Biztosítás és viszontbiztosítás

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/138/EK irányelv a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II)

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A Szolvencia II-ként ismert irányelv előírja a biztosítótársaságok számára, hogy elegendő pénzügyi erőforrással kell rendelkezniük. Emellett meghatározza az irányításukra és a felügyeletükre vonatkozó szabályokat.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya kiterjed a nem-életbiztosítási, az életbiztosítási és a viszontbiztosítási tevékenységet végző vállalkozásokra.

Engedélyezés

A biztosítótársaságok azután kezdhetik meg tevékenységeiket, hogy az országukban illetékes felügyeleti hatóságtól arra engedélyt kaptak. Az engedély az EU egész területén érvényes.

Tőkekövetelmények

A biztosítótársaságoknak kockázati profiljuk figyelembevételével tőkét kell tartalékolniuk annak garantálására, hogy elegendő pénzügyi erőforrással rendelkezzenek a pénzügyi nehézségek átvészeléséhez. A vállalkozásoknak az alábbi tőkekövetelményeket kell teljesíteniük:

Amennyiben valamely biztosítótársaság nem gondoskodik a két tőkeszükséglet fedezéséről, a felügyeleti hatóságnak be kell avatkoznia.

Kockázatkezelési rendszer

Megfelelő irányítási rendszer

A biztosítótársaságoknak megfelelő, átlátható és egyértelmű hatáskörmegosztással rendelkező irányítási rendszert kell fenntartaniuk. Elegendő adminisztratív kapacitással kell rendelkezniük ahhoz, hogy foglalkozni tudjanak a kockázatkezeléshez, a jogszabályoknak való megfeleléshez és a belső ellenőrzéshez hasonló, szerteágazó témákkal.

Saját kockázat- és szolvenciaértékelés

A biztosítótársaságoknak rendszeres időközönként saját kockázat- és szavatolótőke-megfelelésértékelést (ORSA) kell végezniük. Ennek részeként kockázati profiljuk figyelembevételével felmérik a szavatolótőke-megfelelési igényeikből fakadó kockázatot, valamint a pénzügyi erőforrásokra vonatkozó követelményeknek való megfelelésüket.

Felügyelet

Felügyeleti felülvizsgálat

A jogszabály rendelkezik az úgynevezett „felügyeleti felülvizsgálatról”, amelynek révén a felügyeleti hatóságok áttekinthetik és értékelhetik a biztosítótársaságok szabályoknak való megfelelőségét. Az eljárás célja, hogy segítséget nyújtson a felügyeleti hatóságoknak az esetlegesen nehéz helyzetbe kerülő vállalatok azonosításához. Ezen túlmenően a biztosítótársaságoknak bizonyos információkat a nyilvánosság elé kell tárniuk.

Csoportfelügyeleti hatóság

Minden biztosítási csoport – vagyis egy vagy több uniós országban szolgáltatást nyújtó vállalatokkal rendelkező vállalkozás – egy adott csoportfelügyeleti hatóság alá tartozik, amely saját feladatköreit gyakorolja a nemzeti felügyeleti hatóságokkal szoros együttműködésben.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2016. január 1-jétől hatályos.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) (HL L 335., 2009.12.17., 1–155. o.)

A 2009/138/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2017/1542 felhatalmazáson alapuló rendelete (2017. június 8.) az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendeletnek a biztosítók és viszontbiztosítók által tartott eszközök egyes kategóriáira (infrastrukturális vállalatok) vonatkozó szabályozói tőkekövetelmény számítása tekintetében történő módosításáról (HL L 236., 2017.9.14., 14–21. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2402 rendelete (2017. december 12.) az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 347., 2017.12.28., 35–80. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/2341 irányelve (2016. december 14.) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről (HL L 354., 2016.12.23., 37–85. o.)

A Bizottság (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. október 10.) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) kiegészítéséről (HL L 12., 2015.1.17., 1–797. o.).

Az 2015/35/EU felhatalmazáson alapuló rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/51/EU irányelve (2014. április 16.) a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról (HL L 153., 2014.5.22., 1–61. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/58/EU irányelve (2013. december 11.) a 2009/138/EK irányelvnek (Szolvencia II) az átültetés időpontja és az alkalmazás kezdete, valamint egyes irányelvek (Szolvencia I) hatályon kívül helyezésének időpontja tekintetében történő módosításáról (HL L 341., 2013.12.18., 1–3. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/23/EU irányelve (2012. szeptember 12.) a 2009/138/EK irányelv (Szolvencia II) átültetésének időpontja és alkalmazásának időpontja, valamint egyes irányelvek hatályon kívül helyezésének időpontja tekintetében történő módosításáról (HL L 249., 14.9.2012, 1–2. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/89/EU irányelve (2011. november 16.) a 98/78/EK, a 2002/87/EK, a 2006/48/EK és a 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról (HL L 326., 2011.12.8., 113–141. o.)

utolsó frissítés 05.10.2018