„De minimis“ támogatások

A csekély összegű (de minimis) támogatásokra vonatkozó szabály akként módosult, hogy a 200 ezer eurót meg nem haladó összegű támogatás mentesül az Európai Bizottságnak való előzetes bejelentés kötelezettsége alól.

JOGI AKTUS

A Bizottság 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez az új rendelet módosítja a csekély összegű támogatásokra vonatkozó (ún. de minimis) szabályt, kiterjesztve annak hatályát és kétszeresére emelve a csekély összegű (de minimis) támogatások felső határát.

Csekély összegű (de minimis) támogatások

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 108. cikkének (3) bekezdése (az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EKSZ) korábbi 88. cikkének (3) bekezdése) akként rendelkezik, hogy az állami támogatásokat be kell jelenteni az Európai Bizottság részére, hogy az meg tudja vizsgálni, hogy a támogatás összeegyeztethető-e a közös piaccal az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése (az EKSZ korábbi 87. cikkének (1) bekezdése) fényében. A 994/98/EK rendelet alapján azonban bizonyos típusú támogatások mentesíthetők a bejelentési kötelezettség alól.

A de minimis szabályt a csekély összegű támogatások mentesítésére vezették be. A szabály egy felső határértéket állapít meg, amely alatti összegű támogatások nem tartoznak az EUMSZ 107. cikke (1) bekezdésének hatálya alá, és így mentesülnek az EUMSZ 108. cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség alól.

A de minimis felső határa

A három év alatt összesen 200 ezer eurót nem meghaladó támogatások nem tekintendők az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásoknak.

A közúti szállításra egy külön, 100 ezer eurós felső határ vonatkozik.

A hároméves időszak három pénzügyi évnek felel meg.

A Bizottság 69/2001/EK rendeletében eredetileg meghatározott 100 ezer eurós felső határ így a kétszeresére emelkedett.

Átlátható támogatások

A visszaélések megelőzése érdekében a rendelet csak az átlátható de minimis támogatásokra vonatkozik.

Egy támogatás abban az esetben minősül átláthatónak, ha előzetesen pontosan kiszámítható az összege anélkül, hogy kockázatértékelést kellene végezni.

Az alábbiak tekinthetők átlátható támogatásnak:

Alkalmazási kör

A rendelet nem vonatkozik a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésének ágazatára, a halászati és akvakultúra-ágazatokra, az exporttal kapcsolatos tevékenységekre, a szénágazatra, a közúti teherszállító járművek vagy a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megvásárlására, valamint az importtermékekkel szemben a belföldi termékeket előnyben részesítő támogatásokra.

Vonatkozik azonban minden más ágazatban működő vállalkozások számára nyújtott támogatásra, beleértve a szállítási ágazatot és – bizonyos feltételek mellett – a mezőgazdasági termékek feldolgozását és forgalmazását is.

Együttműködés az EU tagállamai között

Az EU-tagállamoknak ellenőrizniük kell, hogy az egy adott vállalkozás részére három pénzügyi év alatt nyújtott de minimis támogatások teljes összege nem haladja meg a 200 ezer eurót.

Amikor a csekély összegű (de minimis) támogatást odaítélik, az EU-tagállamoknak az 1998/2006/EK rendeletre való kifejezett hivatkozással tájékoztatniuk kell az érintett vállalkozást a támogatás összegéről és annak csekély összegű (de minimis) jellegéről.

Háttér

A de minimis szabályt először egy 1996-os közlemény említette, majd a 69/2001/EK rendelet vezette be. A rendelet alkalmazása során szerzett tapasztalatok, valamint az infláció és a bruttó hazai össztermék (GDP) emelkedése indokolják a szabályok módosítását.

Az új de minimis rendelet a Bizottság állami támogatásokra vonatkozó cselekvési tervének részét képezi, és kiegészíti a kockázatitőke-befektetésekre vonatkozó útmutatásokat, valamint a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatás közösségi keretét.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Bizottság 1998/2006/EK rendelete

2007.1.1.–2013.12.31.

HL L 379., 2006.12.28.

Utolsó frissítés: 18.10.2011