Termékbiztonság: általános szabályok

Az EU célja a magas szintű fogyasztóbiztonság biztosítása az Európában eladásra kerülő termékek lakosság általi vásárlása során.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános termékbiztonságról

ÖSSZEFOGLALÓ

Az EU célja a magas szintű fogyasztóbiztonság biztosítása az Európában eladásra kerülő termékek lakosság általi vásárlása során.

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv arra kötelezi a vállalkozásokat, hogy biztosítsák eladó árucikkeik biztonságosságát, amennyiben pedig ez nem teljesül, hozzanak korrekciós intézkedéseket.

Bevezeti a nem élelmiszer jellegű termékek* uniós riasztási rendszerét. E rendszer lehetővé teszi a nemzeti hatóságok számára az ilyen jellegű termékek forgalomból való kivonására irányuló bármely intézkedésekkel kapcsolatos azonnali információcserét.

FŐBB PONTOK

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2002. január 15-én lépett hatályba.

KULCSFOGALMAK

* Termék: minden olyan árucikk, amelyet fogyasztóknak szántak, vagy a fogyasztók valószínűsíthetően használnak és új, használt vagy újrafeldolgozott állapotban bocsátottak rendelkezésre.

További részletekért lásd az általános termékbiztonságról szóló irányelvet.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2001/95/EK irányelv

2002.1.15.

2004.1.15.

HL L 11., 2002.1.15., 4-17. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

765/2008/EK rendelet

2010.1.1.

-

HL L 218., 2008.8.13., 30-47. o.

596/2009/EK rendelet

2009.8.7.

-

HL L 188., 2009.7.18., 14-92. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság (EU) 2015/15 határozata (2009. december 16.) a 2001/95/EK irányelv (az általános termékbiztonságról szóló irányelv) 12. cikke alapján létrehozott Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer (RAPEX) és a 11. cikke alapján létrehozott értesítési eljárás irányítására vonatkozó iránymutatások megállapításáról (HL L 22., 2010.1.26., 1-64. o.)

A Bizottság közleménye az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtása keretében (HL C 38., 2009.2.17., 11-14. o.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az általános termékbiztonságról szóló 2001. december 3-i 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásáról (COM(2008) 905 végleges, 2009. január 14.)

A fogyasztási cikkek biztonságosságáról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2013) 78 final, 2013.2.13.)

A termékek piaci felügyeletéről és a 89/686/EK és a 93/15/EK irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, az 1999/5/EK, a 2000/9/EK, a 2000/14/EK, a 2001/95/EK, a 2004/108/EK, a 2006/42/EK, a 2006/95/EK, a 2007/23/EK, a 2008/57/EK, a 2009/48/EK, a 2009/105/EK, a 2009/142/EK, a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 305/2011/EU, a 764/2008/EK és a 765/2008/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletére irányuló javaslat (COM(2013) 75 final, 2013.2.13.)

utolsó frissítés 14.09.2015