A terrorista bűncselekményekre és a kapcsolódó büntetésekre vonatkozó uniós szabályok

Ez a kerethatározat (2002/475/IB) és a módosító határozat (2008/919/IB) az uniós országok számára - a terrorista bűncselekmények tekintetében - jogszabályaik összehangolását és minimumbüntetések bevezetését írja elő. A határozatok meghatározást adnak a terrorista bűncselekményekről, valamint a terrorista csoportokhoz vagy terrorista tevékenységekhez kapcsolódó bűncselekményekről, továbbá meghatározzák a kötelezettségeknek az uniós országok jogrendjébe való átültetésére vonatkozó szabályokat.

JOGI AKTUS

A Tanács 2002/475/IB kerethatározata (2002. június 13.) a terrorizmus elleni küzdelemről.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a kerethatározat (2002/475/IB) és a módosító határozat (2008/919/IB) az uniós országok számára - a terrorista bűncselekmények tekintetében - jogszabályaik összehangolását és minimumbüntetések bevezetését írja elő. A határozatok meghatározást adnak a terrorista bűncselekményekről, valamint a terrorista csoportokhoz vagy terrorista tevékenységekhez kapcsolódó bűncselekményekről, továbbá meghatározzák a kötelezettségeknek az uniós országok jogrendjébe való átültetésére vonatkozó szabályokat.

MI E KERETHATÁROZATOK CÉLJA?

A határozatok a következőket határozzák meg:

a terrorista bűncselekmény fogalmát a következők együtteseként:

objektív elemek (gyilkosság, testi sértés, emberrablás, zsarolás, támadások elkövetése, a fentiek elkövetésével való fenyegetés stb.) és

szubjektív elemek (a lakosság komoly megfélemlítésének, valamely ország vagy nemzetközi szervezet rendje megzavarásának vagy leépítésének, vagy egy állam arra való kényszerítésének céljával elkövetett cselekmények, hogy valamit ne tegyen meg);

terrorista csoport, amely kettőnél több személyből álló, hosszabb idő alatt létrehozott, szervezett csoportot jelent, amely terrorista bűncselekmények elkövetése végett összehangoltan működik.

Ezenkívül a következőket írják elő az uniós országok számára:

terrorista cselekményekhez kapcsolódó tevékenységekként bűncselekménnyé nyilvánítani az előkészületi cselekményeket. Példák erre többek között a lakosság terrorista bűncselekmény elkövetésére való provokálása, terrorizmust szolgáló toborzás vagy képzés, valamint a terrorista bűncselekmény elkövetésének céljából megvalósuló lopás, zsarolás vagy hamisítás;

bűncselekménnyé nyilvánítani a bizonyos típusú bűncselekmények elkövetésére irányuló felbujtást, bűnsegélyt vagy kísérletet;

megállapítani a jogi személyek büntetőjogi felelősségét, szabályokat és küszöbértékeket meghatározni a büntetések és szankciók tekintetében;

megállapítani a joghatóságot a terrorista cselekmények tekintetében, amikor a bűncselekményt annak területén belül vagy a zászlója alatt hajózó vízi jármű vagy repülőgép fedélzetén követik el;

megállapítani a joghatóságot, amikor annak valamely állampolgára vagy lakosa az elkövető, a bűncselekményt a területén belül létrehozott jogi személy javára követik el, a bűncselekményt az adott uniós ország lakosai vagy intézményei ellen követik el, vagy az abban az országban székhellyel rendelkező valamely uniós intézmény ellen;

megállapítani a joghatóságot azokban az esetekben, amikor az adott uniós ország megtagadja az ilyen bűncselekménnyel gyanúsított vagy ezért elítélt személy átadását vagy kiadatását;

együttműködni más uniós országokkal és eldönteni, hogy melyik rendelkezik joghatósággal, amikor egy ügyben több ország is érintett;

intézkedéseket elfogadni az áldozatok családjának való megfelelő segítségnyújtás érdekében.

