Bizonyításfelvétel polgári és kereskedelmi ügyekben (2022-ig)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1206/2001/EK rendelet a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, az uniós országok bíróságai közötti együttműködéséről

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet célja az uniós országok közötti igazságügyi együttműködés javítása és egyszerűsítése, valamint a bizonyításfelvétel felgyorsítása a polgári és kereskedelmi eljárásokban.

Az 1206/2001/EK rendeletet az (EU) 2020/1783 rendelet (lásd az összefoglalót) 2022. július 1-i dátummal kezdődően hatályon kívül helyezi és felváltja.

FŐBB PONTOK

Hatály

A rendeletet polgári és kereskedelmi ügyekben kell alkalmazni, amennyiben valamely uniós ország bírósága kéri, hogy:

A kérelemnek olyan bizonyítékok megszerzésére kell irányulnia, amelyeket már megkezdett vagy megfontolás tárgyává tett bírósági eljárásban kívánnak felhasználni.

Bíróságok közötti közvetlen továbbítás

Az uniós országoknak el kell készíteniük a bizonyítékok megszerzésére felhatalmazott bíróságok jegyzékét, és meg kell jelölniük azok területi, vagy különleges szakterület szerinti hatáskörét (mint például amikor a bűncselekményből származó eszközök elkobzásához a bíróságnak lehetnek jogosítványai). A kérelmeket az a bíróság, amely előtt az eljárásokat lefolytatják vagy azt tervezik (a „megkereső bíróság”) közvetlenül küldi meg a bizonyítékokat összegyűjtő uniós ország bíróságának címezve (a „megkeresett bíróság”).

Minden uniós ország kijelöl egy központi szervet, amelynek feladata:

A kérelem formája és tartalma

A kérelmet az e rendeletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani. A formanyomtatványnak tartalmaznia kell bizonyos részleteket, mint például:

A kérelmet a megkeresett bíróság szerinti uniós ország hivatalos nyelvén, vagy más olyan nyelven kell elkészíteni, amelyet az adott ország számára elfogadhatónak jelölt meg.

A kérelem teljesítése

A kérelmet a megkeresett uniós ország nemzeti jogának megfelelően kell teljesíteni. A kérelmet legkésőbb a kézhezvételétől számított 90 napon belül kell teljesíteni.

A kérelem teljesítését csak az alábbi esetekben lehet megtagadni:

A kérelem teljesítésének megtagadása esetén a megkeresett bíróság a kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belül tájékoztatja erről a megkereső bíróságot.

Amennyiben a megkereső ország nemzeti joga erre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, úgy ezen ország bíróságának képviselői jelen lehetnek a megkeresett bíróság által végzett bizonyításfelvétel során. Ugyanez vonatkozik a felekre, illetve (adott esetben) azok képviselőire is.

A rendelet nem zárja ki, hogy 2 vagy több uniós ország olyan megállapodásokat kössön vagy tartson fenn, amelyek a kérelem teljesítését felgyorsítják vagy egyszerűsítik.

Jelentés

2007-ben az Európai Bizottság az irányelv végrehajtásáról szóló jelentést tett közzé a rendelet alkalmazásáról. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy bizonyos intézkedésekre még szükség van a működés javításához. Ilyenek a következők:

Nyilvános konzultáció

2017 decemberében a Bizottság nyilvános konzultációt indított az EU-n belüli polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés korszerűsítése tárgyában. A konzultáció vonatkozik mind az iratkézbesítésről szóló 1393/2007/EK rendeletre, mind a jelen összefoglalóban szereplő rendeletre.

Hatályon kívül helyezés

Az 1206/2001/EK rendeletet 2022. július 1-jétől hatályon kívül helyezi és felváltja az (EU) 2020/1783 rendelet.

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ A RENDELET?

A rendelet 2004. január 1-jétől alkalmazandó, kivéve a következő cikkeket:

amelyek mindegyike 2001. július 1. óta hatályos.

Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 1206/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről (HL L 174., 2001.6.27., 1–24. o.)

Az 1206/2001/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”) és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 324., 2007.12.10., 79–120. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 11.12.2020