Adatvédelem az elektronikus hírközlési ágazatban

Információcserére sor kerül nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatásokon, például az interneten, a mobil vagy vezetékes telefonszolgáltatásokon és kapcsolódó hálózataikon keresztül. E szolgáltatások és hálózatok tekintetében egyedi szabályokat és biztosítékokat kell megállapítani a felhasználók magánélet tiszteletben tartásához való jogának és a titkosságnak a garantálása érdekében.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv).

ÖSSZEFOGLALÓ

Információcserére sor kerül nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatásokon, például az interneten, a mobil vagy vezetékes telefonszolgáltatásokon és kapcsolódó hálózataikon keresztül. E szolgáltatások és hálózatok tekintetében egyedi szabályokat és biztosítékokat kell megállapítani a felhasználók magánélet tiszteletben tartásához való jogának és a titkosságnak a garantálása érdekében.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv szabályokat állapít meg a személyes adatok feldolgozása biztonságosságának garantálása, a személyes adatok megsértéséről szóló bejelentés és a közlések titkossága tekintetében. Emellett tiltja azokat a nem kívánt tájékoztatásokat, amelyekhez a felhasználó nem járult hozzá.

FŐBB PONTOK

Az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtóinak gondoskodniuk kell szolgáltatásaik biztonságáról, és legalább:

A szolgáltatónak 24 órán belül tájékoztatnia kell a nemzeti hatóságot a személyes adat megsértéséről. Ha a felhasználó személyes adatai vagy magánélete valószínűleg sérül, őt is tájékoztatni kell, kivéve, ha kifejezetten meghatározott technológiai intézkedéseket vezettek be az adatok védelmében.

Az uniós országoknak garantálniuk kell a közlések titkosságát a nyilvános hálózatokon, és különösen:

Ha a forgalmi adatokra a közlés továbbításához vagy a számlázáshoz a továbbiakban nincs szükség, azokat törölni kell, vagy anonimmé kell tenni. A szolgáltatók ugyanakkor marketing célokra feldolgozhatják ezeket az adatokat, amennyiben ehhez a felhasználók hozzájárulnak. Ezt a hozzájárulást bármikor vissza lehet vonni.

A felhasználók hozzájárulására számos más helyzetben is szükség van, többek között:

Az uniós országoknak szankciórendszert, köztük jogi szankciókat kell bevezetniük az irányelv megsértése esetére.

A jogok és kötelezettségek körét nemzeti jogalkotási intézkedés csak akkor korlátozhatja, ha e korlátozás arányos és arra közérdekből van szükség, például bűnügyi nyomozás elősegítése vagy a nemzetbiztonság védelme érdekében, illetve honvédelmi vagy közbiztonsági okból.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

2002. július 31-től.

HÁTTÉR

Ez az irányelv egyike a távközlési csomagot alkotó öt irányelvnek, amely csomag az elektronikus hírközlési ágazat jogszabályi keretét jelenti. A négy másik irányelv az általános kerettel, a hozzáféréssel és összekapcsolással, az engedélyezéssel és az engedélyekkel, valamint az egyetemes szolgáltatással kapcsolatos.

A távközlési csomagot 2009-ben a következő jogszabályokkal módosították: a jobb szabályozásról és a polgárok jogairól szóló irányelvek, valamint az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló rendelet.

További információk az Európai Bizottságnak az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelvvel foglalkozó weboldalán találhatók.

Az Európai Bizottság a Covid19-világjárvány kitörését követően, és a válság hatásainak kezelését célzó intézkedések bevezetésével a következőket fogadta el: A Bizottság (EU) 2020/518 ajánlása (2020. április 8.) a COVID-19-válság leküzdéséhez és az abból való kilábaláshoz szükséges technológia és adatok, különösen a mobilalkalmazások és az anonimizált mobilitási adatok használatára szolgáló közös uniós eszköztárról

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2002/58/EK irányelv

2002.7.31.

2003.10.30.

HL L 201., 2002.7.31., 37-47. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2009/136/EK irányelv

2009.12.19.

2011.5.25.

HL L 337., 2009.12.18., 11-36. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Hivatalos Lap L 281., 1995.11.23., 31-50. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (Hivatalos Lap L 8., 2001.1.12., 1-22. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/24/EK irányelve (2006. március 15.) a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról (Hivatalos Lap L 105., 2006.4.13., 54-63. o.) (érvénytelenné nyilvánította a Bíróság határozata, lásd alább).

A Bizottság 611/2013/EU rendelete (2013. június 24.) a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) szerinti személyes adatok megsértésére vonatkozó bejelentésre alkalmazandó intézkedésekről (Hivatalos Lap L 173., 2013.6.26., 2-8. o.)

C-293/12. sz. és C-594/12. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2014. április 8-i ítélete (a High Court [Írország], a Verfassungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) - Digital Rights Ireland Ltd kontra Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Írország és az Attorney General (C-293/12. sz. ügy), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl és társai (C-594/12. sz. ügy) (Elektronikus hírközlés - 2006/24/EK irányelv - Nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások vagy nyilvános hírközlő hálózatok - Az e szolgáltatások nyújtása keretében előállított vagy kezelt adatok megőrzése - Érvényesség - Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 11. cikke) (Hivatalos Lap C 175., 2014.6.10., 6-7. o.).

utolsó frissítés 25.05.2020