Növényvédőszer-maradékok az élelmiszerekben és takarmányokban

Az Európai Unióban (EU) az állati és emberi egészség védelme érdekében valamennyi emberi vagy állati fogyasztásra szánt élelmiszerre vonatkozóan be kell tartani összetételük tekintetében a növényvédőszer-maradékok maximális határértékét. Az uniós jogszabály a különböző élelmiszertermékekre vonatkozó határértéket szabályozza, valamint megállapít egy alapértelmezett felső határértéket.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 396/2005/EK rendelete (2005. február 23.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unióban (EU) az állati és emberi egészség védelme érdekében valamennyi emberi vagy állati fogyasztásra szánt élelmiszerre vonatkozóan be kell tartani összetételük tekintetében a növényvédőszer-maradékok maximális határértékét. Az uniós jogszabály a különböző élelmiszertermékekre vonatkozó határértéket szabályozza, valamint megállapít egy alapértelmezett felső határértéket.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet az emberi vagy állati fogyasztásra szánt állati vagy növényi eredetű termékekben engedélyezett növényvédőszer-maradékok határértékét határozza meg. Az európai Bizottság által rögzített növényvédőszer-maradékok határértékékei (MRL-ek) többek között a következők:

Valamennyi növényre és növényvédőszerre vonatkozó MRL megtalálható a Bizottság MRL-adatbázisában.

A rendeletben lefedett élelmiszerek

A jogszabály hatálya az I. mellékletben felsorolt valamennyi emberi vagy állati fogyasztásra szánt termékre kiterjed.

Nem vonatkoznak e termékekre a megadott határértékek, ha a következő a felhasználási céljuk:

Kivételek

A Bizottság által (a VII. mellékletben) felsorolt bizonyos anyagok akkor is engedélyezhetők, ha meghaladják a rájuk vonatkozó MRL-t, feltéve, ha eleget tesznek a következő feltételeknek:

A biztonságosság értékelése

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) feladata az MRL-ekre irányulóan benyújtott új kérelmek biztonság szempontjából törtnő értékelése. Ez a toxicitásuk, azaz az élelmiszerekben és a fogyasztók étrendjében várt legmagasabb értékek függvénye. Az EFSA véleménye alapján a Bizottság rendeletet ad ki az új MRL megállapítására vagy egy már meglévő módosítására vagy törlésére vonatkozóan.

Mintavétel

Az EU olyan programot dolgozott ki, amely minden évben ellenőrzi a termékek egyeztetett listáját a növényvédőszerek MRL-jének való megfelelőségük biztosítása érdekében.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2005. április 5.

További információkért lásd az Európai Bizottságnak a növényvédőszer-maradékokról és az EFSA-ról szóló honlapjait.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

396/2005/EK rendelet

2005.4.5.

-

HL L 70., 2005.3.16., 1-16. o.

A 396/2005/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 400/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. április 22.) a 2015., 2016. és 2017. évre vonatkozó, a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról (HL L 119., 2014.4.23., 44-56. o.).

utolsó frissítés 23.04.2015