A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni stratégia

A Bizottság átfogó stratégiát terjeszt elő a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan (a továbbiakban: jogellenes) halászat ellen, amely veszélyezteti a halászati gazdaságot, a halászati erőforrásokat és a tengeri környezetet. A javasolt intézkedések értelmében kizárólag azok a halászati termékek léphetnek be az Európai Unió piacára, amelyek jogszerűségét a lobogó szerinti állam vagy az érintett kiviteli tagállam tanúsította. A stratégia továbbá előirányozza a tengeren végzett tevékenységek fokozott felügyeletét, az illegális piaci szereplők azonosítását, a halászattal kapcsolatos jogszabályok hatékonyabb végrehajtását és a jogsértések esetén alkalmazandó szankciók alkalmazásának javítását.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2007. október 17.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló új közösségi stratégiáról [COM(2007) 601 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) a közösségi és nemzetközi vizeken zajló jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem érdekében átfogó stratégiára tesz javaslatot. Ezek a halászati gyakorlatok veszélyeztetik a közös halászati politika célkitűzéseit, és hátrányosan érintik a halállományok fenntarthatóságát, a tengerek biológiai sokféleségét, a sérülékeny ökoszisztémákat, a tisztességes halászokat, valamint az érintett part menti területek lakosságát. Ez a nemzetközi gátlástalanság környezeti, gazdasági és társadalmi következményekkel jár.

Az EU meghatározó szerepet játszik, mivel mind termelőként, mind fogyasztóként a halászati piac egyik legfontosabb szereplője. Az EU-ba behozott jogellenes halászati termékek mennyiségét évente 500 000 tonnára, értékét 1,1 milliárd EUR-ra becsülik.

A jogellenes halászat elleni küzdelem az alábbiakra terjed ki:

Az EU-nak fel kell vennie a harcot az olyan tényezőkkel szemben, amelyek kedveznek a jogellenes halászati tevékenységnek. Ezek a következők:

Közösségi fellépés

Annak ellenére, hogy a 2002. évi cselekvési terv nyomán számos előrelépés történt, a jogellenes halászatot még messze nem számolták fel. E stratégia révén a Bizottság támogatja a nemzetközi szabályok kidolgozását, és a meghozatalukért felelős regionális halászati irányítószervezetek létrehozását. A Bizottság törekedni fog a tengeren végzett jogsértő tevékenységek nyomon követésére, ellenőrzésére és felügyeletére, valamint az illegális piaci szereplők azonosítására. Emellett a szabályok hatékonyabb alkalmazására és elrettentő erejű szankciókra is szükség van.

Az átfogó stratégia magában foglal minden, a jogellenes halászati gyakorlattal összefüggő halászatot és kapcsolódó tevékenységet (lehalászás, átrakodás, feldolgozás, kirakodás, kereskedelem stb.). Az ellátási lánc egészét célozza, és választ kínál az ilyen tevékenységek nyomán közösségi, regionális és nemzetközi szinten felmerülő problémákra.

A jogellenes halászat elleni küzdelmet ki kell bővíteni a kereskedelmi dimenzióval. E tekintetben a Bizottság azt tervezi, hogy a kikötő szerinti tagállam által működtetett ellenőrzési rendszer bevezetésével kizárja az európai piacról a jogsértő termékeket. A rendszer értelmében a lobogó szerinti államnak a kirakodást vagy az Unióba történő behozatalt megelőzően előzetesen tanúsítania kell a halak vagy a halászati termékek jogszerűségét.

A „jogsértő lobogó” problémáját orvosolandó, az EU egyoldalúan is eljárhat, hogy ellensúlyozza a többoldalú fellépés elégtelenségét. Össze lehetne állítani a jogellenes halászati tevékenységet folytató hajók, valamint a velük szemben elnéző tagállamok közösségi jegyzékét.

A Bizottság javítani kívánja a nemzetközi és uniós előírásoknak való megfelelést az uniós hajók és piaci szereplők körében. Különösen ösztönözni szeretné a tagállamokat és az uniós állampolgárokat, hogy ügyeljenek a közös halászati politika helyes alkalmazására, és fokozzák az ellenőrzési és végrehajtási intézkedéseket. Szükség van a közösségi vizeken folytatott jogellenes halászati tevékenységek, valamint a világ bármely pontján ilyen tevékenységet végző uniós gazdasági szereplők elleni elrettentő erejű szankciókra.

A szorosabb együttműködés lehetővé teszi a jogellenes tevékenységek kivizsgálását. A Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal segítségével biztosítani kell a fokozott koordinációt és a rendszeres információcserét. Nemzetközi szinten az Európai Uniónak közre kell működnie különösen az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) (EN) (ES) (FR) által tett erőfeszítésekben, amelyek célja, hogy bevezessék a halászhajók globális lajstromát, valamint egy nyomon követési, ellenőrzési és felügyeleti feladatokat ellátó nemzetközi hálózatot. Közösségi szinten az Európai Uniónak javítania kell a tagállamok ellenőrző hatóságai közötti koordinációt.

Az EU-nak élénkítenie kell a nyílt tengeren folytatott jogellenes halászat elleni küzdelmet a regionális, kétoldalú és többoldalú kapcsolatok vonatkozásában. A jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló uniós stratégia számos szereplő közreműködésére épít:

Háttér

E közlemény egy széleskörű nemzetközi egyetértéssel jellemzett helyzet szerves alkotóeleme, amelynek értelmében globális megközelítést kell elfogadni a jogellenes halászat felszámolásával kapcsolatban. Ezt határozataiban különösen a FAO, az ENSZ közgyűlése és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) (EN) (FR) juttatta kifejezésre. A közlemény a Bizottság 2002. évi cselekvési terve, valamint az Európai Parlament 2007. február 15-i állásfoglalása nyomán született meg. Ez a 2008 során elfogadandó rendeletjavaslattal együtt a tengerek fenntartható használatát célzó uniós integrált tengerpolitika megteremtése felé tett első lépéseket jelenti.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

A Tanács 1005/2008/EK rendelete (2008. szeptember 29.) a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról, továbbá a 2847/93/EGK, az 1936/2001/EK és a 601/2004/EK rendelet módosításáról és az 1093/94/EK és az 1447/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 286., 2008.10.29.].

Utolsó frissítés: 11.11.2010