Megtévesztő és összehasonlító reklám

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2006/114/EK irányelv a megtévesztő és összehasonlító reklámról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv célja, hogy biztosítsa a szakmai tevékenységet folytató személyek védelmét a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat keretében más üzleti vállalkozások (pl. B2B) által végzett megtévesztő reklámtevékenységgel szemben. Ezzel összefüggésben azokat a feltételeket is meghatározza, amelyek mellett engedélyezhető az összehasonlító reklám.

FŐBB PONTOK

Megtévesztő reklám

Tilos az olyan reklám, amely megtéveszti vagy megtévesztheti az azt befogadó személyeket. Az ilyen reklámok megtévesztő jellege befolyásolhatja a fogyasztók és a szakmai tevékenységet folytató személyek gazdasági magatartását, vagy kárt okozhat valamely szakmai versenytársnak.

A reklám megtévesztő jellege több kritérium alapján határozható meg:

Összehasonlító reklám

Az összehasonlító reklámok közvetlen vagy közvetett módon utalnak egy versenytársra vagy versenytársak által kínált árukra vagy szolgáltatásokra.

Az ilyen reklám csak akkor engedélyezett, ha az nem megtévesztő. Ez esetben a reklám megbízható eszköze lehet a fogyasztók előnyüket szolgáló módon való tájékoztatásának. Az összehasonlításnak az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie:

Jogorvoslat

Az európai uniós (EU) országoknak gondoskodni kell arról, hogy azok a személyek vagy szervezetek, akiknek vagy amelyeknek ahhoz jogos érdekük fűződik, bírósághoz fordulhassanak vagy közigazgatási eljárást kezdeményezhessenek a meg nem engedett reklámokkal szemben.

Ily módon az uniós országok bíróságainak vagy közigazgatási szerveinek hatáskörrel kell rendelkezniük:

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2007. december 12-én lépett hatályba. Ez az irányelv kodifikálja és hatályon kívül helyezi a 84/450/EGK irányelvet, melyet az uniós országoknak 1986. október 1 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/114/EK irányelve (2006. december 12.) a megtévesztő és összehasonlító reklámról (kodifikált változat) (HL L 376., 2006.12.27., 21–27. o.)

utolsó frissítés 24.10.2016