Európai kulturális program a globalizálódó világban

A Bizottság új európai kulturális programot javasol, amelynek célja, hogy választ adjon a globalizáció jelentette kihívásokra. Ez az új stratégia arra törekszik, hogy intenzívebbé tegye az Európai Unión (EU) belüli kulturális együttműködést. Számos közös cél megvalósítása érdekében konkrét javaslatokra helyezi a hangsúlyt.

JOGI AKTUS

A Bizottság 2007. május 10-i közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Közlemény az európai kulturális programról a globalizálódó világban [COM(2007) 242 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

ÖSSZEFOGLALÓ

A kultúra számos társadalmi, gazdasági és politikaterületen alapvető szerepet játszik. Éppen ezért alapvető szerepet tölt be az európai integrációs folyamatban.

E megfontolások alapján és a kulturális ágazat érdekelt felei körében végzett online konzultáció eredményei fényében a Bizottság új európai kulturális programra tesz javaslatot, amely korlátozott számú célkitűzésen alapul. E célkitűzések elérése érdekében a Bizottság új mechanizmusokat is javasol az Európai Unió tagállamaival, a kormányzás egyéb szintjeivel és a civil társadalommal történő, illetve ezek között megvalósuló együttműködéshez.

Az új európai kulturális program célkitűzései három prioritáson alapulnak:

Kulturális sokféleség és kultúrák közötti párbeszéd

Ösztönözni kell a nyitott gondolkodásmódot és a kulturális cseréket. Ebben az összefüggésben az új program elő kívánja mozdítani:

A kreativitás mozgósítása a növekedést és munkahelyteremtést célzó lisszaboni stratégia keretében

A kulturális ipar jelentős mértékben hozzájárul az európai gazdaság dinamizmusához, valamint az EU versenyképességéhez. Ezt jól szemlélteti, hogy az EU-ban közel 5 millió fő a kulturális ágazatban foglalkoztatottak száma. A Bizottság e tekintetben a következő célkitűzéseket javasolja:

A kultúra mint a nemzetközi kapcsolatok létfontosságú eleme

A kulturális kifejezési formák sokféleségének védelméről és elősegítéséről szóló, az EU és legtöbb tagállama által ratifikált UNESCO-egyezménnyel összhangban az új európai kulturális program javaslatot tesz az Európa nemzetközi kapcsolatainak kulcsfontosságú elemeként szolgáló kulturális dimenzió megerősítésére. E prioritáshoz kapcsolódóan az alábbi intézkedéseket javasolják:

Munkamódszerek

A Bizottság e célkitűzések elérése érdekében a művészektől és alkotóktól kezdve a kulturális iparágakig strukturált párbeszédet kíván kialakítani az ágazattal. E célból az alábbi lépéseket javasolja:

Ez az új kulturális stratégia és a javasolt intézkedéscsomag az EU és tagállamai közötti átfogóbb, a nyitott koordinációs módszer (OMC) elnevezésű mechanizmus révén megvalósuló együttműködésen alapul. E módszer célja szintén a kulturális ágazattal folytatott strukturált párbeszéd kialakítása.

Az új európai kulturális programot a kulturális ágazathoz kapcsolódó további intézkedések egészítik ki. Ezek egyike a kultúrák közötti párbeszéd 2008-as európai éve.

Háttér

A kulturális ágazattal több korábbi, a kultúra támogatását célzó európai szintű fellépés is foglalkozott, úgymint a „Kultúra”, az „Európa a polgárokért” és a „MÉDIA” program.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az európai kulturális menetrend végrehajtásáról [COM(2010) 390 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ez a jelentés az európai kulturális menetrend három célkitűzésének megvalósítása során európai és nemzeti szinten elért eredményeket, valamint az új munkamódszerekkel kapcsolatos első tapasztalatokat ismerteti. A kulturális sokféleség és a kultúrák közötti párbeszéd támogatása számos kérdést és intézkedést foglalt magában, úgymint:

A kultúrának mint a kreativitás mozgatórugójának a támogatása érdekében számos intézkedésre került sor; ezek többek között:

A menetrend elfogadása óta új lendületet vett a kultúra kulcsfontosságú szerepének támogatása az EU nemzetközi kapcsolataiban. Ez az alábbiakat foglalja magában:

Az első tapasztalatok azt jelzik, hogy a nyitott koordinációs módszer hatékony eszköz a kulturális együttműködés területén. Ugyanakkor túlságosan rövid ideje alkalmazzák még, így nem lehet végleges következtetéseket levonni. A jövőben átdolgozott munkamódszerek segítségével meg kell erősíteni az együttműködést. A kultúra területén folyó strukturált párbeszéd bizonyos európai szervezetek tematikus platformjain és az Európai Kulturális Fórumon keresztül zajlik. A tematikus platformok különösen nagy szerepet játszottak a kulturális ágazatban folytatott párbeszéd előmozdításában. Ennek ellenére további erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a jövőben célzottabbá váljon a civil társadalommal folytatott párbeszéd.

See also

Utolsó frissítés: 14.10.2010