A „szennyező fizet” elve és a környezeti felelősség

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2004/35/EK irányelv a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv megállapítja a „szennyező fizet” elve alapján létrehozott szabályokat. Ez azt jelenti, hogy a környezeti kárt okozó vállalat felelős az okozott kárért, meg kell tennie a szükséges megelőző vagy felszámolási intézkedéseket, és viselnie kell az ezzel kapcsolatos költségeket.

FŐBB PONTOK

Az irányelv a következőképpen határozza meg a környezeti kár fogalmát:

A fogalommeghatározás tartalmazza a szennyező anyagoknak a levegőbe (mivel ez befolyásolja a talaj- és a vízkörülményeket), a szárazföldi felszíni vizekbe és a felszín alatti vizekbe történő kibocsátását, valamint minden, a 2001/18/EK irányelvben megállapított, géntechnológiával módosított szervezet környezetbe történő szándékos kibocsátását.

Az irányelv hatálya

Két esetben merül fel a felelősség kérdése:

Kivételek

A kivételek közé tartoznak a fegyveres konfliktusok, a természeti katasztrófák, az olyan környezeti károk, amelyek tekintetében a felelősség bizonyos nemzetközi egyezmények alkalmazási körébe tartozik (pl. tengeri szennyezés), valamint az Euratom-Szerződés alkalmazási körébe tartozó nukleáris kockázatok.

Megelőző és kárfelszámolási intézkedések

A vállalat viseli a megelőző intézkedések és a felszámolási intézkedések költségeit, kivéve bizonyos eseteket, például ha a kár előidézője harmadik fél volt, és azok a megfelelő biztonsági intézkedések ellenére következtek be, vagy ha a kár egy hatósági utasítás betartásából ered.

Végrehajtás

(EU) 2019/1010 módosító rendelet

Az irányelvet 2019-ben az (EU) 2019/1010 rendelet módosította, amely összehangolja és egyszerűsíti a környezeti jogszabályok terén érvényes jelentéstételi kötelezettségeket. A bevezetésre került, 2019. június 26. óta alkalmazott új szabályok a következők:

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2004. április 30. óta hatályos, az uniós országok nemzeti jogába pedig 2007. április 30-ig kellett átültetni.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről (HL L 143., 2004.4.30., 56–75. o.)

A 2004/35/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelv 18. cikkének (2) bekezdése alapján (COM(2016) 204 final, 2016.4.14.)

Bizottsági szolgálati munkadokumentum: A környezeti felelősségről szóló irányelv REFIT-értékelése, amely a következő dokumentumot kíséri: A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelv 18. cikkének (2) bekezdése alapján (SWD(2016) 121 final, 2016.4.14.)

utolsó frissítés 17.06.2020