Európai Halászati Alap

A rendelet létrehozza a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó új Európai Halászati Alapot (EHA). Az Alap pénzügyi támogatást irányoz elő, amelynek célja, hogy előmozdítsa a közös halászati politika 2002. évi reformjának végrehajtását, valamint támogassa az ágazat fejlődéséhez szükséges szerkezetátalakításokat.

JOGI AKTUS

A Tanács 1198/2006/EK rendelete (2006. július 27.) az Európai Halászati Alapról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Halászati Alapnak (EHA) elő kell segítenie a közös halászati politika célkitűzéseinek megvalósítását, amelyek többek között a halászati erőforrások védelmét és fenntartható kiaknázását foglalják magukban. E célból pénzügyi támogatást nyújthat a következőkhöz:

Prioritási tengelyek

Az EHA öt prioritási tengelyt nevez meg:

Programozás

Az Alap egyik fő célkitűzése, hogy egyszerűbbé tegye a források felosztását és irányítását. Az Európai Halászati Alap támogatásának igénybevételéhez a tagállamoknak stratégiai tervet és operatív programot kell benyújtaniuk a Bizottsághoz.

A nemzeti stratégiai tervekben ismertetni kell a közös halászati politika végrehajtásához kapcsolódó nemzeti célokat és prioritásokat. 2011. december 31-ig a Bizottság vitát folytat a tagállamokkal, amelynek keretében az időközi értékelések eredményei alapján értékeli a stratégiai tervek végrehajtása terén elért haladást.

A stratégiai tervek szolgálnak alapul az operatív programok kidolgozásához, amelyek célja az EHA-ból társfinanszírozásban részesülő politikák és prioritások végrehajtása. A Bizottság határozatban hagyja jóvá az operatív programokat, miután meggyőződött róla, hogy azok összhangban állnak az EHA célkitűzéseivel. Szükség esetén kérheti az operatív program kiigazítását.

Az operatív programokat három ízben kell értékelni. Az előzetes és az időközi értékelésért a tagállamok felelnek, míg a végső értékelést a Bizottság készíti el. Az értékelések a költségvetés technikai segítségnyújtásra elkülönített részéből finanszírozhatók.

Kötelezettségek

A rendelet meghatározza a tagállamok és a Bizottság Európai Halászati Alappal összefüggő kötelezettségeit. A tagállamok különösen kötelesek tájékoztatni a nyilvánosságot, a potenciális kedvezményezetteket és az EHA által kínált lehetőségek igénybevételében érdekelteket, egyúttal biztosítva az Alap átlátható felhasználását és kiemelve a Bizottság szerepét.

Pénzügyi keret

Az EHA számára a 2007 és 2013 közötti időszakra 4304 millió EUR-t bocsátanak rendelkezésre. Ebben az időszakban a Bizottság évi 615 millió EUR-t kíván elkülöníteni az EHA-t igénybe venni kívánó tagállamok (Luxemburg kivételével valamennyi tagállam) részére.

Az összegeket a tagállamok között a halászati ágazat jelentősége, az ágazatban tevékenykedő személyek száma, valamint a halászat és tevékenységeinek fenntartásához szükségesnek ítélt kiigazítások szerint osztják el.

Egyes bizottsági kiadások kivételével, amelyeket 100%-ban az EHA finanszíroz, az EHA maximális hozzájárulásának kiszámítása minden esetben a teljes közkiadáshoz viszonyítva történik. A hozzájárulás mértéke prioritási tengelyenként eltérő, és a legmagasabb a leghátrányosabb helyzetű régiókban és az új tagállamokban, vagyis a strukturális alapok új konvergencia-célkitűzései által érintett területeken. Mindemellett az egy finanszírozott művelethez nyújtott köztámogatás összegét különböző paraméterek határozzák meg (lásd a rendelet II. mellékletét).

A rendelet megállapítja a kiadások támogathatóságára (55. cikk), a pénzügyi irányításra, a pénzügyi korrekcióra, a költségvetési kötelezettségvállalásokra és a visszafizetésre vonatkozó szabályokat. Létrehozza az Európai Halászati Alap Bizottságát, amelynek feladata, hogy segítse a Bizottságot az EHA irányításában.

Az uniós hozzájárulás nem haladja meg a közpénzből való hozzájárulást, valamint az Alapból származó, az egyes prioritási tengelyek és célkitűzések tekintetében megállapított támogatás maximális összegét. Valamely tagállam írásbeli kérésére és bizonyos feltételek teljesülése esetén ugyanakkor eltérés engedélyezhető (lásd a 76. cikket).

Irányítás, monitoring és ellenőrzés

A kifizetés iránti kérelem benyújtása előtt valamennyi tagállamnak ki kell jelölnie:

Az irányító hatóságok minden évben jelentést nyújtanak be a Bizottsághoz, amelyre vonatkozóan a Bizottság közli saját észrevételeit. A Bizottság e jelentésekről éves beszámolójában összefoglalót készít, majd benyújtja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. 2017. március 31-ig a tagállamoknak szintén el kell készíteniük az operatív program végrehajtásáról szóló zárójelentést.

Háttér

Az Európai Halászati Alap a halászati programozás új eszköze az EU 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keretén belül, amely a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE) helyébe lép.

A többi európai alaphoz hasonlóan az EHA azon új megközelítés elveit tükrözi, amelyet az egyszerűsítés, az átláthatóság, a stratégiai tervezés, illetve az alapok kiválasztása és végrehajtása terén a tagállamokra háruló fokozott felelősség jellemez. Az Európai Halászati Alap a közös halászati politika keretében felmerülő kiadásokat kezelő két eszköz egyike.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1198/2006/EK rendelet

2006.9.4.

HL L 223., 2006.8.15.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

387/2012/EU rendelet

2012.5.16.

HL L 129., 2012.5.16.

A 1198/2006/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

A Bizottság 2008/693/EK határozata (2008. augusztus 13.) az Európai Halászati Alapot terhelő közösségi kötelezettségvállalási előirányzatoknak a 2007. január 1-jétől 2013. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó, tagállamok közötti indikatív felosztásáról szóló C(2006) 4332 határozat módosításáról [Hivatalos Lap L 229., 2008.8.28.].

Utolsó frissítés: 13.01.2013