A népirtás elleni európai hálózat

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2002/494/IB határozat – kapcsolattartó pontok hálózatának létrehozása a népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel és a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos ügyek vonatkozásában

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat létrehozza a nemzeti kapcsolattartó pontok (uniós országonként egy-egy kapcsolattartó pont) hálózatát a népirtás*, az emberiesség elleni bűncselekmények* és a háborús bűncselekmények* leküzdésére irányuló együttműködés ösztönzése céljából.

FŐBB PONTOK

Valamennyi uniós országban létrehozzák a fent említett bűncselekmények nyomozására vonatkozó információk cseréjét szolgáló nemzeti kapcsolattartó pontokat. Mindegyik kapcsolattartó pont adatairól értesíteni kell a Tanács Főtitkárságát, amely továbbítja azokat a többi uniós ország nemzeti kapcsolattartó pontjainak.

A kapcsolattartó pontok valamely másik kapcsolattartó pont kérésére biztosítják a népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények és a háborús bűncselekmények nyomozása szempontjából lényeges információkat.

Az EU Tanácsa a kapcsolattartó pontok hálózatának tevékenységeiről évente tájékoztatja az Európai Parlamentet.

A hálózat évente kétszer – az EU Tanácsának elnöksége által összehívott ülések alkalmával – találkozik a népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények és a háborús bűncselekmények elkövetésével vagy az azokban való részvétellel gyanúsított személyekkel kapcsolatos nyomozásra, továbbá e személyek tekintetében indított büntetőeljárásra irányuló, folyamatban lévő erőfeszítések koordinálása céljából.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A HATÁROZAT?

A határozat 2002. június 13-án lépett hatályba.

HÁTTÉR

Valamennyi uniós ország ratifikálta a Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) létrehozásáról szóló, 1998. július 17-i Római Statútumot; ez a bíróság népirtással, emberiesség elleni bűncselekményekkel és háborús bűncselekményekkel kapcsolatos eseteket tárgyal.

A népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmények és a háborús bűncselekmények tárgyában folytatott nyomozás és büntetőeljárás azonban továbbra is elsősorban a nemzeti hatóságok felelőssége marad. Ennélfogva a vonatkozó bűncselekmények elleni eredményes küzdelem érdekében a nemzeti hatóságok között szorosabb együttműködésre van szükség.

KULCSFOGALMAK

* Népirtás: valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával elkövetett bűncselekmények.

* Emberiesség elleni bűncselekmények: a civil lakosság ellen, széles körű és szisztematikus támadás részeként elkövetett bűncselekmények.

* Háborús bűncselekmények: olyan bűncselekmények, amelyek sértik a háború törvényét (például a genfi egyezményeket). Idetartoznak például a következők: hadifoglyok bántalmazása, túszok kivégzése, városok vagy falvak szándékos rongálása.

JOGI AKTUS

A Tanács 2002/494/IB határozata (2002. június 13.) a népirtásért, az emberiesség elleni bűncselekményekért és a háborús bűncselekményekért felelős személyek tekintetében a kapcsolattartó pontok európai hálózatának létrehozásáról (HL L 167., 2002.6.26., 1–2. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2003/335/IB határozata (2003. május 8.) a népirtással, az emberiség elleni bűncselekményekkel és a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozásról és büntetőeljárásról (HL L 118., 2003.5.14., 12–14. o.)

utolsó frissítés 26.11.2015