A szervezett utazási formák (2018-ig)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

90/314/EGK irányelve a szervezett utazási formákról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Egy utazási csomag legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás (közlekedés, szállás vagy egyéb idegenforgalmi szolgáltatás) kombinációja, amely a következő két feltételnek felel meg:

Fogyasztói információk

A szerződés módosítása

Törlés vagy a szerződés teljesítésének hiánya

2018-tól alkalmazandó új szabályok

A 90/314/EGK irányelv helyébe annak hatályon kívül helyezését követően 2018. július 1-jétől az (EU) 2015/2302 irányelv lép. Az új irányelv a védelmet kiterjeszti az utazásszervezők által szervezett hagyományos szervezett utazási formákra is. A védelmet továbbá a kombinált utazások egyéb formáit igénybe vevő fogyasztókra is kiterjeszti, ilyen utazási formák lehetnek például a repülőút és szálloda vagy autókölcsönzés kombinációja valamely weboldalon.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1990. június 18-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 1992. december 31 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Vis major: olyan esemény, amely előre nem volt jelezhető, vagy amennyiben igen, súlyossága miatt nem volt kontrollálható, azaz minden gondosság ellenére elkerülhetetlen volt, mint például valamely természeti katasztrófa.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 90/314/EGK irányelve (1990. június 13.) a szervezett utazási formákról (HL L 158., 1990.6.23., 59–64. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 149., 2005.6.11., 22–39. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2302 irányelve (2015. november 25.) az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 326., 2015.12.11., 1–33. o.)

utolsó frissítés 27.03.2017