Hatodik környezetvédelmi cselekvési program

Az Európai Unió megállapítja az európai környezetvédelmi politika 2010-ig és azt követő időszakra vonatkozó prioritásait és célkitűzéseit, és részletesen ismerteti a fenntartható fejlődési stratégia végrehajtásához szükséges intézkedéseket.

JOGI AKTUS

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 24 January 2001 on the sixth environment action programme of the European Community 'Environment 2010: Our future, Our choice' [COM(2001) 31 final – not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye (2001. január 24.) a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Európai Közösség hatodik környezetvédelmi cselekvési programjával kapcsolatban „Környezet 2010: a mi jövőnk, a mi választásunk” [COM(2001) 31 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

ÖSSZEFOGLALÓ

A „Környezet 2010: a mi jövőnk, a mi választásunk” című hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program a 2002. július 22. és 2012. július 21. közötti időszakra vonatkozik. A program az 1992–2000 közötti időszakra szóló ötödik környezetvédelmi cselekvési programból, valamint az annak felülvizsgálatáról szóló határozatból indul ki.

Stratégiai megközelítés

Ez a közlemény rámutat, hogy a mai környezetvédelmi kihívások leküzdése érdekében a szigorúan jogszabályi megközelítést stratégiai megközelítéssel kell felváltani. E megközelítés keretében különböző eszközökkel és intézkedésekkel befolyást kell gyakorolni az üzleti élet szereplői, a fogyasztók, a politikai döntéshozók és a polgárok által hozott döntésekre.

A közlemény a stratégiai fellépés öt prioritási tengelyét határozza meg:

A program minden tengelyre vonatkozóan konkrét intézkedéseket irányoz elő.

A jogszabályok végrehajtásának javítása céljából az alábbi konkrét intézkedéseket javasolja:

A környezeti szempont más szakpolitikákba való beillesztése céljából a közlemény az alábbiakat javasolja:

A piaci együttműködés az alábbiak révén valósulhat meg:

A polgárok bevonása és viselkedésük megváltoztatása tekintetében az alábbi intézkedések javasoltak:

Ami a környezeti szempontoknak a területrendezés és -felhasználás során történő figyelembevételét illeti, a program az alábbi intézkedéseket javasolja:

A hatodik környezetvédelmi cselekvési program négy kiemelt cselekvési területre összpontosít: éghajlatváltozás, biológiai sokféleség, a környezet és az egészség, valamint a fenntartható erőforrás- és hulladékgazdálkodás.

Éghajlatváltozás

A hatodik cselekvési program elismeri, hogy az éghajlatváltozás az elkövetkező 10 év legjelentősebb kihívása lesz. Ezen a területen a cél az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának olyan szintre történő csökkentése, amely mesterségesen nem befolyásolja a Föld éghajlatát.

Az Európai Unió célja rövid távon a Kiotói Jegyzőkönyv célkitűzéseinek elérése, azaz az 1990-es szinttel összehasonlítva a 2008–2012 közötti időszakig az üvegházhatású gázok kibocsátásának 8%-os csökkentése. Hosszabb távon, 2020-ig e kibocsátásokat 20–40%-kal kell visszaszorítani, hatékony nemzetközi megállapodás révén.

A Közösség többféleképpen törekszik az éghajlatváltozás jelentette kihívások leküzdésére:

Természet és biodiverzitás

A közlemény által ezen a területen a természeti rendszerek szerkezetének és működésének védelme és helyreállítása, a biológiai sokféleség elvesztésének megállításával az Európai Unióban és világszerte egyaránt.

E cél elérése érdekében a program a következő intézkedéseket javasolja:

Környezet és egészség

A közlemény által e területre vonatkozóan meghatározott cél olyan környezetminőség elérése, amely nem veszélyezteti és nem károsítja az emberek egészségét.

A közlemény a következőket javasolja:

Természetierőforrás- és hulladékgazdálkodás

A cél annak biztosítása, hogy a megújuló és nem megújuló természeti erőforrások fogyasztásának szintje ne haladja meg a környezeti szempontból elfogadható mértéket, ami a gazdasági növekedés és az erőforrás-felhasználás szétválasztásával, utóbbi hatékonyságának javításával és a hulladékkeletkezés csökkentésével érhető el. A hulladékokra vonatkozó konkrét cél ezek végső mennyiségének 2010-ig 20%-kal, 2050-ig pedig 50%-kal történő csökkentése.

A program a következő intézkedéseket javasolja:

Tematikus stratégiák

A cselekvési program hét tematikus stratégia elfogadását irányozza elő a következő területeken: levegőszennyezés, tengeri környezet, az erőforrások fenntartható használata, a hulladékkeletkezés megelőzése és újrafeldolgozás, a peszticidek fenntartható használata, talajvédelem és városi környezet.

E stratégiák – témakörök szerint – átfogó megközelítésen alapulnak, és a korábbiakkal ellentétben nem egyes szennyező anyagokra vagy a gazdasági tevékenységek bizonyos típusaira vonatkoznak. A környezeti problémák értékelése, valamint a különböző stratégiák közötti, illetve a növekedésre és foglalkoztatásra irányuló lisszaboni stratégia céljaival létesített szinergia alapján hosszú távú célkitűzéseket fogalmaznak meg. Ezenkívül lehetőséget teremtenek a meglévő jogszabályok egyszerűsítésére és tisztázására is.

Nemzetközi vonatkozások

A hatodik környezetvédelmi cselekvési program egyik célkitűzése, hogy a környezetvédelmi kérdések az Európai Unió külkapcsolatainak valamennyi területén érvényesüljenek. A program számol az Európai Unió bővítési kilátásaival, és azt javasolja, hogy a tagjelölt országok kormányaival folytassanak széles körű konzultációt a fenntartható fejlődésről, valamint alakítsanak ki szoros együttműködést ezen országok nem kormányzati szerveivel és vállalkozásaival. A program határozottan szorgalmazza a környezetvédelmi tárgyú nemzetközi egyezmények végrehajtását.

Szilárd tudományos alap

A hatodik program új megközelítés alkalmazását javasolja a környezetvédelmi intézkedések elfogadásakor annak érdekében, hogy az érdekeltek és a nyilvánosság fokozottabban részt vehessen a végrehajtásban. E megközelítés elemei a széles körű párbeszéd, valamint az ágazat, a nem kormányzati szervek és a hatóságok közreműködése.

A program nagyobb mértékben támaszkodik majd a tudományos és gazdasági elemzésekre, valamint környezeti mutatókra. Ennek érdekében a Bizottság szorosan együtt fog működni az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel (EEA).

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról [Hivatalos Lap L 242., 2002.9.10.].

Ez a határozat létrehozza a hatodik környezetvédelmi cselekvési programot. Meghatározza a célkitűzéseket, az ütemezést és a prioritásokat, a stratégiai megközelítés prioritási tengelyeit és négy cselekvési területét, a hatodik környezetvédelmi cselekvési programról szóló, „Környezet 2010: a mi jövőnk, a mi választásunk” című közleményben ismertetettek szerint. Az egyes cselekvési területeken belüli kezdeményezéseket legkésőbb négy évvel e határozat elfogadását követően végre kell hajtani.

A program működésének negyedik évében, majd annak végén a Bizottság értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a program végrehajtásáról.

Utolsó frissítés: 01.09.2011