Polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés

Egy kiszámítható jogi keret lehetővé teszi az Európai Unió (EU) polgárai számára, hogy teljes mértékben kiaknázzák a közvetítés mint vitarendezési eljárás előnyeit, különös tekintettel annak költséghatékony és gyors voltára.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/52/EK irányelve (2008. május 21.) a polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól

ÖSSZEFOGLALÓ

Egy kiszámítható jogi keret lehetővé teszi az Európai Unió (EU) polgárai számára, hogy teljes mértékben kiaknázzák a közvetítés mint vitarendezési eljárás előnyeit, különös tekintettel annak költséghatékony és gyors voltára.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja, hogy ösztönözze a vitarendezés alternatív módszereinek alkalmazását - különös tekintettel a közvetítésre -, valamint hogy kiegyensúlyozott kapcsolatot biztosítson a közvetítés és a bírósági eljárás között.

FŐBB PONTOK

Az irányelv határokon átnyúló vitákban alkalmazandó polgári és kereskedelmi ügyekben. Hatálya nem terjed ki:

Az uniós országoknak olyan eljárást kell bevezetni, amely lehetővé teszi a feleknek, hogy egy megállapodás jóváhagyását kérhessék. Ez a bíróság vagy egyéb illetékes hatóság általi jóváhagyás történhet ítélet, határozat vagy hiteles okirat formájában. A jóváhagyás lehetővé teszi egy megállapodás kölcsönös elismerését és végrehajtását az egész EU-ban ugyanazon feltételek mellett, mint amelyek a polgári és kereskedelmi ügyekben, valamint a házassági és a szülői felelősségre vonatkozó ügyekben a bírósági határozatokra vonatkoznak.

A közvetítők* vagy más, a közvetítési folyamatban részt vevő személyek nem kötelezhetők bizonyítékot szolgáltatni bírósági eljárásban a közvetítési eljárás során tudomásukra jutott információkról, kivéve ha:

Az uniós országoknak ösztönözniük kell a közvetítők képzését, valamint önkéntes magatartási kódexek kidolgozását és alkalmazását.

HÁTTÉR

Az EU 2013-ban közzétett két új jogszabályt az alternatív vitarendezésre vonatkozóan:

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapjának az alternatív és az online vitarendezéssel foglalkozó oldalát.

KULCSFOGALMAK

* Közvetítés: olyan strukturált eljárás, amelyben egy jogvitában részt vevő két vagy több fél önkéntes alapon, közvetítő segítségével maga kísérli meg vitájának megállapodással történő rendezését. Ezt az eljárást a felek kezdeményezhetik, vagy bíróság javasolhatja vagy rendelheti el, vagy egy tagállam joga írhatja elő.

* Közvetítő: bármely harmadik személy, akit felkértek hatékony, pártatlan és hozzáértő módon folytatott közvetítésre. Ezen személy jogállása vagy foglalkozása az érintett uniós országban nem bír jelentőséggel, ahogyan az sem, hogy milyen módon nevezték ki vagy kérték fel ezen személyt a közvetítésre.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008/52/EK irányelv

2008.6.13

2011.5.21 (10. cikk: 2010.11.21.)

HL L 136., 2008.5.24., 3-8. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelve (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói alternatív vitarendezési irányelv) (HL L 165., 2013.6.18., 63-79. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/524/EU rendelete (2013. május 21.) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) (HL L 165., 2013.6.18., 1-12. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának - A kollektív jogorvoslat horizontális európai kerete felé (COM(2013) 401 final, 2013.6.11.)

utolsó frissítés 17.08.2015