„Eurodac” rendszer

A rendelet a menedékjogot kérő személyek, valamint meghatározott kategóriába tartozó illegális bevándorlók ujjlenyomatainak összehasonlítására szolgáló rendszer létrehozásáról rendelkezik. Elősegíti a Dublin II rendelet alkalmazását, amely alapján megállapítható, hogy melyik tagállam illetékes a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására.

JOGI AKTUS

A Tanács 2725/2000/EK rendelete (2000. december 11.) a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Eurodac rendszer lehetővé teszi az Európai Unió tagállamai számára a menedékjogot kérő személyek, valamint az Unió külső határainak jogellenes átlépése miatt letartóztatott személyek azonosságának megállapítását. Az ujjlenyomatok összehasonlításával a tagállamok meg tudják állapítani, hogy az EU egyik tagállamában illegálisan tartózkodó menedékjogot kérő külföldi állampolgár kért-e korábban menedékjogot egy másik uniós tagállamban, illetve hogy jogellenesen lépett-e be az Unió területére.

Az Eurodac egy, a Bizottságon belül létrehozott, az ujjlenyomatok összehasonlítására alkalmas számítógépes központi adatbázissal rendelkező központi egységből, valamint a tagállamok és az adatbázis közötti elektronikus adatátvitelt biztosító rendszerből áll.

Az ujjlenyomatokon kívül a tagállamok a következő adatokat továbbítják a rendszerbe:

Adatokat gyűjtenek minden, a 14. életévét betöltött személyről, és az információkat a nemzeti hozzáférési pontokon keresztül továbbítják a központi egységhez.

Tíz évig őrzik meg a menedékjogot kérő személy adatait, de ha az adott személy állampolgárságot szerez valamelyik tagállamban, haladéktalanul törölni kell az adatait az adatbázisból. A külső határ jogellenes átlépése miatt letartóztatott külföldi személyekre vonatkozó adatokat az ujjlenyomat-felvétel napjától számított két évig őrzik meg. A két év letelte előtt haladéktalanul törölni kell a külföldi állampolgár adatait a következő esetekben, ha:

Ha a külföldi állampolgár illegálisan tartózkodik valamelyik tagállamban, ujjlenyomatait össze lehet hasonlítani a központi adatbázisban lévő adatokkal, és meg lehet állapítani, hogy az adott személy korábban benyújtott-e menedékjog iránti kérelmet valamelyik tagállamban. Az összehasonlításhoz elküldött ujjlenyomatokat az Eurodac rendszer nem tárolja tovább az összehasonlítás után.

Az Eurodac rendszerbe adatokat küldő tagállamoknak a személyes adatok védelme érdekében biztosítaniuk kell, hogy az ujjlenyomatok levétele, valamint az adatok feldolgozásával, továbbításával, tárolásával vagy törlésével kapcsolatos műveletek jogszerűek legyenek. A Bizottságnak felügyelnie kell, hogy a központi egység megfelelően alkalmazza-e a rendeletet, és meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az adatok biztonságának megőrzése érdekében. A végrehajtott intézkedésekről tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

A tagállamok adatfeldolgozási tevékenységeit a nemzeti felügyeleti hatóságok, a Bizottság ilyen jellegű intézkedéseit pedig az európai adatvédelmi biztos felügyeli.

Az Európai Unió tagállamain kívül ezt a rendeletet Izland, Norvégia és Svájc is alkalmazza, amelyek (nemzetközi megállapodások értelmében) elfogadták a dublini rendeletet.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2725/2000/EK rendelet

2000.12.15.

HL L 316., 2000.12.15.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 407/2002/EK rendelete (2002. február 28.) a Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 62., 2002.3.5.]. Az Eurodac-rendelet 22. cikke értelmében a Tanács elfogadott bizonyos rendelkezéseket az ujjlenyomatok továbbítására és összehasonlítására, valamint a központi egység feladatainak meghatározására vonatkozóan. A központi egység meghatározza az ujjlenyomatok elektronikus úton történő átviteléhez szükséges műszaki követelményeket. A referenciaszám használatával az ujjlenyomat egy adott személyhez kapcsolható, és azonosítani lehet az adatokat küldő tagállamot. A szám betűkből és egy kódszámból áll. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az összehasonlítás miatt elküldött ujjlenyomatok továbbítása megfelelő minőségben történjen.

A központi egység az adatok beérkezése után 24 órán belül feldolgozza az összehasonlítási kérelmeket (vészhelyzetben sürgős összehasonlítás kérhető).

