Csomagolás és csomagolási hulladék

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

94/62/EK irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A 94/62/EK irányelv meghatározza az EU szabályait a csomagolás és a csomagolási hulladék kezelésére.

A 94/62/EK irányelv célja, hogy:

Az (EU) 2018/852 irányelv a 94/62/EK irányelv legutóbbi módosítása, és frissített intézkedéseket tartalmaz, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy:

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya

Az irányelv hatálya kiterjed valamennyi, az európai piacon forgalomba hozott csomagolásra, valamint csomagolási hulladékra, függetlenül attól, hogy az ipari, kereskedelmi, hivatali, üzleti, szolgáltatási, háztartási vagy bármilyen más szinten keletkezik, tekintet nélkül azok anyagára.

Intézkedések

A módosított irányelv előírja az uniós országok számára, hogy intézkedéseket hozzanak, például nemzeti programok, kezdeményezések, kiterjedt gyártói felelősségi rendszerek és más gazdasági eszközök révén a csomagolási hulladék keletkezésének megelőzésére, valamint a csomagolás környezeti hatásának minimalizálására.

Az uniós országoknak bátorítaniuk kell a forgalomba kerülő újrafelhasználható csomagolás* részarányának növelésére, valamint a csomagolás újrafelhasználását biztosító rendszerek alkalmazására, az élelmiszer-biztonság vagy a fogyasztók biztonságának veszélyeztetése nélkül. Ide tartozhatnak többek között:

Az uniós országoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak érdekében is, hogy teljesítsék az újrafeldolgozási célkitűzéseket, amelyek a csomagolóanyagtól függően különbözőek lesznek. Ennek érdekében az új számítási szabályokat kell alkalmazniuk az új, 2025-re és 2030-ra elérendő újrafeldolgozási célértékekre vonatkozó adatszolgáltatás céljából.

Célértékek

2025. december 31-ig az összes csomagolás legalább 65 tömegszázalékát kell újrafeldolgozni. Az újrafeldolgozási célkitűzések anyagonként a következők:

2030. december 31-ig az összes csomagolás legalább 70 tömegszázalékát kell újrafeldolgozni. Idetartozik:

Alapvető követelmények

Az uniós országok gondoskodnak arról, hogy a forgalomba hozott csomagolás megfeleljen az irányelv II. mellékletében megadott alapvető követelményeknek:

A módosított irányelv tisztázta a különbséget a komposztálás formájában hasznosítható csomagolások és a biológiailag lebomló csomagolás között, és meghatározta, hogy az oxidatív úton lebomló műanyag csomagolások (olyan adalékokat tartalmazó műanyag csomagolás, amelyek mikroszkopikus részecskékké bomlanak és hozzájárulnak a mikroműanyagok jelenlétéhez a környezetben) nem tekinthető biológiailag lebomló csomagolásnak.

Az Európai Bizottság jelenleg vizsgálja, miként lehetne erősíteni ezeket az alapvető követelményeket a csomagolás tervezésében, az újrafelhasználás javítása és a kiváló minőségű újrahasznosítás előmozdítása céljából, valamint az alapvető követelmények érvényesítésének megerősítése érdekében.

Csomagoláshasznosító rendszerek

Az uniós országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy olyan rendszereket hozzanak létre, amelyek biztosítják a használt csomagolás és/vagy csomagolási hulladék újbóli felhasználását vagy gyűjtését, valamint az összegyűjtött csomagolás és/vagy csomagolási hulladék újrafelhasználását vagy hasznosítását, beleértve azok újrafeldolgozását.

Gyártói felelősség

Informatikai rendszerek és adatszolgáltatás

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

Körkörös gazdaság: olyan gazdaság, amely minimalizálja az erőforrások, hulladékok, kibocsátások és az energia elszivárgását. Ez tartós tervezés, karbantartás, javítás, újrafelhasználás és újrahasznosítás révén érhető el. Ellentétben van a lineáris gazdasággal, amely kiaknázza az erőforrásokat, használja, majd pedig eldobja azokat.
Újrafelhasználható csomagolás: olyan csomagolás, amelyet úgy alakítottak ki, terveztek meg és hoztak forgalomba, hogy élettartamuk során többszöri felhasználásra legyenek alkalmasak, mert újratölthetők vagy újrafelhasználhatók ugyanarra az eredeti célra.
Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek: annak biztosítására létrehozott rendszerek, hogy a termékek gyártói viseljék a pénzügyi vagy szervezeti felelősséget a termék életciklusa hulladék szakaszának kezeléséért. A gyártók által a csomagolások forgalomba hozataláért fizetendő díjak modulálásával a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek lehetővé teszik a gyártók és az uniós országok számára, hogy ösztönözzék olyan termékek és alkotóelemek tervezését, amelyek jobban tiszteletben tartják a környezetet.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10–23. o.)

A 94/62/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3–30. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2005/270/EK határozata (2005. március 22.) az Európai Parlament és a Tanács csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelve szerinti adatbázisrendszerre vonatkozó formátumok létrehozásáról (az értesítés a C(2005) 854. számú dokumentummal történt) (HL L 86., 2005.4.5., 6–12. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 15.06.2020