A Külső Határok Igazgatásáért Felelős Európai Ügynökség – Frontex

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2007/2004/EK rendelete az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

Létrehozza a Frontexet, azaz az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséget.

Az 1168/2011/EU rendelet módosítja az eredeti jogi aktust az Unió külső határai integrált igazgatásának javítása, valamint a határvédelmi hatóságok közötti együttműködés megerősítése érdekében.

Egy további módosítás, a 656/2014/EU rendelet megállapítja a Frontex által koordinált operatív együttműködés keretében az uniós külső tengeri határok őrizetére vonatkozó szabályokat.

FŐBB PONTOK

Az Ügynökség feladatai

A Frontex legfontosabb feladatai a következők:

Eszközök

A Frontex saját eszközeit (gépjárműveit, hajóit, helikoptereit stb.) lízingelheti, illetve önállóan vagy valamely uniós országgal együtt közösen is megvásárolhatja.

Műveleti terv

A műveleti tervnek (a közös műveleteket, a gyorsreagálású határvédelmi csapatokat és a kísérleti projekteket megelőzően) ki kell térnie az adott tevékenység minden aspektusára, többek között a következőkre:

Európai határvédelmi csapatok

Az európai határvédelmi csapatokat a Frontex által koordinált közös műveletek, gyors beavatkozások és kísérleti projektek alkalmával vetik be.

A csapatok a többi uniós ország határőreiből állnak, akik a határigazgatás különböző területeinek szakértői, többek között:

Együttműködés

A Frontex együttműködhet az Europollal, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével, nem uniós hatóságokkal és különféle nemzetközi szervezetekkel, mint például az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságával és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM).

Eurosur

2013-ban egy külön rendelet elfogadásával létrejött az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR). A mechanizmus célja az információcsere támogatása, és ezáltal az EU külső határainak jobb igazgatása. A mechanizmus a következők révén támogatja az uniós országokat:

A Frontex fontos szerepet játszik az „európai helyzetkép” kialakításában és elemzésében, amely áttekinti az egyes uniós országok határainál bekövetkezett közelmúltbeli eseményeket, és amely hozzájárulhat a változó útvonalak vagy a bűnözői hálózatok által használt új módszerek felderítéséhez.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2005. május 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

A Frontex 2005 óta működik. Az Ügynökség székhelye a lengyelországi Varsóban található.

Az európai migrációs stratégia keretén belül 2015 decemberében az Európai Bizottság javaslatot tett egy Európai Határ- ésPartvédelmi Ügynökség létrehozására. Ez a Frontex és az uniós országok határigazgatásért felelős hatóságaiból állna, és lehetővé tenné az EU külső határainak integráltabb igazgatását.

KULCSFOGALOM

* Schengeni országok: Olyan európai országok, amelyek megállapodást írtak alá a határellenőrzés megszüntetéséről, ezzel lehetővé téve az aláíró országok, más uniós országok és néhány EU-n kívüli ország állampolgárainak szabad mozgását.

A schengeni országok a következők: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Izland, Olaszország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovénia, Szlovákia és Svájc.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/2004/EK rendelete (2004. október 26.) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról (HL L 349., 2004.11.25., 1–11. o.)

Az 2007/2004/EK tanácsi rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1052/2013/EU rendelete (2013. október 22.) az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozásáról (HL L 295., 2013.11.6., 11–26. o.)

utolsó frissítés 02.05.2016