Európai bankbizottság

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2004/10/EK határozat az európai bankbizottság létrehozásáról

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat létrehozza az európai bankbizottságot, amely tanácsadó bizottságként támogatja és tanácsokkal látja el az Európai Bizottságot az Európai Unión (EU-n) belüli banki tevékenységekkel kapcsolatos politikai kérdésekben. Az európai bankbizottság közvetlenül kapcsolódik a Bizottsághoz, és segíti azt az uniós irányelvekkel és rendeletekkel kapcsolatos végrehajtási intézkedések elfogadásában.

FŐBB PONTOK

Feladatkör

Összetétel

Eljárási szabályzat

Az európai bankbizottság 2014-ben módosította eljárási szabályzatát. Az eljárási szabályzat többek között a következő aspektusokat fedi le:

Az európai bankbizottság a korábbi bankügyi tanácsadó bizottság helyébe lép.

MIKORTÓL HATÁLYOS E HATÁROZAT?

A határozat 2005. április 13 -a óta alkalmazandó (ezen a napon lépett hatályba a 2005/1/EK irányelv, amely többek között felváltotta a bankügyi tanácsadó bizottságot az európai bankbizottsággal).

HÁTTÉR

Az európai bankbizottság tevékenységével kapcsolatos további információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság 2004/10/EK határozata (2003. november 5.) az európai bankbizottság létrehozásáról (HL L 3., 2004.1.7., 36–37. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/1/EK irányelve (2005. március 9.) a 73/239/EGK, 85/611/EGK, 91/675/EGK, 92/49/EGK, és a 93/6/EGK tanácsi irányelvnek, valamint a 94/19/EK, 98/78/EK, 2000/12/EK, 2001/34/EK, 2002/83/EK és a 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottságok új szervezeti felépítésének létrehozása érdekében történő módosításáról (HL L 79., 2005.3.24., 9–17. o.)

utolsó frissítés 04.10.2016