Megállapodások

A Tanács 2008/147/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről [Hivatalos Lap L 53., 2008.2.27.]. Ezzel a megállapodással érvénybe lépnek a dublini és az Eurodac-jogszabályok rendelkezései, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendelkezések Svájc és az Európai Unió tagállamai között. A 2008. május 1-jén hatályba lépő megállapodás rendelkezik Svájc és a tagállamok ezen rendelkezésekkel összefüggő jogairól és kötelezettségeiről. A kötelezettségek nemteljesítése esetén a megállapodás felfüggeszthető vagy megszüntethető. Létrejön a Svájc és a tagállamok képviselőiből álló vegyes bizottság, amelynek feladata a dublini és az Eurodac-rendelet vívmányainak a megvalósítására és a gyakorlati alkalmazására vonatkozó ellenőrzés lebonyolítása. Az érintettek döntenek arról a megállapodáshoz csatolt levelezésben, hogy az EU, Izland és Norvégia közötti (lásd az alábbiakban), illetve az EU és Svájc között létrejött vegyes bizottságok értekezleteit közösen fogják megszervezni.

A Tanács 2006/188/EK határozata (2006. február 21.) az Európai Közösség és a Dán Királyság között az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet rendelkezéseit Dániára kiterjesztő megállapodás megkötéséről [Hivatalos Lap L 66., 2006.3.8.].

A Tanács 2001/258/EK határozata (2001. március 15.) az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapodás megkötéséről [Hivatalos Lap L 93., 2001.4.3.].

Jelentések

A Bizottság jelentése (2010. augusztus 2.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Éves jelentés az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Eurodac központi egység 2009. évi tevékenységéről [COM(2010) 415 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Az Eurodac központi egység hetedik éves jelentése tájékoztatást nyújt a rendszer 2009. évi igazgatásával és teljesítményével kapcsolatban, valamint értékeli a szolgáltatás eredményeit, költséghatékonyságát, valamint szolgáltatásainak minőségét.

A rendszer igazgatásával kapcsolatban korszerűsítik az Eurodac rendszert, mivel az adatmennyiség jelentős mértékben megnőtt, a műszaki platform elavulttá vált, és a műveletek mennyiségének kiszámíthatatlan növekedése is szükségessé teszi ezt az intézkedést.

A jelentéshez csatolt melléklet statisztikai adatokat tartalmaz a menedékjog iránti kérelmekről (1. kategória), az Unió külső határát illegálisan átlépő személyek letartóztatásáról (2. kategória), valamint azokról a személyekről, akikről megállapították, hogy illegálisan tartózkodnak valamely tagállam területén (3. kategória). Az 1. és a 3. kategóriába tartozó adatokkal kapcsolatos műveletek az előző évekhez képest növekedtek, a 2. kategóriába tartozó műveletek viszont jelentős mértékben csökkentek.

A központi egység gyorsaságát, eredményességét, biztonságosságát és költséghatékonyságát általában megfelelőnek értékelték, azonban az adattovábbítási késedelmek továbbra is gondot okoznak.

A Bizottság jelentése (2009. szeptember 25.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Éves jelentés a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az EURODAC központi egység 2008. évi tevékenységéről [COM(2009) 494 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye (2009. január 26.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Éves jelentés a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az EURODAC központi egység 2007. évi tevékenységéről [COM(2009) 13 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Commission staff working document of 11 September 2007 – Annual Report to the Council and the European Parliament on the activities of the EURODAC Central Unit in 2006 [SEC(2007) 1184 final – Not published in the Official Journal] (Bizottsági szolgálati munkadokumentum [2007. szeptember 11.] – Éves jelentés a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az EURODAC központi egység 2006. évi tevékenységéről) [SEC(2007) 1184 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság jelentése (2007. június 6.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a dublini rendszer értékeléséről [COM(2007) 299 végleges – Hivatalos Lap C 191., 2007.8.17.]. A Bizottság véleménye szerint a dublini rendszer (a Dublin II rendelet és az Eurodac-rendelet) minden célkitűzése megvalósult. Megállapítja azt is, hogy továbbra is fennállnak bizonyos problémák a rendszer gyakorlati alkalmazásával és hatékonyságával kapcsolatban. A Bizottság ez alapján javaslatot tesz mindkét rendelet módosítására.

Commission staff working paper – Third annual report on the activities of the Eurodac Central Unit (Bizottsági szolgálati munkadokumentum – Az Eurodac központi egység harmadik éves jelentése) [SEC(2006) 1170 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Commission staff working paper – Second annual report on the activities of the Eurodac Central Unit (Bizottsági szolgálati munkadokumentum – Az Eurodac központi egység második éves jelentése) [SEC(2005) 839 – a Hivatalos Lapban nem tették közzé].

Commission staff working paper – First annual report on the activities of the Eurodac Central Unit (Bizottsági szolgálati munkadokumentum – Az Eurodac központi egység első éves jelentése) [SEC(2004) 557 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 11.08.2010