Közúti árufuvarozással és személyszállítással foglalkozó vállalkozások: működési szabályok

Az uniós országok a közúti fuvarozói szakma (vagyis az áru- és személyszállítás) gyakorlásának engedélyezésére vonatkozó, a 96/26/EK irányelvben rögzített szabályokat nagyon eltérő módon alkalmazzák. A 96/26/EK irányelvet hatályon kívül helyező 1070/2009/EK rendelet e hiányosság kiküszöbölésére törekszik.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1071/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról és a 96/26/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az uniós országok a közúti fuvarozói szakma (vagyis az áru- és személyszállítás) gyakorlásának engedélyezésére vonatkozó, a 96/26/EK irányelvben rögzített szabályokat nagyon eltérő módon alkalmazzák. A 96/26/EK irányelvet hatályon kívül helyező 1070/2009/EK rendelet e hiányosság kiküszöbölésére törekszik.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet szabályokat ír elő azon vállalkozások számára, amelyek a közúti árufuvarozói (áruk közúton történő szállításával foglalkozó) és a személyszállító szakmában kívánnak tevékenykedni.

A rendelet hatálya kiterjed az EU területén telephellyel rendelkező összes olyan vállalkozásra, amely fizetség ellenében tevékenységet folytat (vagy szándékában áll tevékenységet folytatni) az áru- és személyfuvarozás terén.

FŐBB PONTOK

A közúti fuvarozói szakmát gyakorló vállalkozásoknak a következőkkel kell rendelkezniük:

tényleges és állandó székhely valamely uniós országban;

jó hírnév;

megfelelő pénzügyi helyzet; és

a szükséges szakmai alkalmasság.

Szakmai irányító

A közúti fuvarozói szakmát gyakorló vállalkozásoknak ki kell jelölniük egy szakmai irányítót, aki felelős fuvarozói tevékenységeik folyamatos irányításáért. A szakmai irányítónak uniós lakhellyel kell rendelkeznie és valódi kapcsolatban kell állnia a vállalkozással, például, mint annak alkalmazottja, ügyeinek intézője vagy részvényese.

A közúti fuvarozói szakmához való csatlakozás követelményei

A közúti fuvarozásban tevékenykedni kívánó vállalkozásoknak székhellyel kell rendelkezniük valamely uniós országban, a szóban forgó országban található telephellyel, ahol az üzleti tevékenységük gyakorlásához szükséges dokumentumokat tárolni tudják (pl. a számlákat, a személyzet irányításával kapcsolatos dokumentumokat, illetve a vezetési és pihenési időkre vonatkozó adatokat). Ezenfelül (amint engedélyt kaptak) rendelkezniük kell legalább egy, az adott uniós országban nyilvántartásba vett gépjárművel, továbbá a szóban forgó országban létesített, a gépjárművek üzemeltetéséhez szükséges műszaki berendezésekkel és létesítményekkel ellátott operatív központtal.

Ezenkívül:

a vállalkozás és a szakmai irányító ellen nem hozhattak elmarasztaló ítéletet a közúti fuvarozásra vonatkozó bizonyos nemzeti és uniós szabályok megsértése miatt;

a vállalkozásnak eleget kell tudnia tenni pénzügyi kötelezettségeinek;

a szakmai irányítónak kötelező írásbeli vizsgát kell tennie, amely kiegészíthető szóbeli vizsgával.

Engedélyezés és felügyelet

Az uniós országok kötelesek kijelölni egy vagy több illetékes hatóságot, amelyek felelősségi körébe tartozik:

a vállalkozások által benyújtott kérelmek vizsgálata;

a közúti fuvarozói szakma gyakorlásának engedélyezése;

egy adott személy valamely vállalkozás fuvarozási tevékenységének szervezésére alkalmasnak, ill. alkalmatlannak nyilvánítása;

a releváns követelmények vállalkozások általi teljesítésének ellenőrzése.

Az illetékes hatóság feladata az is, hogy három hónapon belül megvizsgálja a vállalkozások nyilvántartásba vétel iránti kérelmét. Az illetékes hatóság jogosult arra is, hogy a vállalkozásokat fuvarozási tevékenység irányítására alkalmatlannak nyilvánítsa.

Egyszerűsítés és igazgatási együttműködés

Az uniós országok kötelesek nemzeti elektronikus nyilvántartást vezetni a közúti fuvarozói szakma gyakorlására engedélyt kapott vállalkozásokról. A nyilvántartásban foglalt adatok felügyelete az illetékes nemzeti hatóság felelősségi körébe tartozik. A nemzeti nyilvántartásokat össze kell kapcsolni annak érdekében, hogy bármely uniós ország illetékes hatósága hozzáférhessen a többi állam nemzeti elektronikus nyilvántartásához.

Végrehajtásról szóló jelentés

A Bizottság a rendelet végrehajtásáról szóló, a 2012 végéig tartó időszakot átfogó első jelentésében megjegyezte, hogy adathiány miatt nem képes teljes körű elemzést készíteni a rendelet végrehajtásáról. Ezért egységes jelentéstételi formanyomtatvány kidolgozását javasolja a jövőben. A Bizottság továbbá arra ösztönzi az uniós országokat, hogy készítsenek áttekintést nemzeti engedélyezési rendszerükről.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2011. december 4-től.

További információkért lásd az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóságának a honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1071/2009/EK rendelet

2009.12.4.

-

HL L 300., 2009.11.14., 51-71. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

613/2012/EU bizottsági rendelet

2012.7.11.

-

HL L 178., 2012.7.10., 6-6. o.

517/2013/EU tanácsi rendelet

2013.7.1.

-

HL L 158., 2013.6.10., 1-71. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló 1071/2009/EK rendelet bizonyos rendelkezéseinek 2011. december 4. és 2012. december 31. közötti végrehajtásáról (A Bizottság első jelentése a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó bizonyos rendelkezéseknek a tagállamok általi végrehajtásáról) (COM(2014) 592 final, 2014.9.25.).

Utolsó frissítés: 07.01.2015