Kábítószer-prekurzorok: belügyi vonatkozások

A rendelet kibocsátásával az Európai Unió összehangolt intézkedéseket határoz meg a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során gyakran felhasznált anyagok ellenőrzésére és felügyeletére, az ilyen anyagok tiltott célra való eltérítésének megakadályozása céljából.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 273/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a kábítószer-prekurzorokról [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált vegyi anyagok hatékony ellenőrzése fontos eszköze a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemnek. Ezeknek a vegyi anyagoknak (ismertebb néven „prekurzoroknak”) törvényes és jogszerű ipari felhasználása is van. Ezért az ilyen anyagok tiltott célra való eltérítésének megakadályozásán kívül szükségszerű ezen anyagok törvényes kereskedelmének megismerése és védelme.

A cél az, hogy a tagállamok egyensúlyt teremtsenek a kábítószerek illegális előállításának megakadályozására, illetve a vegyi anyagok törvényes kereskedelmének zökkenőmentes működésére irányuló intézkedések között.

A prekurzorok ellenőrzésére vonatkozó intézkedések

Ez a rendelet összehangolt intézkedéseket határoz meg a kábítószerek tiltott előállítása során gyakran felhasznált bizonyos vegyi anyagok Európai Unión belüli ellenőrzésére és felügyeletére. A rendelet az ENSZ-egyezmény 12. cikke értelmében (lásd az alábbiakban) meghatározza a „jegyzékben szereplő anyagokat” *, emellett rendelkezéseket tartalmaz a jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos engedélyekre, vevői nyilatkozatokra és címkékre vonatkozóan is. A felügyeleti eljárás létrehozásának célja ezen anyagok tagállamok közötti szabad kereskedelmének zökkenőmentes biztosítása.

Ugyanakkor a rendelet a „jegyzékben nem szereplő anyagokat” * is meghatározza az ENSZ-egyezmény 12. cikkének megfelelően. A Bizottság ezen anyagokra vonatkozóan útmutatásokat dolgoz ki, amelyek a jegyzékben szereplő anyagokra vonatkozónál rugalmasabb ellenőrzési rendszer létrehozását teszik lehetővé.

A rendelet értelmében a gazdasági szereplők * kötelesek haladéktalanul értesíteni az illetékes hatóságokat minden olyan körülményről, így például olyan, a forgalomba hozandó, jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos szokatlan megrendelésekről vagy ügyletekről *, amelyek arra utalnak, hogy az ilyen anyagokat eltéríthetik kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítása céljából.

A gazdasági szereplők kötelezettségei

Azoknak a gazdasági szereplőknek, akik jegyzékbe vett anyagokat kívánnak prekurzorként (az I. melléklet 1. vagy 2. kategóriájába tartozó anyagok) forgalomba hozni, a következő kötelezettségeknek kell megfelelniük:

Annak érdekében, hogy ne akadályozzák szükségtelenül a kereskedelmet, a 2. kategóriába tartozó jegyzékben szereplő anyagokra vonatkozó követelmények kevésbé korlátozóak, mint az 1. kategóriára vonatkozó követelmények, különösen akkor, ha az érintett mennyiségek nem haladják meg a II. mellékletben feltüntetett mértéket.

A Bizottság a munkájának segítésére létrehozott bizottság támogatásával összeállítja és folyamatosan frissíti a felügyelendő anyagok listáját. A tagállamoknak el kell juttatniuk ezeket a listákat a gazdasági szereplőkhöz.

Ez a rendelet hatályon kívül helyezi a Tanács 92/109/EGK rendeletét, a Bizottság 93/46/EGK rendeletét, a 2001/8/EK és 2003/101/EK irányelvét, valamint a Bizottság 1485/96/EK és 1533/2000/EK rendeletét.

Háttér: a kábítószer elleni küzdelem belügyi és külügyi vonatkozásai

1990-ben a Közösség a 90/611/EGK tanácsi határozattal elfogadta a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme elleni ENSZ-egyezményt. Az ENSZ-egyezmény 12. cikke rendelkezett a prekurzorok gyártásának és kereskedelmi elosztásának ellenőrzéséhez szükséges intézkedésekről. Ezen követelmény külügyi vonatkozását, vagyis a prekurzorok uniós tagállamok és nem uniós országok közötti kereskedelmének felügyeletét illetően a 12. cikk követelményeit a Tanács 111/2005/EGK rendelete teljesítette.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

273/2004/EK rendelet

2005.8.18.

HL L 47., 2004.2.18.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

219/2009/EK rendelet

2009.4.20.

HL L 87., 2009.3.31.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek (2010. január 7.) a 2004. február 11-i 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikke, valamint a 111/2005/EK tanácsi rendelet 32. cikke alapján, a kábítószer-prekurzorok kereskedelmének nyomon követéséről és ellenőrzéséről szóló közösségi jogszabályok végrehajtásáról és működéséről [COM(2009) 709 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ez a jelentés értékeli a 273/2004/EK (fenti) és a 111/2005/EK rendelet rendelkezéseinek végrehajtását és gyakorlatban való működését.

A tagállamoktól begyűjtött adatok alapján a bizottsági értékelés megállapította, hogy a kábítószer-prekurzorok kereskedelmének ellenőrzését szolgáló jogi keret általában arányos intézkedéseket biztosít a kábítószer-prekurzorok eltérítésének megelőzésére azok törvényes kereskedelmének akadályozása nélkül. Ehhez nagymértékben hozzájárul a gazdasági szereplők és az illetékes hatóságok közötti megfelelő együttműködés. A vegyiparra vonatkozó uniós iránymutatások, valamint a gazdasági szereplők számára létrehozott új e-tanfolyam is sikeresen kiegészíti ezt a jogi keretet.

A tagállamok megfelelően alkalmazták az 1. kategóriába tartozó prekurzorokra vonatkozóan bevezetett közös engedélyezési rendszert, amely az illetékes hatóságok és az ágazat esetében is hatékonyan működik. Úgy tűnik azonban, hogy a 2. kategóriába tartozó prekurzorokra vonatkozó nyilvántartásba vételi követelmény bizonyos szempontból nem elégséges ezen anyagok kereskedelmének megfelelő ellenőrzéséhez, valamint az eltérítésük megelőzéséhez. Ezenkívül a tagállamok bizonyos rendelkezéseket nem egyformán értelmeznek (például a vevői nyilatkozatokra, illetve a keverékek meghatározásának kritériumaira vonatkozóan). Problémákat okoz az is, hogy a gazdasági szereplők nem kellő gyakorisággal tesznek jelentést az illetékes hatóságoknak, emellett a külkereskedelmi jogszabályok bizonyos vonatkozásai, például a kivitel előtti értesítésre adott válaszra vonatkozó rugalmatlan határidők, valamint az egyszerűsített engedélyezési eljárások hiánya is gondot okoz.

Következésképpen a jelentés az alábbi javaslatokat teszi:

A Bizottság 1277/2005/EK rendelete (2005. július 27.) a kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre, valamint a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 202., 2005.8.3.]. Ez a rendelet meghatározza az előbbiekben említett rendeletek végrehajtására, valamint a felelős tisztviselő kijelölésére, a gazdasági szereplők engedélyezésére és nyilvántartására, tájékoztatás nyújtására, a kivitel előtti értesítésekre, valamint a kivitelre és behozatalra vonatkozó szabályokat a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatban.

Utolsó frissítés: 24.02.2011