A tengerhajózás biztonsága: Európai Tengerbiztonsági Ügynökség

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) a tengerbiztonság és a tengerhajózási biztonság magas, egységes és hatékony szintjének biztosítására törekszik az Európai Unióban. Munkájának további célja a szennyezések megelőzése, valamint a hajók és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezés elhárítása.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és Tanács 2002. június 27-i 1406/2002/EK rendelete az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség (EMSA) a tengerbiztonság és a tengerhajózási biztonság magas, egységes és hatékony szintjének biztosítására törekszik az Európai Unióban. Munkájának további célja a szennyezések megelőzése, valamint a hajók és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezés elhárítása.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet lisszaboni székhellyel létrehozza az EMSA-t. Az Ügynökség technikai segítséget és támogatást nyújt az Európai Bizottságnak és az Európai Unió országainak a tengerbiztonsággal, a tengerhajózás biztonságával, valamint a tengerszennyezésekkel kapcsolatos uniós jogszabályok kidolgozásához, alkalmazásához és értékeléséhez.

FŐBB SZEMPONTOK

Az EMSA alapvető és támogatási feladatokkal rendelkezik.

Az alapvető feladatai a következők:

segítséget nyújt a megfelelő uniós jogszabályok naprakésszé tételével és kidolgozásával kapcsolatos előkészítő munkához;

helyszíni látogatások és ellenőrzések révén ellenőrzi az uniós országokban a vonatkozó kötelező erejű uniós jogszabályok hatékony végrehajtását;

képzési tevékenységeket folytat és technikai segítséget nyújt a nemzeti igazgatási szerveknek;

támogatja a szennyezés elhárításával kapcsolatos intézkedéseket a hajók és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezés esetén (az EMSA csak az érintett ország megkeresésére nyújt operatív segítséget).

Az EMSA működteti az európai uniós nagy hatósugarú hajóazonosító és nyomonkövetési adatközpontot, és az uniós tengeri információcsere-rendszert (SafeSeaNet). Az ügynökség operatív támogatást is nyújthat a halálesetek vagy súlyos sérülések kivizsgálásánál.

Támogatási feladatok

Az EMSA csak akkor vállal ilyen feladatokat, ha azok jelentős hozzáadott értéket teremtenek és kerülik a tevékenységek közötti átfedést, valamint nem sértik az uniós országok jogait és kötelezettségeit. Ezek a feladatok környezetvédelmi kérdésekhez, a GMES (ma Copernicus) földmegfigyelési programhoz és a belvízi hajózáshoz kapcsolódnak.

Az EMSA látogatásai és ellenőrzései

Az EMSA a Bizottság és a nemzeti igazgatási szervek támogatása érdekében látogatást tesz az országokban, hogy ellenőrizze az uniós szabályok hatékony végrehajtását és biztosítsa a biztonság magas és egységes szintjét. Az Ügynökség ellenőrzéseket végez a hajóosztályozó társaságoknál, valamint harmadik országokban a tengerészek képzését és képesítését érintően.

Felépítés

Az EMSA jogi személyiséggel rendelkező uniós testület. Személyzete az Ügynökség által felvett tisztviselőkből, uniós tisztviselőkből, valamint az uniós országok által az Ügynökséghez ideiglenesen kinevezett vagy kiküldött köztisztviselőkből áll. Az Ügynökség élén az ügyvezető igazgató áll, aki teljes mértékben függetlenséget élvez feladatai ellátásában.

Igazgatási tanácsa a Bizottság és az egyes uniós országok képviselőiből áll, akik mindegyike rendelkezik szavazati joggal. A tanács tagjai még Norvégia és Izland képviselői, valamint a 4 tengerészeti ágazat szakemberei, akik egyike sem rendelkezik szavazati joggal. A tagok hivatali ideje öt év, amely egyszer megújítható.

Költségvetés

A 911/2014/EU rendelet többéves finanszírozási terve értelmében 160,5 millió EUR-t különítenek el az EMSA szennyezéselhárítási tevékenységeire a 2014-2020 közötti időszakra. Az EMSA teljes költségvetésébe a legfontosabb hozzájárulást az uniós költségvetésből fizetik be, emellett az Ügynökség munkájában részt vevő, nem uniós országoktól is érkezik további hozzájárulás. Az Ügynökség továbbá díjat számíthat fel az általa nyújtott publikációs, képzési és egyéb szolgáltatásokért.

HÁTTÉR

Két baleset (az Erika 1999-es és a Prestige 2002-es balesete) következtében olajszennyezés érte az európai vizeket. Mindkét eset súlyos környezeti és gazdasági károkat okozott a francia, illetve a spanyol partokon. Ezek az események indították el az EMSA 2003-as létrehozását, amelynek célja annak biztosítása, hogy Európa reagálni tudjon a nagymértékű olajszennyezésekre.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1406/2002/EK rendelet

2002.8.25.

-

HL L 208., 2002.8.5., 1-9. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1644/2003/EK rendelet

2003.10.1.

-

HL L 245., 2003.9.29., 10-12. o.

724/2004/EK rendelet

2004.5.19.

-

HL L 129., 2004.4.29., 1-5. o.

2038/2006/EK rendelet

2006.12.31.

-

HL L 394., 2006.12.30., 1-4. o.

100/2013/EU rendelet

2013.3.1.

-

HL L 39., 2013.2.9., 30-40. o.

Az 1406/2002/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 23-i 911/2014/EK rendelete az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek a hajók és az olaj- és gázipari létesítmények által okozott tengerszennyezés elhárításával kapcsolatos tevékenységeinek többéves finanszírozásáról (HL L 257., 2014.8.28., 115-120. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/16/EK irányelve a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről (HL L 131., 2009.5.28., 57-100. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2005. szeptember 7-i 2005/35/EK irányelve a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről (HL L 255., 2005.9.30., 11-21. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 27-i 2002/59/EK irányelve a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról és a 93/75/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 208., 2002.8.5., 10-27. o.).

Utolsó frissítés: 04.01.2015