A szén-dioxid leválasztása és tárolása

A szén-dioxid (CO2) geológiai tárolásával megelőzhetők és jelentősen csökkenthetők az éghajlatváltozás káros hatásai. Az irányelv arra vonatkozó szabályokat határoz meg, hogy ennek végrehajtására biztonságos módon kerüljön sor.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/31/EK irányelve (2009. április 23.) a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet módosításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A szén-dioxid (CO2) geológiai tárolásával megelőzhetők és jelentősen csökkenthetők az éghajlatváltozás káros hatásai. Az irányelv arra vonatkozó szabályokat határoz meg, hogy ennek végrehajtására biztonságos módon kerüljön sor.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A szén-dioxid-leválasztásról és -tárolásról szóló irányelv (CLT-irányelv) olyan jogi keretet hoz létre, amely a CO2 környezetvédelmi szempontból biztonságos geológiai tárolásán keresztül segíti az éghajlatváltozás kérdésének kezelését.

FŐBB PONTOK

A geológiai CO2-tárolóhelyeknek környezetvédelmi szempontból biztonságosnak kell lenniük. Nem lehetnek semmilyen víztestre nézve zavaróak (a vízoszlopokba helyezett CO2 lehetséges negatív hatásai miatt), és az egészségre nézve sem jelenthetnek semmilyen kockázatot. E tárolóhelyek megfelelőségének meghatározása során - többek között - szigorú adatgyűjtési eljárásra kerül sor, statikus és dinamikus számítógépes modellezéssel háromdimenziós modell készül a potenciális tárolókomplexumokról, érzékenységi vizsgálatot végeznek a háromdimenziós modellen különböző szimulációkkal, valamint kockázatértékelést az egyes korábbi lépések során összegyűjtött adatok felhasználásával.

A geológiai tárolóhelyek használata engedélyköteles. A tárolási engedély iránti kérelemben, amelyet az adott uniós ország illetékes hatóságához kell benyújtani, olyan információkat kell feltüntetni, mint például a tárolóhely várható biztonságossága, a besajtolandó CO2 mennyisége, a jelentős rendellenességek megelőzésére irányuló intézkedések, valamint egy monitoringterv javaslata. A Bizottság kiadhat egy nem kötelező erejű véleményt a tárolási engedély tervezetéről annak biztosítása érdekében, hogy az irányelvben foglalt előírások végrehajtására EU-szerte következetes módon kerül sor, ami így a szén-dioxid leválasztásával és tárolásával kapcsolatos lakossági bizalmat is megerősíti. Ha a Bizottság kiadta e véleményt, az illetékes hatóság öt évvel a kiadást követően, majd azt követően minden tizedik évben felülvizsgálja az engedélyt.

A CO2-tárolóhelyeken a szén-dioxidhoz semmilyen egyéb hulladékot vagy anyagot nem szabad hozzáadagolni hulladékártalmatlanítás céljából. A tárolóhelyek üzemeltetőinek évente egyszer közölniük kell a CO2-monitoring eredményeit. Ugyanakkor az üzemeltetőknek a monitoringtervet is ötévente korszerűsíteniük kell, és jóvá kell hagyatni az illetékes hatósággal. Szivárgás esetén azonnal intézkednie kell a tárolóhely üzemeltetőjének (vagy az illetékes hatóságnak, amennyiben az üzemeltető nem így járna el) a korrekciós intézkedésekről szóló tervnek megfelelően, amelyet az illetékes hatóság hagy jóvá a tárolási engedély részeként.

A tárolóhelyet bezárják az üzemeltető alapos kérésére, ha az üzemeltető az engedélyben foglalt feltételeknek nem tett eleget, illetve, ha az illetékes hatóság a tárolóhely bezárásáról dönt az engedély visszavonását követően. Az üzemeltető a lezárt tárolóhelyért továbbra is felelős marad, amíg a felelősség átadására vonatkozó feltételek nem teljesülnek (főképp az a feltétel, amely szerint a tárolt CO2 teljes egészében és tartósan a tárolóhelyen belül marad).

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A JOGSZABÁLY?

2009. június 25-től. Az irányelv módosította a 85/337/EGK tanácsi irányelvet, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK, a 2008/1/EK európai parlamenti ás tanácsi irányelveket, valamint az 1013/2006/EK rendeletet.

HÁTTÉR

Az irányelvet a 2020-as éghajlati és energiacsomag részeként 2009 áprilisában fogadták el.

KULCSFOGALMAK

A szén-dioxid leválasztása és tárolása azt az eljárást jelöli, amelynek során az erőművekhez hasonló nagyméretű forrásokról leválasztják a CO2-t, sűrítik, majd elszállítják és besajtolják geológiai tárolóhelyekbe, amelyek jellemzően porózus kőzetek nem áteresztő kőzettel fedett, mélyen a föld alatt található rétegei, mégpedig annak biztosítása mellett, hogy a CO2 nem szivárog ki a légkörbe.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/31/EK irányelv

2009.6.25.

2011.6.25.

HL L 140., 2009.6.5., 114-135. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 2009/31/EK irányelv végrehajtásáról (COM(2014) 99 final, 2014.2.25.).

Utolsó frissítés: 26.03.2015