A fürdővizek minősége (2014-ig)

Az Európai Unió megállapítja a fürdővizek minőségének felügyeletére, értékelésére és irányítására, valamint az e vizek minőségével kapcsolatos tájékoztatásra vonatkozó szabályokat. Ezen a téren a cél kettős: a fürdővizek szennyezettségének csökkentése és megelőzése, valamint az európai polgárok tájékoztatása a szennyezettség mértékéről.

JOGI AKTUS

A Tanács 76/160/EGK irányelve (1975. december 8.) a fürdővizek minőségéről [Hivatalos Lap L 31., 1976.2.5.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az irányelv az uniós tagállamok fürdővizeinek minőségével foglalkozik. Olyan fürdővizekre alkalmazandó, ahol a nemzeti hatóságok engedélyezik a fürdést, és amelyeket rendszerint nagyszámú fürdőző vesz igénybe. Az irányelvet a gyógyászati célú vizekre és az úszómedencékben használt vízre nem kell alkalmazni.

Az irányelv meghatározza azokat a minőségi minimumkövetelményeket, amelyeknek a fürdővizeknek eleget kell tenniük. Ezek a következők:

A tagállamok az irányelvben meghatározott értékeknél szigorúbb követelményeket is előírhatnak. Ha azonban az irányelv valamely anyagra vonatkozóan nem ír elő határértéket, a tagállamok nem kötelesek ilyen határértéket elfogadni.

A vízminőség vizsgálata

A mintavételeket a tagállamok végzik az egyes szennyező anyagokra vonatkozóan meghatározott gyakorisággal (a mellékletben). A mintákat olyan helyen veszik, ahol a fürdőzők napi átlagos jelenléte a legnagyobb. A mintavételt a fürdési szezon kezdete előtt 15 nappal kezdik meg. A vízvizsgálatot a földrajzi és topográfiai körülményekhez kell igazítani, a szennyező és potenciálisan szennyező kibocsátások jelenlétének függvényében.

A megfelelőség hiánya

Amennyiben a fürdővíz nem felel meg az irányelvben foglalt paramétereknek, a tagállamok csak akkor engedélyezhetik a fürdést, ha megtették a víz minőségének javításához szükséges intézkedéseket. A vízminőség határértékeknek való megfelelését az irányelvben előírt értesítéstől számított 10 éven belül biztosítaniuk kell.

Bizonyos körülmények között ugyanakkor a fürdővíz a paramétereknek megfelelőnek tekinthető, még akkor is, ha a fürdési szezon során vett minták bizonyos hányada túllépi a vonatkozó határértéket. Lehetőség van az irányelvtől való eltérésre azzal a feltétellel, hogy a közegészség védelmének célkitűzése teljesül.

Ezenfelül a vízminőség vizsgálatakor az árvíz, egyéb természeti katasztrófa vagy a normálistól eltérő időjárási viszonyok következményeit nem veszik figyelembe.

Ellenőrző bizottság

Az irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság lehetővé teszi a vízminőség javítását célzó intézkedések tökéletesítését. A bizottság tagjai a tagállamok képviselői, elnöke a Bizottság képviselője.

Háttér

Ezt az irányelvet a 2006/7/EK irányelv 2014. december 31-től hatályon kívül helyezi. Továbbra is alkalmazandó ugyanakkor azokban a tagállamokban, ahol az új irányelv átültetése még nem fejeződött be.

A fürdővizekről szóló jogszabály felülvizsgálatának célja többek között a hatodik környezetvédelmi cselekvési programmal, a fenntartható fejlődést célzó stratégiával és a vízügyi keretirányelvvel való koherencia biztosítása. A felülvizsgálat továbbá a tudományos eredmények fényében törekszik az eljárások egyszerűsítésére, valamint az érintett szereplők részvételével kapcsolatos folyamat és a nyilvánosság tájékoztatásának javítására.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

76/160/EGK tanácsi irányelv

1975.12.10.

1977.12.10.

HL L 31., 1976.2.5.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

91/692/EGK tanácsi irányelv

1991.12.23.

1993.1.1.

HL L 377., 1991.12.31.

1137/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2008.12.11.

HL L 311., 2008.11.21.

A 76/160/EGK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council of 21 December 2000 – Developing a New Bathing Water Policy [COM(2000) 860 final – not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (2000. december 21.) – A fürdővizekkel kapcsolatos új politika kidolgozása [COM(2000) 860 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]). Ez a közlemény rámutat a fürdővizekkel kapcsolatos szabályozás erősségeire és gyenge pontjaira, és különböző megközelítéseket javasol egy új irányelv kidolgozásához, a vonatkozó műszaki fejlődés figyelembevételével.

A Bizottság 92/446/EGK határozata (1992. július 27.) a vízügyi ágazatra vonatkozó irányelvekkel kapcsolatos kérdőívekről [Hivatalos Lap L 247., 1992.8.27.].

Ez a határozat meghatározza a vízügyi ágazatra vonatkozó valamennyi irányelvben, többek között a 76/160/EGK irányelvben foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzéséhez szükséges mintákat és kérdőíveket.

Utolsó frissítés: 16.03.2011