Csomagolás és csomagolási hulladék

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

94/62/EK irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról

2018/852/EU irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A 94/62/EK irányelv meghatározza az EU szabályait a csomagolás és a comagolási hulladék kezelésére.

A 2018/852/EU irányelv módosítja a 94/62/EK irányelvet és frissített intézkedéseket tartalmaz, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy:

A 94/62/EK irányelv célja, hogy hozájáruljon a következőkhöz:

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya

A módosított irányelv hatálya kiterjed valamennyi, az európai piacon forgalomba hozott csomagolásra, valamint csomagolási hulladékra, függetlenül attól, hogy az ipari, kereskedelmi, hivatali, üzleti, szolgáltatási, háztartási vagy bármilyen más szinten keletkezik, tekintet nélkül azok anyagára.

Intézkedések

Az uniós országoknak intézkedéseket kell hozniuk, hogy az ilyen nemzeti programok, kezdeményezések, a kiterjedt gyártói felelősségi rendszerek és más gazdasági eszközök révén megelőzzék a csomagolási hulladék keletkezését, valamint minimalizálják a csomagolás környezeti hatását.

Az uniós országoknak bátorítaniuk kell a forgalomba kerülő újrafelhasználható csomagolás* részarányának növelésére, valamint a csomagolás újrafelhasználását biztosító rendszerek alkalmazására, az élelmiszer-biztonság veszélyeztetése nélkül. Ide tartozhatnak többek között:

Az uniós országoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak érdekében is, hogy bizonyos újrafeldolgozási célkitűzéseket teljesítsenek, amelyek különbözőek lesznek a csomagolóanyagtól függően és erre a célra az új számítási szabályokat kell alkalmazniuk.

Célkitűzések

2025. december 31-ig az összes csomagolás legalább 65 tömegszázalékát dolgozzák fel újra. Az újrafeldolgozási célkitűzések az egyes anyagokra a következők:

2030. december 31-ig az összes csomagolás legalább 70 tömegszázalékát dolgozzák fel újra. Ez tartalmazza a következőket:

Alapvető követelmények

Az uniós országok gondoskodnak arról, hogy a forgalomba hozott csomagolás megfeleljen az irányelv II. mellékletében megadott alapvető követelményeknek:

Biológiailag lebomló csomagolás: oxidatív úton lebomló* műanyag-csomagolás nem tekinthető biológiailag lebomlónak.

Az Európai Bizottság jelenleg vizsgálja, miként lehetne erősíteni ezeket az alapvető követelményeket a csomagolás tervezésében, az újrafelhasználás javítása és a kiváló minőségű újrahasznosítás előmozdítása céljából, valamint az alapvető követelmények érvényesítésének megerősítése érdekében.

Csomagoláshasznosító rendszerek

Az uniós országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy olyan rendszereket hozzanak létre, amelyek biztosítják a használt csomagolás és/vagy csomagolási hulladék újbóli felhasználását vagy gyűjtését, valamint az összegyűjtött csomagolás és/vagy csomagolási hulladék újrafelhasználását vagy hasznosítását, beleértve azok újrafeldolgozását.

Gyártói felelősség

2025-ig az EU-nak gondoskodnia kell a gyártói felelősségi rendszerek* kialakításáról, minden csomagolás számára. A gyártói felelősségi rendszereknek biztosítaniuk kell a használt csomagolás és/vagy csomagolási hulladék újbóli felhasználását vagy gyűjtését, valamint az összegyűjtött csomagolás és/vagy csomagolási hulladék újrafelhasználását vagy hasznosítását, és a csomagolás újrafeldolgozását. Ezeknek a rendszereknek meg kell felelniük bizonyos előírt minimumkövetelményeknek, a hulladékokról szóló keretirányelv (2008/98/EK) értelmében. Ezeknek a rendszereknek ösztönözniük az olyan csomagolást, amelyet úgy terveznek meg, gyártanak és forgalmaznak, hogy lehetővé tegye annak újrafelhasználását vagy hasznosítását, és minimális hatást gyakoroljon a környezetre.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

A 94/62/EK irányelv 1994. december 31. óta hatályos, és az uniós országokban 1996. június 30-ig kellett törvénybe foglalni.

A 2018/852/EU irányelv 2018. július 4. óta hatályos, és az uniós országokban 2020. július 5-ig kellett törvénybe foglalni.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

KULCSFOGALMAK

Körkörös gazdaság: olyan gazdaság, amely minimalizálja az erőforrások, hulladékok, kibocsátások és az energia elszivárgását. Ez tartós tervezés, karbantartás, javítás, újrafelhasználás és újrahasznosítás révén érhető el. Ellentétben van a lineáris gazdasággal, amely kiaknázza az erőforrásokat, használja, majd pedig eldobja azokat.
Újrafelhasználható csomagolás: olyan csomagolás, amelyet úgy alakítottak ki, terveztek meg és hoztak forgalomba, hogy élettartamuk során többszöri felhasználásra legyenek alkalmasak, mert újratölthetők vagy újrafelhasználhatók ugyanarra az eredeti célra.
Oxidatív úton lebomló: az oxidatív úton lebomló csomagolás műanyag csomagolás, olyan adalékanyagokkal, amelyek mikroszkópikus méretű részecskékre bomlanak le. Ezzel hozzájárulhat műanyag mikroszemcsék jelenlétéhez a könyezetben.
Gyártói felelősségi rendszerek: a gyártó által létrehozott rendszer annak biztosítására, hogy viseljenek bizonyos felelősséget a termékek gyártása, forgalomba hozatala és ártalmatlanítása során felllépő egyes környezeti hatásainak csökkentése érdekében.

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10–23. o.)

A 94/62/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 2018/852/EU irányelve (2018. május 30.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról (HL L 150., 2018.6.14., 141–154. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3–30. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 06.11.2018