Betétbiztosítási rendszerek

Az Európai Unió védelmet kíván nyújtani a hitelintézetek betéteseinek, és biztosítani szeretné a bankrendszer egészének stabilitását.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 94/19/EK irányelve (1994. május 30.) a betétbiztosítási rendszerekről [Hivatalos Lap L 135., 1994.5.31.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A betétvédelem * a belső piac kiteljesítésének alapvető eleme és a hitelintézetek felügyeleti rendszerének * nélkülözhetetlen kiegészítője az adott pénzügyi piacon az összes intézet között kialakult szolidaritás eredményeképpen, bármelyikük fizetőképtelensége esetén.

Harmonizáció

A harmonizáció eredményeképpen nagyon rövid időn belül biztosítani kell a kifizetéseket a minimális harmonizációs szint alapján kiszámított fedezetből. A betétbiztosítási rendszereknek a betétek befagyasztását követően azonnal működésbe kell lépniük.

Ez az irányelv alapvetően megköveteli minden hitelintézettől, hogy csatlakozzon egy betétbiztosítási rendszerhez.

A biztosítási rendszerekből történő visszafizetésekből a következőket ki kell zárni: egyes betéteket és valamennyi olyan fizetőeszközt, amely a „szavatoló tőke” meghatározás alá tartozik.

Az irányelv valamennyi tagállam számára előírja, hogy területén egy vagy több betétbiztosítási rendszert vezessen be és ismerjen el hivatalosan. Bizonyos feltételek teljesülése esetén azonban, többek között ha legalább azonos mértékben szavatolják a betétesek védelmét, a tagállam mentesítheti a hitelintézetet a biztosítási rendszerhez való csatlakozás kötelezettsége alól, amennyiben az adott hitelintézet már tagja egy olyan rendszernek, amely védi a hozzá tartozó hitelintézeteket.

Az irányelv meghatározza a követendő eljárást, amennyiben a hitelintézet nem teljesíti a rá a betétbiztosítási rendszer tagjaként vonatkozó kötelezettségeket; ilyen esetben az illetékes hatóságok meghozzák mindazokat a megfelelő intézkedéseket, ideértve a hitelintézet engedélyének visszavonását is, amelyek biztosítják, hogy a hitelintézet teljesítse kötelezettségeit.

A valamely tagállamban létesített és hivatalosan elismert betétbiztosítási rendszerek védelmet nyújtanak a hitelintézetek más tagállamokban létesített fióktelepeinek * betétesei számára.

Ha az engedélyezett hitelintézet engedélyét visszavonják, a betétbiztosítási rendszer továbbra is vonatkozik a betétekre.

A Közösségen kívüli székhellyel rendelkező hitelintézet által létrehozott fióktelepeknek az ezen irányelvben előírtakkal egyenértékű védelemmel (és információkkal) kell rendelkezniük. Amennyiben nem rendelkeznek ezzel, a fogadó tagállamok előírhatják, hogy csatlakozzanak a területükön működő betétbiztosítási rendszerekhez. E fióktelepeknek minden olyan tájékoztatást meg kell adniuk tényleges és potenciális betéteseiknek, amely a betéteik védelmét szolgáló biztosítással kapcsolatos.

A betétbiztosítások összege

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az egyes betétesek összevont betéteit 50 000 EUR összegig biztosítsák abban az esetben, ha a betéteket befagyasztották. Az irányelv előírja, hogy ezt az összeget 2010. december 31-ig 100 000 EUR-ban állapítják meg, kivéve, ha a Bizottság a 2009. év végén esedékes jelentésében tartalékokat bocsát rendelkezésre.

A Bizottság a harmonizált fogyasztóiár-index változásával mért európai unióbeli infláció mértékének megfelelően kiigazíthatja ezeket az összegeket.

A biztosítás kedvezményezettje

Ha a betétes nem jogosult a számlán elhelyezett összegek fölött kizárólagosan rendelkezni, a biztosítás a kizárólagos jogosultra vonatkozik. Amennyiben több kizárólagos jogosult van, az egyéni részesedést kell figyelembe venni. E rendelkezés nem vonatkozik a kollektív befektetési formákra.

Rendelkezésre álló információk

Az irányelv megnevezi azokat az információkat, amelyeket közölni kell a betétesekkel. Ezek többek között a betétbiztosítási rendszer vagy bármely más alkalmazandó rendszer rendelkezései, ideértve a betétbiztosítási rendszer által ajánlott fedezet összegét és terjedelmét. Amennyiben a betét védelmét nem biztosítja betétbiztosítási rendszer, a betétest a hitelintézetének kell tájékoztatnia. A tájékoztatást világos és érthető formában kell nyújtani.

Kérésre a betétes a kártalanítási feltételekről is kaphat tájékoztatást.

Határidők

A megfelelően bizonyított követeléseket a befagyasztott betétek esetében attól a naptól számított három hónapon (2010 végétől húsz munkanapon) belül kell megtéríteni, amelyen a hatáskörrel rendelkező hatóságok megállapították, hogy a betétek befagytak. Ez az időtartam kivételes körülmények között és különleges esetekben legfeljebb hat hónapra (2010 végétől tíz munkanappal) meghosszabbítható.

Felügyelet

A Bizottság 2009 végéig jelentést nyújt be a következőkre vonatkozóan:

Háttér

A 94/19/EK irányelv értelmében a betétesek számára betéti fedezetet nyújtanak. A 2008 októberében indult pénzügyi válság ugyanakkor számos bizonytalanságot szült a betétek védelme terén. Ennélfogva a minimális biztosítási szint megemelése és egy közösségi betétbiztosítási keret alapjainak lefektetése révén meg kell erősíteni ezt a fedezetet.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

94/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

1994.5.31.

1995.7.1.

HL L 135., 1994.5.31.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2005/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [COD/2003/0263 együttdöntési eljárás]

2005.4.13.

2005.5.13.

HL L 79., 2005.3.24.

2009/14/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2009.3.16.

2009.6.30.

HL L 68., 2009.3.13.

Utolsó frissítés: 08.06.2009