A könnyűgépjárművek által kibocsátott szennyezés csökkentése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

715/2007/EK rendelet a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről

MI A RENDELET CÉLJA?

A 715/2007/EK rendelet:

Az (EU) 2018/858 rendelet:

FŐBB PONTOK

A jogszabály a 2,6 tonnánál kisebb tömegű könnyűgépjárművekre vonatkozik.

A gyártók kötelezettségei:

A nemzeti hatóságok kötelesek:

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja a jogszabályban megfogalmazott eljárásokat, vizsgálatokat, követelményeket és kibocsátási határértékeket, valamint rendszeres időközönként – végrehajtási jogszabályok keretében – naprakésszé teszi azokat.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2009. január 3. óta van hatályban.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Kibocsátáscsökkentő berendezés: olyan mechanizmus vagy berendezés, amely – például a gépjárművek kipufogógázából – eltávolítja a máskülönben a légkörbe kerülő szennyező anyagokat.
Típusjóváhagyás: az az eljárás, amellyel tanúsítják, hogy egy termék megfelel a szabályozási és műszaki minimumkövetelményeknek.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1–16. o.)

A 715/2007/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14. 1–218. o.)

A Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 1–643. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról („keretirányelv”) (HL L 263., 2007.10.9., 1–160. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 08.10.2019