Az európai szabványosítás

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1025/2012/EU rendelet az európai szabványosításról

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A rendelet az alábbiakra vonatkozó szabályokat vezet be:

A rendelet a szolgáltatásokra és a termékekre vonatkozó szabványokra egyaránt kitér, a termékek és szolgáltatások megkövetelt jellemzői között pedig a környezet és a közegészségügy védelmének is szerepelnie kell.

A szabványosítási folyamatban való széles körű részvétel

Európai szabványügyi szervezetek szabványosításra való felkérése

A Bizottság felkérhet egy vagy több európai szabványügyi szervezetet európai szabvány kidolgozására. Ezen európai szabványoknak piacvezérelteknek kell lenniük, figyelembe kell venniük a közérdeket és az uniós szakpolitikai célkitűzéseket. A Bizottság határozza meg a teljesítendő előírásokat és a határidőt. Az uniós országok közlik a Bizottsággal a szabványügyi intézményekhez benyújtott, meghatározott termékekre vonatkozó műszaki előírás vagy szabvány kidolgozására vonatkozó kérelmeket az ilyen termékekre vonatkozó műszaki szabály elfogadása céljából.

A műszaki előírások elismerése és alkalmazása

A hatóságoknak a hardverek, szoftverek és informatikai szolgáltatások közbeszerzése során a lehető legjobban figyelembe kell venniük a releváns műszaki előírások széles köréből fakadó lehetőségeket. A műszaki előírások piaci elfogadottsággal rendelkeznek, és azok alkalmazása nem gátolja a már meglévő uniós, illetve nemzetközi szabványokkal való interoperabilitást.

Az éves munkaprogram, valamint harmonizált szabványokkal szembeni kifogások

Az éves munkaprogram határozza meg a stratégiai prioritásokat, figyelembe véve az EU hosszú távú növekedési stratégiáját. A Bizottság bejelentési rendszert hoz létre valamennyi érdekcsoport részére – a megfelelő konzultáció és a piaci relevancia biztosítása érdekében – mielőtt elfogadná az éves munkaprogramot vagy a szabványosítási kérelmeket, illetve mielőtt döntést hozna az uniós országok vagy az Európai Parlament által benyújtott, harmonizált szabvány elleni bármilyen kifogás tekintetében.

Jelentéstétel

Az európai szabványügyi szervezetek e rendelet végrehajtásáról éves jelentést nyújtanak be a Bizottságnak.

Módosítások a közzététel óta

Közzététele óta módosították a rendeletet, hogy az az alábbi konkrét szabványokra is kifejezetten kitérjen:

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2013. január 1. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12–33. o.)

Az 1025/2012/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változatot kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak – Az európai szabványok stratégiai jövőképe: az európai gazdaság fenntartható növekedésének elősegítése és gyorsítása 2020-ig (COM(2011) 311 végleges, 2011.6.1.)

utolsó frissítés 22.05.2019