Géntechnológiával módosított szervezetek – nyomonkövethetőség és címkézés

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1830/2003/EK rendelet a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a GMO-kból előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet szabályokat állapít meg annak biztosítása érdekében, hogy a GMO-kat* tartalmazó termékek, valamint a GMO-kból előállított élelmiszer- és takarmánytermékek az előállítási és értékesítési lánc valamennyi szakaszában nyomon követhetők legyenek.

A szabályok kiterjednek a címkézésre, a környezetre és az egészségre gyakorolt hatások figyelemmel kísérésére, valamint szükség esetén a termékek visszavonásának lehetőségére.

FŐBB PONTOK

Nyomonkövethetőség

A nyomonkövethetőség (vagyis annak lehetősége, hogy a GMO-kat és a GMO-kból előállított termékeket az előállítási és értékesítési lánc minden szakaszában követni lehessen) kiemelkedő szerepet tölt be abban, hogy a fogyasztókat és az élelmiszer-kereskedelem szereplőit információkkal és biztosítékokkal lássák el a GMO-kból előállított élelmiszerekkel, illetve takarmányokkal kapcsolatban. A pontos címkézés révén biztosítja számukra, hogy megalapozottan dönthessenek.

A jogszabály 3 fő követelményt támaszt az értékesítőkkel szemben:

Ezeket az információkat az előállítási és értékesítési lánc valamennyi szakaszában biztosítani kell, és 5 évig meg kell őrizni.

Címkézés

A GMO-t tartalmazó, végső fogyasztónak kínált termékek vagy előre csomagolt termékek csomagolásán található címkén szerepelnie kell az „Ez a termék géntechnológiával módosított szervezetet (vagy [szervezetek neve]-t) tartalmaz” szavaknak.

Vizsgálat és ellenőrzések

Az uniós országok vizsgálatok, többek között szúrópróbaszerű ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésével gondoskodnak a GMO-címkézésre vonatkozó előírások betartásáról.

A rendelet megsértésének esetére valamennyi országnak hatékony szankciókat kell bevezetnie. Az egészségre vagy a környezetre gyakorolt, előre nem látható káros hatások megállapítása esetén a termékek visszavonhatók.

Az Európai Bizottság műszaki útmutatót dolgoz ki a nemzeti hatóságok számára. A Bizottság vezeti továbbá a GMO-kra vonatkozó referenciaanyagokat tartalmazó központi nyilvántartást, amelynek révén azonosíthatók az EU-ban engedélyezett GMO-k, valamint hozzáférhetőek a nem engedélyezett GMO-kra vonatkozó információk.

Mentességek

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2003. november 7-én lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd a Nyomonkövethetőség és címkézés – uniós szabályok című oldalt.

KULCSFOGALOM

* Géntechnológiával módosított szervezetek: a sejt- és génállomány módosításával létrehozott magasabb terméshozamú növények vagy a betegségekkel szemben ellenállóbb állatok.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1830/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított szervezetek nyomonkövethetőségéről és címkézéséről, és a géntechnológiával módosított szervezetekből előállított élelmiszer- és takarmánytermékek nyomonkövethetőségéről, valamint a 2001/18/EK irányelv módosításáról (HL L 268., 2003.10.18., 24–28. o.)

Az 1830/2003/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EK irányelve (2001. március 12.) a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról és a 90/220/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 106., 2001.4.17., 1–39. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: a géntechnológiával módosított szervezetekre (GMO-kra) vonatkozó döntéshozatali eljárások felülvizsgálatáról (COM(2015) 176 final, 2015.4.22.)

utolsó frissítés 18.04.2016