Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomonkövetési rendszere

Az Európai Unió az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására szolgáló új nyomonkövetési és tájékoztatási rendszert hozott létre, hogy pontosabban és rendszeresebben értékelhesse a kibocsátáscsökkentés terén elért haladást, és ezáltal elősegítse a Közösség által az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási keretegyezménye (UNFCCC) és a Kiotói Jegyzőkönyv keretében vállalt kötelezettségek teljesítését.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 280/2004/EK határozata (2004. február 11.) az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A határozat létrehoz egy mechanizmust:

Nemzeti nyilvántartások és közösségi nyilvántartás

A tagállamok és a Közösség nemzeti nyilvántartási rendszereket hoznak létre, amelyek segítségével megbecsülhetik az üvegházhatást okozó gázok saját területükön keletkező kibocsátásainak és nyelők általi eltávolításának mértékét.

A tagállamok minden évben (legkésőbb az adott év január 15-ig) kötelesek megküldeni a Bizottság részére az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásaival kapcsolatos egyéb információkat. A Bizottság a maga részéről nyilvántartást és jelentést készít az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásairól. A jelentést február 28-ig eljuttatja a tagállamoknak, illetve április 15-ig benyújtja az UNFCCC titkárságára. E jelentések alapján lehetőség nyílik az UNFCCC és a Kiotói Jegyzőkönyv vonatkozásában elért haladás értékelésére.

Nemzeti és közösségi programok

A tagállamok és a Bizottság nemzeti, illetve közösségi programot állítanak össze, tesznek közzé és hajtanak végre annak érdekében, hogy egyrészről korlátozzák vagy csökkentsék a Montreali Jegyzőkönyv által nem szabályozott összes üvegházhatást okozó gáznak a saját forrásaikból származó, emberi eredetű kibocsátásait, másrészről fokozzák azok nyelők általi eltávolítását.

Nemzeti és közösségi kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékek

A Közösség és a tagállamok az üvegházhatást okozó gázok közösségi kibocsátáskereskedelmi rendszerének jegyzékeit magában foglaló kibocsátásiegység-forgalmi jegyzéket hoznak létre annak érdekében, hogy számon lehessen tartani a kibocsátási egységek kiadását, birtoklását, átadását, törlését vagy visszavonását.

Az előrehaladás értékelése

A Bizottság évente értékeli a Közösség egészében elért haladást annak megállapítása érdekében, hogy az elegendő-e az UNFCCC és a Kiotói Jegyzőkönyv alapján nemzetközi szinten vállalt kötelezettségek teljesítéséhez.

A Bizottság évente benyújt egy jelentést a Tanácsnak és a Parlamentnek az elért haladás értékeléséről. Ez a jelentés adatokkal szolgál a várható kibocsátásokról és a nyelők általi eltávolítás mértékéről, valamint az e területen megvalósított politikákról és megtett intézkedésekről.

Kibocsátható mennyiség

A Közösség és a tagállamok 2006. december 31-én jelentést nyújtottak be az UNFCCC titkárságára a Kiotói Jegyzőkönyv, illetve a Kiotói Jegyzőkönyv jóváhagyásáról és az abból származó kötelezettségek közös teljesítéséről szóló 2002/358/EK határozat alapján az egyes tagállamok számára előírt kibocsátási szintekről (a 2010/778/EU határozat).

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A 280/2004/EK határozat

2004.3.10.

HL L 49., 2004.2.19.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése (2011. október 7.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A Kiotói Jegyzőkönyv alapján kitűzött célok megvalósításában elért előrehaladás [COM(2011) 624 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 31.10.2011