Elővigyázatosság elve

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az elővigyázatosság elvéről szóló közlemény (COM(2000) 1 végleges)

MI A KÖZLEMÉNY CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az elővigyázatosság elvét az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 191. cikke említi. Célja az, hogy kockázat esetén megelőző jellegű döntéshozatallal biztosítsa a környezet magas szintű védelmét. A gyakorlatban ugyanakkor az elv alkalmazási köre ennél jóval tágabb, és magában foglalja a fogyasztóvédelmi politikát, az európai uniós élelmiszerügyi szabályozást, valamint az emberi, állati és növényi egészséget is.

Az elv meghatározása nemzetközi szinten is kedvező hatást gyakorol, mivel a nemzetközi tárgyalások során szavatolja a környezet és az egészség megfelelő szintű védelmét. Az elvet több nemzetközi egyezmény is elismeri, így szerepel többek között a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) keretében kötött, az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedésekről szóló egyezményben (SPS-egyezményben) is.

Az elővigyázatosság elvének alkalmazása

A Bizottság szerint az elővigyázatosság elve akkor alkalmazható, ha tudományos és objektív értékelés azonosítja egy jelenség, termék vagy eljárás feltehetően veszélyes hatásait, feltéve, hogy a szóban forgó értékelés nem teszi lehetővé a kockázat kellő biztonsággal történő meghatározását.

Az elv alkalmazása a (kockázatértékelésen túl a kockázatkezelést és az azzal kapcsolatos tájékoztatást is magában foglaló) kockázatelemzés általános keretébe illeszkedik, és azon belül a döntéshozatali szakasszal egybeeső kockázatkezelés részét képezi.

A Bizottság hangsúlyozza, hogy az elővigyázatosság elve kizárólag valamely lehetséges kockázatra vonatkozó feltételezés esetén alkalmazható, és semmilyen körülmények között nem indokolhatja önkényes döntések meghozatalát.

Az elővigyázatosság elvének alkalmazása tehát kizárólag három előzetes feltétel együttes teljesülésekor indokolt:

Elővigyázatossági intézkedések

A kockázatkezelésért felelős hatóságok a veszély mértékétől függően dönthetnek úgy, hogy intézkednek, vagy tartózkodnak a fellépéstől. Magas kockázat esetén többféle intézkedést fogadhatnak el. Ezek lehetnek arányos jogi aktusok, kutatási programok finanszírozása, a nyilvánosság tájékoztatása stb.

Közös iránymutatások

Az elővigyázatosság elvét háromegyedi elvet követve kell alkalmazni:

Ezenfelül az elővigyázatosság elvének alkalmazásakor továbbra is alkalmazni kell a kockázatkezelés általános elveit. A következő öt elvről van szó:

A bizonyítás terhe

A legtöbb esetben – a gyógyszerek, a növényvédő szerek és az élelmiszer-adalékanyagok kivételével – az európai fogyasztóknak és az őket képviselő szövetségeknek kell bizonyítaniuk, hogy egy forgalomban lévő eljárás vagy termék veszélyt hordoz.

Az elővigyázatosság elve alapján hozott intézkedés esetén azonban a termelő, a gyártó vagy az importőr kötelezhető arra, hogy bizonyítsa: a veszély nem áll fenn. Ennek lehetőségét eseti alapon kell megvizsgálni. A bizonyítási teher átruházása nem alkalmazható átfogó módon a forgalomba hozott termékek és eljárások összességére.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság közleménye az elővigyázatosság elvéről (COM(2000) 1 végleges, 2000. február 2.)

utolsó frissítés 30.11.2016