Európai gazdasági egyesülés

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2137/85/EGK rendelet – az európai gazdasági egyesülés

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

EGE-t kizárólag a rendeletben foglalt szabályok tiszteletben tartásával lehet létrehozni.

Cél

Az egyesülés célja tagjai gazdasági tevékenységeinek megkönnyítése, illetve előmozdítása az erőforrások, tevékenységek és kompetenciák összevonásával. Ez az összevonás jobb eredményeket tesz lehetővé, mint amilyeneket az egyes elszigetelt tevékenységek eredményeznének.

Létrehozás

Alkalmazottak

Az európai gazdasági egyesülésnek nem lehet 500-nál több alkalmazottja.

A létrehozás és felszámolás bejelentése

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában meg kell jelentetni az európai gazdasági egyesülés létrehozásáról vagy felszámolásáról szóló értesítést.

Székhely

Az egyesülés székhelyének az Európai Unióban kell lennie. Bizonyos feltételek mellett a székhely áttehető egyik uniós országból a másikba.

Szavazati jog és szervek

Az európai gazdasági egyesülés minden tagjának legalább egy szavazata van. Az egyesülés alapító okirata azonban bizonyos tagoknak egynél több szavazatot is biztosíthat, feltéve, hogy egyetlen tag sem rendelkezik a szavazatok többségével. A rendelet felsorolja azokat a határozatokat, amelyeket egyhangúlag kell meghozni.

Az európai gazdasági egyesülés legalább két szervből áll:

Az igazgató – vagy több igazgató esetén ezek bármelyike – képviseli az egyesülést harmadik személyekkel szemben, és cselekvései/cselekvéseik kötelezőek az egyesülésre nézve még abban az esetben is, ha a kérdéses cselekvések nem állnak összhangban az egyesülés céljaival.

Nyereség

Az egyesülésnek nem célja a saját nyereségszerzés. Az európai gazdasági egyesülés nyereségét a tagok saját nyereségükként kezelik, és az alapító okiratban található kikötésnek megfelelően osztják el egymás között, külön kikötés hiányában egyenlő arányban. Az európai gazdasági egyesülés nyeresége vagy vesztesége a tagok adózásában jelenik meg.

Korlátlan és egyetemleges felelősség

Az egyesülés alapjául szolgáló szerződéskötési szabadságnak és annak ellensúlyozására, hogy a tagoknak nem kötelező minimális tőkét felmutatni, az egyesülés minden tagja korlátlan és egyetemleges felelősséggel tartozik az egyesülés tartozásaiért.

HÁTTÉR

A rendelet azt az igényt igyekszik kielégíteni, miszerint az Európai Unió egész területén elő kell segíteni a gazdasági tevékenységek összehangolt fejlődését, valamint a nemzeti piacokéhoz hasonló feltételeket biztosító egységes piac kialakítását.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2137/85/EGK rendelete (1985. július 25.) az európai gazdasági egyesülésről (HL L 199., 1985.7.31., 1–99. o.)

utolsó frissítés 20.06.2016