Európai kékkártya: a magasan képzett munkavállalók belépése és tartózkodása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/50/EK irányelv a nem uniós állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Ellenőrzés és javaslatl

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2009. június 19. óta van érvényben. Az uniós országoknak 2011. június 19-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd a „Legális migráció és Integráció” című oldalt (Európai Bizottság).

KULCSFOGALMAK

Magasan képzett munkavállaló: olyan személy, aki fizetést kap, és rendelkezik egy konkrét kompetenciával, amelyet felsőfokú szakmai képesítés bizonyít.
EU-kékkártya: az „EU-kékkártya” feliratot viselő engedély, amely birtokosát az engedélyt kibocsátó uniós ország területén tartózkodásra és munkavégzésre jogosítja fel.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről (HL L 155., 2009.6.18., 17–29. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2004.4.30., 77–123. o.)

Az eredeti szöveg tartalmazza a 2004/38/EK irányelv további módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/32/EU irányelve (2013. június 26.) a nemzetközi védelem megadására és visszavonására vonatkozó közös eljárásokról (HL L 180., 2013.6.29., 60–95. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (HL L 132., 2016.5.21., 21–57. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2009/50/EK irányelv végrehajtásáról („EU-kékkártya”) (COM(2014) 287 final, 2014.5.22.)

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről (COM(2014) 378 final, 2016.6.7.)

Bizottsági szolgálati munkadokumentum – Hatásvizsgálat – Amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről és a 2009/50/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (SWD(2016) 193 final, 2016.6.7.)

Bizottsági szolgálati munkadokumentum – A hatásvizsgálat vezetői összefoglalója – Amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről (SWD(2016) 194 final, 2016.6.7.)

utolsó frissítés 14.09.2017(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.