A tengeri környezetről szóló stratégia

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2008/56/EK irányelv – uniós fellépés a tengeri környezetvédelmi politika területén (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv)

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Az irányelv meglévő uniós jogszabályokra épül és a tengeri környezet olyan speciális elemeiről rendelkezik, amelyekre más politikák, mint például a vízpolitikai keretirányelv, az élőhelyvédelmi és madárvédelmi irányelv nem terjednek ki.

LEGÚJABB FEJLEMÉNYEK

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2008. július 15-től hatályos. Az uniós országoknak 2010. július 15 -ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Jó környezeti állapot: az ökológiai szempontból sokszínű és dinamikus, továbbá tiszta, egészséges és produktív óceánokra és tengerekre alkalmazandó. A cél annak biztosítása, hogy a tengeri környezet épsége fennmaradjon a jelen és a jövő nemzedéke számára.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/56/EK irányelve (2008. június 17.) a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19–40. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2010/477/EU határozata (2010. szeptember 1.) a tengervizek jó környezeti állapotára vonatkozó kritériumokról és módszertani előírásokról (HL L 232., 2010.9.2., 14–24. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22–61. o.)

A 1380/2013/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: A tengervédelmi stratégiáról szóló (2008/56/EK) keretirányelv végrehajtásának első szakasza – Az Európai Bizottság értékelése és útmutatója (COM(2014) 97 final, 2014.2.20.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A kék gazdaság innovációja: tengereink és óceánjaink növekedési és munkahelyteremtési potenciáljának feltárása (COM(2014) 254 final/2, 2014.5.8.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/89/EU irányelve (2014. július 23.) a tengeri területrendezés keretének létrehozásáról (HL L 257., 2014.8.28., 135–145. o.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a védett tengeri területek létrehozásában elért eredményekről (a tengervédelmi stratégiáról szóló 2008/56/EK keretirányelv 21. cikke alapján) (COM(2015) 481 final, 2015.10.1.)

Közös közlemény az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Nemzetközi óceánpolitikai irányítás: az óceánjaink jövőjét biztosító menetrend (JOIN(2016) 49 final, 2016.11.10.)

utolsó frissítés 23.02.2017