Európai szövetkezet

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

ÖSSZEFOGLALÓ

MI ENNEK A RENDELETNEK ÉS IRÁNYELVNEK A CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Megalakulás

SCE létrejöhet:

Uniós ország abban az esetben engedélyezheti olyan vállalat SCE megalakításában való részvételét, amelynek székhelye nem az EGT-ben található, ha:

Tőke

Egy SCE – tagjai részvényei által kitett – tőkéje legalább 30 000 EUR kell, hogy legyen. Az SCE-k összetételének csak korlátozott részét tehetik ki „befektető tagok”, akik nem vehetik igénybe a szövetkezet szolgáltatásait, és akik korlátozott szavazati joggal rendelkeznek.

Adó

Az SCE-k ugyanazzal az adózási státusszal rendelkeznek, mint a multinacionális vállalatok, vagyis abban az országban kell adót fizetniük, amelyben állandó telephellyel rendelkeznek.

Székhely

Az SCE-k székhelye áthelyezhető valamely másik uniós országba anélkül, hogy az az SCE megszüntetésével vagy új társaság létrehozásával járna. A székhely és a központi iroda címe ugyanaz kell, hogy legyen.

Megszüntetés, felszámolás, fizetésképtelenség és a kifizetések felfüggesztése

SCE megszüntetésére a következőképpen kerülhet sor:

Felszámolás, fizetésképtelenség és a kifizetések felfüggesztése esetén az SCE a székhelye szerinti ország jogszabályai hatálya alá tartozik.

Munkavállalói részvétel

A munkavállalói részvételre (tájékoztatásra, konzultációra és részvételre) vonatkozó szabályokat minden szövetkezetnél meg kell határozni. E szabályok meghatározása során a központi iroda szerinti ország nemzeti szabályai alkalmazandók azon szövetkezetekre:

Jelentés

Egy 2012. évi – nyilvános konzultáció alapján készített – bizottsági jelentésből az derül ki, hogy viszonylag kevés SCE jött létre. A jelentés vállalta, hogy megkérdezi az érdekelt feleket arról, hogy a statútumot kell-e egyszerűsíteni, és ha igen, hogyan.

A szövetkezetek nemzetközi éve program keretében 2012-ben Cipruson tartott uniós elnökségi konferencián az a határozat született, hogy nem fogják módosítani a rendeletet, inkább megvizsgálják, hogy a piaci szereplők vajon miért nem nagyon élnek az SCE-k kínálta lehetőségekkel.

Munkacsoport

A szövetkezetekkel foglalkozó munkacsoport 2013-ban jött létre, célja pedig a szövetkezetbe lépő vállalkozások konkrét igényeinek a számos területen, például a megfelelő uniós szabályozási kerettel, a nemzeti szintű korlátok megkeresésével és a szövetkezetek nemzetközivé tételével kapcsolatban való felmérése. (Lásd a munkacsoportok megbeszéléseiről készült jelentést és a jegyzőkönyveket.)

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ A RENDELET ÉS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2003. augusztus 18-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 2006. augusztus 18 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

A rendelet 2006. augusztus 18 -án lépett hatályba.

HÁTTÉR

Európai szövetkezet

JOGI AKTUS

A Tanács 1435/2003/EK rendelete (2003. július 22.) az európai szövetkezet (SCE) statútumáról (HL L 207., 2003.8.18., 1–24. o.)

Az 1435/2003/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A Tanács 2003/72/EK irányelve (2003. július 22.) az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 207., 2003.8.18., 25–36. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az európai szövetkezet (SCE) statútumáról szóló, 2003. július 22-i 1435/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazása (COM(2012) 72 final, 2012.2.23.)

utolsó frissítés 16.03.2016