FŐBB PONTOK

Az Európai Bizottság a 2008-as kerethatározat végrehajtásáról szóló, 2014. szeptemberi jelentésében megjegyzi, hogy a legtöbb uniós ország (Írország és Görögország kivételével) fogadott el a lakosság provokálása, valamint a terrorizmus céljából történő toborzás és képzés újonnan bevezetett bűncselekményeinek a büntethetővé tételére irányuló intézkedéseket.

Marad azonban néhány nyitott kérdés azzal kapcsolatban, hogy e kerethatározatnak az uniós országok nemzeti jogrendjébe való átültetése hogyan fogja befolyásolni a „közvetett izgatást”* és az ún. „magányos elkövetők”** által elkövetett cselekmények bűncselekménnyé nyilvánítását. Az Európai Bizottság bizonyos kérdések tisztázására hívta fel az uniós országokat, aminek révén be tudja az értékelést fejezni.

A jelentést kiemelte, hogy milyen nagy szükség van egy átfogóbb bűnüldözési megközelítésre a radikalizálódás és a terrorizmus céljából történő toborzás korai megelőzésére való összpontosítás érdekében.

A jelentés az uniós országokat a terrorizmussal kapcsolatos büntetőjogi intézkedések nyomon követésére és értékelésére ösztönzi, az alapvető jogok védelmének megfelelő mértékű figyelembe vétele mellett.

Az uniós országokban életbe léptetett átültetési intézkedésekről részletesebb áttekintést nyújt a jelentést kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum.

2015-ben a Bizottság hatásvizsgálatot végez a 2008/919/IB kerethatározat 2016-ban történő módosítása érdekében. Erre a külföldi terrorista harcosokkal kapcsolatos bűncselekmények elleni jogszabályok uniós szintű koherenciájának a biztosítása mellett kerülne sor.

A Tanács mérlegeli, hogy az EU nevében aláírja az Európa Tanácsnak a terrorizmus megelőzéséről szóló (CETS, 196. számú) egyezményét és az ahhoz tartozó Kiegészítő jegyzőkönyvet. Ez utóbbi a külföldi terrorista harcosok jelenségével foglalkozik, az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2178(2014) sz. határozatának a figyelembe vétele mellett.

HÁTTÉR

Az 1999. évi tamperei Európa Tanács következtetéseivel összhangban, amely a terrorizmust az alapvető jogok, az emberi jogok és az elvek egyik legsúlyosabb megsértésének nevezte a terrorizmust, továbbá a 2001. szeptember 21-i rendkívüli európai tanácsi ülésen jóváhagyott cselekvési terv mentén, elfogadták a 2002/475/IB kerethatározatot a terrorizmus hatékonyabb kezelése érdekében.

KULCSFOGALMAK

* Közvetett izgatás: olyan beszéd, amely terrorista cselekményre csak közvetett módon bujt fel, illetve az arra való felbujtás veszélye, például ha egy terrorista által korábban tett kijelentéseket a terrorista tevékenységek folytatására való felhívásként is értelmezhetik a követői.

** Magányos elkövetők: a bűncselekményeket egyedül elkövető terroristák.

További információkért lásd az Európai Bizottság Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatóságának a honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2002/475/IB kerethatározat

2002.6.22.

2002.12.31.

HL L 164., 2002.6.22., 3-7. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2008/919/IB kerethatározat

2008.12.9.

2010.12.9.

HL L 330., 2008.12.9., 21-23. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i tanácsi kerethatározat 11. cikke alapján (COM(2007) 681 végleges, 2007.11.6.).

A Bizottság jelentése a terrorizmus elleni küzdelemről szóló, 2002. június 13-i tanácsi kerethatározat 11. cikke alapján (COM(2004) 409 végleges, 2004.6.8.).

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB kerethatározat módosításáról szóló, 2008. november 28-i 2008/919/IB tanácsi kerethatározat végrehajtásáról (COM(2014) 554 final, 2014. szeptember 5.).

A Bizottság szolgálati munkadokumentuma, amely a következő dokumentumot kíséri: A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB kerethatározat módosításáról szóló 2008/919/IB tanácsi kerethatározat végrehajtásáról (SWD(2014) 270 final, 2014. szeptember 5.).

Utolsó frissítés: 02.06.2015