alapvető fontosságú, hogy a választási folyamat során a polgárok végig tájékoztatást kapjanak, illetve részt vegyenek a folyamat minden részében. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában a megfigyelt választások jóváhagyására vonatkozóan megfogalmazott kritériumokat nemzetközileg elfogadták. A választásoknak szabadnak, méltányosnak és tisztességesnek kell lenniük, időszakosan és titkos szavazás formájában kell végbemenniük.

Az EU-Szerződések rögzítik, hogy az EU támogatja az emberi jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 2. cikke világosan kimondja, hogy az Unió a szabadság, a demokrácia, valamint az emberi jogok és a jogállamiság tiszteletének elvein alapszik, amely alapvető értékeit valamennyi EU-ország magáénak vallja. A választási küldetések az EU megbízatásának elfogadott részét képezik.

A tapasztalatokból levont tanulságok

A közlemény az EU 1993 és 2000 között végzett segítségnyújtási és megfigyelési küldetéseiből levont tanulságokat foglalja össze:

Javaslatok a jövőre

A közlemény hangsúlyozza, hogy az EU-nak olyan választási segítségnyújtási és megfigyelési stratégiát kell elfogadnia, amely:

Egy uniós választási megfigyelési küldetés elindításáról hozott döntést a misszió szükségességének, megvalósíthatóságának és hasznosságának mérlegelésére kell alapozni. A Tanács ennek értelmében kritériumokat állított fel, amelyek a közlemény III. mellékletében szerepelnek. Ez a melléklet felsorolja azokat a feltételeket is, amelyek a megfigyelői munka végzéséhez szükségesek.

Az alábbi kritériumok alapul szolgálhatnak a választási segítségnyújtásra vonatkozó rendelkezésekről történő döntéshozatalban:

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozása óta az utóbbi aktívan részt vesz a választási megfigyelési küldetésekben, szorosan együttműködve az illetékes bizottsági szolgálatokkal (Külpolitikai Eszközökért Felelős Szolgálat, amely az EKSZ-szel egy helyen található).

A küldetések finanszírozását illetően jelenleg különféle módszereket vizsgálnak, amelyek meggyorsítják és egyszerűsítik a pénzeszközökre való kötelezettségvállalásról és a kiadások végrehajtásáról való döntéshozatalt.

A közlemény úgy véli, hogy a kiválasztás elfogadott kritériumai (IV. melléklet) és az uniós megfigyelők magatartási kódexe (III. melléklet) jó alapként szolgálnak a megfigyelők toborzásához.

Iránymutatás a sikerhez

A választási segítségnyújtási és megfigyelési missziók sikeressége érdekében a közlemény az alábbi szempontok figyelembevételét javasolja:

A közlemény a választások kimenetelének értékelése céljából támogatja a III. mellékletben megfogalmazott kritériumok alkalmazását.

Az EU választásokkal kapcsolatos tevékenységei ismertebbé tétele érdekében a közlemény az alábbiakat javasolja:

HÁTTÉR

További információk lásd:

KULCSFOGALMAK

Választási segítségnyújtás: választási célokra nyújtott technikai és anyagi támogatás, beleértve a választások jogi keretének megteremtésében, a politikai pártok vagy szavazók nyilvántartásba vételében, valamint a helyi megfigyelők és újságírók állampolgári oktatásában és képzésében való segítségnyújtást. A választási segítségnyújtás kiegészíti a választási megfigyelést.
A választási megfigyelés céljai:

A választási megfigyelés a teljes lefedettség, a pártatlanság, az átláthatóság és a szakmaiság elvén alapszik.

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – I. cím – Közös rendelkezések – 2. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 17. o.)

A Bizottság közleménye az EU választási segítségnyújtási és megfigyelési tevékenységéről (COM(2000) 191 final, 2000.4.11.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament állásfoglalása (2008. május 8.) az EU választási megfigyelő misszióiról: célok, gyakorlatok és jövőbeni kihívások (HL C 271E., 2009.11.12., 31–38. o.)

A Tanács következtetései a választási segítségnyújtásról és megfigyelésről – A Fejlesztési Tanács sajtóközleménye I–V. o., 2001. május 31. (A Hivatalos Lapban nem tették közzé)

Az Európai Parlament állásfoglalása a Bizottságnak az EU választási segítségnyújtási és megfigyelési tevékenységéről szóló közleményére vonatkozóan (HL C 343., 2001.12.5., 270–277. o.)

utolsó frissítés 02.03.2018