Egyéni védőeszközök

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

89/686/EGK irányelv — egyéni védőeszközök

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Fogalommeghatározás és hatály

Egyéni védőeszköz (PPE) bármely olyan készülék vagy eszköz, amelyet:

Az irányelv nem alkalmazandó a következőkre:

Alapvető követelmények

Harmonizált szabványok

A megfelelőség vizsgálata és a bejelentett szervezetek

A megfelelőségi nyilatkozat és az EK-jelölés

Az uniós országok nem tilthatják meg, korlátozhatják vagy akadályozhatják olyan, az EK-jelölést viselő PPE forgalomba hozatalát vagy használatbavételét, amelyre vonatkozóan:

A terméket a gyártó vagy annak az EU-ban letelepedett képviselője láthatja el az EK megfelelőségi jellel.

Hatályon kívül helyezés

A 89/686/EGK irányelvet hatályon kívül fogja helyezni az (EU) 2016/425 rendelet, amely 2018. április 21 -én lép hatályba.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az uniós országoknak 1991. december 31-ig kellett átültetni nemzeti jogukba. Az irányelv 1992. július 1 -től alkalmazandó.

HÁTTÉR

Ezt az irányelvet kiegészítik a munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló irányelvek, különösen a 89/656/EGK irányelv az egyéni védőeszközök használatáról a munkahelyen.

* KULCSFOGALMAK

Típusvizsgálat: amikor egy jóváhagyott ellenőrző szerv megállapítja és tanúsítja, hogy a kérdéses egyéni védőeszköz modell megfelel a jelen irányelv vonatkozó rendelkezéseinek.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 89/686/EGK irányelve (1989. december 21.) az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 399., 1989.12.30., 18–38. o.)

A 89/686/EGK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete (2016. március 9.) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81., 2016.3.31., 51–98. o.)

utolsó frissítés 20.09.2016