A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférés

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2003/4/EK irányelv a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Kérelem alapján történő hozzáférés

Aktív terjesztés

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2003. február 14-től hatályos. Az uniós országoknak 2005. február 14 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

* KULCSFOGALMAK

Környezeti információk: a 2003/4/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kérdéseket érintő minden írásbeli, vizuális, szóbeli, elektronikus vagy bármilyen más formában lévő információ.

Hatóságok: különösen a kormányok és egyéb nemzeti, regionális vagy helyi közigazgatási szervek, többek között tanácsadó szervek és a jogszabályban meghatározott magánszemélyek. Az uniós kormányok dönthetnek úgy, hogy e fogalommeghatározás nem terjed ki az igazságszolgáltatási vagy jogalkotási minőségben eljáró szervekre.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26–32. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43–48. o.)

A Tanács 2005/370/EK határozata (2005. február 17.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről (HL L 124., 2005.5.17., 1–3. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 13–19. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1–14. o.)

utolsó frissítés 26.01.2017