A termékekkel kapcsolatos jótállás a fogyasztók számára

A fogyasztói árucikkeket az Európai Unió (EU) területén értékesítő kereskedők kötelesek orvosolni az átadás időpontjában már meglévő és két éven belül láthatóvá vált hibákat. Az uniós szabályok minimális védelmet biztosítanak a fogyasztók számára, különösen olyankor, amikor az árucikkek nem felelnek meg az előirányzott minőségi szintnek.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 99/44/EK irányelve (1999. május 25.) a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól

ÖSSZEFOGLALÓ

A fogyasztói árucikkeket az Európai Unió (EU) területén értékesítő kereskedők kötelesek orvosolni az átadás időpontjában már meglévő és két éven belül láthatóvá vált hibákat. Az uniós szabályok minimális védelmet biztosítanak a fogyasztók számára, különösen olyankor, amikor az árucikkek nem felelnek meg az előirányzott minőségi szintnek.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv összehangolja az árucikkek értékesítéséről szóló fogyasztói szerződéses jognak a jogi biztosítékokra*, valamint - kisebb mértékben - a gazdasági biztosítékokra* (garanciákra) vonatkozó részeit.

FŐBB PONTOK

KULCSFOGALMAK

* Jogi biztosíték: a fogyasztók számára biztosított jogi védelem olyan esetre, amikor valamely árucikk hibásnak bizonyul. Ez nem függ a szerződéses feltételektől.

* Garancia: a jótállásra kötelezett személy (gyakran a gyártó) hajlandósága arra, hogy meghatározott időszakon belül személyes felelősséget vállaljon bizonyos hibákért.

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapján az eladásokról és garanciákról szóló információkat

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

99/44/EK irányelv

1999.7.7.

2002.1.1.

HL L 171., 1999.7.7., 12-16. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2011/83/EU irányelv

2011.12.12.

2013.12.13.

HL L 304., 2011.11.22., 64-88. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EU rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) (HL L 364., 2004.12.9., 1-11. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve (2011. október 25.) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 304., 2011.11.22., 64-88. o.)

A Tanács 85/374/EGK irányelve (1985. július 25.) a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 210., 1985.8.7., 29-33. o.)

utolsó frissítés 09.09.2015