Benzin és dízelüzemanyagok minősége: kén és ólom

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

A 98/70/EK irányelv a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Benzin

Dízelolaj

Az ÜHG kibocsátásának csökkentése

Adatszolgáltatás

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az uniós országokban 1999. július 1-ig kellett rendelkezéseit törvénybe foglalni. Az uniós országoknak a szabályokat 2000. január 1-től kellett alkalmazniuk.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Nem közúton közlekedő gépek: a nem árufuvarozásra vagy személyszállításra használt gépek, például buldózerek, kompresszorok, hátsó rakodók vagy homlokrakodók hajtómű-berendezései.
A teljes életciklusra számított ÜHG-kibocsátásról szóló jelentés: az üzemanyagok kitermeléséből, feldolgozásából és forgalmazásából származó CO2-, CH4- és N2O-kibocsátásokkal kapcsolatos jelentéstétel.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 98/70/EK irányelve (1998. október 13.) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 350., 1998.12.28., 58–68. o.)

A 98/70/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete (2018. december 11.) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 2018.12.21., 1–77. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról (átdolgozás) (HL L 328., 2018.12.21., 82-209. o.)

A Tanács (EU) 2015/652 irányelve (2015. április 20.) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározásáról (HL L 107., 2015.4.25., 26–67. o.)

A Bizottság 1307/2014/EU rendelete (2014. december 8.) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7b. cikke (3) bekezdésének c) pontja, valamint a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikke (3) bekezdésének c) pontja céljára a nagy biodiverzitású gyepterületek kritériumainak és földrajzi térségeinek meghatározásáról (HL L 351., 2014.12.9., 3–5. o.)

A Bizottság 2005/27/EK ajánlása (2005. január 12.) azt illetően, hogy a benzin- és dízelüzemanyagokra vonatkozó 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv használatában mit jelent a maximált kéntartalmú benzin- és dízelüzemanyagok kiegyensúlyozott földrajzi alapon való hozzáférhetősége (HL L 15., 2005.1.19., 26–29. o.)

utolsó frissítés 19.09.2019