Előzetes döntéshozatali eljárás – ajánlások a nemzeti bíróságok figyelmébe

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Ajánlások a nemzeti bíróságok figyelmébe az előzetes döntéshozatali eljárás alkalmazására vonatkozóan

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 267. cikke

MI AZ AJÁNLÁSOK, ILLETVE AZ EUMSZ 267. CIKKÉNEK CÉLJA?

Ezek az ajánlások az uniós országok valamennyi bírósága számára elmagyarázzák az EUMSz 267. cikke szerinti eljárás céljait, amely szerint az EU Bíróságához (EUB) előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordulhatnak. Ezt az eljárást akkor alkalmazzák, amikor az uniós jog értelmezése vagy érvényessége kérdéses, és:

Az ajánlások részletezik az eljárás hatályát is, valamint azt, hogy a nemzeti bíróságoknak milyen formában kell benyújtaniuk előterjesztésüket.

Ezek kiegészítik az EUB Eljárási Szabályzatának 93–118. cikkeit.

FŐBB PONTOK

Az előzetes döntéshozatali eljárás jelentősége

Ez az eljárás akkor tekinthető hasznosnak, ha a nemzeti bíróság előtt lévő ügyben olyan értelmezési kérdés merül fel, amely új, és általános érdeklődésre tarthat számot az uniós jog egységes alkalmazása szempontjából, vagy amikor úgy tűnik, hogy a meglévő esetjog nem adja meg a szükséges iránymutatást egy új jogi helyzet kezeléséhez.

Az ajánlások szerkezete

Egy sor ajánlás vonatkozik az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek mindegyikére, egy további csoportjuk pedig konkrétan a gyorsított eljárásokra*, vagy a sürgősségi eljárásokra* vonatkozik.

Ki nyújtja be az előzetes döntéshozatal iránti kérelmet?

Minden olyan nemzeti bíróság, amely elé jogvitát visznek, kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy meghatározza, szükséges-e előzetes döntéshozatal és milyen fontosságúak az EUB elé általa beterjesztett kérdések.

Az előterjesztést benyújtó bíróságokkal szemben követelmény többek között, hogy:

Tárgy és hatály

Az előterjesztés időzítése és a nemzeti eljárás felfüggesztése

Az előterjesztés formája és tartalma

A költségek és a költségmentesség

Az EUB elé vitt előzetes döntéshozatali eljárások díjmentesek. A feleknél felmerülő költségekről, amennyiben szükséges, a kérdést előterjesztő bíróság rendelkezik.

Az EUB hivatalának szerepe

Gyorsított és sürgősségi előterjesztések

MIKORTÓL HATÁLYOSAK AZ AJÁNLÁSOK?

Az előző, 2012-ben kiadott ajánlások helyébe lépnek, és 2016. november 25-étől alkalmazandók.

KULCSFOGALMAK

Gyorsított eljárás: olyan eljárás, amelyben az ügy jellege és kivételes körülmények megkövetelik a gyors cselekvést.
Sürgősségi eljárás: olyan eljárás, amely csak a szabadsággal, biztonsággal és jogérvényesüléssel összefüggő ügyekben alkalmazható. Különösen korlátozva van az írásos észrevételek benyújtására felhatalmazott felek száma, és bizonyos rendkívül sürgős ügyekben megengedhető, hogy az EUB előtt mellőzzék az eljárás írásos szakaszát.

FŐ DOKUMENTUMOK

Ajánlások a nemzeti bíróságok figyelmébe az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek előterjesztésére vonatkozóan (HL C 439., 2016.11.25., 1–8. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – Hatodik rész – Intézményi és pénzügyi rendelkezések – I. cím – Intézményi rendelkezések – 1. fejezet – Az intézmények – 5. szakasz – Az Európai Unió Bírósága – 267. cikk (az EKSz korábbi 234. cikke) (HL C 202, 2016.6.7., 164. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Unióról szóló Szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – III. cím – Az intézményekre vonatkozó rendelkezések – 19. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 27. o.)

A Bíróság Eljárási Szabályzata (HL L 265., 2012.9.29., 1–42. o.)

A Bíróság eljárási szabályzatának módosítása (HL L 173., 2013.6.26., 65. o.)

utolsó frissítés 31.10.2017