Jó minőségű víz Európában (Az EU víz-keretirányelve)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2000/60/EK irányelv – a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteiről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Olyan szabályokat állapít meg, amelyek az Európai Unióban (EU-ban) található víztestek állapotromlásának megállítását, illetve annak elérését célozzák, hogy 2015-re Európa folyói, tavai és felszín alatti vizei elérjék a „jó állapotú” besorolást.

Pontosítva ez magában foglalja a következőket:

FŐBB PONTOK

A jogi szabályozás egyértelmű felelősségi köröket ró ki a nemzeti hatóságokra. Kötelesek:

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2000. október 22-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2003. december 22 -ig kellett belefoglalniuk nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

Az Európai Unió (EU) vizei egyre nagyobb terhelésnek vannak kitéve, mivel számos felhasználási területen folyamatosan növekszik az igény a kielégítő mennyiségű, jó minőségű víz iránt. Az irányelv a vízminőség megóvására és javítására irányul.

* KULCSFOGALMAK

Felszíni víz: az összes szárazföldi víz, kivéve a felszín alatti vizet, az átmeneti és a parti tengervizet.

Felszín alatti víz: az összes földfelszín alatt található víz.

Szárazföldi víz: minden, a földfelszínen álló vagy mozgó víz.

Átmeneti vizek: a folyótorkolatok közelében lévő vizek, amelyek részben sós jellegűek, de jelentős mennyiségű beáramló édesvizet tartalmaznak.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 2000.12.22., 1–73. o.)

A 2000/60/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/118/EK irányelve (2006. december 12.) a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védeleméről (HL L 372., 2006.12.27., 19–31. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK irányelve (2007. október 23.) az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről (HL L 288., 2007.11.6., 27–34. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/105/EK irányelve (2008. december 16.) a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról, a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK, a 84/491/EGK és a 86/280/EGK tanácsi irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (HL L 348., 2008.12.24., 84–97. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai vízkészletek megőrzésére irányuló terv (COM(2012) 673 final, 2012.11.14.).

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak: A vízügyi keretirányelv és az árvízvédelmi irányelv: az uniós vizek jó állapotának elérésére és az árvízkockázat csökkentésére irányuló fellépések (COM(2015) 120 final, 2015.3.9.).

utolsó frissítés 13.02.2017