Szabad mozgás és tartózkodás az EU-ban

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2004/38/EK irányelv az uniós polgároknak és családtagjaiknak az EU területén belül történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv:

FŐBB PONTOK

Az érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél birtokában lévő uniós polgárok:

Ezenkívül:

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2004. április 30. óta hatályos, az uniós országok nemzeti jogába pedig 2006. április 30-ig kellett átültetni.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

Az Európai Bizottság a Covid19-világjárvány kitörését követően, és a válság hatásainak kezelését célzó intézkedések bevezetésével a következőket fogadta el:

KULCSFOGALMAK

Uniós polgár: egy uniós ország állampolgárságával rendelkező bármely személy.
Családtag: idetartozik például a házastárs, az uniós polgár élettársa, akivel regisztrált élettársi kapcsolatban él, valamint egyenesági leszármazottai, akik 21. életévüket nem töltötték be.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2004.4.30., 77–123. o.).

Az eredeti dokumentum tartalmazza a 2004/38/EK irányelv további módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/54/EU irányelve (2014. április 16.) a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről (HL L 128., 2014.4.30., 8–14. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv jobb átültetéséhez és alkalmazásához nyújtott iránymutatásról (COM(2009) 313 végleges, 2009. július 2.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának — Az uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgása: Öt intézkedés a változás érdekében (COM (2013) 837 final, 2013. november 25.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak — A nemzeti hatóságok támogatása a szabad mozgás jogával való visszaéléssel szembeni küzdelemben: Kézikönyv az uniós polgárok és harmadik országbeli állampolgárok közötti érdekházasságok kérdésének az uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó uniós jog összefüggésében való kezeléséről (COM(2014) 604 final, 2014. szeptember 26.)

utolsó frissítés 08.05.2020