Idegen és nem honos fajok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

708/2007/EK rendelet – az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a következőkre terjed ki:

A rendelet a következőkre nem vonatkozik:

A rendelet hatálya kiterjed az összes vízi fajra, beleértve azok bármely részét, amely képes a fennmaradásra és a szaporodásra.

Intézkedések a biológiai sokféleségre gyakorolt káros hatások elkerülésére

Az uniós országok kötelesek:

Engedélyek

Egy idegen vízi élőlénynek egy akvakultúrás létesítménybe történő átköltöztetése esetén követelmény a fogadó ország által kibocsátott engedély. Ennek az engedélynek a megszerzéséhez az akvakultúra-üzemeltetőnek kérelmet kell benyújtania, bizonyos információk megadásával, ezen belül:

Rutin jellegű átköltöztetés

Abban az esetben, ha olyan forrásból történik az átköltöztetés, amelyről tudott, hogy nem jelent kockázatot a környezet számára, az illetékes hatóság kiadhat egy engedélyt, adott esetben jelezve a karanténra* vagy a kísérleti kibocsátásra* vonatkozó követelményeket.

Nem rutin jellegű átköltöztetés

Egy nem rutin jellegű átköltöztetés esetén a környezeti kockázatértékelést el kell végezni. Ha a kockázat szintje az értékelés szerint közepes vagy magas, a kérelmezőnek és az érintett ügyintézőnek meg kell vizsgálniuk, hogy van-e mód arra, hogy a kockázatot alacsony szintre csökkentsék. Ha a kockázat szintjét alacsonyra csökkentették, az illetékes hatóság kiadhatja az engedélyt, adott esetben jelezve a karanténra, a kísérleti kibocsátásra vagy a monitoringra* vonatkozó követelményeket.

Átköltöztetések, amelyek szomszédos uniós országokat érintenek

Azokat az uniós országokat, amelyek valószínűleg érintettek lesznek tengeri élőlények átköltöztetése miatt, tájékoztatni kell, és megjegyzéseiket el kell küldeni az Európai Bizottságnak, amely jóváhagyja, törli vagy módosítja az engedélyt.

Nyilvántartás

Az uniós országok kötelesek nyilvántartást vezetni a betelepítésekről és az áttelepítésekről, amelynek tartalmaznia kell az azokkal kapcsolatos összes információt. A nyilvántartásokat hozzáférhetővé kell tenni nyilvánosság számára.

Az uniós országok többsége külön weboldalt szentel a rendeletnek, és a nyilvántartás általában onnan hozzáférhető.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2009. január 1. óta hatályos – az I. és a II. fejezet, valamint a 24. cikk kivételével (részletes szabályok és alkalmazkodás a műszaki haladáshoz), amelyek 2007. július 18. óta vannak hatályban.

HÁTTÉR

A biológiai sokféleség csökkenésének egyik legfontosabb oka az invazív idegen fajok jelenléte, ami többféleképpen jelentkezhet:

Ez a környezeti hatás jelentős gazdasági és társadalmi következményekkel jár.

További információk:

KULCSFOGALMAK

Akvakultúra: az akvakultúra a vízi élőlények szaporítása, illetve tenyésztése olyan technológiák alkalmazásával, amelyek a kérdéses élőlények szaporodását a környezet természetes kapacitását meghaladó mértékben növelik. Az élőlények természetes vagy jogi személy tulajdonában maradnak a szaporítás, illetve tenyésztés egész időszaka alatt, beleértve a begyűjtést is.
Nem honos faj: mindazok a vízi fajok, amelyek a természetes elterjedési tartományukon belül biogeográfiai okokból nem honosak egy adott zónában.
Idegen faj:
Betelepítések: az a folyamat, amelynek során egy idegen fajt szándékosan átköltöztetnek egy olyan környezetben való felhasználásra, amely az akvakultúra szempontjából saját természetes tartományán kívül van.
Áttelepítések: az a folyamat, amelynek során egy nem honos fajt szándékosan átköltöztetnek egy olyan környezetben való felhasználásra, amely az akvakultúra szempontjából saját természetes tartományán belül van, de ott korábban nem jelent meg.
Karantén: ennek az a célja, hogy az érintett élőlényeket teljes mértékben, kellően hosszú időre elszigeteljék a tenyészállomány kialakulásához, kiderítsék, hogy vannak-e véletlenül bekerült fajok, és meggyőződjenek arról, hogy kórokozók és betegségek nincsenek. A karantén-létesítménynek meg kell felelnie a rendelet által megállapított feltételek szerinti részletes előírásoknak (III. melléklet).
Kísérleti kibocsátás: a vízi élőlények kis-léptékű kibocsátása, speciális korlátozó és megelőző intézkedések mellett. Fel kell vázolni egy készenléti tervet arra, hogy a környezetre vagy a honos populációra vonatkozó, előre nem látható veszélyek esetén a szóbanforgó élőlényeket el lehessen távolítani, vagy zsúfoltságukat csökkenteni lehessen.
Monitoring: ezt legalább két éven keresztül folytatni kell az élőlényeknek az új környezetükbe való kiengedését követően, annak kiértékelése céljából, hogy a hatások előrejelzése pontos volt-e, illetve voltak-e kiegészítő vagy más hatások.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 708/2007/EK rendelete (2007. június 11.) az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról (HL L 168., 2007.6.28., 1-17. o.)

A 708/2007/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság 535/2008/EK rendelete (2008. június 13.) az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 156., 2008.6.14., 6-9. o.)

A Bizottság 506/2008/EK rendelete (2008. június 6.) az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról (HL L 149., 2008.6.7., 36-37. o.)

utolsó frissítés 18.12.2018